09 سنبله 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

اولین نشست کمیسیون برگزاری هفته شهید برگزار شد

کابل باختر 8 سنبله نخستین جلسه کمیسیون برگزاری هفته شهید وسیزدهمین...

رییس ولسی جرگه در نشستی با مسوولان امنیتی کشور در مورد مشکلات امنیتی بحث کرد

رییس ولسی جرگه در نشستی با مسوولان امنیتی کشور در مورد مشکلات امنیتی بحث کرد

کابل/8/سنبله/باختر عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه و هیئت اداری ولسی جرگه...

پیام تسلیت هیئت اداری ولسی جرگه

پیام تسلیت هیئت اداری ولسی جرگه

کابل/8/سنبله/باختر پیام تسلیت هیئت اداری ولسی جرگه به خاطر شهادت و...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 27 اسد
مسلح ساختن ملیشه های سرحدی درپاکستان ، درنظر گرفتن  امتیازات ویژه مالی برای آنها وتحریک این ملیشه ها برای جنگ وتخریب درافغانستان  ، اقدام مغرضانۀ دیگر ازسوی  نظامیان  پاکستان علیه مردم ما است که عمق دشمنی آن کشور  را در برابر افغانها  ثابت میسازد.
مبصر آژانس باختر مینگارد: اخیراً سازمان های  استخباراتی  ونظامیان پاکستانی  برنامه های جدید تخریبی  وخرابکارانۀ را علیه مردم افغانستان  روی دست گرفته که هدف  آن به جز ازتخریب  افغانستان، کشتار مردم ما وتشدید فعالیت های  تروریستی  ومتشنج ساختن اوضاع منطقه چیزی دیگری  نیست .
شورای امنیت ملی  کشور روز گذشته  گزارش وزارت دفاع ملی  را در رابطه به برنامه  های جدید استخبارات پاکستان مورد بحث قرارداد، بر اساس  این گزارش  ، پاکستان در  تلاش است تا با مسلح ساختن ملیشه ها ودرنظر گرفتن امتیازات ویژه مالی  برای آنها ملیشه ها را برضد مردمان این طرف خط دیورند تحریک نموده وبه این ترتیب  موجب جنگ ونا امنی درافغانستان شوندو درکنار  آن دوستی وبرادری  اقوام  دوطرف خط دیورند را که سالها  درکنار هم زندگی  کرده اند، اخلال نمایند واسباب  دشمنی  وبدبینی را درمیان آنها فراهم سازند.
ضمناً پاکستان  دروجود برنامه های  جدید تخریبی درافغانستان درصدد ایجاد مناطق امن برای تروریستان درداخل خاک افغانستان است وحملات توپخانه یی وراکتی پاکستان  جز همین برنامه ها است، تا مردمان محلی، نوار نزدیک به خط دیورند ساحه را درکنر  ونورستان ترک نموده وتروریستان درآنجا پناهگاه  پیدا نمایند به شبکه های خود سرو سامان دهند و بازهم افغانستان ، هند ونقاط دیگر را هدف قرار دهند وبار ملامتی  وجود گروه های هراس افگن که متوجه پاکستان است از خود دور  سازد مگر  مدیریت واداره این سازمان ها را همچنان  حفظ کند.
آنچه در شورای امنیت ملی مورد بحث قرارگرفت نشان میدهد که نظامیان پاکستان برنامه  اغراض آمیز  کین توزانۀ دیگری را که به هدف  دوری اقوام  با هم برادر در دوطرف خط دیورند طراحی شده است به منصه اجرا گذاشته اند .
به باور آگاهان سیاسی، تجاوز  نظامیان  پاکستانی در برابر مردم ما ریشه های عمیق  دارد مگر برنامه های  اخیر یک نکته  را بازگو میکند که پنجابی ها این بار در فکر  ایجاد اختلاف  در میان  اقوام  ساکن در دوطرف خط دیورند اند واین برنامه شیطانی فقط دروجود  بیداری سیاسی ودرک واقعیت ها میتواند بی اثر ساخته شود.
درگام نخست  این به سران وبزرگان قومی  آن طرف خط دیورند  بر میگردد که فرزندان  شان بخصوص آن جوانان شان  را که در صفوف  ملیشه های پاکستانی  حضور دارند به واقعیت ها آگاه سازند .
همچنان  به مردم مناطق قبائیلی لازم است که نسبت به نیات واهداف  نظامیان  پاکستانی بخصوص پنجابی های مغرض بهتر وبیشتر  آگاه شوند ومناطق خود را با بخش های دیگر پاکستان  مقایسه کنند.
نظامیان پاکستانی  درطول تاریخچۀ آن کشور مناطق قبائیلی را فعلاً وعملاً به نام مناطق  آزاد ویا به گونه یی دیگر  بنام ( علاقه غیر ) از رشد وانکشاف بازداشته اند.
امروز این مناطق از لحاظ  ظرفیت، تحصیل وتخصص، انکشاف وپیشرفت با مناطق  دیگر پاکستان  بخصوص مناطق  پنجاب نشین ، قابل مقایسه نیست ، سطح رشد آموزش وپرورش درمناطق قبائیلی دراحصائیه رسمی  پاکستان شامل نمی گردد ارائه خدمات صحی ، انکشافات اجتماعی  به شمول رشد معیاری  زندگی  شهری دراین مناطق  از نظر انداخته شده درحالیکه نهادهای  حکومتی پاکستان  به بهانه ( علاقه غیر ) خود را از ارایه بسیاری خدمات اجتماعی ، صحی ، آموزشی وانکشافی  تبرئیه میکند مگر نهاد های استخباراتی  ونظامی  پاکستان  از طرق مختلف از طریق  شماری از  سران قبائیلی ، مدارس دینی ونهادهای دیگر نفوذ ومدیریت شانرا براین مناطق  حفظ کرده اند ومیکوشند مناطق قبائیلی  را که مردمان آن گذشتۀ عمیق وتاریخی ،برادری  واتحاد  با افغانها را دارند عامل  کشتار و ویرانی  افغانستان  سازند وبه این  ترتیب  نه تنها  اهداف  پلید شان را در افغانستان دنبال میکند، بل بی باوری وبدبینی  رامیان  اقوام  ساکن در دوطرف خط دیورند به میان  میاورند وبه گفته معروف با یک تیر دو هدف راشکار  میگیرند .
پس آنچه را نظامیان  وپنجابی های پاکستان انجام میدهند یک حرکت سوء علیه اقوام دو طرف خط دیورند است که  تنها درک سیاسی  و وحدت وهمدلی این اقوام  میتواند این گونه دسایس را خنثی سازد که نباید بزرگان اقوام  دوطرف این اصل را از یاد برند.

کابل باختر 27 اسد
شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی  درکشور پرداخته اند ونیز اخباروگزارشهای  را درباره رویداد های کشور ومنطقه نشر کرده اند .
روزنامه حرکت برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان  مقدمۀ پرجنجال ، برای ایجاد حکومت وحدت ملی ، آغاز کرده ودرمطلب دیگر زیر عنوان، کمیته مشترک وستادهای  انتخاباتی درمورد وظایف  وصلاحیت های پست اجرائی 80 درصد توافق به عمل آمده است. نوشته : کمیته مشترک ستاد های انتخابایت گرد یک میز حضور نداشتند وگفته می شود هر دو طرف به طور جداگانه درخصوص طرح حکومت وحدت ملی  گفتگو کرده اند. اعضای کمیته مشترک می گویند که نشست شان را برگزار  کرد ودر راستای  نهایی کردن طرح حکومت وحدت ملی  تلاش  خواهند کرد .
روز نامه  به همین گونه ادامه  داده  ودرمطلب دیگر نیز زیرعنوان ، صداقت درگفتگو ها بزرگترین گامی به سوی صلح نیز به این مساله پرداخته ونوشته درحالی که نشست کمیته مشترک ستادهای  انتخاباتی " وحدت ملی" به منظور کار روی جزئیات توافق های توافق نامه مشترک میان دوستاد انتخاباتی ادامه دارد، قرائن نشان میدهد که نشست امیدوار کننده به نظر می رسد که این بزرگ ترین گامی به سوی پیروزی افغانستان از بحران سیاسی واقتصادی باشد ، مشکلاتی که می تواند  بر روند  مذاکرات سیاسی وتفتیش آرا سایه اندازد تا حدودی روشن شده است .
روزنامه به همین گونه ادامه داده  ودرصفحه اول مطالبی را زیرعنوان های ادامه روند تفتیش ویژه 6 هزار  صندوق رای ، اگر روند کنونی بررسی آرا برای مشروعیت دادن به دولت بیرون آمده از تقلب باشد ، آن را نمی پذیریم ، او با ما سالگرد استقلال افغانستان را تبریک گفت : نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال  مطالب دیگری  شده است .
به همین ترتیب  روزنامه  چراغ درصفحه اول زیرعنوان ، اوباما : امریکا آماده همکاری با رئیس  جمهور آینده افغانستان است،نوشته : بارک اوباما، رئیس جمهوری امریکا در پیامی به مناسبت نودوپنجمین سالگرد استقلال افغانستان گفته که ایالات متحده امریکا آماده  همکاری با رئیس  جمهوری جدید این کشور است دراین پیام  که از ارگ ریاست جمهوری افغانستان  منتشر شده بارک اوباما  نودوپنجمین سالگرد استقلال افغانستان را به مردم این کشور تبریک گفته است. آقای اوباما دراین پیام گفته ایالات متحده امریکا منتظر نتیجه نهایی انتخابات افغانستان است تا با رئیس جمهوری جدید این کشور همکاری کند.
چراغ همچنان  درصفحه اول زیر عنوان ، صحبت سفیر امریکا با والی بلخ درمورد اظهاراتش پیرامون نتایج انتخابات نوشته : جیمز کننگهم سفیر ایالات متحده در افغانستان  در دیدار با عطا محمد نور والی بلخ به او گفته است که افغانها باید نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را که پس از تفتیش همه آرا اعلام  می شود بپذیرد.
آقای کننگهم درمصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا گفته است که برد وباخت  درانتخابات یک اصل دموکراسی است ورقابت سیاسی بود وبا عطا محمد نور نیز درهمین مورد ملاقات کرده است .
جیمز کننگهم می گوید که از دوسال به اینسو در دیدارش با سیاسیون افغان همواره تاکید کرده است که بعد از انتخابات باید به وحدت ملی وثبات این کشور نیز توجه لازم صورت گیرد.
چراغ بقیه این موضوع را درصفحه پنجم شماره امروزی دنبال کرده ودر مطلب دیگر به رهایی هفت کارمند ربوده شده یک موسسه ماین پاکی ازسوی طالبان درولایت غزنی ، توجه کرده مطلبی نشر کرده است .
به همین ترتیب روزنامه چراغ درصفحه اول وسایر صفحه ها  دنبال  مطالب دیگری شده است .
اما روزنامه آرمان درصفحه اول خبر داده که درافغانستان واقعات پولیو از 80 به 14 مورد کاهش یافته است .
مبارزه استقلال طلبی هنوز هم ادامه دارد ، عنوان مطلب دیگری  می باشد که آرمان ملی زیر آن نوشته : فردا بیست وهشتم اسد برابر به روزی است که در افغانستان به عنوان  روز استقلال از آن گرمیداشت به عمل می آید . باید گفت که این روز از زمان حکومت محمد ظاهر  شاه تاکنون به عنوان  روز استقلال  برگزیده شده است  وشواهد  تاریخی گویای این حقیقت یست که درچنین روزی افغانستان به استقلال  رسیده باشد.
از آنجا که این  روز در تقویم رسمی  دولت به عنوان روز استقلال  کشور عزیز ما کنجانیده شده است ما نیز به گونه مرسوم به پاس آن گرامیداشت از آزادی وطن را گرامی  می داریم ، ارمان ملی به همین ترتیب  ادامه داده ونیز درهمین صفحه خبر داده که تحقیقات در رابطه به نوار صوتی  منسوب به خلیلی  به زودی نهایی می شود آرمان ملی همچنان  درصفحه های دیگر دنبال  مطالب دیگر شده است .

کابل باختر/ 26/ اسد
بیست وهشت اسد سال 1393 مصادف با نودو پنجمین سالروز استرداد استقلال کشور است ، تجلیل از این روز حرمت گذاشتن به خون هزاران فرزند رشید این کشور که به بهای خون شان مارا به استیلای سیاسی رساندند و هویت کشور شان را درمیان ملل آزاد جهان تثبیت نمودند.
مبصر آژانس باختر مینگارد : نودو پنج سال قبل از امروز شاه جوان افغان غازی امان الله و یاران با پاس اش استقلال سیاسی افغانستان را اعلام داشت و زمینه را برای ایجاد یک دولت مدرن و دموکراتیک بنا نهاد. اعلام استقلال یک امر تصادفی و آنی نبود بل مبارزات پیگیر ، خونفشانی و درایت ملت ما که منتج به سه جنگ نابرابر ، خونین مگر مقدس و میهنی با بزرگترین دولت استعمار گرجهان یعنی انگلیس زمینه آن را مساعد ساخت تاکشور ما امروز هویت درمیان کشورها آزاد جهان داشته باشد.
بیست وهشت اسد روز استرداد استقلال کشور تحقق یک آرمان بزرگ که همانا یگانه گی ملت افغان است ،میباشد  که به ما حق میدهد تا از آن به عنوان روز بزرگ ملی و جشن ملی تجلیل نمائیم .
مدافعان و حامیان استقلال افغانستان توانستند در 95 سال قبل از امروز اعلام استقلال نمایند مگر اعلام استقلال پایان مشکلات نبود بعداز اعلام استقلال افغانستان درگیر مشکلات دیگر که همه با توطیه و دسایس استعمار گران کهن ربط داشت، مواجه گردید و نشان داد که ما استقلال سیاسی راکسب کردیم مگر استقلال اقتصادی ، استقلال فرهنگی حتا آزادی های اجتماعی ما همچنان زیر سوال بود . دشمن از هر جهت و از هر راهکاراستفاده کرد تا اقتصاد ما را در کنترول خود داشته باشد و تاثیر پذیری خود را برابعاد دیگر زندگی مردم ما حفظ کنند.
ما با درایت و جنگ مقدس توانستیم به استعمار کهن خاتمه بخشیم ،استعمار که از طریق جنگ و تجاوز مستقیم ملت های دیگر را تحت کنترول خود درمیاورد و نفوذ خود را برآنها تحمیل میکرد . این شیوه استعمار اکنون کارا نیست بل جای خود را به استعمار جدید واگذار شده است دراستعمار جدید کشورهای اثر گذار با ایجاد گروهک های مسلح ، مداخلات غیر مستقیم ، فعالیت های استخباراتی ، فشار های اقتصادی ، اجتماعی ، تهاجم فرهنگی ودهها حیله و نیرنگ دیگر میکوشند به کشورهای دیگر اعمال نفوذ نمایند و بهره گیرند. این کشورها با استفاده از شیوه جدید استعمار توانسته اند امپراطوری های غیر نمایان را ایجاد نمایند با تاسف استعمار جدید توجه و ذمت خود را نسبت به افغانستان قطع نکرده است . بل کوشیده به گونه یی زمینۀ تسلط و بهره گیری خود را درکشور ما حفظ نماید.
ما بعدازکسب استقلال سیاسی ، کمتر به فکر ثبات اقتصادی که زمینه ساز تمامی شیوه های زندگی و کار است بوده ایم ، ثبات امنیتی ما درسایه مداخلات  حریصانه بیرونی متاثر بوده است این معقوله را نباید از نظر به دور انداخت که گفته اند کشور که اقتصاد ندارد مشکل است گفته شود که سیاست موفق داشته باشد.
آنانیکه با خون و غرور شان استقلال سیاسی ما راکسب کردند میراث گران بهای را برای ما به ارمغان گذاشتند و خود به جاویدانه گان پیوستند آنها این بزرگی را دربرابر خدا ،مردم وکشور شان ادا کردند. آنها به یک نسل گذشته تعلق میگیرند درحالیکه نسل های بعدی از ما خواهند پرسید که ما برای حفظ استقلال سیاسی که گره محکم با استقلال اقتصادی دارد چه کردیم .
هرگاه منصفانه قضاوت کنیم ما کاری که باید انجام میدادیم ندادیم اکنون مایک اقتصاد شکننده داریم ، ثبات امنیتی ما نگران کننده است ومداخلات و تجاوز بیرونی حلقوم مردم ما را میفشارد این همه نمایانگر آن است چیزی را که گذشته گان ما به ما امانت گذاشته اند اکنون با تهدید های مواجه است مگر زمان از دست نرفته و فرصت های زیادی باقی مانده است که باید از آن نفع بردباید تکان بخوریم خود را وکشور خود را دروضعیت حساس کنونی دریابیم. سیاسیون ما باید دروحدت و همدلی مردم ما بکوشند ،تجارما همانگونه که به فکر منفعت های خود اند با سرمایه گذاری در داخل کشور دین ملی شان را نیز ادا سازند ، همچنان اقشار دیگر مردم باکار دلسوزانه استقلال سیاسی شان را دروجود استقلال اقتصادی و آزادی های اجتماعی و فرهنگی تثبیت نمایند.
تا ما استقلال کلی را تمثیل نمایم . از طرف دیگر کشیدگی های سیاسی و درحالات هرکشیدگی های سمتی به سود این کشور نیست ، حفظ استقلال نیاز به همدلی ، درک وتحمل پذیری دارد ما باید لیاقت و شایسته گی خود را قبل از همه دراتحاد صادقانه ، گذشت از منافع شخصی و گروهی به نمایش بگذاریم ، اراده و دیدگاه  مردم خود را احترام کنیم به حکم تاریخ ورسم پربار افغانی با هم کنار آیم درغیر آن آشفتگی های سیاسی ، ناهنجاری های اقتصادی ... مارا به بیراهه خواهد برد و باردیگر هویت سیاسی وارادۀ ملی زیرسوال خواهد رفت .

کابل باختر/ 26/ اسد
علی رغم آنکه شمار اندک روزنامه های غیر حکومتی به دسترس قرارگرفته اند ، اما به خاطر آنانیکه مرور نشرات روزنامه ها را میخوانند بازهم مروری داریم به نشرات چند روزنامه .
این روزنامه ها همچنان درشماره های امروزی به نشر گزارشها و رخداد های جاری درکشور توجه کرده اند و نیز درباره رویداد های منطقه یی اخبار و گزارشهای را نشر کرده اند روزنامه ماندگار ، صفحه اول را با عنوان "ریش سفیدی و افسقالی " طالبان را به دروازه های شهر قندز رساند و نوشته بسیاری ازمردم ولسوالی های چهاردره دشت ارچی حضرت سلطان و خان آباد از میدان نبرد فرارکرده به داخل شهر قندز مهاجر شده اند.
ماندگاراین موضوع را درصفحه ششم دنبال کرده ولی درصفحه اول زیر عنوان کشمکش های انتخاباتی و مواجهه با کاهش و آمد نوشته ... بن بست انتخاباتی درافغانستان هنوز حل نشده وادامه آن ، در آمد کشور به شدت درحال کاهش میباشد. با وجود سرزیری ملیون ها دالر کمک دولت افغانستان روبه ورشکسته گی است یک مقام ارشد وزارت مالیه افغانستان که نخواست نامش فاش شود گفت ، حکومت این کشور درماه آینده با معاش کارمندانش دچار مشکل میباشد.
سفارت ایالات متحده امریکا تائید کرد که مقام های افغان آن ها را در باره مشکلات شان درپرداخت حقوق و تمویل برنامه های آینده مطلع کرده اند این سفارت جزئیاتی دراین باره که کشورهای کمک کننده چگونه میخواهند واکنش نشان دهند ، ارایه نکرد.
یکی از مقام های وزارت امور خارجه امریکا دراین باره گفت ، درحالی که امریکا و سایر کشورهای کمک رسان از نزدیک با دولت افغانستان درپیشگیری از بروز هرگونه اختلال بزرگ درسرویس های حساس افغانستان همکاری میکنند ، حل این مساله نیازمند اقداماتی مناسب از جانب مقام های کابل دروهله نخست است روزنامه به همین گونه ادامه داده و نیز خبرداده که ترکمنستان قرارداد فروش دایمی گاز به افغانستان به زودی امضا میشود.
این روزنامه در رابطه به موضوع فوق نوشته وزارت امور خارجه ترکمنستان به زودی قرارداد فروش دایمی گاز به افغانستان را امضا میکند دفتر مطبوعاتی وزارت امورخارجه ترکمنستان درگزارشی ضمن تائید توافقات نهایی خریداری گاز مورد نیاز افغانستان از ترکمنستان اعلام کرد.
بحث های اشتراک کننده کنفرانس تشکیل دولت وحدت ملی باز شماری 6000 صندوق سرنوشت آغاز شد عنوان های دیگری اند که این روزنامه در صفحه اول نشرکرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.
به همین ترتیب روزنامه افغانستان دربرگ نخست زیر عنوان ، بازشماری صندوق های سرنوشت ساز آغاز شد نوشته کارشکنی و کندی درروند تفتیش آرا نگرانی هایی را هم درداخل و هم در سطح بین المللی به بار آورده است . از آغاز این روند تاکنون بیش از نه هزار صندوق رای دهی که 41 درصد کل آرا را تشکیل میدهد تفتیش شده است روزنامه همچنان به چون چرا ها دراین باره پرداخته است .
افغانستان همچنان درصفحه اول عنوان کرده که وزارت داخله گزارش سیگار را رد کرد به نوشته این روزنامه وزارت امور داخله گزارش اخیر سیگار یا اداره بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان مبنی بر ناپدید شدن بخشی از سلاح های نیروهای امنیتی افغانستان را رد کرد.
درگزارش سیگار آمده بود که وزارت دفاع امریکا به عنوان بخشی از فعالیتهای بین المللی خود تلاش کرده که نیروهای امنیتی افغان را تجهیز و آموزش دهد . دراین راستا به نیروهای آرتش ملی و پولیس ملی افغانستان ازسال 2004 تاکنون به مقدار 747 هزار قبضه سلاح و مهمات کمک کرده که ارزش عمومی آن به 626 ملیون دالر میرسد.
سیگار تصریح کرده که این مقدار سلاح شامل 465 هزار سلاح خفیف چون تفنگ ، تفنگچه ، پیکا ، نارنجک انداز و تفنگ ساچمه ای بوده است.
روزنامه به همین گونه ادامه داده و سرانجام نوشته که وزارت داخله افغانستان این گزارش را رد کرده افغانستان درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب آرمان ملی درصفحه اول ،عنوان کرده که چرا ارگ بی قراری دارد ؟ به همین گونه این روزنامه از قول ستاد های انتخاباتی نوشته پروسه تفتیش آرا زمان گیر است.
روزنامه آرمان ملی همچنان از قول والی کنر عنوان کرده که قیام کننده گان را حمایت میکنم.
به نوشته این روزنامه باشند گان ناری کنر علیه طالبان دست به قیام زده اند. آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگری شده است.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL