08 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جلسۀ شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط دایر گردید

جلسۀ شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط دایر گردید

کابل۵ حمل باختر مجلس شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده...

معاون رییس جمهور: دشمنان مردم افغانستان، بدون هیچ گونه ملاحظۀ باید سرکوب شوند

معاون رییس جمهور: دشمنان مردم افغانستان، بدون هیچ گونه ملاحظۀ باید سرکوب شوند

کابل 5ثور باختر معاون رییس جمهور امروز سر پرست وزارت دفاع...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

رفع عوامل بیرونی مشکل افغانستان ، ضامن اعاده ثبات درکشور خواهد بود
کابل باختر/ 5/ ثور
دولت ومردم افغانستان از کشورهای حامی و جامعه جهانی میخواهند که تعهدات و مکلفیت های اخلاقی شان را دررابطه به افغانستان عملی ساخته و با آوردن فشار برجریان های هراس افگن و کشورهای پشتیبان آنها از بارمشکلات مردم ما بکاهند.
مفسر آژانس باخترمینگارد : حادثه اخیر تروریستی درولایت بلخ که درآن شماری از فرزندان ما درحمله هراس افگنانه تروریستان وابسته به گروه طالبان جان شان را ازدست داند با واکنش های درسطح ملی و بین المللی مواجه شد.
درداخل کشور این حمله باعث ازدیاد انزجار و تنفر مردم ما نسبت به طالبان شد و بسا از سیاسیون که به گونه طالبان را تعریف میکردند به اشتباه شان اعتراف کردند و تاکید نمودند که این گروه به جز یک گروه هراس افگن چیزی دیگری نیست کشورهای بیرونی از امریکا تا آسترالیا از روسیه تاکشورهای عربی و هند حتا پاکستان به نکوهش از این حمله لب گشودند و آن را محکوم کردند. دراین میان وزارت خارجه چین از پیچیده شدن اوضاع در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر ادامه پروسه صلح تحت رهبری افغانها تاکید داشته است.
همدردی و همسویی کشورهای خارجی با مردم ما در خصوص حادثه اخیر و سایر حوادث تروریستی درافغانستان این نکته را میرساند که هراس افگنان ، اخر راه به انزوا ، ملامتی جهانی روبرو خواهند شد.
با آنکه مردم افغانستان از همدردی و همسویی کشورهای بیرونی قدردانی میکنند به این باور اندکه تنها محکوم کردن و نکوهش نمودن گروه های  تروریستی نمیتواند آخر گپ باشد و یا مشکل را حل نمایند اکثری کشورهای جهان که درخصوص حادثه اخیر و حوادث نظیر آن با افغانها همدردی کرده اند کشورهای اندکه روابط و همکاری های شان را با افغانستان به اساس پیمان ها و موافقتنامه های دو جانبه که به آن همکاری های راهبردی نام داده اند و متعهد به این امر اند که از افغانستان در برابر هراس افگنی، افراط گرایی و تجاوز بیرونی حمایت میکنند.
افغانستان از هند تا چین و از امریکا تا ترکیه و امارات متحده عربی آینده روابط خود را با این کشور هاازطریق همین موافقتنامه ها عیار نموده است.
آنچه را امروز مردم افغانستان بنام هراس افگنی ، تروریزم و یا افراط گرایی تجربه میکنند این پدیده های زشت از نام و آدرس طالبان و یا داعش براین کشور تحمیل شده مشکلات است که ریشه و عوامل آن دربیرونی از افغانستان وجود دارد.
موضع گیری های برخی از کشورها و دیدرقابتی آنها در داخل افغانستان این را ثابت ساخته است که معضل موجود دراین کشور عوامل بیرونی دارد طالب و یا داعش یک معضل ظاهری در افغانستان اند مگر حمایت و همسویی بیرونی با آنها که حالا مشکل رسمی و علنی را به خودگرفته میرساند که معضل موجود درافغانستان ابعاد پیچیده وگسترده بیرونی داشته و این دو گروه افزار و یک نام در بحران موجود درکشور میباشند.
درحالیکه طالبان مسوولیت حملات تروریستی چون حمله بر قول اردوی شاهین و یا حمله بر شفاخانه چهارصد بستر را عهده دار میشوند مگر کشورهای بیرونی درتعریف تروریزم و طالبان موضع یکسان ندارند .
این ها نمایانگر آن است که افغانستان نه تنها قربانی تروریزم صادرشده از بیرون است بل قربانی رقابت ها و کج اندیشی های برخی کشورها نیز میباشد.
توقع مردم ما از کشورهای جهان به خصوص آن کشور های که رابطه شان را با افغانستان به اساس پیمان و قرارداد های راهبردی شکل داده اند این است که به جای نکوهش کردن و یا محکوم نمودن در برطرف نمودن عوامل بیرونی معضل افغانستان همکاری کنند و با تجهیز و حمایت از نیروهای دفاعی کشور، در اقتدار و توسعه حکومت  مرکزی و اعاده ثبات در افغانستان ممد واقع شوند.
با تامین امنیت ، اعاده ثبات وتحکیم پایه های حکومت قوی مرکزی درافغانستان منافع دراز مدت بسا از کشورهای جهان نیز تامین خواهد شد زیرا بی ثباتی و نا امنی درافغانستان عامل بی ثباتی و نا امنی دربسا از کشور بوده میتواند.
افغانها آرزودارند تا جهان با یک دید منطقی باافغانستان برخورد کنند.

کابل باختر/ 5/ ثور
شمارمحدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ، نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشر کرده اند .
روزنامه ویسا در برگ نخست از قول سازمان ملل متحد درصفحه اول عنوان کرده است شکنجه درزندانهای افغانستان افزایش یافته است.
به نوشته این روزنامه سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود می گوید که هنوز توقیف شده گان زندان های افغانستان باشکنجه و بدرفتاری روبه رواند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر از قول شورای علمای کابل عنوان کرده است افرادی که دردرون حکومت با تروریستان همکاری میکنند باید مجازات شوند.
به نوشته این روزنامه شورای علمای کابل ضمن تقبیح حمله مرگبار به قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ میگوید افرادی که در درون حکومت با تروریستان همکاری میکنند باید مطابق قانون مجازات شوند.
روزنامه ویسا ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته در صفحه اول ازسفر حامدکرزی رییس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی افغانستان به روسیه خبرداده است.
این روزنامه در مطلب دیگر درهمین صفحه زیر عنوان پروژه جنگی امریکا درافغانستان نوشته است دریکسال اخیر افغانستان شاهد رویداد های مرگ بار و خونین بوده است که درآن صدها هموطن ما کشته و زخمی شده اند . از حمله شاه شهید کابل تا حمله بر محصلین پولیس میدان وردک ، ازانفجار دهمزنگ تاحمله برمسجد باقرالعلوم و زیارت کارته سخی از پرتاب مادر بمب 11 تنی درننگرهار تا بمباران طیارات بی پیلوت درشمال از حمله شفاخانه سردار محمد داوود خان تا حمله بر قول اردوی شاهین دربلخ همه این ها یک پیام واحد را مخابره میکندکه این حملات مرگبار و هدفمند برای ایجاد فضای ترس ووحشت مطیع ساختن مردم و استفاده بهتر از افغانستان منحیث ابزار دربازی منطقه ای راه اندای میگردد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول و صفحه های دیگر مطالب بیشتر رانشرکرده است .
اما روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست از قول معاون مجلس نماینده گان عنوان کرده است ما همه به موسیقی ارگ می رقصیم .
این روزنامه همچنان در صفحه اول مطلب را زیر عنوان ، همه نهادهای سیاسی و گروه های اجتماعی درمحور یک برنامه ملی جمع شوند و کشور را از بحران نجات دهند.
آرمان ملی در پیوند به عنوان فوق درصفحه چهارم جزئیات ارائه کرده است.
ارگ ازیک روی دست بکشد عنوان مطلب دیگری میباشد این روزنامه در صفحه سوم نشر کرده است.
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار درصفحه اول از قول احمد ولی مسعود در مراسم اعلان فراخوان ملی عنوان کرده است .
حکومت کنونی بامشروعیت شرعی ، قانونی و حقوقی مواجه است .
این روزنامه همچنان در صفحه اول از قول رییس جمهورامریکا عنوان کرده است ، اهمیت 100 روز ابتدایی بی معنی است این روزنامه در پیوند به عنوان فوق درصفحه 7 جزئیات ارائه کرده و درمطلب دیگر زیر عنوان ، رییس حکومت وحدت ملی استعفای وزیر دفاع و رییس ستاد ارتش را پذیرفت به موضوع استعفا وزیر دفاع ملی ولوی درستیز وزارت دفاع ملی پرداخته است .
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه هشت صبح و افغانستان ما نیز به تحلیل و تجزیه رویداد های جاری سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند.

کابل باختر/ 4/ ثور
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روزی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درباره رویداد های منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه انصار دربرگ نخست زیر عنوان ، "انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی سال جاری برگزار میشود ." نوشته است رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که قراراست انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی درسال جاری برگزارشود.
امام محمد وریماچ دریک نشست خبری درولایت هرات گفت که این کمیسیون تلاش دارد تا انتخابات پارلمانی وشوراهای ولایتی از تقلب دورنگه دارند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیرعنوان باید با منبع تروریزم مبارزه کرد .
نوشته است نیروهای خارجی باید عملیات ضد شورش گسترده ای را درمناطق قبیله ای پاکستان انجام دهندکه به معنی تجاوز نظامی حاکمیت پاکستان نیست زیرا ظاهراً این کشور بخشی از جنگ علیه تروریزم است .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر زیر عنوان استراتیژی امریکا برای مقابله با تروریزم درافغانستان تغییر میکند نوشته است: خلیلزاد میگوید ممکن است استراتیژی کشورش درافغانستان تغییر کند و راهکار های جدید برای مقابله با تروریزم به کارگرفته شود . زلمی خلیلزاد سفیر پیشین امریکا درافغانستان ، عراق و سازمان ملل متحد میگوید گفتگو و ریزنی ها درمورد پالیسی حکومت جدید امریکا به رهبری دونالد ترامپ درقبال افغانستان تا 15 می سال روان پایان خواهد یافت .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه افغانستان ما ، صفحه اول را با مطلب درمورد انتخابات فرانسه آغاز کرده و درمطلب دیگر ازقول حامدکرزی رییس جمهور سابق افغانستان عنوان کرده است . طالبان را دیگر برادر خطاب نمی کنم .
روزنامه افغانستان ما ، جزئیات درپیوند به این عنوان را درصفحه دوم نوشته است اما درصفحه اول مطالب چون یک تیم تخنیکی امنیتی ، چگونگی حمله بر قول اردوی شاهین را بررسی میکند . یک محصل جوان به اتهام جمع آوری پول زکات برای گروه طالبان بازداشت شد. فاجعه و ضرورت های پس ازآن را درصفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی در برگ نخست خبرداده که والی کندز زمین های مردم را غصب کرد.
این روزنامه درصفحه دوم برضرورت قیام ملی در برابر طالبان درنگ کرده مطلب را نشر نموده است .
کشورهای اسلامی بازار فروش اسلحه دنیاست .
عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه دوم نوشته است.
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.

کابل باختر/ 3/ ثور
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارشهای را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ما ، صفحه اول به سوگ لاله های مزار آغاز کرده وزیر عنوان درسوگ لاله های سرخ مزاردرصفحه دوم نوشته است یک روز پس از حمله تروریستی گروه طالبان برقول اردوی 209 شاهین دربلخ ، افغانستان درسوگ سربازانش نشته است . رییس جمهور غنی با صدور حکمی امروز یکشنبه 3 ثور را ماتم ملی اعلان کرده است.
درحکم رییس جمهور آمده است که به احترام شهدای قول اردوی 209 شاهین بیرق افغانستان درسراسر کشور و تمام نمایندگی های سیاسی افغانستان به حالت نیمه بر افراشته درآورده شود مراسم فاتحه و دعا خوانی درمسجد ارگ ریاست جمهوری و مساجد سراسر کشور برگزار گردد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه زیرعنوان پیامد های حملات خونین انتحاری نوشته است حمله به قول اردوی 209 شاهین که منجر به کشته وزخمی شدن ده ها سرباز و افسر اردوی ملی گردید ، یک ضربه بزرگ نظامی برای حکومت افغانستان به شمار می آید.
اگر چه نیروهای امنیتی درهر حالت برای فداکاری و مقابله با دشمن آمادگی دارند وروزانه ده ها تن از این نیروها در جبهات جنگ با هراس افگنان جان شان را ازدست می دهند ، اما تلفات سنگین این نیروها در اثر حملات انتحاری و آن هم دردرون پایگاه شان یک ضربه جبران ناپذیر نظامی به حسا می آید.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه دوم از آغاز کار حکومت آموزشی جوانان خبرداده است .
حقوق امتیاز های 5 عضو مجلس نماینده گان قطع شد عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه دوم نشرکرده است.
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه اول خبرداده که روسیه و امریکا برای تشکیل کارگروه برخاطر عادی سازی روابط توافق کرده اند.
به نوشته  این روزنامه وزرای خارجه روسیه و امریکا برسرایجاد یک کارگروه مشترک در آینده نزدیک جهت پیداکردن راه هایی برای عادی سازی روابط کردند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ویسا ، دربرگ نخست زیر عنوان رییس جمهور امروز یکشنبه را ماتم ملی اعلام کرد نوشته است رییس جمهور به پاس ارج گذاری به قربانیان حمله تروریستی روز جمعه در قول اردوی 209 شاهین ولای بلخ امروز یکشنبه را ماتم ملی اعلام کرد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر درهمین صفحه از قول داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور شورای امنیت حکومت پیشین عنوان کرده است امریکا باید کمک های مالی اش را به پاکستان قطع کند.
این روزنامه در مطلب دیگر ازقول سازمان ملل آورده است برخی از سران جبهه شمال درقاچاق موادمخدر دست دارند.
به نوشته این روزنامه هیئت بین المللی نظارت برمواد مخدر سازمان ملل میگوید جدا ازگروه های تروریستی درافغانستان برخی از سران جبهه شمال نیز درتولید و قاچاق و تجارت موادمخدر دست دارند.
روزنامه ویسا نیز درصفحه اول خبرداده که 5 عضو دیگر ولسی جرگه نیز ازتمامی امتیازات شان محروم گردیدند.
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح ، آرمان ملی و ماندگار درصفحه های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL