01 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل/   اول میزان / باختر
مسوولان کمیسیون های انتخاباتی تعهد وتاکید دارند که در هنگام برگزاری انتخابات٬تسلیم هیچ فشار داخلی و خارجی نخواهند شد.
مفسرآژانس باختر می نگارد:برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان فقط پنج روز دیگر باقی مانده است مگر این روند نگرانی ها و چالش های خود را دارد.
در کنار نگرانی های امنیتی٬اعمال نفوذ و مهندسی انتخابات چالش فراتر ازهمه  نگرانی ها است  که ذهن مردم و رای دهندگان را به خود مشغول کرده است.
به خصوص تقلب و خلاف ورزی هایی که در جریان انتخابات های گذشته در کشور صورت گرفته ومردم تجارب تلخ ازآن دارند به این نگرانی ها افزوده است.
مردم افغانستان که درد های زیادی را متحمل شده اند در کنار ناامنی٬نابسامانی های اقتصادی ٬بار ده ها مشکل دیگررا حمل می کنند آرزو دارند تا یک حکومت مردم محور که بتواند از بار مشکلات مردم بکاهد٬شکل گیرد و این زمانی امکان پذیراست که چنین یک حکومت برخاسته از آرای مردم باشد و حکومت منتخب تنها از مسیر یک انتخابات شفاف به وجود می آید.
مگر کمیسیون های انتخاباتی به این نگرانی های مردم پاسخ داده اند وگفته اند که در جریان برگزاری انتخابات به هیچ فشارداخلی و خارجی تسلیم نمی شوند.
این دو کمیسیون٬روز گذشته تفاهمنامه همکاری امضا کردند.دراین تفاهمنامه هردوطرف متعهد  به احترام  وعدم دخالت  به صلاحیت  های قانونی  همدیگر هستند  وهر دو کمیسیون تلاش می کنند  که به طور بی طرفانه ، زمینه  را برای  برگزاری  انتخابات شفاف ، عادلانه ، سراسری و به موقع  فراهم  کنند .
همچنان هردو کمیسیون درانجام وظایف محوله  مکلف به  درنظر گرفتن منافع ملی ومصالح علیای  کشور شده اند وآن را باید  دراعمال صلاحیت های خویش  دراولویت  قراردهند ونیز کمیسیون  های انتخاباتی  وظایف  ومسوولیت های  قانونی شان  را  مستقلانه انجام می دهند  و تحت تاثیر هیچگونه  فشار ومطالبات داخلی و خارجی  قرار نمی  گیرند.
این که هردو کمیسیون انتخابات برکار بیطرفانه و مطابق به منافع مردم تاکید دارند یک حرف خوب و دلگرم کننده است. مگر تنها صدور اعلامیه و یا امضا در پای یک تفاهمنامه نمی تواند گره گشای مشکل باشد.
مسوولان باید جلو هر خلا و هر نابسامانی را بگیرند واز کار های غیر قانونی و تحمیل شده رسانه ها را آگاه کنند و راه جلب همکاری مردم را در پیش گیرند.
انتخابات مال مردم است و باید دور از تعامل و زد و بند های سیاسی و سلیقه یی برگزار شود وبرگزاری انتخابات معیاری و مردمی کار مسوولان  کمیسیون های انتخاباتی است.
سرنوشت حقارت آمیز مسوولان پیشین کمیسیون های انتخاباتی یک درس عبرت است که باید مسوولان کنونی کمیسیون انتخاباتی آن را مدنظر داشته باشند .
درکنار این گفته ها موضع رییس جمهوری اسلامی افغانستان نیز درخصوص عدم دخالت و اعمال فشار ازسوی مقام های دولتی روشن است .
رییس جمهور نسبت مداخله مقام ها  « حکومتی نظامی و ملکی» درروند انتخابات هشدارداد و گفته است که عاملان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .
مسوولان کمیسیون های انتخاباتی به حلقه های مداخله گرو سلطه گرا این مساله را تفهیم کنند که انتخابات یک روند ملی است اراده مردم افغانستان را بیان می کند٬این روند بدیل دیگری ندارد. هرکسی که بخواهد در افغانستان آینده  سیاسی خود را پیدا کند، باید مبنا و مشروعیت آن اراده  مردم باشد.
حلقه های اخلالگر ومداخله گر هم باید بدانند که مردم افغانستان می خواهند که سرنوشت سیاسی شان را خود به دست گیرند ومعنای انتخابات همین است پس در وجود چنین یک دیدگاه راه و دست مداخله در انتخابات کوتاه خواهدبود. تحلیل سیاسی

کابل باختر/ اول/ میزان
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیزاخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، باتوجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه آرمان ملی برگ نخست را با مطلب زیرعنوان مجلس سنا تعطیل شد ٬ آغازکرده است و درمورد نوشته است مجلس سنا به دلیل مصروفیت سناتوران درکمپاین های انتخاباتی از روز یکشنبه ۳۱ سنبله تاپس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعطیل شد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه زیرعنوان شک و تردید ها درمورد سراسری بودن انتخابات شاید در۵۰ درصد مناطق انتخابات برگزار نشود نوشته کرده است همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،تردید ها درمورد سراسری بودن این انتخابات بیش تر شده و برخی نهادهای ناظر برانتخابات آگاهان سیاسی و شماری از اعضای شورا ی ملی به این باور اند که احتمالاَ درپنجاه درصد مناطق کشور به دلیل مشکلات امنیتی انتخابات برگزار نشود.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرهمین صفحه عنوان کرده است درنشست هفته وار کمیسیون تدارکات منظور شد ۵۴ مورد تدارکاتی و اعزام ۱۰۰۰ کارگر به بیرون ازکشور !
به نوشته این روزنامه درنشست هفته وار کمیسیون تدارکات ملی که تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور ، درارگ برگزار شد ۵۸ مورد تدارکاتی به بحث و بررسی گرفته شد که درنتیجه ۵۴ مورد آن به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید.
به نوشته آرمان ملی دراین نشست همچنان فیصله شد که ۱۰۰۰ کارگر افغانستان به بیرون از کشور فرستاده شوند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان ، مردم خواهان برگزاری انتخابات به موقع هستند نوشته کرده است.
به نوشته این روزنامه ششم میزان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درافغانستان تعیین گردیده بود و به این روز فقط پنج روز دیگر باقی مانده است.
مردم افغانستان آرزو دارند که این انتخابات مانند گذشته پرازتقلب نباشد و بتواند آرای واقعی مردم افغانستان را به درستی نشان بدهد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه مطلب رازیرعنوان ،‌دیورند ،خط فرضی یا مرزرسمی ؟ نشرکرده است .
رهایی زندانیان طالبان رشوت انتخاباتی به طالبان یا رقابت دربحث صلح؟! عنوان مطلب است که روزنامه درصفحه سوم نشرکرده است.
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه ماندگار درصفحه اول ازقول نهادهای ناظر عنوان کرده است . آمار کمیسیون انتخابات از انتقال مواد انتخاباتی به ولسوالی ها واضح نیست .
مجلس سنا تعطیل شد ، عنوان مطلب دیگری می باشدکه این روزنامه به آرائه جزئیات آن درصفحه اول پرداخته است روزنامه ماندگار همچنان درصفحه اول خبرداده است که مردم بدخشان و لغمان از تیم وفاق ملی حمایت کردند.
عدالت عمری غنی چقدروحشتناک است حکمتیار تاچه اندازه ‹‹رهبر ››است ؟عنوان مطالب است که این روزنامه درصفحه دوم نشرکرده است.
نویسندگان وطنی و مسوولیت اجتماعی ما مطلب است که روزنامه درصفحه چهارم نشرکرده است.
ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه ویسا :درصفحه اول ازقول یوناما ، آورده است که سالانه حدود ۱۰ هزار غیرنظامی افغان درجنگ کشته و زخمی می شوند .
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول انستیتوت صلح امریکا عنوان کرده است که حکومت وحدت ملی از سیاسی ساختن ادارات ووزارت های دولتی خود داری می کند.
ویسا ،همچنان درصفحه اول خبرداده است که هیئت طالبان به ریاست ملا برادر به چین رفته است.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول سفیر پیشین امریکا درکابل عنوان کرده است که مذاکرات با طالبان درغیبت افغانستان اشتباه بزرگ بود.
عمران خان درمذاکرات احتمالی با ترامپ خواهان ادامه مذاکرات با طالبان می شود . مطلب دیگری  است که این روزنامه در صفحه اول نشرکرده است.
ویسا ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.ختم/ نالان ...ک..م

کابل/ 31 سنبله/ باختر
شش روز بعد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار می شود. مردم افغانستان با وصف آن که می دانند این انتخابات در شرایط دشوار ناامنی برگزار می شود، برای اشتراک در روند رای دهی آمادگی می گیرند و این  امر را مسوولیت بزرگ ملی خود می دانند. چرا مردم با چنین علاقه مندی، شور و شعف به سوی انتخابات می روند و چه پیامدهایی از این روند ملی انتظار  دارند؟
مفسرسیاسی آژانس باختر به پاسخ این پرسش پرداخته است و می نگارد:مردم افغانستان خاطرات تلخ انتخابات 1393 را فراموش نکرده اند، انتخاباتی  که نتایج آن، کشور را در یک مرحله نهایت حساس و سرنوشت ساز با بحران خطرناک سیاسی روبه رو کرد. در پی بحران برخاسته از عدم توافق ستادهای انتخاباتی پیشتاز روی نتایج رای دهی، طرح ایجاد حکومت وحدت ملی روی دست گرفته شد. طرح ایجاد حکومت وحدت ملی بر مبنای این اصل استوار بود که ( برنده و بازنده وجود ندارد و همه باید در یک حکومت با هم کار کنند). در آن زمان این طرح یگانه راه معقول و منطقی بیرون رفت از بن بست انتخاباتی پنداشته می شد. حکومت وحدت ملی که مبنای حقوقی آنرا توافقنامه سیاسی میان رهبران دو ستاد انتخاباتی تشکیل می داد، باید بر اساس سهم پنجاه پنجاه شکل می گرفت و ایجاد می شد. با تاسف باید اذعان کرد که روند ایجاد حکومت وحدت ملی ازهمان آغاز ناکام بود. این حکومت که در میان مردم افغانستان به نام ( حکومت دوسره) شهرت یافت، نتوانست توقعات مردم را بر آورده کند و برنامه هایی که هر دو طرف  به رای  دهندگان وعده داده بودند، عملی نشد. بیشترین وقت این حکومت در کشمکش ها و چانه زنی ها روی گزینش وزیران، والیان، سفیران و دیگر مسوولان عالی رتبه دولتی سپری شد. رقابت های درون حکومتی، موقف گیری های متضاد شریکان قدرت ونبود وحدت تصمیم گیری نه تنها به حیثیت حکومت وحدت ملی صدمه رساند بل مانع تحقق برنامه های اصلاحی، انکشافی و همچنان تقویه موقف بین المللی افغانستان شد. پنج سال گذشته نشان داد که تجربه حکومت وحدت ملی یک تجربه ناکام بود و مردم افغانستان در این پنج سال بسیاری از فرصت ها را از دست  دادند. مردم نمی خواهند آن تجربه ناکام را بعد از انتخابات پیشرو بار دیگر تکرار کنند.
مردم خواهان ایجاد یک حکومت مقتدر ویکدست مرکزی اند، حکومتی که بر اساس انتخابات آزاد، شفاف و عاری  ازهر نوع تقلب، جعل و تزویر ایجاد شود. تنها چنین حکومتی می تواند وضعیت نابسامان کنونی را مهارکند و آن را تحت اداره خویش درآورد، تنها چنین حکومتی می تواند که روند گفت وگوهای صلح را رهبری و مدیریت کند، تنها چنین حکومتی می تواند که برنامه های انکشافی را به منظور زدودن فقر، کاهش بیکاری، تامین رفاه عامه  و ارتقای سطح زندگی شهروندان افغانستان روی دست گیرد و آن را تحقق بخشد. عمق فلسفی برگزاری انتخابات نیز در ایجاد حکومت توانا ومقتدری که حمایت اکثریت مردم را باخود داشته باشد، نهفته است. آرزوی مردم افغانستان این است که انتخابات قریب الوقوع  ریاست جمهوری به ایجاد چنین حکومت مقتدر و یکدست منتج شود.
ن. ش.   

کابل 31 سنبله / باختر
راهکار تامین  صلح سراسری وآتش  بس با گروه های افراطی یی که به خاطر  جنگ ایجاد شده اند  آیا نیاز به بازنگری ندارد؟
مفسر آژانس باخترمی نگارد:  به باور بیشتر کارشناسان گروه  های افراطی  و پابند  به  باور های  ساخته شده و بافته شده  دردستگاه های  استخباراتی بیگانگان هرگز آماده  نیستند که به منطق صلح  و همدیگرپذیری تن دهند  زیرا درقاموس  باور های  تزریق شده  درذهن آنان صلح ومنافع ملی  نمی گنجد.
این گروه ها به خاطرنیل  به اهداف منطقه یی  وفرامنطقه یی ایجاد شده اند  وتا هنوز ضرورت استفاده  ابزاری  از این گروه ها درمعادلات منطقه یی  وفرامنطقه یی منتفی نشده است.اگر چنین نبود  علمای  کرام  درافغانستان ٬ منطقه  وفرامنطقه  با صراحت  اعلام کردند که  ادامه  جنگ درافغانستان  حرام است .
زمانی  که علمای کرام  به عنوان مشعلداران انبیا ادامه  جنگ٬ خونریزی وویرانی  درافغانستان را  حرام اعلام می کنند ، اما  این گروه  ها با لجاجت تمام  به خشونت ها ٬ قتل  وکشتار زنان  ، کودکان و افراد ملکی  درافغانستان  ادامه  می دهند .
بااین پیش آمد موجز می توان گفت که بحث اسلام و جهاد درافغانستان  اصلا وجود  ندارد  بل  این گروه  ها به خاطر اهداف معین درمنطقه  وفرامنطقه  ایجاد شده اند .
اهدافی که درهرزمان  به  آن رنگ دیگر داده  می شود ٬نیاز به وضاحت  ندارد  اما  به خاطر  روشن  شدن زاویه های  تاریک وتودرتوی این ماجرای  چندین بعدی  باید  پرسید  که گروه  هایی  که برای  حقوق بشر ، برابری ، مساوات و آزادی های  فردی  ارزش  قایل نیستند  می شود  درمیزمذاکره آنان  را قانع کرد  وازانجام جنایت بشری  دورکرد؟ و با آنان که  دهه ها است که  با قتل ، ویرانی  عادت کرده اند  و به  هر جنایت  درتعاون با بیگانگان با استفاده  از  باور های  کاذب سرپوش می گذارند  ، کنارآمد؟ مذاکرات چندین دوره یی  بدون نتیجه  امریکاییان  ها طالبان با پاسخ روشن به این  پرسش است.
به هرصورت شرط آتش بس برای  مذاکرات صلح  ریشه  در درخواست همگانی ملت دارد . مردم  افغانستان صلح  و آتش  بس  دوامدار می  خواهند  وهم می دانند که سر انجام خشونت ها مذاکره صلح  وآتش بس  است اما این مامول چه زمانی  برآورده می  شود ، زمانی که وارد مذاکرات مستقیم ، صریح ، روشن ، دقیق  و مستند با حامیان این  گروه  ها درمنطقه  و فرامنطقه  شد درآن صورت است که  گرهی  از گره ها باز خواهد شد .تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL