08 دلو 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 29/ جدی
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اندو نیز اخبار و گزارشهای را درباره رویدادهای جاری کشور و منطقه نشرکرده اند.
روزنامه جامعه باز درصفحه اول ازقول رییس جمهور کشور عنوان کرده ، گروه های مسلح، دشمن اند. به نوشته این روزنامه رییس جمهور اشرف غنی برای نخستین بارپس از رسیدن به قدرت اعلام کرده است که گروه های مسلح را تحت هرنامی "دشمن " ما و نیروهای امنیتی کشوراند و به نیروهای امنیتی دستور داده است که هرکس و هرگروه مسلح که تحت هرنامی نیروهای امنیتی را هدف قراردهند باید ازبین برده شوند. جامعه باز دنبال مطلب را درصفحه دوم نشر کرده اما درصفحه اول درمطلب دیگر زیر عنوان ، استراتیژی یا نیروی ویژه برای مقابله با نا امنی نوشته است، مسئله حفظ یک پارچگی نیروهای نظامی و وفاداری آن ها به یک مرکز اداره و تصمیم گیری همیشه جدالی بین موافقان تمرکز گرایی و مخالفان آن به وجود آورده است .
استدلال موافقان همیشه برمبنای ایجاد استراتیژی دفاعی واحد و حفظ نظم و جلوگیری از خود سری نیروهای نظامی بوده است و مخالفان موثریت تصمیم گیری سرعت عمل و جلوگیری از خود کامگی فرمانده کل نیروی نظامی را دلیلی برای عدم تمرکز رهبری نیروهای نظامی می دانند درعمل اما همیشه مدلی بینابین مطلوب دولت های دموکراتیک بوده است . از یک طرف نیروهای نظامی همیشه تحت فرماندهی واحد عمل کرده است و ازسوی دیگر فرماندهی واحد توسط چند منبع مشخص نظارت شده است.
روزنامه به همین گونه ادامه داده و مطالب دیگری را زیر عنوان های نباید به رسم بد آئین نهاد قرار دادپستی بین ایران وافغانستان . با اسماعیل درصفحه اول نشرکرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.
اما روزنامه محور درصفحه اول زیرعنوان کشت کوکنار درزمان کار وزیران ووالیان سرپرست افزایش یافته است نوشته مسوولین وزارت مبارزه با مواد مخدر میگویند که کاروالیان ووزرای سرپرست درافزایش کشت کوکنار درافغانستان نقش قابل ملاحظه داشته است. به گفته مقام های این وزارت دهقانان از خلای ناشی از تاخیر معرفی کابینه استفاده کرده و کشت کوکنار را افزایش داده اند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر درصفحه اول خبرداده که 32 ملیون دالر سازمان غذایی جهان به افغانستان کمک کرده است. محور همچنان از روبوده شدن پنج کار مند یک موسسه صحی توسط افراد مسلح ناشناس خبرداده ونوشته افراد مسلح ناشناس پنج تن از کارمندان یک موسسه صحی را از مسیر راه ولسوالی غوریان ولایت هرات اختطاف نمودند.
روزنامه محور درصفحه اول و سایر صفحه ها مطالب دیگری را نشر کرده است.
به همین ترتیب روزنامه ماندگار صفحه اول را با مطلبی زیر عنوان سایر نامزد وزرا برسر قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی آغازکرده و درمطلب دیگر این روزنامه نیز خبرداده که سازمان غذایی جهان 32 ملیون دالر به حکومت افغانستان کمک میکند.
ماندگار درصفحه اول درمطلب دیگر زیر عنوان راز های کابینه نوشته با آنکه رهبران دولت وحدت ملی یگانه علت تاخیر درمعرفی کابینه را اصل شایسته سالاری و تخصص درکابینه جدید بیان کرده بودند اما درمعرفی اعضای کابینه جدید نگریسته میشود که این دو اصل درنظر گرفته نشده است.
روزنامه به همین گونه ادامه داده و مطلب دیگر را زیر عنوان های مجلس سنا سفارت فرانسه درکابل مسدود شود توزیع شناسنامه و انظار دستور شورای امنیت ملی را درصفحه اول نشر کرده و در صفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.

کابل باختر/28/ جدی
روزنامه های دولتی که امروز 28 جدی به نشر رسیده علاوه از اینکه به مسایل اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی پرداخته به رویداد های منطقه و جهان نیز توجه نموده اند.
روزنامه اصلاح تیتر شماره امروزی خود را با پیام رییس جمهور اشرف غنی که با شدید ترین الفاظ نشر مجدد کاریکاتوردرمجله شارلی ابدو تقبیح نموده مزین نموده ، همچنان این روزنامه درمورد دیدار رییس روسای اداری کمیته ولسی جرگه گزارش را زیر عنوان جمهور رییس غنی د ولسی جرگه له اداری پلاوی او دکمیتوله رئیسانو سره وکتل .
اصلاح گزارشی از تقدیر ورزشکاران کشور زیر عنوان " درافغانستان مساله ورزش مهم و اساسی است ، انعکاس داده است.
این روزنامه سرمقاله خود را درمورد تعهد پاکستان که فعالیت شبکه حقانی را متوقف میکند تحریرداشته است .
زندگی انسان با محیط زیست وابسته است مطلبی دیگر که درشماره امروز اصلاح نشرشده است.
انیس روزنامه دیگر امروزی است که با رهایی سیزده زندانی به اساس فرمان رییس جمهورتیتراین شماره خود را زینت بخشیده است .
همچنان این روزنامه به مسایل کمیسیون های ولسی جرگه پرداخته ، نوشته درجلسه کمیسیون اقتصادملی ، زراعت و مالداری ، انکشاف دهات و سازمان های غیر حکومتی به ریاست امیرالرحمن رحمانی روی طرح قانون اداره، مالیات و تعدیلات پیشنهادی کمیسیون مالی و بودجه دراین طرح بحث شد.
این روزنامه به مسایل چون بزرگداشت و حمایت از نیروهای امنیتی کشور حق آنهاست، آمادگی چین مبنی بر میانجگیری بین دولت افغانستان و طالبان و سایر مطالب اجتماعی نیز.
هیواد روزنامه دولتی که به زبان پشتو همه روزه نشر میشود شماره امروزی خود را با این عنوان دیزاین نموده ، جمهور رییس غنی پخپله نوماند وزیران ولسی جرگه ته ورپیژنی . هیواد به مساله مهاجرین افغان به پاکستان توجه نموده ، نوشته په پاکستان کی میشت افغان کدوال ځورول کیږی ، نیول کیږی ، او خپل هیواد ته شړل کیږي .
هیواد مطلبی دیگر زیر عنوان وزارت اطلاعات و فرهنگ ورزش کاران مدال آور را تقدیر کرد نیز به نشر رسانده است.
این روزنامه به مسایل منطقه نیز توجه نموده نوشته یا به طالبان وی یا به پاکستان وی عنوان مطلبی است که دررابطه به اعتراض و راه پیمایی فعالان جامعه مدنی درساحات مرکزی خیبرپشتونخوا بخاطر تقبیح طالبان راه اندازی شده است.

کابل باختر/ 28/ جدی
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته ونیز اخبار وگزارشهای را درباره رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.
روزنامه انصار دربرگ نخست زیرعنوان رییس جمهور غنی دولت های غربی را آشفته کرد، نوشته ، رییس جمهور اشرف غنی گفت ، برنامه توسعه سازمان ملل متحد درافغانستان به علت فساد مسوولان آن شکست خورده است . به نوشته این روزنامه رییس جمهور غنی بادر خواست غیر منتظره از برنامه توسعه ای سازمان ملل متحد برای توقف مدیریت بودجه ویژه افغانستان درشش ماه ، دولتهای غربی را آشفته کرده است. رییس جمهور غنی به فساد که بین مسوولان این برنامه از طریق بزرگ نمایی نیروهای پولیس افغانستان وجوددارداشاره کرد . وی گفت حقوق نیروهای پولیس از طرف برنامه توسعه ای وابسته به سازمان ملل متحد اداره میشد و ازاعتماد طرفهای کمک کننده برای ایجاد نظم دراین روند برخوردار بودند اما شکست خوردند . وی افزود طرفهای کمک کننده بیش از دوصد ملیون دالر به آنها پرداخت کردند اما آنها نتوانستند یک سیستم تازه را راه اندازی کنند، به نوشته انصار رییس جمهور غنی درگفتگوی اختصاصی با برنامه بصراحه اسکانیوز عربی تصریح کرد شمار نیروهای پولیس نزدیک به دوصدو پنجاه و هفت هزار نفر است اما حقوقی که پرداخت شده است به حدود سه صد هزار نفر پرداخت شده است آیا بهای این خدمت دوصد ملیون دالر است ؟ من خود میتوانستم با چندملیون دالر این کاررا انجام دهم اما نظام کمکهای جهانی تا حد زیادی غیر موثر است برای همین از زمان دراختیار گرفتن قدرت روند را با رهبری افغانستانی ها ایجادکردیم که اجازه میدهد درمدت شش ماه نظام مورد اعتمادکه با شفافیت ووضوع اداره میشود جایگزین برنامه توسعه ای شود .
نامزدوزرای کابینه دو شنبه به مجلس معرفی میشوند . نمایندگان مجلس اجازه جفا برمردم را ندهند داعش درحال جذب سرباز درافغانستان و پاکستان، دفتر سیاسی طالبان درامارات متحده عربی باز میشود ازجمله عنوان های دیگری اند که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگری شده است.
به همین ترتیب روزنامه ماندگار دربرگ نخست از قول نماینده گان مجلس عنوان کرده که پیشنهاد داکتر غنی خلاف قانون اساسی است . این روزنامه مطلب فوق را درصفحه ششم دنبال کرده اما درصفحه اول زیر عنوان شورای عالی صلح اصلاح شود نوشته شورای عالی صلح باید اصلاح شود و تازمانی که این شورا به همین شکل و ساختار ادامه دهد هیچ امیدی برای دست یافتن به صلح وجود ندارد.
به نوشته ماندگار یک نهادمدنی زیرنام کمیته گرداننده گفتگوی مردم افغانستان پیرامون صلح دریک نشست خبری درکابل با ابراز این مطلب پروسه صلح افغانستان را ناکام خوانده و خواهان تجدید نظر درساختار و برنامه های این شورا شد.
روزنامه به همین گونه ادامه داده و در صفحه اول مطالبی را زیر عنوان های کشته شدن یک خبرنگار درننگرهار، هیچ دانش آموز افغان نباید درایران از تحصیل منع شود و نظارت برجریان کار سرنوشت مردم، مسوولیت است را نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است .
به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی درصفحه اول مطالبی را زیر عنوان های اشرف غنی نشر مجددکاریکارتور پیامبر اسلام را محکوم کرد . نامزد وزیران به زودی به مجلس نماینده گان معرفی میشوند، مجلس نمایندگان رخصتی های قانونی شان را ازدست میدهد، دفتر سیاسی طالبان درامارات متحده عربی باز میشود، حکومت و شورای عالی صلح برای صلح هیچ کاری نکرده اند ومجلس نمایندگان: نامزدوزیران خوب از بد را تفکیک کند را نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.

کابل باختر 27 جدی
مطبوعات دولتی که امروز شنبه 27 جدی  اقبال  چاپ یافته اند  مسایل  اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تحت  پوشش قرار داده اند و به سایر مسایل  منطقه و جهان نیز پرداخته اند .
روزنامه  اصلاح عنوان اول خود را با نشر  اعلام حمایت علمای افغانستان  از نیروهای امنیتی شروع نموده و در صفحه نخست خود گزارش درمورد دیداررئیس جمهور افغانستان با شیخ محمدبن  راشد آل مکتوم صدارعظم امارات  متحده عربی وامیردبی زیر عنوان " افغانستان وامارات  متحده عربی، سند مشارکت  وهمکاری  دراز مدت را امضا کردند ، بدست نشر سپرده واین صفحه را با عناوین چون رئیس جمهور غنی با نماینده  خاص  امریکا  برای افغانستان وپاکستان  دیدار کرد " نباید روند صلح درهاله ای ابهام مخفی  بماند،  وزارت مالیه پاکستان بودجه ساخت سرک تورخم-جلال آباد راتائید کرده است  و درطرح بودجه عادی سال 1394 دوعشاریه چهار در صد افزایش آمده است وغیره مسایل  نیز دربرگ های روزنامه  اصلاح  توجه را جلب میکنند.
روزنامه ملی انیس شماره امروزی خود را با گفته  اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دررابطه به محوفساد اختصاص  داده نوشته،تعهد ما این است که ماحول پاک از فساد  اداری  برای تان فراهم سازیم. همچنان  این روزنامه از معاون اول ریاست جمهوری  نقل  قول کرده که همه ما به خاطر  دفاع از کشور و تمامیت  ارضی  مسئولیت  مشترک داریم .
انیس سرمقاله اش در پیوند به نمایندگان  ملت زیرعنوان " نمایند گان  ملت به کشور ، قانون ومردم افغانستان متعهد اند  تحریر نموده ونویسنده  سرمقاله نوشته  هرچند  نمایندگان  مردم  به کشور ، قانون ومردم  افغانستان متعهد اند  اما به رغم دشواری های موجود ایجاب می کند که این نمایندگان از دقت بیشتر  کارگرفته  ، با قضاوت همه جانبه  از ارایه خط مشی نامزد وزیران که درحضور  نمایندگان ملت پیشکش می کنند ، اشتباه گرفته برایشان رای اعتماد  دهند  که برعلاوه داشتن تخصص وشایسته سالاری ، تقوا وتعهد به منافع ملی و آرمان ملی مردم  افغانستان نیز داشته باشند.
روزنامه هیواد  تیترش را با این عنوان آراسته " افغانستان دمتحد واماراتو  دستروپانگونو لپاره شه فرصتونونه لری. این  روزنامه  به روابط افغانستان و کانادا نیز توجه نموده نوشته که کانادا له افغان حکومت سره ناپابه ملاترته دوام  ورکوی .
عبدالرشید دوستم دهیواد دشمال  اوشمال لویدیحو ولایتونو عملیاتی  مفکوره وڅیرله ، مطلبی دیگر است که درصفحه نخست  این روز نامه به نشر  رسیده است. این روز پی سایر مطلب دیگر  نیز رفته و آنرا در صفحات  خود انعکاس داده است .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL