دیدار گردشگران از بدخشان افزایش یافته است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

فیض آباد/ 22/ جدی
سفرسیاحان خارجی به پامیر بدخشان نسبت به سال 1394 امسال افزایش یافته است.
سید اکرام صدیق لعل زاد آمرتوریزم ریاست اطلاعات وفرهنگ به خبرنگار آژانس باختر گفت ، درسال 1394 یکصدو ده سیاح از مسیر تاجکستان و بندر اشکاشم وارد پامیر گردیده که این رقم درشش ماه سال جاری به یکصدو بیست تن افزایش یافته است .
منبع افزود ، در مسیر اشکاشم الی واخان که به پامیر منتهی میگردد ده الی پانزده شرکت ترانسپورتی بمنظور انتقال سیاحان و جهانگردان ایجاد شده که ازانتقال یک سیاح خارجی الی واخان از اوایل سال 1395 چهارصد و پنجاه دالر امریکایی اخذ مینمودند .
این موضوع درجلسه ای با ولسوال های اشکاشم و واخان درمیان گذاشته شد و قیمت کرایه را ازچهارصد وپنجاه دالر به سیصد و پنجاه دالر کاهش یافت ونیز در مسیر راه اشکاشم الی سرحد پامیر به همکاری مردم محل و دفتر آغاخان درحدود بیست و چهار هوتل سیاحتی ایجاد گردیده که دارای سهولت های برق ، حمام و غذا میباشد .
مسئول هوتل بروغیل که دردهانه پامیر موقعیت دارد میگوید :ما روزانه از هرسیاح خارجی بیست وپنج الی سی دالر اخذ می نمائیم مشکل اساسی سرراه اشکاشم ولسوالی نا امن وردوج میباشد.
لعل زاد افزود فعلاً سیاحین خارجی ازمسیر دوشنبه مرکز تاجکستان فاصله چهارروزه را طی کرده تا به بندراشکاشم میرسند و بعداز طریق اشکاشم به پامیر می آیندکه این امر باعث شده سیاحان کمتر به این جا بیایند درحالیکه از فیض آباد الی اشکاشم یک روزه را ه فاصله دارد اگر ولسوالی وردوج از وجود طالبان تصفیه گردد و راه بروی ترافیک باز گردد این مشکل رفع گردیده ممکن است تعداد سیاحان افزایش قابل ملاحظه به وجود آید و ازاین مدرک عاید بزرگ بدولت برسد.

back to top