شماری از موسسات كمك كننده به همكاری شان با معینیت جوانان تاكید نمودند

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

كابل/23/حوت/باختر
موسسات كمك كننده همكار با معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، امروز در نشستی به همكاری های شان در عرصه های مختلف با آن معینیت تاكید ورزیدند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این نشست كه امروز در معینیت امور جوانان برگزار شده  بود ، تیمور شاه اسحق زی معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به یك سلسله نیازمندی های جوانان كشور در عرصه های مختلف معلومات داده گفت:‌" از سال 2008 تاكنون گفته میشود كه شصت و هشت فیصد نفوس كشور را جوانان تشكیل میدهند،‌ ولی تاكنون احصائیه گیری دقیق در این زمینه صورت نگرفته است."
وی گفت، باید احصائیه گرفته شود كه چه تعداد جوانان در كشور وجود دارد،‌ چه تعداد آنها مكتب میروند، چه تعداد آنها دختر و پسر میباشند و چه تعداد آنها بیكار هستند.
او از یك سلسله مشكلات دیگر جوانان نیز یاد آور شده در مورد ،خواهان همكاری موسسات كمك كننده همكار با معینیت امور جوانان،‌ گردید.
در این نشست مسوولین و نماینده گان موسسات كمك كننده همكار با معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، نیزصحبت نموده، به همكاری های شان در عرصه های مختلف در رابطه به خصوص ارتقای ظرفیت های جوانان با معینیت امور جوانان تاكید ورزیدند.

back to top