02 دلو 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

افغانستان به دور نهایی رقابت های کرکت جام صحرا راه یافت

افغانستان به دور نهایی رقابت های کرکت جام صحرا راه یافت

کابل باختر اول دلو ملی پوشان کرکت کشور امروز تیم ملی...

توزیع تذکره های کتابچه یی آغاز شد

کابل باختر 1 دلو روند توزیع تذکره جدید کتابچه ‌یی...

هفت اختطافچی در غزنی بازداشت شد

هفت اختطافچی در غزنی بازداشت شد

غزنی باختر اول دلو نیروهای امنیتی غزنی موفق به بازداشت هفت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 7 جدی
رئیس جمهور غنی والیان ولایت های کشور را مکلف ساخت تا درهماهنگی با ادارات ذیربط، برنامه کاهش کشت خشخاش درکشور را در مطابقت با برنامه ملی مبارزه علیه مواد مخدرعملی سازند .
مفسر آژانس باختر مینگارد: رئیس جمهور غنی شام دیروز با والیان، قوماندانان قول اردو ها ، مسوولان زون های پولیس وقوماندانان امنیه و شمار دیگری از مسوولان محلی ولایت ها از طریق ویدیو کنفرانس صحبت نمود و به خاطر مبارزه هماهنگ در برابر مواد مخدر وکشت خشخاش به بحث پرداخت و  در این خصوص هدایات لازم داد.
او تاکید کرد که کشت خشخاش، تولید، پروسس، قاچاق و استعمال مواد مخدر عامل فقر ونا امنی ومشکلات دیگر است، عاید آن به شبکه های قاچاق منطقه یی و بین المللی میرسد مگر نام زشت و بد آن به افغانستان زده میشود .
رئیس جمهور واضح ساخت که بر اساس قانون وبرنامه ملی مبارزه علیه مواد مخدر واحد های اولی و دومی تمام ادارات ذیربط مکلف اند تا درهماهنگی با نهاد های سکتوری درجلوگیری از کشت خشخاش تلاش های جدی نمایند و بر اساس برنامه ملی عملی مبارزه علیه مواد مخدر باید حد اقل درسال پنج فیصد کشت خشخاش کاهش یابد وادارات مربوط برنامه محو کشت خشخاش را ترتیب وبه شورای ملی ارسال دارند.
رئیس  جمهور  تاکید کرد که والی ها مکلف اند تا در هماهنگی با ادارات ذیربط برنامه متذکره را عملی سازند و نهاد های امنیتی در مطابقت با برنامه ملی مبارزه علیه مواد مخدر وبرنامه  محو کشت خشخاش اجراات وهماهنگی لازم نمایند.
رئیس جمهور غنی درحالی از مبارزه جدی علیه مواد مخدر وکشت خشخاش سخن میگوید که پدیده ای بنام کشت وقاچاق مواد مخدر به یک معضل جدی اجتماعی ، سیاسی واقتصادی در کشور تبدیل گردیده است و جا گرفتن افغانستان در زمره اولین کشور های تولید کننده مواد مخدر در جهان ، اعتبار وحیثیت مردم ما را در سطح جهان زیرسوال قرار داده است.
امروز موجودیت اضافه از سه ملیون معتاد درکشور که حدود شصت هزار آن را اطفال وحدود سه صد هزار آن را زنان  تشکیل میدهند نشان میدهد که افغانستان با معضل پیچیده از ناحیه مواد مخدر مواجه است. رسیدن به چنین یک معضل نیاز به کارهماهنگ وچند جانبه دارد که نهاد های کشفی و امنیتی به تنهایی نمیتوانند به آن بپردازند، درگام نخست این به دستگاه دیپلوماسی کشور برمیگردد تا ثابت سازد که کشت و قاچاق مواد مخدر یک معضل منطقه یی ، فرا منطقه یی و حتا جهانی است، مافیای بین المللی در این خصوص بیش از حد فعال میباشد و مسیر ترانزیت موادی که در افغانستان تولید میشود و راهش را به سوی اروپا وامریکا  باز میکند  از سوی مافیای جهانی برای قاچاقیچیان مصون ساخته شده است دستگاه دیپلوماسی کشور باید اجماع منطقه یی وجهانی را دراین خصوص ایجاد کند تا جهان درخصوص مبارزه با هراس افگنی هماهنگ شود .
به همین سان وزارت های معارف وتحصیلات عالی باید برای شاگردان مکاتب و دانشجویان اضرار استفاده از مواد مخدر را تبلیغ نمایند، وزارت اطلاعات وفرهنگ رسانه های دولتی  و خصوصی را در آگاه ساختن مردم از پیامد های  زشت و ناگوار مواد مخدر آگاه  سازد، وزارت حج و اوقاف منابر مساجد واماکن عامه را به کار اندازد، مردم  آگاه شوند که دین و شریعت درخصوص استفاده از مواد مخدر و دخانیات دساتیری دارد و چه ارشاد فرموده است، به همین سان نهاد های  قانون گذار، نهاد های عدلی، دستگاه  قضایی هر کدام مکلفیت ها و وظایف خود را دارند، باید قوانین درخصوص برخورد،  قاچاقچیان مواد مخدر وکشاورزان که خشخاش کشت می نمایند، مقید تر گردد، نهاد های عدلی ودستگاه قضایی برخورد جدی تر با مجرمین و قاچاقچیان مواد مخدر داشته باشند.
از طرف دیگر باید نهاد های  حکومتی درخصوص کشت بدیل برای دهاقین اقدام  کند ، فراموش نشود که زعفران افغانی بهترین زعفران جهان شناخته شده است و زعفران  میتواند بهترین ، موثر ترین و سود آور ترین بدیل به جای خشخاش باشد، به شرط آنکه امکانات تخنیکی ومادی برای کشاورزان مساعد گردد وبرای محصولات آنها بازار یابی شود این کار مسوولیت مشترک  وزارت های زراعت و تجارت است.
آنچه مهم است هماهنگی در کار ادارات ذیربط درخصوص مبارزه علیه مواد مخدر میباشد و این پدیده زشت زمانی از افغانستان  ریشه  کن خواهد شد و نام  ناهنجار آن از این کشور گرفته خواهد شد که معضلی بنام مواد مخدر یک معضل ملی پنداشته شود وهر شهروند افغان هر مسوول وهر مقام  دولتی خود را در برابر مبارزه با آن مسوول و مکلف بداند.

کابل باختر/ 6/ جدی
حفظ ساحات باستانی ، یک مکلفیت ملی و یک وجیبه میهنی است که باید همه خود را درآن شریک بدانیم و نسبت به آن احساس مسوولیت نمائیم .
مفسر آژانس باخترمینگارد : مقامات در وزارت اطلاعات وفرهنگ میگویندکه اضافه از پنجهزار بخش باستانی توسط ماهواره درسراسر کشور تثبیت گردیده و آن وزارت بربنیاد یک برنامه پنج ساله ، یک نقشه عمومی از بخش های باستانی کشور را تهیه خواهدکرد وغرض ظرفیت سازی دراین بخش شماری از باستان شناسان برای فراگیری بیشتر به خارج از کشور فرستاده خواهند شد.
این گفته ها درحالی بیان میشودکه حدود چهار دهه جنگ درافغانستان، به آثار و ساحات باستانی درکشور آسیب فراوان وارد کرده است و بهترین و باارزش ترین آثار و ساحات باستانی کشور تخریب شده اند و درموارد هم تخریب آثار قدیمی و ساحات باستانی به گونه یی عمدی و قصدی بوده است . چنانچه طالبان نه تنها بت های بامیان را که جز میراث های فرهنگی جهان بود، نابود ساختند، به بهانه تحقق شریعت بسیاری از آثار فرهنگی و باستانی را که درموزیم های کشور نگهداری میشد، تخریب کردند و با حرکات متحجرانه و بیگانه با فرهنگ، نسبت به داشته های مادی و معنوی این کشور جفا های زیادی را مرتکب شدند، مگر وزارت اطلاعات وفرهنگ با رسالت که در برابر مردم ، تاریخ و گذشته پربار این سرزمین دارد در تلا ش است تا داشته های باستانی و فرهنگی این کشور حفظ گردد و شهروندان کشور حفاظت این آثار را جز اخلاق افغانی و وجیبه ملی شان بدانند .
داکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکید دارد، آنانیکه به گونه یی به آثار باستانی کشور دست یافته و آن را نزد خود دارند و یا هم به خارج ازکشور انتقال داده اند باید این داشته های تاریخی را برگردانند.
کار وزارت اطلاعات وفرهنگ درتثبیت اضافه تر از پنجهزار ساحه باستانی درکشور، برنامه ریزی مسوولان این وزارت درحفظ وحراست این ساحات و تاکید آنها بر مبنی به باز گرداندن آثار تاریخی با واکنش های مثبت آگاهان امور فرهنگ و فعالان جامعه مدنی رو بروشده است.
آنها میگویند که بارها گفته شده که افغانستان سرزمین غنی از داشته های فرهنگی و باستانی است سرزمین که همیشه مرکز تلاقی فرهنگ های متنوع بوده است.
شناسایی بیش از پنجهزار بخش باستانی بازگو کننده تمدن قدیم این خطه بوده که فرهنگ های متعدد را دردامن خود پرورده که امروزمایه افتخار افغانها و جامعه بشری است .
شناخت این ساحات یک دستاورد است مگر وزارت اطلاعات وفرهنگ به تنهایی نمی تواند از آنهاحفاظت و یا حراست نماید حفاظت از داشته های باستانی و فرهنگی نیاز مند مشارکت ملی ، مردمی و دولتی میباشد .
ملی به این مفهوم که همه صرف نظر از تعلقات سیاسی ، قومی ، جغرافیایی ، آثار باستانی را جز مفاخر وگذشته این کشور بدانند و خود را درحفظ ونگهداری آن مسوول فکر کنند.
مشارکت مردمی به این معنا ، که همه داشته های باستانی و فرهنگی مال مردم افغانستان است این مردم اندکه از مزایای مادی و معنوی آن سود میبرند پس حراست و حفاظت ازآن باید درهماهنگی همه اقشار از مردم صورت گیرد.
مشارکت دولتی به این مفهوم که حفظ ساحات و آثار باستانی به امکانات پولی، سهمگیری نهاد های امنیتی وهماهنگی ادارات حکومتی نیاز است  فراتر ازآن موسسات و سازمان های بین المللی هم درحفاظت وحراست ازاین آثار و ساحات  مسوولیت های دارند چرا که این اثار و ساحات بیانگر هویت وگذشته تمدن ها و فرهنگ های متفاوت است و میراث های باستانی و فرهنگی مال یک قوم خاص و یک کشور خاص نمیباشد بل به بشریت تعلق دارد.
ازطرف دیگر بخشی از این آثار و ساحات تحت کنترول مخالفان مسلح قرار دارد برای آنها هم لازم است که بدانند این آثار و ساحات ملکیت مردم بازگو کننده هویت و فرهنگ مردم ما است آنها اگر خود را جز از مردم افغانستان میدانند واز منافع ملی تعریف دارند پس باید مکلفیت خود را در خصوص نگهداری ازاین ساحات بدانند و مطابق به آن عمل کنند.
موجودیت اضافه از پنجهزار ساحه باستانی درکشور یک فرصت برای غنامندی فرهنگ والای مردم افغانستان است بناً لازمی است تا نهادهای ملی و بین المللی واقشار مردم دست بدست هم دهند و درحفظ این ساحات برنامه ریزی و همکاری کنند این ساحات داشته های فرهنگی ما را بیشتر از آنچه میسازد که حالا داریم .

کابل باختر/ 6/ جدی
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه اصلاحات برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان 6 جدی روز سیاه و فراموش ناشدنی آغاز کرده نوشته که ششم جدی یکی از روزهای سیاه و تاریک و درعین حال فراموش ناشدنی درتاریخ تحولات سیاسی معاصرافغانستان میباشد، درست 37 سال پیش درششم جدی 1358 ارتش سرخ برخلاف تمامی اصول و معیار های بین المللی خاک افغانستان را اشغال کرد.
روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه  دوم نوشته اما درصفحه اول زیر عنوان بحران کشمیر و تنش میان اسلام آباد و دهلی نوشته منطقه مسلمان نشین کشمیر که از لحاظ بعُد منطقه ای و دینی ، مهم تلقی میشود تاکنون به صلح پایدار نرسیده است و اقدامات سازمان های بین المللی اثر گذار نبوده است به این ترتیب گذری به پیشینه درگیری و همچنین بررسی دیدگاه های آنان قابل توجه است .
اصلاحات دراین باره درصفحه سوم بیشتر نوشته ، اما درصفحه اول از قول داکتر عبدالله عبدالله آورده است که گفته اجازه تکرار تجربه ناکام انتخابات گذشته را نمی دهیم .
به نوشته این روزنامه، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان دردیدار با اعضای کنگره ملی جوانان گفته است که به هیچ صورت اجازه نمی دهد که تجربه ناکام انتخابات گذشته درکشور تکرار شود این روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر نوشته، شماری از نمایندگان مجلس افغانستان گفته اند، عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی کشور باید درپیوند به موضوع واگذاری ولسوالی مارجه هلمند به طالبان استجواب شود.
روزنامه اصلاحات درمطلب دیگر دراین صفحه نگاهی به کارنامه راحیل شریف انداخته و نوشته با وجود شایعات و حمایت های همراه با چاپلوسی بسیار «که فرهنگ اجتماعی و سیاسی شبه قاره هند امری معمول و عادی به شمار میرود» جنرال راحیل شریف برعکس فرماندهان گذشته ارتش پاکستان ماموریت خود را به پایان رسانده و با منصب فرماندهی ارتش خدا حافظی کرده است.
به نوشته اصلاحات دو فرمانده پیش از او حدود 16 سال دراین سمت ماندند اما جنرال راحیل شریف با تمدید ماموریت خود موافقه نکرد او با جسارتی بی سابقه علیه تحریک طالبان پاکستان لشکر جنگوی و تروریست های حزب جنبش قومی متحد اقدام کرد منشاء اصلی قدردانی مردم پاکستان از جنرال راحیل شریف و اصرار به تمدید ماموریت او نیز برهمین اساس بوده است.
روزنامه اصلاحات به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان طرح استراتیژی جدید برای پیشبرد تلاش های صلح آغاز کرده و درصفحه سوم درپیوند به آن نوشته مسوولان ارشد شورای عالی صلح ازطرح استراتیژی جدید برای پیش برد تلاش های صلح خبرداده میگویند که به اساس این استراتیژی قرار است یک بورد نظارتی متشکل از زنان به منظور ارائه مشورت  نظارت از روند صلح ایجاد شود .
داکتر حبیبه سرابی از معاونان شورای عالی صلح میگوید که این استراتیژی اخیراً درشورای امنیت ملی ارائه شده و قرار است قبل از تشکیل بورد نظارتی ، کمیته گزینش برای عضویت زنان دراین بورد ساخته شود.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول ارگان های محلی آورده است واسطه داران فاقد ظرفیت کاری اند.
به نوشته این روزنامه مقام ها دراداره مستقل ارگان های محلی با برگزاری امتحان از دوبست کارشناسی نظارت وارزیابی جندردرهرولایت واسطه کنندگان برای راه یافتن به اداره های دولتی فاقد ظرفیت کاری خوانده میگویند که برخی ها با واسطه کردن هم خود و هم مقام های دولتی را سرگردان میکند روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول و سایر صفحه ها دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول خبرداده که فعالان مدنی سمنگان به والی آن ولایت تنبل نامه داده اند.
روزنامه آرمان ملی درصفحه اول مطالبی را زیر عنوان های دادگاه عالی درباره وزیران رد شده حکم نکرده است، ششم جدی سرآغاز بدبختی  های بی شمار درکشور و نشست مسکو مشروعیت ندارد را نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.

کابل باختر 5 جدی
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارشهای را درباره رویداد های جاری کشور ومنطقه نشر کرده اند.
روزنامه  آرمان ملی دربرگ نخست عنوان کرده که حمله بالای فرماندهی پولیس پکتیکا ناکام گردید .
این روزنامه در مطلب دیگر از قول مسوولان امنیتی درکشور خبرداده که عملیات زمستانی نیروهای امنیتی در شمال آغاز شد، به نوشته این روزنامه : مسوولان امنیتی می گویند که عملیات های  زمستانی نیروهای امنیتی ودفاعی افغان علیه شورشیان درولایت های شمالی آغاز شده است.
نصرالله جمشیدی سخنگوی قول ادوی شاهین در شمال  گفته است که نیروهای امنیتی عملیات زمستانی را تحت نام22 ظفر در ولایت های شمال کشور برای پاکسازی مناطق از وجود گروه های هراس افگن آغاز کرده است .
جمشیدی اضافه کرد که شب گذشته در جریان عملیات زمستانی نیروهای امنیتی درولایت فاریاب 9 طالب کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند .
روزنامه  به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول بازهم به مساله شمال توجه کرده زیرعنوان، آیا شمال افغانستان حلب سوریه می شود؟ نوشته: اکنون درمحافل ومجالس سیاسی و کارشناسان امور افغانستان  با توجه به اوضاع در خاور میانه سوالی ورد زبان هاست که آیا غرب تلاش دارد تا جای حلب به شمال افغانستان تمرکز کند؟
باور ها بر این است که امریکا ومتحدینش در سوریه وعراق ناکام شده اند و برنامه داعش که در ترکیه وشماری از قدرت های منطقه وامریکا درشکل گیری آن نقش داشته اند شکست خورده است .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه هشت صبح در صفحه اول عنوان کرده: یکصدوپنجاه  ملیارد افغانی  هدف جمع آوری عواید در سال آینده؛ این روز نامه در صفحه سوم درین باره نوشته است: مقام های وزارت مالیه می گویند که درجریان سال جاری خورشیدی نزدیک به بکصدوشصت پنج ملیارد افغانی عواید جمع آوری شده اما برای سال آینده یکصدوپنجاه ملیارد افغانی هدف تعیین شده است .
اکلیل حکیمی وزیر مالیه با وزیران اقتصاد ، تجارت وهم چنین معینان وزارت های امور خارجه وکار امور اجتماعی که به منظور ارایه گزارش از دست آورد های این وزارت خانه ها در طول امسال وبرنامه های سال آینده شان به مجلس نمایندگان فراخوانده  شده بودند گفت که میزان جمع آوری عواید درجریان  امسال بی سابقه بوده است، روزنامه  به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول حامد کرزی رئیس  جمهور پیشین عنوان کرده : ضرورت مدیریت آب های مرزی کشور .
به همین ترتیب روزنامه هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه  ماندگار در صفحه دوم عنوان کرده : باز پرداخت اضافه ستانی ها در یک پروژه نمایانگر چیست؟
خاموشی بهتر از دفاع بد عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه دوم نشر کرده است .
افزایش 43 ملیارد عواید ملی، بی اطلاعاتی مجلس از فیصله دادگاه عالی، 2016 خونین ترین سال برای خبرنگاران افغانستان، تنها خلبان زن در ارتش دیگر بر نمی گردد،عنوان های دیگری می باشند که این روزنامه  درصفحه سوم نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL