01 ثور 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 22/ حمل
از روزجهانی صحت امسال با شعار((انتقال امراض توسط حشرات و سایر ناقلین)) درحالی تجلیل بعمل آمد که امراض ناقله زنده گی بسیاری از جوامع را تهدید میکند.
مبصر آژانس باختر مینگارد ، امراض ناقله تهدید کننده جدی جوامع انسانی است و سازمان صحی جهان به این عقیده است که نصف از نفوس جهان با مشکل و تهدید روز افزون این گونه امراض که حامل آن حشرات میباشد، مواجه اند، با آنکه این مرض جهان شمول است و حشرات درهر نقطه از جهان وجود دارد، مگر امراض ناقله تهدید عمده در برابر جوامع فقیر قرارگرفته اند و سالانه اضافه از یک ملیون انسان از اثر مصاب به امراض چون ملاریا ، محروقه ، زردی و امراض نظیر آن جان شان را ازدست میدهند.
عوامل متعدد وجود دارد که باعث رشد و گسترش این امراض میشود امراض ناقله ،بخصوص در فصل گرما که زمینه رشد و ازدیاد حشرات بخصوص مگس و پشه در آن مساعد است ازدیاد میآبد .
امراض یاد شده جوامع شهری ، نیمه شهری و دهاتی را رنج میدهد و بخصوص افراد فقیر جوامع را که توان وقایه آن را ندارند ازاین امراض متاثر میشود.
استفاده از آب های غیر صحی، موجودیت آب های ایستاده و خندق ها درنزدیکی مناطق مسکونی، استفاده از بیت الخلا های غیر معیاری وغیر صحی، عدم رعایت حفظ الصحه محیطی و بی توجه یی به کثافات انبار شدن آن درمناطق مسکونی ، عوامل اند که باعث رشد و تکثیر حشرات گردیده و درنتیجه امراض ناقله ازدیاد میآبد .
جامعه افغانی نیز از امراض ناقله دچار مشکلات جدی است،زیرا اقتصاد نابسامان ، محیط آلوده ، سطح پائین زندگی و عدم آگاهی از مفاد و دساتیر صحی زمینه رشد و گسترش امراض ناقله را در افغانستان مساعد ساخته است. با آنکه نهادهای مربوط غرض مقابله با همچو امراض اقداماتی را انجام داده اند مگر این اقدامات درسطح یی نبوده که بتواند مشکل امراض ناقله را درکشور ریشه کن سازد .
به گفته مسوولان وزارت صحت عامه، مشکل امراض ناقله دربخش های از کشور تاسرحد ریشه کن سازی پیشرفته، مگر قسمت های از کشور هنوزهم دچار آسیب پذیری ازامراض ناقله اند، جنوب و شرق کشور هنوز میتواند بستر ساز برای رشد این امراض باشد و آگاهان امور صحی یکی از دلایل آن را رفت و آمد مداوم باشنده گان این مناطق به آن طرف خط دیورند میدانند، درحالیکه درمناطق قبائیلی ارایه خدمات صحی به گونه مطلوب نیست .
این آگاهان ریشه کن سازی کلی امراض ناقل را درگام نخست مربوط به عزم و اراده مردم میدانند . درگام بعدی این دولت است که باید با ازدیاد بودجه وزارت صحت عامه و نهادهای وابسته به آن زمینه را برای ریشه کن سازی این گونه امراض مساعد سازد، درحالیکه امکانات موجود پولی در وزارت صحت عامه نمیتواند نیازمند ی های جامعه افغانی را درایجاد یک جامعه صحتمند برآورده سازد.
مردم باید نسبت به پاکی و صفایی محیط زیست شان توجه نمایند و دراعمار منازل شان بخصوص درقسمت ساخت بیت الخلا ها توجه کنند . از ایستادن و تجمع آب های کثیف درمناطق مسکونی جلوگیری کنند . با جالی گرفتن منازل مانع ورود حشرات به داخل منازل شوند، بیشتر از پشه خانه ها استفاده نمایند اینها مواردی اند که میتواند خطر مصاب شدن به امراض ناقله را کمتر سازند .
حرف جدی این است که باید نسبت به صحت خود و سلامتی جامعه کوشا باشیم و دراین راستأ با جدیت تلاش نماید . زیرا وقایه را بهتر از تداوی دانسته اند.

کابل باختر/ 22/ حمل
از روزجهانی صحت امسال با شعار((انتقال امراض توسط حشرات و سایر ناقلین)) درحالی تجلیل بعمل آمد که امراض ناقله زنده گی بسیاری از جوامع را تهدید میکند.
مبصر آژانس باختر مینگارد ، امراض ناقله تهدید کننده جدی جوامع انسانی است و سازمان صحی جهان به این عقیده است که نصف از نفوس جهان با مشکل و تهدید روز افزون این گونه امراض که حامل آن حشرات میباشد، مواجه اند، با آنکه این مرض جهان شمول است و حشرات درهر نقطه از جهان وجود دارد، مگر امراض ناقله تهدید عمده در برابر جوامع فقیر قرارگرفته اند و سالانه اضافه از یک ملیون انسان از اثر مصاب به امراض چون ملاریا ، محروقه ، زردی و امراض نظیر آن جان شان را ازدست میدهند.
عوامل متعدد وجود دارد که باعث رشد و گسترش این امراض میشود امراض ناقله ،بخصوص در فصل گرما که زمینه رشد و ازدیاد حشرات بخصوص مگس و پشه در آن مساعد است ازدیاد میآبد .
امراض یاد شده جوامع شهری ، نیمه شهری و دهاتی را رنج میدهد و بخصوص افراد فقیر جوامع را که توان وقایه آن را ندارند ازاین امراض متاثر میشود.
استفاده از آب های غیر صحی، موجودیت آب های ایستاده و خندق ها درنزدیکی مناطق مسکونی، استفاده از بیت الخلا های غیر معیاری وغیر صحی، عدم رعایت حفظ الصحه محیطی و بی توجه یی به کثافات انبار شدن آن درمناطق مسکونی ، عوامل اند که باعث رشد و تکثیر حشرات گردیده و درنتیجه امراض ناقله ازدیاد میآبد .
جامعه افغانی نیز از امراض ناقله دچار مشکلات جدی است،زیرا اقتصاد نابسامان ، محیط آلوده ، سطح پائین زندگی و عدم آگاهی از مفاد و دساتیر صحی زمینه رشد و گسترش امراض ناقله را در افغانستان مساعد ساخته است. با آنکه نهادهای مربوط غرض مقابله با همچو امراض اقداماتی را انجام داده اند مگر این اقدامات درسطح یی نبوده که بتواند مشکل امراض ناقله را درکشور ریشه کن سازد .
به گفته مسوولان وزارت صحت عامه، مشکل امراض ناقله دربخش های از کشور تاسرحد ریشه کن سازی پیشرفته، مگر قسمت های از کشور هنوزهم دچار آسیب پذیری ازامراض ناقله اند، جنوب و شرق کشور هنوز میتواند بستر ساز برای رشد این امراض باشد و آگاهان امور صحی یکی از دلایل آن را رفت و آمد مداوم باشنده گان این مناطق به آن طرف خط دیورند میدانند، درحالیکه درمناطق قبائیلی ارایه خدمات صحی به گونه مطلوب نیست .
این آگاهان ریشه کن سازی کلی امراض ناقل را درگام نخست مربوط به عزم و اراده مردم میدانند . درگام بعدی این دولت است که باید با ازدیاد بودجه وزارت صحت عامه و نهادهای وابسته به آن زمینه را برای ریشه کن سازی این گونه امراض مساعد سازد، درحالیکه امکانات موجود پولی در وزارت صحت عامه نمیتواند نیازمند ی های جامعه افغانی را درایجاد یک جامعه صحتمند برآورده سازد.
مردم باید نسبت به پاکی و صفایی محیط زیست شان توجه نمایند و دراعمار منازل شان بخصوص درقسمت ساخت بیت الخلا ها توجه کنند . از ایستادن و تجمع آب های کثیف درمناطق مسکونی جلوگیری کنند . با جالی گرفتن منازل مانع ورود حشرات به داخل منازل شوند، بیشتر از پشه خانه ها استفاده نمایند اینها مواردی اند که میتواند خطر مصاب شدن به امراض ناقله را کمتر سازند .
حرف جدی این است که باید نسبت به صحت خود و سلامتی جامعه کوشا باشیم و دراین راستأ با جدیت تلاش نماید . زیرا وقایه را بهتر از تداوی دانسته اند.

کابل/21/حمل/باختر
حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان شماری از نویسنده گان، شعرا، ادبا و پژوهشگران کشور را مورد تقدیر قرار داده با اعطای مدالهای دولتی از کارکردهای فرهنگی و ادبی آنها تقدیر بعمل آورد.
مبصر آژانس باختر مینگارد: حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان شماری از نویسنده گان، شاعران و هنرمندان کشور را که در عرصه های مختلف ادبی و فرهنگی آثار آفریده اند و تألیف کرده اند تقدیر کرده و با اعطای مدالهای دولتی از کارکردهای فرهنگی و ادبی انسان سرزمین من و تو که فراغ خاطرش تکه نان و سلامت فرزندانش میباشد، تقدیم کرد.
واقعیت چنین است، نویسنده، پژوهشگر، عالم، شاعر، خبرنگار و خلاصه فرهنگ این وطن دغدغه هایی دارند که ناشی از ناهنجاری های زمان است.
زمانیکه انسان تاریک اندیشی، انسان این سرزمین را به خاطری که نویسنده، شاعر، پژوهشگر، ادیب و مولف است هدف قرار میدهد و میکشد، زمانیکه انسان قساوت پیشه و آموخته در مدارس آدم کشی بیگانه گان، آموزگار این وطن را به خاک و خون یکسان میسازد، تا با چنین جنایات به فرهنگ، ادب و هستی این سرزمین آسیب برساند.
آشوب زمان و دغدغه های ناشی از آن مسلماً بی تاثیر در فرهنگ و ادب این کشور نبوده، ادبیات و فرهنگی که با اسطوره های مولانا، حافظ، جامی، سعدی، خوشحال خان ختک، رودکی و دیگران از کران تا کران به آن گوش کرده و در پهنۀ زمان با قوت ریشه دوانیده است بدون شک تقدیر از مشعل داران ادب و فرهنگ، تقدیر از فرهنگ و ادب دیر پای این کشور است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ بخاطر ارج گذاری از مقام مشامخ شاعران، نویسنده گان، هنرمندان و ادیبان، پیشنهادی به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم کرد که حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان با درک چنین واقعیت تاریخی شماری از آنان را که بخاطر رشد فرهنگ و ادب این سرزمین زحمت کشیده اند تقدیر کرد تا انگیزه ای باشد برای آنانیکه عاشقانه می آفرینند و با هزار، هزار دغدغه عاشور جنگ و توطئه و دسیسه باز هم قلم برمیدارند و مینویسند، تحقیق میکنند، اثر به اولاد این سرزمین فرهنگ و ادب تالیف میکنند.
آنان باید بدانند که زحمات شان از دید نظام پنهان نبوده و نظام آنان را به عنوان مشعل داران ادب و فرهنگ فراموش نکرده و نمی کند و در آینده نیز شماری دیگر از این نخبه گان را مورد تقدیر و مکافات قرار خواهد داد.
قرار است شمار دیگری از شعرا، ادبا، هنرمندان، خبرنگاران، گوینده گان ممتاز و دیگر عرصه ادب و هنر نیز به اساس پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ از طرف ریاست جمهوری مورد قدردانی قرار گرفته مدالهای دولتی را دریافت نمایند.  

کابل باختر/20/ حمل
با اعلام نتایج کانکورواضح گردید که از دوصد وشصت و یک هزار نفر شرکت کننده دراین پروسه بخش اعظم از این جوانان توانسته اند راه شان را به سوی موسسات تحصیلات عالی بازکنند، مگر عدم موفقیت نودویک هزار از شاملان امتحان کانکور میتواند نگرانی و سوالات زیادی با خود داشته باشد که مسوولان امور باید آن را از نظر دور نکنند .
مبصر آژانس باختر مینگارد: نتایج امتحانات کانکور شاملان موسسات تحصیلات عالی کشور برای سال 1393 اعلام شد، دراین امتحانات دوصدو بیست و هشت هزار و نه صدو هفت تن از فارغان مکاتب کشور شرکت داشتند که از آن جمله بیش از یکصدو سی هزار تن شان به موسسات تحصیلات عالی ، نیمه عالی و موسسات تحصیلات عالی خصوصی راه یافته اند.
ارقام بدست آمده نشان میدهد که علاقمندان شرکت درامتحان کانکور سالروان بی سابقه بوده است . با آنکه نتایج کانکور تازه اعلام شده مگر روند اخذ امتحانات سوال برانگیز و درمواردی با مشکلات و چالش های روبرو بود، چنانچه مشکلات درهرات ، لوگر ، بدخشان و جاهای دیگر خود را نمایان ساخت.
با این همه راه یافتن بیش از یکصدو سی و هفت هزار تن از جوانان ما به موسسات تحصیلات عالی که یک رقم بی سابقه بود مایه خوشی است که میرساند ظرفیت جذب درموسسات تحصیلی کشور درحال انکشاف است مگر عدم پذیرش حدود نودو یک هزار جوان دیگر یک خبراسفبار بوده و به این ترتیب که نود و یک هزار تن دیگربه خیل بیکاران درکشور افزوده شد.
هرگاه به روند و رشد و انکشاف جوامع نگاه کنیم امروز تحصیل و کسب علم و دانش تنها یک عطش و علاقه نیست بل با سیر انکشاف تکنالوژی و با درنظرداشت ظرفیت درشرایط کنونی دانستنی های علمی و بلدیت با تکنالوژی معاصر یک نیاز است . مگر درافغانستان به این نیاز کمتر توجه شده است درگذشته پروسه اخذ امتحان کانکور ازجوانان با مشکلات و حق تلفی های زیادی همراه بوده است و هیچ تضمین وجود ندارد که این مشکلات باردیگر تکرارنشود .
امید است که مسوولان مربوط از سالهای گذشته تجارب آموخته باشند و ازآن درظرفیت سازی مدیریت و انسجام امور استفاده کرده بتوانند مشکل عمده و اساسی ، مشکل آن جوانان است که در امتحان ناکام مانده این که آنها چه میکنند و آینده آنها چه خواهد شد سوالی است که نه تنها مسوولان وزارت تحصیلات عالی برای آن پاسخ دریافت کنند بل ارگان هاونهادهای دیگر نیز درقبال آنها احساس مسوولیت نمایند نگذارند تا استعداد و توان آنها به خاموشی بگراید و درنهایت آنها خود را در جامعه افراد بی مسوولیت دریابند.
ازطرف دیگر تاخیر در اعلام نتایج کانکور یک حرکت دیر هنگام است زیرا بیست روز از آغاز سال جدید تعلیمی میگذرد و چند روز دیگر هم برای پروسه جذب محصلان جدید الشمول ضایع خواهد شد به این ترتیب محصلان جدیدالشمول حداقل یکماه وقت درسی را از دست داده اند که باید مسوولان وزارت تحصیلات عالی به آن توجه جدی نمایند.
نتایج بدست آمده از امتحانات کانکور نمایانگراین امر است که شماری زیادی از جوانان به موسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی شده اند دراین جای شک نیست که شماری ازاین موسسات با ظرفیت و امکانات خوبی تدریسی دراختیار دارند مگر شمار آن موسسات تحصیلی خصوصی که بیشتر به پول اندوزی و تجارت فکر میکنندنیز کم نیست درس دراین موسسات معیاری نبوده .
ضمناً اکثری این موسسات در خانه های کرایی فعال اند و ساختمان آنها نیز فاقد امکانات بوده و نمیتواند فضا مناسب تدریس را مساعد سازد.
وزارت تحصیلات عالی با معرفی شماری زیادی از جوانان به این موسسات باید به فکر بهبود کیفیت درس و آموزش آنها باشد تا جوانان تشنه به آموزش و تحصیل بتوانند حداقل چیزی ازاین موسسات بیاموزند تا فردای روشن را استقبال نمایند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL