06 قوس 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

رئیس جمهور غنی در کندز: اجازه نمی دهیم تجربه تلخ تکرار شود

رئیس جمهور غنی در کندز: اجازه نمی دهیم تجربه تلخ تکرار شود

کابل باختر5 قوس محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح...

بازدید رییس جمهور کشور از ولایت کندز

بازدید رییس جمهور کشور از ولایت کندز

کندز/ باختر/ 5/ قوس رییس جمهور کشور با هیئت بلندپایه دولتی...

سنگ تهداب شفاخانه ایمرجنسی لوگر توسط والی گذاشته شد

سنگ تهداب شفاخانه ایمرجنسی لوگر توسط والی گذاشته شد

پل علم / باختر/ 5/ قوس سنگ تهداب شفاخانه ایمر جنسی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 25/ عقرب
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبارو گزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه افغانستان درصفحه دوم درسرمقاله ای شماره امروزی نوشته نظام سیاسی که پس از توافقنامه بن درافغانستان شکل گرفت . نظام جمهوری است که برارزش های دموکراتیک مبتنی می باشد . اصل عدالت ، مشارکت همه اقوام واقشار اجتماعی ، تکثر گرایی ، حقوق شهروندی و قانونمندی از مسایل مهم درشکل گیری ، استواری و مشروعیت این نظام به شمار می آید .
آزادی رسانه ها ، فعالیت احزاب سیاسی ، جامعه مدنی و برگزاری انتخابات از موضوعاتی است که نمی توان آنها را درنظام دموکراتیک نادیده گرفت اصولاً دموکراسی بدون قانون ، احزاب سیاسی ، رسانه های آزادی و انتخابات معنا و مفهومی پیدا نمیکند ، چراکه درنظام دموکراتیک اصل حاکمیت از آن مردم است که توسط نماینده گان آنها اعمال میشود . این نماینده گان ازطریق انتخابات مشخص میشود.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درهمین صفحه زیر عنوان دیگری ، ترور و پناهجویی نوشته اهمیت بسامد کاربردی که دومقوله تروریزم و پناهجویی دررسانه های همگانی و مباحث عمومی یافته اند نشان از چرخشی درسیاست دارد سیاست بیش از پیش و جهی حسی – نمایشی یافته و این باعث تغییر نگرش به بسیاری از پدیده های اجتماعی و سیاسی شده است. پدیده ها و یاجنبه هایی از آنهاکه احساسات و شور انسانها را برمی انگیزند بیش از پیش درکانون توجه قرارگرفته اند ، سیاست حسی – نمایشی سیاستی است که شور عاطفی هیجان و نگرانی را درگستره رویداد های اجتماعی می جوید.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشتر شده است.
روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان ، پیشنهاد زمان گیر فرصت اندک آغاز کرده و درکنار آن زیر عنوان پاریس زیرسایه وحشت ترور نوشته: حادثه تروریستی پاریس نشان دادکه باید خطر گروه های تروریستی مانند داعش را جدی گرفت . از سوی دیگر تفکیک میان گروه های تروریستی کمکی به ختم تهدیدهای مرگبار گروه های مذکور نمی کند.
اگر داعش در سوریه شکست داده شود ولی توجهی به طالبان پاکستانی و افغان و افراطیون آسیای میانه نگردد مبارزه با تروریزم معنایی ندارد.
اگر به تاریخ گروه های افراطی اسلامی توجهی شود القاعده در دل سال های جنگ افغانستان علیه شوروی شکل گرفت و داعش از درون القاعده در جریان اشغال عراق برخاست و نمو کرد به همین ترتیب گروه های مشابه دیگر نیز پس از اشغال عراق به وجود آمدند.
هشت صبح ادامه این مطلب را درصفحه چهارم نوشته اما درصفحه دوم بازهم به این مساله توجه کرده ، زیرعنوان صرف با بمباردمان نمیتوان تروریزم را نابودکرد نوشته: کشورهای غربی باید با متحدان خود درمنطقه به صورت واضح درمورد تروریزم گپ بزنند، سیاست مداران کشورهای غربی ازجمله ایالات متحده به صراحت اعتراف میکنند که گروه های تروریستی به نحوی مورد حمایت متحدان غرب است، مثلاً ترکیه برای پاسخگوی به معضل کردها و جدایی طلبی و همچنین برای گسترش حوزه نفوذش ازتقویت تروریزم ابایی ندارد، عربستان سعودی هم برای صدور بحران داخلی اش به بیرون از این کشور و ضربه زدن به حریفان منطقه یی و درون تمدنی اش ، سیاست تقویت تروریزم را درپیش گرفته است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار درصفحه اول مطالبی را زیر عنوان های نامزد وزیر دفاع را به مجلس معرفی کنید، به شمول فاروق وردک 15 رییس معارف نیز متهم به فساد اند، سرتاج عزیز مایلیم روابط سازنده و معنادار با افغانستان داشته باشیم .

کابل باختر 24 عقرب
حکومت افغانستان روز گذشته تفاهمنامۀ  را با بانک جهانی به امضا رسانید که به موجب آن، بانک یاد شده هزینه مالی بازسازی واحیای مجدد جاده های ترانسپورتی را که در سلسله کوههای هندوکش امتداد یافته متقبل میشود.
مبصر آژانس باختر مینگارد: افغانستان به عنوان  اتصال کننده آسیای جنوبی با آسیای مرکزی وغربی از اهمیت ویژه برخوردار است، رشد وهمکاری اقتصادی که اکنون یک اصل را  در روابط منطقه تشکیل میدهد ایجاد یک شبکه  وسیع وقوی ترانسپورتی  را به یک نیاز تبدیل نموده است وایجاد چنین یک شبکه  با چنین ایده مستلزم ساخت وساز جاده های معیاری است.
درحالیکه  وضعیت راههای ارتباط زمینی درافغانستان  وضعیت مناسب ندارد وخطوط آهن دراین کشور  تنها پنجاه کیلومتر است .
ارقام غیررسمی نمایانگر آن است که از بیست و یک هزار کیلومتر جاده درافغانستان، بخش ناچیز آن اسفالت شده است ومتباقی راههای خاکی وکوهستانی صعب العبور اند که نمیتوان درموجودیت چنین جاده ها ایده ورویا چون احیای راه  لاجورد ، راه ابریشم واتصال افغانستان را به جنوب ، شمال وغرب آسیا تحقق بخشد.
دراین میان  شاهراه سالنگ بیشتر از شاهراه های دیگر حرف مورد بحث است این شاهراه  وصل کننده مرکز کشور با ده و لایت شمال است ضمناً برای حمل و انتقالات از سه بندر کشور اهمیت قابل ملاحظۀ دارد ضمناً سالنگ ها راه اصلی  ترانزیت میان پاکستان وآسیای میانه نیز بوده و حجم سنگین تجارت  داخلی ومنطقه یی را شاهد است .
درحالیکه   سالنگ ها حالت نامناسب دارد بخصوص درفصل زمستان  وضعیت درسالنگ ها آشفته تر میگردد وتلاش دولت درخصوص احیا وبازسازی سالنگ ها مطلوب خاطر نبوده واقدامات نهادهای مسوول نتوانسته  از بار مشکلات در سالنگ ها بکاهد، بازسازی سالنگ وبخش های دیگر شاهراه  «دوم» به هزینه بالای پولی نیاز داشت که دولت افغانستان نتوانست  آن را متقبل شود مگر  تفاهمنامه اخیر این امید ها را جدی تر میسازد که سالنگ ها به صورت مشخص و شاهراه نمبر دوم به صورت کل بازسازی خواهد شد ضمناً راه شیبر که یک راه قدیمی اتصالی شمال با ولایت های دیگر است نیز احیا میگردد که میتواند  بر وضعیت اقتصادی مردم بامیان  ومیدان وردک  تاثیر خوبی داشته باشد .
باید گفت که تفاهمنامه اخیر که به منظور بازسازی واحیای مجدد جاده های امتداد یافته  درسلسله کوههای هندوکش به امضا رسید،  اقدامی در راستا مطمین ساختن فعالیت های ترانسپورتی ومصونیت بخشیدن به مسافران  ووسایط باربری است ، همچنان  این اقدام  یک گام مهم  جهت پیشرفت اقتصادی افغانستان  که پروسه حمل ونقل وتدارکات را درسطح کشور ارتقا میبخشد.
آگاهان امور اقتصادی ضمن آنکه تفاهمنامه امضا شده میان وزارت مالیه افغانستان و بانک جهانی  را یک دستاورد درخصوص ایجاد رشد زیر بنا های اقتصادی  با اهمیت میخوانند تاکید دارند که  نهادهای حکومتی باید درکنار احیا وبازسازی شاهراه ها، به فکر بهبود و ضعیت امنیتی آن نیز باشند  تا از تخریب  جاده ها ، پل وپلچک ها جلوگیری شود. همچنان پروسه حفظ ومراقبت جاده ها  به یک پروسه دایمی تبدیل گردد وآنانیکه درمسیر  شاهراه ها وظایف مختلف ومتعدد را دنبال میکنند  شاهراه  را جز سرمایه  ملی بدانند واز گشت وگذار وسایط وزن سنگین  وغیر معیاری که عمدتاً از پاکستان بارگیری میشود جلوگیری کنند .

کابل باختر 24 عقرب
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشر کرده اند .
روزنامه  چراغ برگ نخست رابا مطلبی زیرعنوان  فرمان تقنینی شماره 70 رئیس جمهور از سوی پارلمان رد شد ، آغاز کرده  ودرمطلب دیگر به خشونت  علیه خبرنگاران توجه کرده ، زیر عنوان  افزایش  خشونت علیه خبرنگاران درکشور، نوشته نهادبین المللی بازار رسانه ها ازافزایش خشونت  علیه خبرنگاران درهفت ماه نخست سال جاری خبر داده میگوید بررسی ها نشان میدهد که وضعیت کار خبرنگاران درکشور درحال بدترشدن است، عبدالصمد حامد پویا ، رئیس نهاد بین المللی بازار رسانه ها  دیروز شنبه طی نشست مطبوعاتی درکابل گفت : درهفت ماه نخست سال رو ان 130 قضیه خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده بقیه مطلب را درصفحه دوم دنبال کرده است .
چراغ همچنان درصفحه دوم زیرعنوان ،رایزنی پوتین با سران تهران وریاض ، به نشست کشور های صادرکننده  گاز که درتهران برگزار می شود پرداخته ودرمطلب دیگر درهمین صفحه زیرعنوان عروس اروپا چگونه به خون نشست ؟ به مساله  حمله های هراس افگنی درپاریس پرداخته است .
روزنامه چراغ درصفحه سوم ، زیر عنوان ، جنگ کندز فعالیت اقتصادی بندر شبرغان را 90 درصد کاهش داده است نوشته  : مسوولان محلی درولایت کندز در شمال شرق افغانستان می گویند که ادامه  جنگ وناامنیتی های اخیر دربیش از یک ماه گذشته اقتصاد و تجارت رادراین ولایت با رکود مواجه کرده است.
روزنامه چراغ به همین ترتیب ادامه داده ودرصفحه اول دیگر صفحه ها دنبال مطالب بشتر شده است .
اما روزنامه آرمان ملی ، دربرگ نخست زیرعنوان ، ما درد مردم  فرانسه رااحساس می کنیم ، آنها  هم درد ما را احساس کنند ! نوشته پاریس پایتخت جمهوری فرانسه که عروس شهرهای دنیا لقب دارد جمعه شب در اثر بزرگترین حملات دهشت افگنان به شهر خون و وحشت مبدل شد .
تروریست ها ودشمنان آزادی وانسانیت طی هفت حمله انتحاری وچند حمله مسلحانه دیگر دراین شهر یکصدوپنجاه وسه تن از شهروندان فرانسه را کشتند ویکصدوهشتاد تن دیگر را زخمی کردند  که و ضعیت بسیار از آنان وخیم  گزارش داده شده است .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ودرمطلب دیگر زیر عنوان آی اس آی برای رهبر جدید طالبان دفتر ایجاد کرد. نوشته : درحالی که جناح انتصابی طالبان به رهبری ملامحمد رسول ، ملااختر  محمد منصور وحلقه او را  وابسته به پاکستان می داند ، خود به درخواست سازمان  استخبارات آنکشور آی اس آی لبیک گفته ودفتر خود را درشهر کویته  پاکستان فعال ساختند .
روزنامه  آرمان ملی همچنان درصفحه اول از قول گروه داعش عنوان کرده که پس از فرانسه ،هدف بعدی آنها  روم ، لندن و واشنگتن است .
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه  ماندگار  دربرگ نخست به نقل از رئیس کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی ، عنوان کرده حکومت وحدت ملی مشکل قانونی دارد .
ماندگار  همچنان درین صفحه خبر داده که  جاده دوشی بامیان  با قرارداد 250 میلیون دالر ساخته می شود ماندگار همچنان درصفحه اول مطالبی را زیرعنوان های مقام های افغانستان حملات پاریس را محکوم کردند .
چگونه گی امضای تفاهم نامه با فیروزی بررسی می شود  نشر کرده ودر صفحه های دیگر دنبال مطالب بشتر شده است .

کابل باختر/ 23/ عقرب
روزنامه های چاپ امروز کابل دردسترس قرارگرفت که درآن مطالب متنوع در رابطه به انکشافات افغانستان منطقه و جهان به چشم میخورد.
روزنامه 8 صبح درصفحه اول خود زیرعنوان بیداری افغانستان دربرابر تروریزم نگاشته است.
اجساد هفت گروگانی که اوایل هفته گذشته توسط تروریستان در ولایت زابل سربریده شدند ، روز گذشته طی مراسم خاصی با حضور هزاران تن از باشنده گان ولسوالی جاغوری ،دراین ولسوالی به خاک سپرده شدند.
این گروگان ها که شامل چهارمرد ، دو زن و یک دختر نه ساله بودند ، چند ماه پیش ازسوی تروریستان به اسارت برده شده بودند پس از اسارت یکشنبه هفته گذشته توسط تروریستان درولایت زابل سربریده شدند.
همچنان روزنامه مطالبی دیگری تحت عنوان بانوی اول به منظور حل مشکلات مهاجرین به اروپا رفت نوشته است رولاغنی به منظور حل مشکلات ده ها هزار پناهجوی افغان به اروپا ازجمله به آلمان رفته است .
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان درافغانستان میگوید که شماری پناهجویان افغانی که در هشت ماه نخست سال جاری میلادی به اروپا رفته اند ، به بیش از یکصدو بیست و دو هزار نفر میرسد.
روزنامه ماندگار درصفحه دوم مطالبی را تحت عنوان وقتی کاسه صبر مردم لبریز میشود به نشر رسانیده و درآن گفته : بدون شک تظاهرات صدهزار نفری روز چهارشنبه کابل ، یکی از پرشورترین و پرشکوه ترین حرکت های مدنی درطول دهه ها ی اخیر به شمار می آید ، حضور گسترده مردم از اقوام و اقشار مختلف جامعه به منظور داد خواهی برای شهدای زابل ، از بسیاری جهت حایز اهمیت است .
روزنامه ماندگار درمطالبی دیگر زیر دررابطه به عبدالعلی محمدی مشاور ریاست جمهوری به نشر رسانید و گفته هیات اداری مجلس نماینده گان میگوید که رییس جمهور غنی به درخواست آنان مبنی بربرکناری مشاور حقوقی خویش پاسخ مثبت داده و عبدالعلی محمدی را برکنار کرده است.
اما ریاست جمهوری افغانستان خبربرکناری محمدی را رد میکند.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رییس جمهور گفت که این خبر صحت ندارد و مشاور حقوقی رییس جمهور از وظیفه اش برکنار نشده است.
روزنامه اصلاحات درصفحه چهارم مطلب زیر عنوان پوتین کسی حق ندارد به جای مردم سوریه تصمیم بگیرد ، نگاشته است پوتین رییس جمهور روسیه روز جمعه گفت این کشور تا زمانی که ارتش سوریه به حمایت هوایی نیاز داشته باشد به عملیات درسوریه ادامه خواهد داد ، و تمام امکانات مالی و نظامی لازم برای مقابله با تروریزم داد .
اختیار دارد و ازاین امکانات درعملیات دروسوریه استفاده میکند.
رییس جمهور روسیه به همکاری احتمالی با امریکا هم اشاره کرد و گفت با وجود آن که عملیات امریکا درسوریه خلاف قوانین بین المللی است ، اما مسکو آماده گی دارد درنبرد با داعش باواشنگتن تبادل اطلاعات داشته باشد.
وی گفت ، روسیه انتظار داشت هماهنگی نزدیک با ائتلاف تحت رهبری امریکا صورت گیرد ، اما ایالات متحده و غرب واکنش بسیار محافظ کارانه ای نشان دادند.
روزنامه آرمان ملی زیر عنوان شعار اعتراض کننده گان دربلخ ، محقق دیگر رهبر ما نیست ، نوشته است .
حاجی محمد محقق معاون رییس اجرائیه حکومت پس ازاین که سازمان دهنده گان تظاهرات روز چهارشنبه  دا... خطاب کرد با موج از انتقادهای بیشتر جوانان و هوا داران خویش مواجه شده است.
وی راه اندازی چنین راه پیمائی را مغایر با منافع ملی تلقی کرد.
اما این اظهار نظر و موضع گیری آقای محقق با موج از اعتراضات بسیار گسترده و تند عده یی از جوانان مواجه شد.
این واکنش ها سبب شد که محقق نتوانست درمراسم تدفین شهدای جاغوری اشتراک کند و در ولایت بلخ مردم دریک راه پیمایی که به همین مناسبت راه اندازی شده بود شعار میدادند که محقق دیگر رهبر ما نیست .
به همین ترتیب روزنامه های دیگر نیز مطالبی را به نشر سپرده آن را به دیدگاه کارشناسانه ارزیابی کرده اند. 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL