09 سرطان 1395

RSS Facebook

اعلاناتخبر های جدید

چهارده ملیون دالر لیلام میشود

چهارده ملیون دالر لیلام میشود

کابل باختر/ 2/جوزا بانک مرکزی چهارده ملیون دالر امریکایی را ازطریق...

اخبار کوتاه ازدنیای فوتبال

اخبار کوتاه ازدنیای فوتبال

کابل باختر/ 9/ سرطان تقریباً تمام اسطوره های سابق فوتبال ،...

روزنامه های دولتی درشماره امروزی روی کدام مسایل بحث کرده اند

کابل باختر/ 9/ سرطان روزنامه اصلاح شماره امروزی خود را با...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

مردم از سیاست  چند پهلو پاکستان بیزار شده اند
کابل باختر 31 جوزا
هئیت افغانی  بریاست معین سیاسی وزارت امورخارجه کشور درحالی  با مقامات پاکستانی درباره رفع تشنج میان دوکشور بحث می کند که سرتاج عزیز گفته است کار ساخت تاسیسات مرزی درتورخم متوقف نمی شود.
مبصر آژانس باختر می نگارد: تنش ها بین نظامیان افغانستان  وپاکستان  یک حقیقت را روشن ساخته است که مردم افغانستان نسبت به پاکستان  وسیاست های چند پهلو آن بیزار شده اند.
به هر صورت تامین روابط  دوستانه  حسنه رشد وتوسعه  آن با کشور  های همسایه    در اولویت  های سیاست خارجی افغانستان  قرا ردارد به همین دلیل علی رغم بیزاری مردم نسبت به سیاست پاکستان هئیتی به خاطر مذاکره با مقامات پاکستانی به ریاست حکمت کرزی معین سیاسی وزارت  امورخارجه به پاکستان رفته  تا با مقامات  آنکشور مذاکره کند  وجلو تنش های مرزی میان پاکستان وافغانستان را بگیرد.
درهمین حال   رسانه گزارش داده اند سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدراعظم پاکستان گفته است که کار ساخت تاسیسات مرزی درتورخم متوقف نمی شود آنچه که مایه  وانگیزه  تنش  میان دوکشور را میسازد .
به هر صورت این تنها مردم  افغانستان نیستند که نسبت به سیاست های خصمانه  پاکستان  ابراز بیزار ی می کند درگزارش که وزارت دفاع امریکا به کنگره آن کشور ارایه کرد نیز این بیزاری نیست به پاکستان دیده می  شود .

کابل باختر 31 حوزا
از روز جهانی پناهنده  درحالی یادبود به عمل میآید که جهان درسال گذشته شاهد موج توفنده مهاجرت به خاطردریافت پناهندگی درکشور های اروپایی بود .
مهاجرت ها ، پناهند شدن ها  بیجا  وآواره شدن مفاهیمی اند که حکایت جنگ از جنگ  درگیری ، قتل ، کشتار و  ویرانی دارند.
مبصر آ ژانس باختر می نویسد بشترین مهاجران  وپناهنده گان که خود را به کشور های اروپایی رسانده اند از جنگ ویرانی ، قتل وکشتار  فرار کرده اند.
درسال گذشته عیسوی جهان شاهد توفان پناهجویان درکشور های اروپایی بود ، بیشترین این مهاجران و پناجویان  را اتباع کشور های جنگ زده وبحران زده مثل افغانستان ، سوریه ، عراق ، لیبیا وسایر کشور های درگیر بحران تشکیل میدادند .
بااین پیش در آمد موجز گفته می توانیم که تازمانی جنگ ها وبحران ها در کشور های مختلف ادامه داشته باشد مهاجرت وپناهجویی همچنان  ادامه می داشته باشد تا زمانی که مهاجران  درکشور های همسایه کشورهای جنگ زده وجود داشته باشد بحران پایان یافتنی به  نظر نمی رسد .
با این پیش درآمد  موجز می توان  یافت که علت وانگیزه  های مهاجرت ها را نا امنی وجنگ  میسازد ، پس لازم می افتد تا برای نجات از مصیبت جنگ که تبعات ناگوار  آن کشور های را درگیر بحران تازه پناهجویی ومهاجرت ساخته  است فکر کرد وریشه جنگ  هارا خشکاند .
تمرکز برجلوگیری از بحران های  منطقه یی وایجاد رفاهیت در کشور ها و مناطق بحران  زده می تواند راه پناهجویی را کوتاه تر سازد.
زمانی که درافغانستان به مشارکت جامعه  جهانی صلح آورده شد افغانستان شاهد عودت دوباره جمعیت بزرگ افغانان از کشور های ایران وپاکستان بود اما ایجاد تشنج وکمک به زنده سازی مجدد هراس افگنان  داستان مهاجرت ها وپناهجویی ها را دوباره سرداد اگر درکشور های جنگ زده صلح برگردانده شود میزان پناهجویی به کشور های اروپایی اندک خواهد بود .

دوشنبه 31 جوزا
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی که بدسترس قرار گرفته اند  درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشورپرداخته اند و نیز اخبار وگزارشهای را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه آرمان ملی درصفحه اول زیرعنوان نگرانی عمیق ازخرابی اوضاع امنیتی درشهر کابل ! نوشته : مایه اندوه است که دراین روزها اوضاع امنیتی درکابل وحومه آن بدتر گزارش شده است، کابلی که پایتخت کشور است وباید دارای بهترین امنیت می بود تا باشنده گان آن وصد ها خارجی یی که درآن زنده گی دارند بدون هراس وترس درآن نفس آرام بکشند.
این درحالی است که به تازه گی مسوولان امنیتی اعلام داشته اندکه باید اتباع خارجی همراه با محافظ درشهر گشت و گذار کنند واین یکی از شرم آور ترین دساتیر نهادهای امنیتی درکابل است که نشان میدهد  نیروهای امنیتی درکابل قادر نیستند امنیت مطمین ساکنان درپایتخت  را تامین کند این درحالی است که وزیر امور داخله درآغاز  دوره کاری اش گفته بود که مسوولان حوز ها وقتی نتوانند  درکار تامین  امنیت موفق باشند باید از وظایف شان سکبد دوش شوند  وحتی او به  دنبال وقوع یک انفجار در حوزه یازدهم امنیتی یکی از مسوولان آن حوزه را از کار برکنار کرد.
روزنامه  به همین ترتیب ادامه داده ودرمطلب دیگرزیر عنوان  وزارت دفاع امریکا : پاکستان  ، طالبان وشبکه حقانی را تحت فشار قراردهد عمران خان شبکه حقانی را کمک مالی میکند نوشته  وزارت دفاع امریکا درگزارشی به کنگره این کشور تاکید کرد که پاکستان  باید نقش  خود را برای کاهش  تهدیدات امنیتی درمنطقه پر رنگ کند وزارت دفاع امریکا ضمن تاکید بر توقف پایگاه های امن تروریست ها درخاک پاکستان اظهار داشت که تلاش های پاکستان  برای تحت فشار قراردادن طالبان و شبکه  حقانی برای کاهش خشونت درمنطقه ضروری است .
بر اساس گزارش که از سوی یک نشریه  خارجی به نشر رسیده امریکا بار دیگر  از پاکستان خواسته تا ارایه پناه گاه های مخفی وامن  به
تروریست ها را درخاک خود متوقف کند.
درگزارش وزارت دفاع امریکا آمده است که مذاکرات درسطح دولت وارتش پاکستان وافغانستان با درنظر گرفتن مسایلی مانند تهدیدات مشترک همچون داعش ادامه دهد .
روزنامه به همین ترتیب ادامه  داده درمطلب دیگر از قول سرتاج عزیز نوشته که کار ساخت تاسیسات مرزی درتورخم متوقف نمی شود.
این روزنامه درصفحه های دیگر دنبال  مطالب بیشتر شده است اما روزنامه اطلاعات درصفحه اول عنوان کرده مسول استخبارات طالبان برای ولایت بغلان از داخل موتر فرماندهی  پولیس میدان وردک بازداشت شد. این روزنامه درمطلب دیگر زیرعنوان موترپولیس درخدمت  تروریست ، دشواری تشخیص دوست از دشمن بازهم در پیوند به بازداشت مسول استخبارات طالبان برای ولایت بغلان نوشته : سخن گوی والی بغلان با ارسال یک خبرنامه به رسانه ها گفته است قاری ظاهر  مسول استخبارات طالبان  ولایت بغلان یکی از چهره های خطرناک  این گروه  که مسوول قتل ده ها انسان بی گناه  نیز شناخته می شود دریک عملیات توسط نیروهای امنیت ملی صبح دیروز درساحه پل دوشی ولایت بغلان دستگیر شده است به نقل از خبرنامه قاری ظاهر توسط رنجر پولیس قوماندانی امنیه ولایت میدان وردک  غرض تداوی به کابل وسپس به پاکستان  انتقال داده میشود.
روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه دوم نوشته ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه جامعه باز برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان  تساتر ملت آغاز کرده ودرمطلب دیگر درهمین صفحه خبرداده که تفاهمنامه انتقال برق 300 میگاوات دوشی بامیان  امضا شد .
جامعه باز همچنان درصفحه اول خبرداده که بریتانیا درنشست  های وارسا و بروکسل از افغانستان حمایت می کند.
روزنامه جامعه باز درصفحه سوم عنوان کرده پایان بازی دوگانه پاکستان  درافغانستان .
به همین ترتیب روزنامه  جامعه باز درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .

کابل باختر/ 30/ جوزا
روزنامه اصلاح صفحه نخست شماره امروزی خود را با این خبرها وگزارش ها اطراف موضوع های سیاسی ، فرهنگی ،اجتماعی ، اقتصادی بدست نشر سپرده است .
عنوان نخست این روزنامه درمورد کمیسیون تدارکات ملی است، کمیسیون تدارکات ملی هفت قرارداد را به ارزش حدود سه صد وچهل و پنج میلیون افغانی مورد تائید قرار داد ، کمیشنران جدید انتخابات آینده را مدیریت میکنند.
کشورهندوستان به افغانستان یکصدو بیست هزار تن گندم مساعدت میکند ، اصلاح سرمقاله امروزی خود را دررابطه به نشست های مرزی تحریر داشته گفته دوام تشنج ها به نفع هیچکس نیست . همچنان سرمقاله نویس گفته که قرار است هیئتی به ریاست معین سیاسی وزارت امور خارج کشور به تقاضای مشاور امنیت ملی نوازشریف صدراعظم پاکستان به این کشور سفر نموده و در باره روابط دوجانبه به ویژه درخصوص مشکلات اخیر درمرز تورخم با مقامات این کشور به بحث ومذاکره بپردازد.
صفحه دوم اصلاح با این عنوان شروع شده ، شروط متضاد حکومت افغانستان و شبکه حقانی برای صلح ، همچنان دررابطه به ولایت هلمند نیز مقاله زیر این مطلب درشماره امروزی اصلاح به چاپ رسیده درولایت هلمند میدان آزمایشی توانمندی قوای هوایی افغانستان این روز به سایر مسایل نیز توجه نموده است.
روزنامه هیواد تیتر امروزی خود را با این مطالب که حمله به نماز گزاران دشمنی با اسلام است آراسته است . این روزنامه از دواخان مینه پال نقل قول کرده که بعداز اصلاح نظام انتخابات درمورد انتخابات فیصله میشود.
همچنان روزنامه هیواد نوشته که چین و امریکا به مذاکرات صلح دررابطه وافغانستان ادامه بدهند علت اصلی نوسانات درنرخ های مواد ارتزاقی چیست؟  و سایر مسایل روز را روز نامه هیواد تحت پوشش قرارداده است.
روزنامه انیس درشماره امروزی خود درمورد گشایش کنفرانس در رابطه به چارچوپ نهاد نظارت برقانون اساسی و اجرای آن با حضور استاد دانش معاون دوم رییس جمهور درشهر هایدلبرگ آلمان یک گزارش مفصل ارائه نموده است.
همچنان این روز نامه نوشته که الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی ازسوی مجلس تائید شد.
انیس سرمقاله این شماره خود را درپیوند به امیدها ونگرانی ها تحریر داشته است.
عناوین برگ نخست روزنامه انیس این ها اند ، وزیر امور خارجه با سفیر جمهوری هند مقیم کابل ملاقات کرد، گذرگاه تورخم به روی ترافیک باز شد، معین وزارت امورخارجه از معاون شورای وزیران ووزیرامور خارجه ترکمنستان پذیرایی کرد، از همکاری های جدید امنیتی روسیه با افغانستان استقبال میکنیم و از افسران لوای یک سرحدی درتورخم قدردانی شد.
این روزنامه به مسایل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی توجه نموده است.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL