نمایشگاه هنری" فرهنگ" درهرات گشایش یافت

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

 

هرات 26 سنبله باختر

نمایشگاه آثارهنری "فرهنگ" روزگذشته درشهرهرات  گشایش یافت.

درین نمایشگاه مشکلات اجتماعی ومحیطی باشنده گان ولایت هرات درقالب پنجاه اثرهنری ,نقاشی که توسط راشد رحمانی درظرف مدت دوسال گذشته به شیوه آبرنگ ونقاشی به تصویرکشیده شده است, به همکاری ریاست اطلاعات وفرهنگ هرات به نمایش گذاشته شده  است .

نمایشگاه فرهنگ به مدت هفت روزدرسالون علامه صلاح الدین سلجوقی شهرهرات برروی بازدید کننده ها بازاست .

احمد احسان سروررئیس  ا طلاعات وفرهنگ هرات ازتلاش های این جوان هنرمندوخلاق درامربه تصویرکشیدن مشکلات اجتماعی شهروندان تقدیرنمود وآماده گی ریاست عمومی اطلاعات وفرهنگ رابه خاطرحمایت ازهمچوبرنامه های فرهنگی را اعلام کرد .

سروریاردرحالیکه به خاطرتشویق اقای رحمانی وسایرهنرمندان ازروی دست گرفتن برنامه های تشویقی ازسوی ریاست اطلاعات وفرهنگ خبرمیدهد, توجه به تقویت وحمایت ازفعالیت های هنری وفرهنگی را درصدبرنامه های ریاست اطلاعات وفرهنگ اعلام کرد.

درعین زمان راشد رحمانی نیزازهمکاری ریاست اطلاعات وفرهنگ درزمینه تدارک محل برگزاری نمایشگاه تقدیرنمود وازشهروندان خواست تااز آثارموجود درنمایشگاه بازدیدنمایند.

نمایشگاه فرهنگ که دران سی وهفت اثرآبرنگ ودوازده اثرنقاشی درمعرض نمایش قرارداده شده است سومین نمایشگاه هنری وفرهنگی میباشد که ازآغازسال روان درشهرهرات برروی بازدید هنرمندان وفرهنگیان گشایش می یابد.

back to top