27 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

دیدار وزیر امور خارجه با نماینده ناتو

دیدار وزیر امور خارجه با نماینده ناتو

کابل 27 عقرب باختر صلاح¬الدین ربانی، وزیر امور خارجه با کورنیلس...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 27/ عقرب
شورای امنیت ملی درتازه ترین انکشاف از  نیروهای دفاعی و امنیتی کشور خواسته است که به خاطر کاهش میزان تلفات نیروهای دفاعی کشور حملات تعرضی علیه مواضع گروه های هراس افگنان را آغاز کند .
مفسر آژانس باختر مینگارد ، با توجه به میزان تلفات در حال صعود نیروهای امنیتی ودفاعی کشور ، شورای امنیت ملی از نهادهای امنیتی و دفاعی کشور خواسته است که به صورت متناوب و برنامه ریزی شده برمواضع هراس افگنان تعرض کنند و با وارد کردن ضربات خرد کننده جلو افزایش تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی کشو را بگیرند.
ممکن یکی از راهکار ها به خاطر جلوگیری از میزان درحال صعود تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور همین باشد اما نباید فراموش کرد که چیز ها و عوامل دگری نیز وجود دارند که سبب شده اند میزان تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی کشور افزایش یابد.
برخی این مساله را به توانمندی گروه های هراس افگن نسبت میدهند و شماری مطرح می سازندکه حمایت گسترده کشورهای منطقه و فرامنطقه یی ازاین گروه ها و روابط محرمانه ومذاکرات نهان و آشکار با نمایندگان گروه هراس افگن انگیزه این مساله میباشد.
اما تعدادی دیگر فکر میکنند که طالبان با منابع قدرت وصل اند و طالبان درحمایت این منابع با قساوت عمل میکنند . اماآنچه دراین غایله گم شده است چرایی این مساله است .
هرگز فکر نشده است که چرا گروه های هراس افگن توانسته اند دربرابر نظام که حمایت جامعه جهانی رادارد موفق به حفظ جبهات شان درافغانستان گردند، هرگز فکر نشده است که استراتیژی نظامی درمعامله جنگ و صلح کشور کار آمد بوده است  ویا نه ، هرگز فکر نشده است که چرا منابع سرباز گیری طالبانی مسدود نمی گردد، هرگز محاسبه نشده است که بستر های مساعد برای ترویج ذهنیت های طالبان درقریه ها و ولسوالی های دور افتاده کشور وجود دارد ، هرگز فکر نشده است که چگونه و چطور جلو مانورها و قدرت نمایی طالبان را گرفت.
رویدادها نشان داده است مردم درکنار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قراردارند پیوسته فریاد زده اند که در اینجا و آنجا طالبان برنامه دارند ، حمله میکنند اما تساهل و تسامع فرصت ساز گردیده است تا مردم قربانی بدهند ، نیروهای دفاعی و امنیتی کشور آسیب ببیند.
به هر صورت عوامل بسیار وجود دارد که باید به آن فکر شود اما آنچه برای مردم افغانستان قابل فخر و مباهات است قهرمانی فرزندان آن ها میباشدکه در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی کشور می رزمند و مانع توطیه های میشوند که دشمن مکار درپی تحقق آن درکشور میباشد. بابیان واضح  ایثار و فداکاری نیروهای دفاعی کشور که چگونه با عشق سرشار از حب وطن دشمن را زبون میسازند.  ختم/ نالان

کابل باختر/ 27/ عقرب
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است. روزنامه افغانستان ما دربرگ نخست از قول رییس جمهور کشور عنوان کرده است که صلح یک گفتمان ملی است .
این روزنامه جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه دوم ارائه کرده است اما درصفحه اول از قول وزارت معارف کشور خبرداده که وزارت معارف تا سه سال دیگر 30 هزار معلم زن استخدام میکند.
کمپاین ده روزه واکسین سرخکان در هرات آغاز شد. عنوان مطلب دیگری میباشدکه درصفحه اول نشر کرده است.
روزنامه افغانستان ما ، سرمقاله شماره امروزی را درصفحه دوم زیر عنوان همدلی رمز پیروزی است نوشته کرده و آورده است طی چند سال اخیر که مسوولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغانستان انتقال یافته ، مواجهه با تروریست ها و دشمنان مردم افغانستان وظیفه اصلی نیروهای افغان بوده است.
دراین مدت به صورت متناوب میزان تلفات نیروهای امنیتی کشور درجنگ با دشمن افزایش یافته است . دلیل این افزایش نیز نه قوت گرفتن دشمن بلکه گسترش دامنه جنگ توسط حامیان بین المللی آن ها است . از آنجا که دشمن جنگ را درسراسر کشور کشانده و به طور پراگنده حملات تروریستی وایدایی را درهمه جا انجام می دهند . طبیعی است که تدارکات مقابله با دشمن نیز افزایش می یابد و به موازات این افزایش نیرو، تدارک عملیات های جنگی در نهایت میزان تلفات وخساره به نیروهای امنیتی کشور نیز افزایش یافته است.
به نوشته روزنامه افغانستان ما ، درتمام مدتی که حملات دشمن ومیزان تلفات نیروهای امنیتی در کشور و هم چنین میزان کار کرد وفداکاری های نیروهای امنیتی کشور نیز افزایش یافته است نه تنها این نیروها از سوی مردم وافکار عمومی مورد تحسین و تشویق قرارنگرفته اند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه سوم مطلب را زیر عنوان طالبان چگونه استراتیژی نظامی اش موفق میشود؟ نشرکرده است.
روزنامه افغانستان ما درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ویسا درصفحه اول از قول ولسی جرگه عنوان کرده است که حکومت باید درمورد ایجاد اداره موقت غور کند.
همچنان روزنامه ویسا درصفحه اول مطرح ساخته است که داکتر خلیل زاد درنشست سه روزه با رهبران طالبان روی ایجاد حکومت موقت صحبت کرده است همچنان این روزنامه نوشته کرده که خلیل زاد درمورد رهبری اداره موقت نام های ستار سیرت ، سلام عظیمی ، ملا ضعیف ، حامدکرزی و متوکل را ارائه کرده است.
روزنامه ویسا همچنان ازقول دیدبان شفافیت افغانستان درصفحه اول عنوان کرده است سپردن قراردادهای معادن به شرکت بلک واتر به زیان کشوراست.
به نوشته این روزنامه بربنیاد یک گزارش رسانه ای ترکی تی آر تی به نقل از مقام های افغان و منابع دیگر اخیراً گزارش داده که اریک پرنس بنیانگذار شرکت نظامی خصوصی بلک واتر روی منابع طبیعی افغانستان تمرکز کرده است روزنامه موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه خبرداده است که انس حقانی با استادان امریکایی که نزد طالبان اسیر اند معاوضه میگردد.
روزنامه ویسا در مطلب دیگر از قول گروه مشاوران کانگرس امریکا آورده است امریکا توانایی پیروزی در جنگ های آینده را ندارد.
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
به همین ترتیب روزنامه ماندگار درشماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته و یا دنبال سایر مطالب شده است. ختم/ نالان

کابل باختر/26/ عقرب
درسرزمین که سالها خشونت و درگیری حاکم است و روزبه روز واگرایی و تباعد جای همدگر پذیری را میگیرد ، آیا جادارد که یک روز به مدارا فکر کرد وبرتمام نا مدارایی نه گفت .
این فرصت اگر برابر نبوده است امروز فراهم است زیرا امروز روز جهانی مدارا است ، با استفاده از این فرصت همه فکر کنند وبا خرد و تعقل به نامدارایی های چون خشونت ورزی ، نژاد پرستی ، حاشیه راندن اقلیت های قومی ، مذهبی و انواع خشونت های دگر نه بگویم و برفاجعه ای که چندین دهه است پیوسته جان انسان این سرزمین را می گیرد پایان دهیم .
مفسر سیاسی آژانس باختر مینگارد ، درسرزمینی که خشونت به ابزار سیاسی مبدل گردیده است و درجامعه یی که ذهن جوانان آن را غبار تعصب قومی و زبانی احاطه کرده است . درسرزمینی که به حاشیه راندن های آدم های اهل مصرف ندارد ، درسرزمینی که تبعیض و تنفر ، دارد ارزش کشی می کند و تباعد و واگرایی فرصت های همگرایی ها را می دزد آیا نیاز نیست که حداقل برای یک روز به مدارا و همدگرپذیری فکر شود.
مدارا مفهومی را به صورت واضح به آنانی که از خشونت به عنوان ابزار سیاسی درمنطقه و جهان استفاده میکنند و باکوراندیشی منطقه وجهان ملتهب ساخته اند می آموزاند که انسان ها با تمامی اختلافات ظاهری ، زبانی ، نژادی ، مذهبی و ... حق دارند درصلح زندگی کنند .
برمبنای عقاید توهین نگردند اختلاف ها سبب رانده شدن ها وبیجا شدن ها نه شود به زبان تفنگ و جنگ پایان داده شود. این همه زمانی میسر میگردد که بربنیاد اصول روزجهانی مدارا عمل کرد  و درپی احترام به انسان و کرامت انسانی شد . نه آن که به خاطر زبان ، قوم ، مذهب و نژاد ، سوته و تفنگ برداشت و به آدم کشی پرداخت.
اما زمانی که به روند جنگ وصلح افغانستان دررنگ می گردد و ابعاد پیچیده و نا مکشوف آن تحلیل و تجزیه می گردد، مدارا فرسخ ها می گریزد و خشونت چنان می نمایاند که هم ابزار درجنگ است و هم ابزاری برای صلح ، روزی هراس افگنان قاتل بشریت می گردند و ارزش های انسانی اما زمانی قباحت زدایی می شوند و چیزی دگر از آنها ساخته میشود ، سوال های فراوان به ذهن ها می گردند تا پاسخ پیداکنند.
اما آنچه می تواند به همه درد های بی درمان و به همه پرسش های بدون پاسخ نسخه و جواب بدهد گریز از خشونت ورزی و تقابل گرایی است ، برآنچه از خشونت مایه دارد نقطه پایان بگذارد و این فقط زمانی میسر است که حداقل همه برای مدارا فکر کنند و بجویند که چرا یونسکو امروز را به روزجهانی مدارا نامگذاری کرده است . ختم/ نالان

کابل باختر/ 26/ عقرب
شمار محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترسر قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی در کشورپرداختند ونیز اخبار وگزارش هاری را در باره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند .
گزارشگرآژانس باختر ، با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه ویسا دربرگ نخست زیر عنوان درسال 2018 امریکا بیشترین بمب را درافغانستان پرتاب کرده است.
نوشته قوماندانی مرکزی نیروی هوایی امریکا گزارش داد که طیاره های امریکایی درسال جاری میلادی بیشترین بمب وراکت درافغانستان پرتاب کرده اند.
گزارش تازه قوماندانی مرکزی نیروهای هوایی امریکا نشان میدهد که نیروهای این کشور درسال جاری بیشترین بمب وراکت را درافغانستان به کار برده است . به گزارش "فوریز" ازماه جنوری تا سپتمبر سال 2018 طیاره های امریکایی پنج و213بمب و راکت را درافغانستان مورد استفاده قرارداده است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه از قول معاون شورای صلح افغانستان عنوان کرده است ، روند صلح دیگر دراختیار شورای عالی صلح نیست ، به نوشته این روزنامه معاون شورای عالی صلح میگوید که درشرایط کنونی روند صلح دیگر دراختیار این شورا نیست حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان درمرکز مطالعات ستراتیژیک تصریح کردکه روند صلح درکنترول این شورا قرارندارد.
وی بااشاره به درسایه قرارگرفتن شورای عالی صلح اظهار داشت درحال حاضرروند صلح ازاختیار این شورا خارج است و با وجود اینکه درکنفرانس جینوا نیز قراراست درباره صلح درافغانستان گفتگو شود اما هیچ یک از اعضای این شورا برای حضور دراین نشست دعوت نشده اند.
روزنامه ویسا ، موضوع را دنبال کرده درمطلب دیگر زیر عنوان باشرکت بلک واتر این بار به معادن افغانستان چشم دوخته است نوشته کرده بنیانگذار شرکت امنیتی خصوصی بلک واتر این بار روی منابع طبیعی افغانستان چشم دوخته است.
بربنیاد یک گزارش رسانه ترکی تی آر تی به نقل از مقام های افغانستان و منابعی دیگر اریک پرنس بنیانگذار شرکت امنیتی بلک واتر علاقمند سرمایه گذاری درمعادن افغانستان است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه از قول حامدکرزی رییس جمهور پیشین افغانستان عنوان کرده که بدون هماهنگی و همکاری کشورهای همسایه تلاش های صلح پایان مثبت ندارد.
روزنامه ویسا ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه هشت صبح دربرگ نخست عنوان کرده است احزاب برای معرفی تکت انتخاباتی ریاست جمهوری آمادگی لازم را داریم .
روزنامه هشت صبح جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه سوم نوشته کرده است برای پایان جنگ افغانستان در سال های اخیر طرح ها و گفتگوهای مختلفی پیشنهاد شده است درحکومت حامد کرزی روی تقسیم قدرت با طالبان کارشد ، کرزی پیوسته می گفت که حاضر است با رهبران طالبان روی پایان جنگ و رسیدن به یک توافق سیاسی گفت و گوکند و درنتیجه آن رهبران طالبان را وزیر ،والی ،قاضی و حاکم برخی از اداره های محلی بگمارد روزنامه موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه عنوان کرده است که نشست مسکو و برآمدن طالبان از پرده.
هشت صبح درصفحه سوم از قول نهادهای ناظر عنوان کرده است که آرای شماری از نامزدان زیاد شده است .
بازی روسیه درافغانستان عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه چهارم نشر کرده و درصفحه پنجم به ساخت ساز های بی  رویه درشهر بدون ماسترپلان توجه کرده مطلب را نشر کرده است.
هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه ماندگار درشماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته و یا دنبال سایر مطالب شده است.  ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL