07 حمل 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اعلامیه مطبوعاتی مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

اعلامیه مطبوعاتی مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل باختر ۷ حمل اعلامیه مطبوعاتی مرکز اطلاعات و رسانه های...

مرگ قلم سیال جلال نورانی را برای ابد ساکت ساخت

مرگ قلم سیال جلال نورانی را برای ابد ساکت ساخت

کابل باختر 7 حمل جلال نورانی ،روزنامه نگار ، نمایشنامه نویس...

مسوولان امنیتی دو باره اعتماد مجلس نمایندگان را کسب کردند

مسوولان امنیتی دو باره اعتماد مجلس نمایندگان را کسب کردند

کابل باختر 7 حمل وزرای دفاع ملی وامور داخله و رئیس...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 7 حمل
منسوبان نهاد های امنیتی و دفاعی کشور به مواظبت دایمی و دلسوزانه نیازدارند هر نوع حق تلفی در برابر آنها حق تلفی وجفا در برابر کشور و منافع ملی است .
مفسر آژانس باختر مینگارد: حرف ها و اخباری وجود دارد که از فساد گسترده در نهاد های دفاعی و امنیتی کشور حکایه میکند فساد که پای افسران عالی رتبه به آن کشانیده شده است .
با آنکه  مقامات در وزارت دفاع ملی موجودیت فساد اداری در آن وزارت را رد نمیکند مگر آن را در آن پیمانه نمیدانند که درگزارش ها میاید و یا در رسانه ها گفته میشود این مقامات میگویند که فساد موجود  به گونه یی آنی ویکبار شکل نگرفته بل ، پدیده یست که به سالهای گذشته برمیگردد و درجریان یا سالهای گذشته شکل گرفته وقوت پیدا کرده است. و مبارزه با آن  نمیتواند یک شبه باشد فایق شدن به چنین یک معضل، نیاز به مبارزه ، تلاش ، هماهنگی و مدیریت سالم دارد و و زارت دفاع ملی تلاش دارد تا با یک مدیریت جامع این شکل را مهار کنند.
آنچه در گزارش های نهاد های ملی وبین المللی در خصوص  وجود فساد اداری در وزارت دفاع ملی وبا نهاد های دیگر  منعکس شده یک حرف نگران کننده وآنچه را مقامات وزارت دفاع ملی درخصوص مقابله با این پدیده یاد آور میشوند یک حرف دلگرم کننده است .
مردم افغانستان که فرزندان شان در نهاد های امنیتی ودفاعی کشور در دفاع از کشور، مادر وطن و ارزش های ملی قرار دارند از مسوولان نظام میخواهد که در برابر سرنوشت و آینده  فرزندان شان بی تفاوت نباشند.
بل با مسوولیت پذیری تمام عمل کنند ومانع حق تلفی های شوند که منسوبان نهاد های امنیتی ودفاعی کشور با آن مواجه اند .
حرف واضح این است که فساد به گونه های مختلف ومتفاوت در این نهاد ها وجود دارد درحالیکه عساکر ما در بدترین شرایط در دفاع از ارزش های ملی قرار دارند، آنان اندکه در برابر اعمال بیگانه، تروریزم وافراط گرایی ایستاده اند ، نمیگذارند که افراط گرایان وتروریستان در تبانی با استخبارات کشور همسایه حاکم سرنوشت این مردم و این کشور شوند درحالیکه آنها با چنین یک عزم ونیت پاک درجبهات جنگ با متجاوزین قرار دارند ، دستبرد به نان ، مهمات حق وحقوق آنان جفا بزرگی است که نه تنها حق تلفی را در برابر فزرندان و مدافعان این کشور نشان  میدهد بل میتواند  تا سرحد جنایت ملی تعبیر شود.
دستبرد به حق وحقوق عسکر وافسر به هیچ عنوان قابل تحمل نیست مسوولان باید  با جدید  ودرایت کامل در این راستا کار کنند برنامه ریزی نموده وعمل نمایند زیرا در تعبیر مردم ما فرق میان  آن طالب که عسکر وافسر ما را به جرم دفاع از وطن میکشد و آن خاین که از مواد اعاشوی ، مهمات و یا روغنیات آنان سرقت میکند و در نهایت عسکر و افسر ما را بدون پشتوانه درمیدان رها میکند هیچ فرقی وجود ندارد.
مردم از اقدامات مسوولان وزارت دفاع ملی درخصوص تغییرات و تبدیلات در بخش های تدارکات و لوژیستکی استقبال میکند مگر آن را نا کافی میدانند زیرا اتهام گسترده تر از آن است که در وجود چند مامور پائین رتبه خلاصه گردد باید خلا های مدیریتی بر طرف  گردد و آنانیکه  از پروژه های کلان و قرار داد های بزرگ سو استفاده کرده اند  به مردم  معرفی وبه عنوان  دشمن نهاد های  امنیتی ودفاعی به میز محاکمه کشانیده شوند.
مردم از مسوولان نظام بخصوص مسوولان درجه یک نهاد های امنیتی ودفاعی میخواهند که نسبت به منسوبان نهاد های امنیتی ودفاعی  کشور مواظبت دایمی داشته و با دلسوزی تمام از انها  وارسی کنند و به همه سر وصدا ها  در خصوص ناهماهنگی، بی مدیریتی ، حق تلفی وفساد پاسخ روشن دهند وبه قناعت مردم بپردازند.

کابل باختر/ 7/ حمل
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخباروگزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه ویسا برگ نخست را با مطلب زیر عنوان ، اتحادیه اروپا از چگونگی مبارزه با فساد درافغانستان انتقاد کرد آغاز کرده و نوشته است نمایندگی اتحادیه اروپا درافغانستان از چگونگی مبارزه با فساد دراین کشور انتقاد میکند.
پس از انتقاد سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان از وجود فساد گسترده درنهادهای حکومتی اکنون نمایندگی اتحادیه اروپا درکابل نیرووجود فساد درافغانستان را یک مشکل جدی می داند.
فرانزنایگل میلین نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید روشن است که روند اصلاحات کند است و نهادهای عدلی وقضایی کشور به حیث فاسد ترین بخش های ارائه کننده خدمات شناخته شده اند.
به نوشته ویسا از قول نماینده اتحادیه اروپا درافغانستان این نهاد ها به آله دست زور مندان و پول داران مبدل شده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر ازقول شورای ولایتی کندز عنوان کرده است که مخالفان دردستگاه نیروهای امنیتی کندز نفوذ دادند.
به نوشته این روزنامه اعضای شورای ولایتی کندز از انچه که نفوذ مخالفان درصفوف نیروهای امنیتی گفته میشود نگرانی کرده و میگویند که باید هرچه زودتر ، نفوذ ها دربین این نیروها شناسایی و به پنجه قانون سپرده شوند.
روزنامه ادامه این مطلب را در صفحه پنجم نوشته و درصفحه اول خبرداده که یکی ازاعضای برجسته شبکه القاعده درافغانستان کشته شد.
به نوشته این روزنامه قاری یاسین نزدیک به یک هفته پیش دریک حمله طیاره بی پیلوت درولایت پکتیکا کشته شده است.
به نوشته این روزنامه وزارت دفاع امریکا درخبرنامه یی گفته استکه قاری یاسین نزدیک به یک هفته پیش دریک حمله طیاره بی پیلوت در ولایت پکتیکا کشته شده است .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطلب بیشتر شده است.
اما روزنامه مدنیت برگ نخست را با مطلب زیر عنوان تلاش برای احیای قدرت مرکزی و عبور از هژمونی های پیرامون آغاز کرده است و درهمین صفحه زیر عنوان برگزاری انتخابات پارلمانی در دستور کار حکومت نوشته است سید شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر و سخنگوی رییس جمهور روز یکشنبه شش حمل گفته که برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها دراولویت های مهم حکومت قراردارد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر عنوان کرده است که پارلمان در برابر آزمون دیگر روزنامه مدنیت درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه افغانستان ما درصفحه اول زیر عنوان افغانستان طرح حصارکشی درمرز به مبارزه با تروریزم کمک نمی کند به نوشته این روزنامه درپی آغاز نصب سیم خار داردرمرز پاکستان باافغانستان مقام های دولت افغانستان میگویند که این اقدام پاکستان به مبارزه با تروریزم کمک نمیکند.
دولت افغانستان همچنین میگوید که این طرح حصارکشی "توافقنامه خط دیورند "را نیز نقض میکند.
بیشتر جنرال قمر جواد بجوا رییس ستاد ارتش پاکستان پر قدرت ترین فرد نظامی این کشور محسوب میشود در بیانیه ای که خبرداده بود که پاکستان روند نصب سیم خاردار درمناطق قبیله ای مرزی با جور و مهمند که با تهدیدات شدید امنیتی مواجه است را آغاز کرده است به گفته آقای بجوا وجودیک مرز امن آرام با مدیریت بهتر به منافع دوکشوری است که درجنگ با تروریزم قربانی های زیاد داده اند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر از قول محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان نقل کرده است ما به صلاحیت های قانونی ولسی جرگه احترام داریم این روز نامه همچنان در مطلب دیگر خبرداده که طرح قانون تشکیل و صلاحیت های قوه قضائیه از سوی کمیته قوانین تائید شد.
روزنامه افغانستان ما درصفحه های دیگر دنبال مطلب بیشتر شده است.

کابل باختر 6حمل
رییس جمهورغنی درسفراخیر خود به ولایت بلخ تعهد کرد که بلخ را به یک چهار راه تجارتی آسیا مبدل میکند.
مفسر آژانس باختر مینگارد : افغانستان به عنوان گذرگاه کشورهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی یک موقعیت تثبیت شده ودراتصال کشور ها ورشد اقتصادی منطقه دارد که باید ازآن به عنوان یک فرصت و یک ظرفیت استفاده شود نه نقطه تقابل و رقابت ها.
رییس جمهور غنی درسفر اخیر خود که به شهر مزارشریف داشت، واضح ساخت آنانی که فکرمیکند بابستن یک یا دو گذرگاه راه های ما را بسته میکنند باید بدانند که ما راه های متعددی داریم که تجارت افغانستان را با کشورهای دیگر شکل میدهد و آن را توسعه می بخشد.
او دراین میان از ولایت بلخ یاد کرد که میشود به چهار راه تجارتی آسیا مبدل شود و برعلاوه وصل جنوب آسیا با آسیای میانه باعث وصل ایران و چین نیز گردد. رییس جمهور تاکید کرد که بلخ را به چهارراه تجارتی آسیا مبدل میسازد.
اگر به گذشته های نگاه کنیم افغانستان همیشه به دلیل محاط بودن به خشکه ، ازسوی برخی از همسایه ها بخصوص پاکستان با مشکلات جدی مواجه بوده است. این امر باعث شده تا افغانستان یک سیاست باز و سازنده اقتصادی را در پیش گیرد ، سیاست که درحال رشد است و این سیاست میتواند بنیان گذار یک رابطه جدید منطقه یی باشد
دکترین اقتصادی افغانستان به این مفکوره اند هرقدرکه ارتباطات اقتصادی رشد کند ملت ها ومردم های کشورهای منطقه آسوده تر خواهند شد و از فقر اقتصادی نجات خواهند یافت، بدگمانی ها جایش، را به باور، اعتماد و همکاری تبدیل خواهد کرد.
افغانستان درمعاملات تجاری و اقتصادی  یک دیدگاه وسیع دارد  و این  امر باعث گردیده تا بسا از درها به روی این کشور گشوده شود زیرا باور در این کشور به این است که نمیتوان اقتصاد و تجارت را جنبه سیاسی داد و آن را درگروه خویش گرفت . درحالکیه درگذشته پاکستان به همه چیز ، چه تجارت و اقتصاد چه روابط فرهنگی و اجتماعی جنبه سیاسی داد و ازآن به عنوان وسیله فشار علیه افغانستان استفاده کرد.
با آنکه این گونه طرز دید در پاکستان دربعضی حالات برای افغانستان مشکل ساز بود مگر سرانجام افغانستان را واداشت تا خود را از وابستگی ترانزیتی پاکستان نجات دهد و به فکر دریافت راه های بدیل باشد که دردریافت این گونه راه ها موفق هم بوده است.
چالش ها،  تجربه خوب بود که افغانستان را درحل مشکلات یاری رساند چنانچه با بسته شدن گذرگاه درتورخم وبولدک باری را که افغانها متحمل شدند اندک بود مگر زیان اصلی را تجار پاکستان و باشندگان آن طرف خط دیورند به دوش کشیدند پس بهتراست که فرصت های اقتصادی را دور از دغدغه های سیاسی وسلیقه یی غنیمت شمرد و از آن استفاده کرد و افغانستان چنین یک فرصت را برای کشور های منطقه پیشکش  میکند که باید آنرا غنیمت شمرد. 

کابل باختر/ 6/ حمل
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را در باره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه آرمان ملی که تاکنون شماره های سال نو خورشیدی رنگی و با تغییر شکل نشر کرده است برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان ، رییس جمهوری کشور با هیچ فردی از لغوپارلمان سخن نگفته است آغازکرده و جزئیات دراین باره را درصفحه چهارم ارائه کرده است.
اما درصفحه اول درمطلبی زیر عنوان نظامیان ارشد امریکایی دها ها میلیون دالر افغانستان را دزدی کرده اند، نوشت: سیگار یا اداره بازرس ویژه ایالت متحده امریکا درامور بازسازی افغانستان از سرقت ده ها میلیون دالر توسط نظامیان ارتش امریکا درافغانستان خبرداده جان سکوک بازرس ویژه ایالات متحده امریکا درامور گفته است که بیش از یک ملیارد دالر امریکایی درافغانستان به گونه مبهمی به مصرف رسیده است.
وی که دردانشگاه دیوک سخن می زد افزوده است.
به یک ملیارد دالر دیگر از هزینه مالیه دهنده گان امریکا پس از 104 بازداشت 109 حکم جرم و 144 اتهام جنایی به دست آمده و ازاین جمله 7/27 میلیون آن دربررسی هایی درایالت کارولینای شمالی حاصل گردیده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه ازقول سخنگوی کمیسیون انتخابات آورده است به هیچ کس اجازه مداخله درامور کاری خود را نمی دهیم .
به نوشته این روزنامه، مسوولان درنهادهای ناظر به روند انتخابات میگویندکه کمیسیون های انتخاباتی هیچ گونه استقلالیت مالی و تصمیم گیری را ندارد.
نعیم ایوب زاده رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان درزمینه گفته است متاسفانه استقلالیتی که باید کمیسیون های انتخاباتی می داشت ندارند نه استقلالیت مالی دارد و نه استقلالیت تصمیم گیری .
روزنامه آرمان ملی ادامه این مطلب را درصفحه چهارم نوشته و درهمین صفحه به مذاکرات طالبان با افغانستان توجه کرده مطلبی را زیر عنوان پاکستان طالبان را روی میز مذاکره با دولت افغانستان میکشاند.
به نوشته آرمان ملی دوتن از رهبران طالبان درپاکستان به خبرگزاری اسوشتید پرس گفته اندکه حکومت پاکستان هفته گذشته با هفت تن ازرهبران طالبان مقیم اسلام آباد ملاقات کرده است.
دراین ملاقات از رهبران طالبان مقیم پاکستان خواسته شده تا درکفنرانس چند ملیتی که قرار است درماه آینده اپریل درمسکو برگزار شود اشتراک کنند.
روزنامه به همین گونه ادامه داده در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلبی گفته های ضد ونقیض درباره لغو پارلمان آغاز کرده و درصفحه دوم مطلبی را زیرعنوان استیضاح وزیران قوای مسلح اقدامی درخواستایش نشر کرده است به نوشته هشت صبح استیضاح و سلب صلاحیت وزیران قوای مسلح از جمله وزیر دفاع اقدامی درخواستایش به جاست .
رییس جمهور غنی برای اصلاح تیم امنیتی اش هیچ کاری نمی کند و چهره های ناکام و فاقد توانایی های مدیریتی و نظامی را درراس نهادهای امنیتی گماشته است .
روزنامه به همین ترتیب ادامه دارد و درمطلب دیگر ازکشته شدن و زخمی شدن بیش از 120 طالب خبرداده است.
هشت صبح درصفحه سوم از قول رییس جمهور دربلخ نقل کرده است خواست های والی بلخ شخصی نبود .
هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار درصفحه اول از قول محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان عنوان کرده است بلخ را به چهارراه تجارتی آسیا مبدل می سازیم .
ماندگار همچنان درصفحه اول از قول آگاهان اقتصادی آورده است . به اقتصاد نگاه تولیدی داشته باشید نه وارداتی، فساد هولناک و غفلت خطر ناک عنوان مطلب دیگری میباشد که این روز درصفحه دوم زیر کلیشه سخن ماندگار نشر کرده است.
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL