03 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اخبار فشرده آماری تیم‌ها تا پایان روز دهم جام جهانی 2018روسیه

اخبار فشرده آماری تیم‌ها تا پایان روز دهم جام جهانی 2018روسیه

کابل 3سرطان باختر 1- منابع خبری دهمین روز از بیست و...

معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه با سفیر آسترالیا در کابل ملاقات کرد

معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه با سفیر آسترالیا در کابل ملاقات کرد

کابل 3سرطان باختر حکمت خلیل کرزی معین سیاسی و سرپرست وزارت...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتدعوت به هفتاد وهشت و مین نمایشگاه بین المللی عکاسی جاپان // مدت درخواستی اول ماه اگست ۲۰۱۷ الی ۳۱ اکتوبر ۲۰۱۷ نمایشگاه

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

دفتر مرکزی آساهی  شیمبون -  توکیو
سپانسر شده توسط آساهی  شیمبون ، به همکاری انجمن سراسری جوا مع عکاسی  جاپان
حمایه شده توسط  مارکیتینگ  شرکت کانن جاپان
برای معلومات بیشتر میتوانید صفحه اصلی انجمن سراسری جوا مع  عکا سی جاپان را ببینید.
http://www.photo-asahi.com
78 همین نمایشگاه بین المللی عکاسی جاپان
دفتر  اطلا عا ت عا مه انجمن سراسری جوامع عکا سی جا پا ن بعد از معرفی مختصر  ان انجمن نوشته است که درین نمایشگاه  اثار عکا سی با کیفیت هنری  و اصلی  به داوری گذاشته خوا هند شد و افراد در خواست دهنده برای شرکت در نما یشگاه  میتو انند عکا سا ن مسلکی یا  آ ما تور باشند .
آثا ریکه قبلا نشر شده با شند یا اثا ریکه در رقا بت های دیگر عکا سی برنده جا یزه شده با شند نیز درین نما یشگاه قا بل پذیرش هستند .
نتا یج داوری  در سا یت  اسا هی شیمبون و ویب سا یت انجمن سراسری  جوا مع عکا سی جا پا ن  اعلام خواهند شد .
علاوه بر این کتلاگ  اختصا صی  عکا سا ن برنده  جا یزه نیز نشر خوا هد گردید .
انجمن سراسری جوامع عکا سی جا پان 130 اثر پذیرفته شده 78 همین نما یشگاه بین ا لمللی  و کتلاگها و مد ا لها را به نما یش خواهد گذاشت که با آغاز نما یشگاه
عکس های انتخاب نه  شده  بر گشت داده نخوا هد شد .
لطفا توجه داشته باشید که فقط کسانی در مسابقه شرکت کرده میتوانند که اثر  یا عکاسی خود را انتخاب کرده باشند.
برای برگشت دوباره آثار هزینه پست مطالبه میشود.
1-  شرایط انتخا ب
نمایشگاه عکاسی جاپان برای تمام عکاسان سرتا سر جهان باز خواهد بود.
2- ورود به این نمایشگاه
این نمایشگاه به روی تمام موضوعات عکا سی  باز است و  ما به دنبا ل  آثا ر تحریک  کننده و کار های اصلی هستیم.
ورودی یا شرکت کننده  باید عکس و کاپی رایت اصلی کار خود را با خود داشته باشد.
کار های ترکیبی و پردازش شده نیز قابل قبول است.
آ ثا ر یکه قبلا منتشر شده و  یا در مسابقات دیگر برنده جا یزه  شده اند واجد شرایط ورود به این نما یشگا ه  هستند.
لطفا شرایط درخواست برای چنین رقابت ها را نقض نکنید.
به اثار رنگی یا  تک رنگی( درردیف عکس ، چوکات یا کار های قا ب شده اجازه داده نمیشود.)
اندازه اثر یعنی عکس  باید از 356 mm در432  mm  بیش نباشد.
تما م فورم های تکمیل شده  که برای ورود به نما یشگاه تحویل داده میشوند  با ید با حروف کلان انگلیسی  نوشته شده با شند فورم ها ی تکمیل نه شده  با عث رد شد ن انها میشود.
3- تعداد آثارورودی  :"
هر شخص میتواند الی  " 10 " اثر را به نمایشگاه ارایه دهد  .
4- فیس
برای ورود اثر فیس در نظر نیست.
حامیان مالی هزینه بازگشت  عکسهای سپرده شده را پوشش خواهند داد.
5- پروسه درخواستی

فورم ورودی را تکمیل کنید .( نسخه قا بل پرنت از تمام  ویب سایت های انجمن سرا سری  جوا مع عکاسی جا پا ن   قا بل دسترس است  و کا پی ها نیز قابل قبول است.)
تمام عکس ها و فورم ورودی شما   باید واضحاْ دریک پاکت همراه با نام و آدرس مکمل تا ن ارسال شود.
لیبل عقبی هر عکس که شما ارسال میکنید متناسب باشد  با نمبر فورم ورودی ، عنوان ، نام شما و کشوری که ساکن آن هستید .
نباید کدام غلطی در جهت یا سمت عکس صورت گیرد.
نوشته در قسمت لبه  بالا یی عقب باشد. هر عکس را  جدا گانه در پا کت شفا ف  بگذارید.
نوشته ها نباید لوله  شده ،   چسپیده یا سر بر سر شده  با شد .
اگر ورودی  ها به عنوان یک گروپ تحویل داده میشود  هر دو 1  a(  لست وارد شده ها  و 2   - فورم ورودی هرشخص  مفرد  باید  در یک پاکت که به و ضوح لیبل شده گی و  با  آدرس مکمل برگشت  باشد،ضمیمه شود. هر عکس را در پا کت جدا گا نه شفا ف بیاندازید .
لیبل پشت هر عکس همراه با عنوان ، نام شما ، کشوری که ساکن آن هستید و همچنان گرایش عکس ، نوشته بالایی در لبه عقب هر عکس در پاکت  شفاف جداگانه  گذاشته شوند.
تمام فورم های تکمیل شده شما به طور واضح با حروف کلان انگلیسی باشد اطلاعات نا مکمل باعث رد شدن شما خواهد شد.
6-  جوایز مسابقه.
شش جايزه خا ص براي برنده ها (سه داخلي، سه خارجي) مدال، محصولات  شرکت كانن، يكصد و چهار ده جايزه ذكر شده (٤٢ داخلي، ٧٢ خارجي) مدال.  براي تمام برنده ها  و يك جايزه و كتلاگ يا د بود تفويض خواهد شد .ماه اپريل ٢٠١٨ تاريخ اغاز ممکنه حمل   اثا ر ميباشد.
6- ‎آثار برنده جایزه در شهر های توکیو، نگويا، فوكوياك و ديگر شهرهاي عمده جاپان نما یش داده خواهد شد .
7- پروسیجر پس از ا علام نتایج
8- انجمن سراسري  جوا مع عكاسی جاپان پس از اعلام شدن  جوایز  بطور مستقيم اطلا عیه ای را به برنده گا ن جوا یز ار سا ل خوا هد کرد و لیست   برنده گا ن  جوا یز را در سا یت  اساهی شيمبون و سايت " انجمن سراسری جوا مع عکا سی جا پا ن  در اواخر ماه جنوري اعلام خواهد کرد. برنده جايزه ، با ید  نام  عکا سا ن برنده ،  تمام معلومات شخصي و عنوان اثر را که از طرف انجمن سراسري جوامع عكاسان جاپان ار سا ل میشود،  چك کنند  .
زمانيكه تصحيح ضرورت باشد، لطفا  انرا براي انجمن سراسري  جوا مع عكاسی جاپان 
توسط ایمیل یا پست در مدت زمان مشخص شده ارسال نمایید.
به یاد داشته باشيد كه تصحيح بعد از موعد تعين شده توسط انجمن سراسري جوامع عكاسی جاپان قا بل قبول نخواهدبود .
9-  آدرس پستي:
10- MAILING ADDRESS
11- The 78th INTERNATIONAL PHOTOGRAPHIC SALON OF JAPAN
12- The all-japan association of photographic societies
13- The asahi shimbun 5-3-2 TSUKIJI,CHUO-KU TOKYO
14- 104-8011 JAPAN
سالون هفتا د و هشتمین نما یشگا ه  بين المللي عکا سی جاپان
انجمن سراسری جوامع عکا سی جا پا ن
اساهی شيمبون 5-3-2 تسوكوجي، چوا- كو ، توكيو  104-8011 جاپان.
10 – يا د داشت هاي ضروري در رابطه به ورودی ها :
اخذ مسئولیت برای حصول رضایت تمام ولازم برای  کا ستی هر شخص – اثرکاپی رایت شده از طرف کس دیگری و ا مثا ل  آ ن   در یک عکس  تحویل داده شده  در رقا بت  عکا سی. صرف با عکاس شرکت کننده برجا می ماند. ( تعلق میگیرد ) .
شرکت کنندگان باید شکایات ، ادعا ها و اعتراضات رسمی  خود را به طور مستقل که شامل نقض حقوق و یا جبران خسارت بدون مزاحمت حامیان مالی میشود با شخص ثالث  بسپارند.
قابل ید آوری است که عکس های که جایزه گرفته برگردانده نمیشود و وقتی اشتراک کننده بخواهد اثرش را بازگشت دهد  - باید   2500  ین جاپانی بپردازد که شامل فیس برگشت  و هزینه پست میشود و اگر آثار در گروپ باشد نیز 2500  ین پرداخت  میشود و پرداخت تنها با کریدت کارت قابل قبول است.   پول نقد،  سفارش پول  پسته خانه بین المللی و پول در داخل پا کت قا بل قبول نمی با شد  .
تاریخ برگشت عکس ها در ماه اپریل 2018 خواهد بود.
ختم / ترجمه :  فریده  از شعبه اخبا ر خارجه  آژانس باختر
 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.