22 دلو 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

رئیس جمهور غنی: امروز روز تقویت قوای هوایی کشور است

رئیس جمهور غنی: امروز روز تقویت قوای هوایی کشور است

کابل باختر 22 دلو محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

شیشه های وسایط ازوجود فلم سیاه و اشیای اضافی پاک کاری شد

شیشه های وسایط ازوجود فلم سیاه و اشیای اضافی پاک کاری شد

کابل باختر22 دلو شیشه های یکصد ویک عراده وسایط ملکی و...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 12 دلو
صدور حکم از سوی رئیس جمهور غنی برای بهبود وضعیت کاری رسانه ها وتطبیق بهتر قوانین ، زمینه را برای مصونیت بخشی بیشتر برای اهل رسانه ها مساعد ساخته وآزادی بیان را درکشور بیشتر وبهتر تقویت خواهد نمود.
مبصر آژانس باختر مینگارد: اخیرأ رئیس جمهور غنی حکمی را صادر کرد که به موجب آن نهادهای دولتی زمینه های بیشتر مصونیت بخشی به اهل رسانه ها را جستجو خواهند کرد واز فعالیت هماهنگ وقانونی رسانه ها به گونه درست وبهتر حمایت خواهد شد .
به اساس حکم رئیس جمهور ، چگونگی برخورد با رسانه ها درنصاب تعلیمی وآموزشی نهاد های امنیتی ودفاعی گنجانیده شده و بر دسترسی خبرنگاران به منابع معلومات تاکید گردیده ونهاد های  دولتی نظامی وملکی به رعایت سلوک مناسب وسالم با رسانه ها ترغیب شده اند ورسیدگی به تخلف های رسانه یی تنهاصلاحیت کمیسیون سمع شکایات ورسیدگی به تخلفات رسانه یی دانسته شده است .
این حکم درحالی صادر میگردد که حدود دوماه قبل شماری از مسئولان رسانه ها واتحادیه های خبرنگاران با رئیس جمهوری نشست داشتند وپارۀ از مطالبات شان را بیان کردند  ضمنا این حکم  در زمان  صادر میشود که رسانه ها در دوهفته اخیر شاهد وقایع ناگوار بودند ، قتل هفت عضو یک شبکه تلویزیونی درحمله تروریستی درکابل و قتل یک خبرنگار وفرهنگی درولایت ننگرهار ،موارد است که نشان میدهد رسانه ها در وضعیت خوب امنیتی قرار ندارند.
رهبران حکومت وحدت ملی از کار رسانه ها وتقویت آزادی بیان دفاع می نمایند ونه تنها این دستاورد بزرگ را از دست نخواهند داد بل برای تقویت و تحکیم آن متعهد اند این تعهد چنان جدی است که ریاست جمهوری برای ایجاد صندوق وجهی به منظور کمک با خانواده های خبرنگاران که قربانی ، وحشت وخشونت شده اند تلاش دارد .
مسئولان رسانه ها واتحادیه های خبرنگاران ضمن آنکه  از این حکم رئیس جمهور استقبال می نماید تاکید دارد که مورد ذکرشده دراین حکم تطبیق گردد تا  وضعیت وفضا کاری خبرنگاران بهبود یابد .
به باور آگاهان سیاسی این حکم درست زمانی صادر میشود که نگرانی ها نسبت بر اعمال محدودیت بیشتر بر رسانه ها درحلقات رسانه یی بیشتر گردیده است .
نگرانی که از عملکرد شنیع وزشت گروه های تروریستی ناشی میشود درکنار آنکه طالبان وگروه های تروریستی دیگر عامل نگرانی و مکدر شدن فضای کار رسانه ها درافغانستان اند برخی حلقات در دورن کشور نیز تلاش میکنند تا رسانه ها بیشتر محدود شوند ودرتنگنا قرار گیرند.
مگر حکم اخیر تعهد حکومت افغانستان را مبنی بر حمایت از آزادی بیان تجدید کرد تعهد که از سه اصل که تعهد به آزادی بیان ، جریان آزاد اطلاعات دربین مردم ومصئونیت خبرنگاران منشأ میگیرد .
این حکم به دغدغه های مبنی بر سقوط آزادی بیان وکوتاه آمدن دولت از حمایت رسانه ها ، نقطه پایان میگذارد این حکم واضح ساخت که دولت مفکلیت وجایب وتعهدات خود را در برابر خبرنگاران درک کرده وآن راعملی میسازد دراینجا تعهدات اخلاقی رسانه ها واهل رسانه ها نیز مورد بحث است که آنها با تعریف واضح از منافع ملی ومردم کار نمایند ، کار آنها نباید محدود به اندیشه های تاریک ومحدود زبانی ، سمتی وقومی باشد کار آنها نباید از سلیقه وبرخواد شخصی ویا گروهی منشا گیرد آنها باید به عنوان رکن درجامعه  خود را بیشتر تثبیت نمایند وهمکار خوب برای دولت ومردم باقی بمانند.

کابل باختر/ 12/ دلو
شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درباره رویدادهای منطقه وجهان نشرکرده اند.
روزنامه سرنوشت برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان رسانه ها با محدودیت جدید دیگر روبرو میشوند و نوشته که برخی ازمنابع و خبرنگاران میگویند که درحکومت برخی حلقه ها تلاش دارند که به نشرات و اخبار رسانه ها سانسور ایجادکنند و ازاین طریق تبلیغات به نفع حکومت کنند به نوشته این روزنامه، درهمین حال محمد اشرف غنی رییس جمهور دریک فرمان خاص به مصئونیت خبرنگاران تاکید و برآزادی رسانه ها متعهد شده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه و درمطلب دیگر خبرداده که امریکا خواهان نشست مشترک میان روسای امنیت ملی افغانستان و سازمان استخبارات پاکستان می باشد.
به نوشته این روزنامه به هدف آغاز همکاری های استخباراتی، امریکا خواهان نشست مشترک روسای امنیت ملی افغانستان و سازمان استخباراتی پاکستان شده است.
بنا به نوشته این روزنامه این نشست که بنا به خواست مقامات پاکستانی صورت میگیرد دوکشور دررابطه به هراس افگنی معلومات را شریک خواهند ساخت.
این روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ودرمطلب دیگر ازقول مراد علی مراد معاون لوی درستیز وزارت دفاع ملی کشور عنوان کرده که دربغلان دربرابر نظامیان افغانستان، پاکستانیان جنگ میکنند ، شصت پولیس در دهراوود دراثر اختلاف با قوماندان امنیه، پوسته را رهاکرده اند، برای ادامه جنگ درافغانستان بهانه یی امریکا، وزارت خارجه درمورد اعزام افغانها به جنگ سوریه وضاحت دهد، از جمله عنوان های دیگری اند که روزنامه درصفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگر شماره امروزی دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما نشریه محور درشماره اخیر خود عنوان کرده است
که نگذارید بغلان به سرنوشت کندز دچار شود.
این روزنامه درمطلب دیگر زیر عنوان خبرنگاران ، قربانی اصلی راه دشوار آزادی بیان نوشته ، آزادی بیان و رسانه ها ازبزرگترین دست آوردهای یک و نیم دهه اخیر در کشور خوانده میشود.
برخی به این باور اند که افغانستان درزمینه آزادی بیان نسبت به کشور های منطقه پیش قدم بوده است بر بنیاد آمار ها همین اکنون پیش از نه صد رسانه درسراسر کشور جواز فعالیت دارند که شامل 150 شبکه رادیویی 520 شبکه تلویزیونی 177 رسانه ای چاپی 133 آژانس خبری 58 رسانه دولتی میشود اما دراین میان 323 رسانه چاپی پس از اخذ جواز به دلیل آن چه نداشتن منابع مالی خوانده شده است فعالیت خودمتوقف کرده اند.
ازمضمون های انسانی قصه بگویم ! آفت ارمان گرایی درسیاست افغانستان عنوان های مطالب دیگری اندکه این نشریه درصفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول خبرداده که خدمات صحی درشفاخانه های دولتی دربدل پول اجرا میشود.
این روزنامه درمطلب دیگر عنوان کرده حکمتیار دست و آستین بالا زد حزب اسلامی حکمتیار در سومین نشست چهار جانبه صلح افغانستان شرکت میکند.
این روزنامه درمطلب دیگر خبرداده که انجنیران پاکستانی معادن غزنی را استخراج و قاچاق میکنند.
به نوشته روزنامه، درچند ماه اخیر سنگ کرومایت از دومعدن ولسوالی زنخان توسط انجنیران پاکستانی استخراج و قاچاق میشوند.
امریکا متوجه حرف های خود باشدعنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول نشرکرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های ماندگار ، هشت صبح ، افغانستان ودیگران درصفحه های امروز تقریباً روی مسایل که ذکر شد بحث کرده اند.

کابل باختر 11 دلو
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار گزارش های را درباره رویداد های جاری کشور ومنطقه نشر کرده اند.
روزنامه  ویسا دربرگ نخست زیرعنوان ، مقامات امریکایی از سازمان های تروریستی دست اول حمایت می کنند ، نوشته :کارمندان عالیرتبه امریکا واز جمله هیلری کلنتن وزیر خارجه سابق امریکا اعتراف می کند که امریکا به شکل گیری گروهبندی " القاعده " کمک رساند واشنگتن مجاهدین را آموزش داد ومسلح کرد که درافغانستان با نظامیان اتحاد شوروی می جنگیدند بعدأ خود امریکایی ها طعمه این جنگجویان شدند .
به نوشته این روزنامه : مایکل سپیرنگمان رئیس سابق سفارت امریکا درعربستان سعودی کتابی تحت عنوان " ویزه برای القاعده ، هدیه سازمان سی آی ای که دنیا را تکان داد " منتشر کرد و دریک مصاحبه اختصاصی باشبکه تلویزیونی راشاتودی گفته است که کی او را وادار به صدور ویزه برای مولوی نجیب الرحمان اشخاصی کرد که بعد ها توسط سازمان های تروریستی استخدام شدند روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ودرمطلب دیگر زیر عنوان ، دومقام بلند پایه طالبان با 12 تن همراهان شان درولسوالی درقد بازداشت شدند ، نوشته : ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت قاضی وشاروال نام نام نهاد طالبان برای ولسوالی درقد ولایت تخار خبر می دهد.
ریاست امنیت ملی دیروز با نشر خبرنامه ای گفته است که دو مقام بلند پایه گروه طالبان همراه با 12 نفر از افراد شان بازداشت شده اند .
روزنامه ویسا ادامه این مطلب را درصفحه پنجم دنبال ونیزدرصفحه اول خبر داده که رئیس اجرائیه کشور به خاطر اشتراک در کنفرانس در ارتباط به هراس افگنی به  هندسفر کرد .
روزنامه ویسا درصفحه اول وسایر صفحه ها دنبال مطالب دیگرشده است .
نشریه پامیر که هفته دوبار نشر میگردد از افتتاح نزده سرک فرعی وکوچه در ناحیه دوازدهم خبر داده ودرمطلب نوشته که سیمینار قانون تدارکات عامه وطرزالعمل تدارکات دایر گردید .
پامیر همچنان  درصفحه اول از راه اندازی حشر تنظیفی در ناحیه دوم خبر داده است .
این نشریه درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول زیرعنوان، حکومت : امنیت خانواده مطبوعات را بگیرد ، نوشته : حمله به خانواده مطبوعات این روزها افزایش یافته است ، گویی افغانستان را تروریست ها می خواهند خداناخواسته به گورستان ژورنالیست ها مبدل کنند که این گونه درهمه جا به دنبال آن سرگردان هستند .
بیش از یک هفته از چهارشنبه  سیاه می گذرد که در آن تروریست های طالبی موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع را آماج قراردادند و درنتیجه هفت تن از آنان به شهادت رسید  وتعدادی از آنان جراحت برداشتندکه تا هنوز دربیمارستان ها زیردرمان قرار دارد.
درتازه ترین رخداد ، زبیر خاکسار یک تن از خبرنگاران شناخته شده درولایت ننگرهار از سوی تروریست ها مورد حمله  قرارگرفته و به شهادت رسید.
روزنامه به  این ترتیب ادامه داده ودرصفحه اول وسایر صفحه ها دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه  ماندگار درصفحه اول از قول وزارت امور مهاجرین وعودت کننده ها عنوان کرد : درخواست های بیشتر پناهجویان افغانستان پذیرفته می شوند.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول اداره بازرسی امریکا آورده است که دولت افغانستان بر 30 درصد کشور کنترول ندارد ، صلح از سیاست های تنگ حکومت بیرون نمی آید عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.

کابل باختر/ 10/ دلو
رییس جمهور غنی تاکید دارد که اراده سیاسی بخاطر ایجاد تغییرات بنیادی در ادارات مرکز وولایات وجود داشته و دولت تعهد خود را برای حکومتداری خوب تحقق خواهد بخشید.
مبصر آژانس باختر مینگارد : رییس جمهور غنی روز پنجشنبه گذشته ، باشماری از والیان ، وکلا و سناتوران از یک تعداد ولایت های کشور دیدار کرد.
آنچه دفتر مطبوعاتی رییس جمهورمیگوید، این نشست درتداوم نشست های رییس جمهور با اعضای کابینه ، والیان و اعضای شورای ملی صورت میگیرد که هدف آن بررسی وضعیت انکشافی و اقتصادی ، حکومتداری خوب و هماهنگی میان نهادهای دولتی شامل ادارات مرکزی وولایتی است .
رییس جمهورواضح ساخت که اومیکوشد تا درروشنایی قانون اساسی ، توازن اصلی را بین وزارت خانه ها وولایت ها به وجود آورد و یک توازن متناسب بین همه نقاط کشورایجاد گردد . همچنان رییس جمهور غنی بر حکومتداری خوب و ایجاد زمینه ها برای رشد اقتصادی کشور تاکید داشته وگفت نباید از محاسبه دستاوردها و مشکلات هراس وجود داشته باشد.
آنچه درگفته های رییس جمهور غنی تبارز داشت این است که دردولت اراده سیاسی بخاطر ایجاد تغییرات بنیادی درادارات مرکز وولایت ها وجود دارد و باید یک تحول اساسی درفرهنگ حکومتداری به وجود آید.
گفته های آقای غنی برای آوردن تحول اساسی درفرهنگ حکومتداری درحالی به زبان میاید که ایجاد حکومتداری خوب ، ظرفیت سازی ، مبارزه با فساد ، تامین امنیت و ثبات و مردم سالاری اهداف اصلی و تعهدات بنیادی حکومت وحدت ملی را تشکیل میدهد اینها مواردی اندکه میتواند دولت را در ایجاد یک حکومت مردم سالار یاری رساند همچنان جامعه جهانی نیز ادامه کمک های شان را باافغانستان منوط به ایجاد حکومتداری خوب نموده اند.
دراینجا تعریف حکومتداری خوب مورد بحث است . ضروراست تا مسوولان نظام چه در حکومت مرکزی و چه درحکومت های محلی (ولایت ها ) تعریف معین خود را از فرهنگ حکومتداری داشته باشند، درجوامع دموکراتیک که افغانستان نیز به سوی ساختار آن روان است فرهنگ حکومتداری به مفهوم حکومت مردم برای مردم تعریف شده است .
اکنون این پرسش مطرح میگردد که کی حکومتداری خوب را به میان بیاورد پاسخ این خواهد بود که تمامی نهاد های دولتی درمرکز وولایت ها مسوول و زمینه ساز چنین یک حکومت اند.
اگر امروز میان دولت و مردم فاصله وجود دارد مشکل دراین است که به خواست های مردم توجه چندان نشده است زیرا ازگذشته ها معمول شده تا نسبت به خواست های مردم، به خواست های کارمندان ارشد و مسوولان چه درمرکز و یا ولایت ها توجه شده است  و تازمانیکه ما به خواست های مردم پاسخ نگویم نمی توانیم اساس یک نظام خوب را بگذاریم .
درنظام های دموکراتیک ، نظام آئینه تمام نمای مردم است ، مردم درچنین نظام ها خود را پیدا میکنند. نظام که برخاسته از میان مردم باشد درآن فساد ، کارشکنی ، عقده و سلیقه های شخصی جا ندارد در چنین نظام از امکانات محدود استفاده بزرگ میشود و در حالیکه در حکومت های محلی درافغانستان از گذشته تا امروز برای نزدیکی مردم با حکومت کارچندانی نشده است . مگر علایم وجود دارد که حکومت میکوشد تا با این معضل مقابله کنند که مردم آن را اراده نیک میدانند.
با آنکه برای ایجاد حکومتداری خوب حرف ها زیاد است مگر با تاسف ما تا اکنون از ارائه طرح و برنامه بیرون نشده ایم ،آرزوی مردم ازمسوولان این است که همه به اراده زعامت کشوروبه خواست مردم پاسخ گویند و خود را درفرهنگ حکومتداری خوب پیدا نمایند و ممد برای دولت درایجاد چنین یک حکومت شوند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL