02 جوزا 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ستایش رییس جمهورامریکا  از نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان

ستایش رییس جمهورامریکا از نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان

کابل باختر اول جوزا دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا درنشست سران...

اعلامیه اداره ملی حفاظت محیط زیست در پیوند به روز جهانی تنوع حیات

کابل باختر اول جوزا روز بین المللی تنوع حیات همه ساله...

محمد اشرف غنی با دونالد ترامپ، ملاقات کرد

محمد اشرف غنی با دونالد ترامپ، ملاقات کرد

کابل باختر اول جوزا محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان،...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 7/ ثور
امروز هفتم ثور سالروزکودتاه کمونیستی درکشور است رویداد که آغازگر تمامی بدبختی ومشکلات کنونی درکشور بوده وپیامد های ناگوار آن، همچنان مردم مارا می رنجاند.
مفسر آژانس باختر مینگارد : 39سال قبل ازامروز مشتی از نظامیان که ازبافت اجتماعی، باورها ، فرهنگ و عقاید مردم ماآگاهی نداشتند علیه حکومت سردارمحمد داوود دست به کودتا زدند و سرنوشت یک ملت و یک کشور را در اختیار گرفتند.
آنها کودتاشان را انقلاب پیروز مند 7 ثور و یک انقلاب برگشت ناپذیرنام گذاشتند و با فعالیت ها ، اقدامات و اندیشه های تند روانه درصدد تطبیق ایدلوژی درکشور شان که نه تنها برای مردم بیگانه، بل پذیرفتنی نبود ، آنها با حرکات و شعار های که قابلیت پذیرش درجامعه  را نداشت برباور های مردم حمله کردند ، مقدسات وسنن مردم را نادیده گرفتند و به اصطلاح برای یک ساختار جدید سیاسی و اجتماعی برنامه های روی دست گرفتند وشعار های سر دادند که با اندیشه های مردم درتضاد بود.
اقدامات عجولانه ، صدور فرامین بدون درنظر داشت واقعیت ها ، شدت درعمل، آنها را به زودی از دید مردم انداخت و با ایجاد یک سیستم و اداره عقدمندانه درصدد سرکوبی مردم برآمدند و درحالیکه چندماه از عمر حکومت آنها نمیگذشت زندان ها و توقیف خانه ها پر از زندانیان شد و همه ادارات دولتی سیاسی و نظامی گردید.
شدت درعمل و حرکات افراط گرایانه آنها چنان مشکل زا و بحران افرین شد که زمینه تجاوز مستقیم ارتش سرخ را به کشور ما مساعد ساخت و با تجاوز ارتش سرخ فصلی دیگری از مشکلات مردم ما باز گردید.
هفت ثور یک رویداد تلخ و ناگوار درتاریخ معاصر افغانستان که عامل آن مشتی از افراد ناخرد و ناعاقبت اندیش بودندکه پیامد های ناگوار آن را نسل امروز تحمل میکند و معلوم نیست این پیامد شوم چه وقت دست از گریبان مردم ما برمیدارد.
با آنکه کودتا چیان و یا به اصطلاح زمامداران حکومت نوین، خود را صاحبان دایمی سرنوشت مردم ما معرفی میکردند مگر آنها به زودی خود را در هر گوشه و کنار کشور با موجی از قیام های مردمی مواجه یافتند و سرانجام ملت قهرمان ما بعداز چهارده سال جهاد و مقاومت به ماجرا نفرت انگیز 7 ثور نقطه پایان گذاشتند.
بتاریخ هشتم ثور 1371 بودکه سران مجاهدین زمام امور را از بقایای رژیم کمونیستی درکابل تسلیم شدند.
آغاز کار حکومت مجاهدین نیز عاری از دشواری ها نبودحلقات مشخص در سطح منطقه وجهان از بی تجربگی ومشکلات دورنی مجاهدین سود برده زمینه کشمکش ها وجدال های سیاسی ونظامی را میان آنها مساعد ساختند.
این حلقات بدون شک درپی آن بودندکه مجاهدین نباید به عنوان قهرمانانی معرکه جهاد و آزادی معرفی شوند . بل حفظ یک فضا اسفبار ، بی ثباتی جنگ و نا امنی درافغانستان برنامه های بود که این حلقات بعد از پیروزی مجاهدین آن را درسرداشتند زیرا بازی های بزرگ سیاسی و استخباراتی میان کشورهای جهان وقدرت های منطقه درراه بود و وضعیت نامطلوب درافغانستان میتوانست آنها را بیشتر در منطقه کامیاب سازد . روی این دلیل  بوداختلافات میان مجاهدین را جدی تر ساخته و با استفاده از افراد نفوذی خود تنور جنگ را در افغانستان بیشتر داغ نمودند و با ایجاد پروژه طالبان و حالا داعش، درتلاش شدندتا اهداف منطقه یی و بزرگ شان را دنبال کنند.
این حلقات نگذاشتند تا مردم افغانستان طمع شیرین و نتیجه مبارزه و پیروزی جهاد را احساس کنند . و با برنامه ریزی مغرضانه و ایجاد پروژه های استخباراتی تااکنون این خوشی را از مردم افغانستان گرفته اند.
به هر ترتیب 7 ثور و 8 ثور دو روز ماندگار در تاریخ معاصر افغانستان است که یکی از زشتی ها حکایه دارد ودیگر از مقاومت و سلحشوری .
هردو برای نسل های امروزی و بعدی افغانستان یک الگو و یک نمونه است که نشان میدهد اگر برخلاف رای و اراده مردم حرکت کرد با چه سرنوشت مواجه میشویم و دیگر این که مقاومت و دفاع از کشور چه افتخار را نصیب مامیکند.
7 ثور آغاز یک برنامه مغرضانه برای تجاوز بیروی ها بر افغانستان بود و حالا هم طالبان و داعشی ها عامل ادامه چنین یک تجاوز اند که باید از گذشته درس گرفت و در پرتو آن نقاط ضعف و خلا را مشخص کنیم و برای آینده یک راه و نقشه موثر ترتیب بداریم .

کابل باختر 6 ثور
روز جهانی مطبوعات فرصت برای حمایت ازکار رسالتمندانه رسانه ها، رشد وگسترش مطبوعات کثرت گرا است که آن را گرامی میداریم
مفسر آژانس باختر مینگارد: با درنطر داشت وضعیت جاری    وتحولات و انکشافات که طی پانزده سال گذشته در کشور رخ داده است  نفش وموقف رسانه ها مطبوعات در این گونه تحولات و انکشافات تثبیت شده  وبا اهمیت بوده و تجلیل از روز جهانی مطبوعات  فرصت است برای حمایت از کار رسالتمندانه  مطبوعات ، رشد و گسترش مطبوعات کثرت گرا  .
طی پانزده سال گذشته  مطبوعات و رسانه در کشور رشدی خوبی داشته وحکومت در این مدت ، نقد وبررسی کارکرد ها خود را برای رسانه مساعد ساخت آنها توانستند تا نقاط ضعف و قوت دولت  وجامعه را مشخص سازند.
رسانه ها و مطبوعات آزاد یک نمادی پر اهمیت برای حکومت ،مردم وجامعه افغانی است که دموکراسی نو پا  را تجربه میکند.
تحمل و حمایت از رسانه ها بود که طی پانزده سال اخیر که دهها رسانه چاپی، تصویری ورادیوی در کشور ایجاد شد وفعالیت آنها  ادامه  دارد. آنها کلید حل مشکلات وبازتاب دهنده نظر و دیدگاه ملیون ها انسان این سرزمین بوده است.
آنها در وضعیت ناهنجار کار کردند ،سال پار، سال خوبی برای رسانه ها نبود شماری از دست اندر کاران رسانه ها و   خبرنگاران در وقایعی جان شان را از دست دادند  وافغانستان ازجمله کشور های حساب شد که کار رسانه ها در آن دشواری های خود را دارد  وبه دوسیۀ قتل وجنایت که در برابر شماری از خبر نگاران در کشور صورت گرفت چون سالهای گذشته رسیدگی نشد.
با وجود این همه امروز مطبوعات آزاد وموجودیت دهها رسانه  یکی از  دستاورد های قابل لمس دولت افغانستان است با آنکه  رسانه از لحاظ کمی در وضعیت خوبی قرار دارندمگر از لحاظ کیفی مشکلات معین ومشخص خود را دارند امروز بعضی از رسانه ها  نتوانسته اند به مسایل چون  استقلال، وابستگی ،  منابع تمویل چگونگی برخورد با قضایا وتعریف از منافع ملی پاسخ روشن ارائه دهند.
همچنان برخی از رسانه ضعف محتوایی، ادبیات مغشوش ومتاثر کننده دارند، به همین ترتیب بعضی از رسانه ها به خصوص رسانه های تصویری نشرات شان با روحیه و فرهنگ افغانی مطابقت ندارد که ادامه این وضعیت میتواند از اعتماد وباور مردم نسبت به رسانه بکاهد .
فراموش نکنیم که رسالت رسانه ،تقویت مشارکت سیاسی همه اقشار در جامعه، تقویت مناسبات اجتماعی، رشد تنوع قومی و زبانی تشویق مردم به دوری از ناهنجاری ها وبالاخره تامین منافع ملی است که باید به آن چنگ زد وآنرا یک اولویت دانست.

رفع عوامل بیرونی مشکل افغانستان ، ضامن اعاده ثبات درکشور خواهد بود
کابل باختر/ 5/ ثور
دولت ومردم افغانستان از کشورهای حامی و جامعه جهانی میخواهند که تعهدات و مکلفیت های اخلاقی شان را دررابطه به افغانستان عملی ساخته و با آوردن فشار برجریان های هراس افگن و کشورهای پشتیبان آنها از بارمشکلات مردم ما بکاهند.
مفسر آژانس باخترمینگارد : حادثه اخیر تروریستی درولایت بلخ که درآن شماری از فرزندان ما درحمله هراس افگنانه تروریستان وابسته به گروه طالبان جان شان را ازدست داند با واکنش های درسطح ملی و بین المللی مواجه شد.
درداخل کشور این حمله باعث ازدیاد انزجار و تنفر مردم ما نسبت به طالبان شد و بسا از سیاسیون که به گونه طالبان را تعریف میکردند به اشتباه شان اعتراف کردند و تاکید نمودند که این گروه به جز یک گروه هراس افگن چیزی دیگری نیست کشورهای بیرونی از امریکا تا آسترالیا از روسیه تاکشورهای عربی و هند حتا پاکستان به نکوهش از این حمله لب گشودند و آن را محکوم کردند. دراین میان وزارت خارجه چین از پیچیده شدن اوضاع در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر ادامه پروسه صلح تحت رهبری افغانها تاکید داشته است.
همدردی و همسویی کشورهای خارجی با مردم ما در خصوص حادثه اخیر و سایر حوادث تروریستی درافغانستان این نکته را میرساند که هراس افگنان ، اخر راه به انزوا ، ملامتی جهانی روبرو خواهند شد.
با آنکه مردم افغانستان از همدردی و همسویی کشورهای بیرونی قدردانی میکنند به این باور اندکه تنها محکوم کردن و نکوهش نمودن گروه های  تروریستی نمیتواند آخر گپ باشد و یا مشکل را حل نمایند اکثری کشورهای جهان که درخصوص حادثه اخیر و حوادث نظیر آن با افغانها همدردی کرده اند کشورهای اندکه روابط و همکاری های شان را با افغانستان به اساس پیمان ها و موافقتنامه های دو جانبه که به آن همکاری های راهبردی نام داده اند و متعهد به این امر اند که از افغانستان در برابر هراس افگنی، افراط گرایی و تجاوز بیرونی حمایت میکنند.
افغانستان از هند تا چین و از امریکا تا ترکیه و امارات متحده عربی آینده روابط خود را با این کشور هاازطریق همین موافقتنامه ها عیار نموده است.
آنچه را امروز مردم افغانستان بنام هراس افگنی ، تروریزم و یا افراط گرایی تجربه میکنند این پدیده های زشت از نام و آدرس طالبان و یا داعش براین کشور تحمیل شده مشکلات است که ریشه و عوامل آن دربیرونی از افغانستان وجود دارد.
موضع گیری های برخی از کشورها و دیدرقابتی آنها در داخل افغانستان این را ثابت ساخته است که معضل موجود دراین کشور عوامل بیرونی دارد طالب و یا داعش یک معضل ظاهری در افغانستان اند مگر حمایت و همسویی بیرونی با آنها که حالا مشکل رسمی و علنی را به خودگرفته میرساند که معضل موجود درافغانستان ابعاد پیچیده وگسترده بیرونی داشته و این دو گروه افزار و یک نام در بحران موجود درکشور میباشند.
درحالیکه طالبان مسوولیت حملات تروریستی چون حمله بر قول اردوی شاهین و یا حمله بر شفاخانه چهارصد بستر را عهده دار میشوند مگر کشورهای بیرونی درتعریف تروریزم و طالبان موضع یکسان ندارند .
این ها نمایانگر آن است که افغانستان نه تنها قربانی تروریزم صادرشده از بیرون است بل قربانی رقابت ها و کج اندیشی های برخی کشورها نیز میباشد.
توقع مردم ما از کشورهای جهان به خصوص آن کشور های که رابطه شان را با افغانستان به اساس پیمان و قرارداد های راهبردی شکل داده اند این است که به جای نکوهش کردن و یا محکوم نمودن در برطرف نمودن عوامل بیرونی معضل افغانستان همکاری کنند و با تجهیز و حمایت از نیروهای دفاعی کشور، در اقتدار و توسعه حکومت  مرکزی و اعاده ثبات در افغانستان ممد واقع شوند.
با تامین امنیت ، اعاده ثبات وتحکیم پایه های حکومت قوی مرکزی درافغانستان منافع دراز مدت بسا از کشورهای جهان نیز تامین خواهد شد زیرا بی ثباتی و نا امنی درافغانستان عامل بی ثباتی و نا امنی دربسا از کشور بوده میتواند.
افغانها آرزودارند تا جهان با یک دید منطقی باافغانستان برخورد کنند.

کابل باختر/ 5/ ثور
شمارمحدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ، نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشر کرده اند .
روزنامه ویسا در برگ نخست از قول سازمان ملل متحد درصفحه اول عنوان کرده است شکنجه درزندانهای افغانستان افزایش یافته است.
به نوشته این روزنامه سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود می گوید که هنوز توقیف شده گان زندان های افغانستان باشکنجه و بدرفتاری روبه رواند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر از قول شورای علمای کابل عنوان کرده است افرادی که دردرون حکومت با تروریستان همکاری میکنند باید مجازات شوند.
به نوشته این روزنامه شورای علمای کابل ضمن تقبیح حمله مرگبار به قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ میگوید افرادی که در درون حکومت با تروریستان همکاری میکنند باید مطابق قانون مجازات شوند.
روزنامه ویسا ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته در صفحه اول ازسفر حامدکرزی رییس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی افغانستان به روسیه خبرداده است.
این روزنامه در مطلب دیگر درهمین صفحه زیر عنوان پروژه جنگی امریکا درافغانستان نوشته است دریکسال اخیر افغانستان شاهد رویداد های مرگ بار و خونین بوده است که درآن صدها هموطن ما کشته و زخمی شده اند . از حمله شاه شهید کابل تا حمله بر محصلین پولیس میدان وردک ، ازانفجار دهمزنگ تاحمله برمسجد باقرالعلوم و زیارت کارته سخی از پرتاب مادر بمب 11 تنی درننگرهار تا بمباران طیارات بی پیلوت درشمال از حمله شفاخانه سردار محمد داوود خان تا حمله بر قول اردوی شاهین دربلخ همه این ها یک پیام واحد را مخابره میکندکه این حملات مرگبار و هدفمند برای ایجاد فضای ترس ووحشت مطیع ساختن مردم و استفاده بهتر از افغانستان منحیث ابزار دربازی منطقه ای راه اندای میگردد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول و صفحه های دیگر مطالب بیشتر رانشرکرده است .
اما روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست از قول معاون مجلس نماینده گان عنوان کرده است ما همه به موسیقی ارگ می رقصیم .
این روزنامه همچنان در صفحه اول مطلب را زیر عنوان ، همه نهادهای سیاسی و گروه های اجتماعی درمحور یک برنامه ملی جمع شوند و کشور را از بحران نجات دهند.
آرمان ملی در پیوند به عنوان فوق درصفحه چهارم جزئیات ارائه کرده است.
ارگ ازیک روی دست بکشد عنوان مطلب دیگری میباشد این روزنامه در صفحه سوم نشر کرده است.
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار درصفحه اول از قول احمد ولی مسعود در مراسم اعلان فراخوان ملی عنوان کرده است .
حکومت کنونی بامشروعیت شرعی ، قانونی و حقوقی مواجه است .
این روزنامه همچنان در صفحه اول از قول رییس جمهورامریکا عنوان کرده است ، اهمیت 100 روز ابتدایی بی معنی است این روزنامه در پیوند به عنوان فوق درصفحه 7 جزئیات ارائه کرده و درمطلب دیگر زیر عنوان ، رییس حکومت وحدت ملی استعفای وزیر دفاع و رییس ستاد ارتش را پذیرفت به موضوع استعفا وزیر دفاع ملی ولوی درستیز وزارت دفاع ملی پرداخته است .
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه هشت صبح و افغانستان ما نیز به تحلیل و تجزیه رویداد های جاری سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL