02 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

انفجاری در فاریاب جان دو کودک و یک زن را گرفت

انفجاری در فاریاب جان دو کودک و یک زن را گرفت

میمنه 1 عقرب باختر ماین ساخته دست یک طالبان مسلح در...

سیصد و چهل وهشت شکایت انتخاباتی در لوگر ثبت شده است

سیصد و چهل وهشت شکایت انتخاباتی در لوگر ثبت شده است

پل علم 1 عقرب باختر مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی در لوگر...

کشته شدن سیزده طالب مسلح در فاریاب

کشته شدن سیزده طالب مسلح در فاریاب

میمنه 1 عقرب باختر سیزده طالب مسلح به شمول یک سرگروه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 9 میزان
وقایع ناشی از امراض قلبی در کشور در حال افزایش است و سالانه پنجاه هزار نفر به شمار مبتلایان امراض قلبی در کشور افزوده میشود.
مفسر آژانس باختر مینگارد: 8 میزان روز جهانی وقایه و مبارزه با امراض قلبی است.
با آنکه شمار دقیق مبتلایان این مرض در افغانستان تثبیت نگردیده مگر از گفته های مسوولان وزارت صحت عامه بر میاید که امراض قلبی در کشور رشد بی سابقه دارد و سالانه پنچاه هزار نفر در افغانستان به امراض گوناگون قلبی مبتلا میشوند. در حالیکه راه مبارزه و وقایه این مرض کمتر جستجو شده و امکانات تداوی امراض قلبی در کشور خیلی ها ضعیف است  و مقامات در وزارت صحت عامه خود اعتراف میکنند که از پنجاه هزار مریض مبتلا به امراض قلبی نصف آن سالانه جان شان را از دست میدهند.
عوامل متعددی وجود دارد که باعث بروز و گسترش امراض قلبی در کشور ما گردیده است.
در گام نخست آلوده گی پیش از حد آب و هوا است که باعث بروز امراض تنفسی و قلبی میگردد مساله دیگر عدم مصونیت غذایی است، اکثرأ مواد غذایی در افغانستان بخصوص روغن معیاری نبوده  در آن بیشتر مسایل تجارتی و ذایقه مدنظر است . عدم تحرک فزیکی ، عدم علاقمندی بخش اعظم شهروندان به ورزش، ادامه جنگ و ناامنی ، فقر اقتصادی که خود زاده تشوشات عصبی و در نهایت حملات قلبی میگردد نیز مواردی اند که باعث گسترش امراض قلبی در کشور گردیده است .
با آنکه امراض قلبی به عنوان یک مرض مهلک در کشور در حال گسترش است امکانات تداوی در این کشور در سطح پائین و غیر معیاری است این امر سبب گردیده که مبتلایان امراض قلبی به کشور های همسایه و منطقه بروند و سالانه مقدار هنگفت اسعار از کشور خارج گردد.
وزارت صحت عامه که مسوول تطبیق پالیسی و برنامه های دولت در خصوص وضعیت صحی و اجتماعی شهروندان است از گسترش بیماری قلبی در کشور نگرانی میکند در حالیکه ابراز نگرانی آنهم برای مرجع که خود پالیسی، برنامه و عمل میسازد کار زیبینده نیست.
مردم از نهاد های مسوول توقع تحرک و عمل را دارند در حالیکه ابتکار و عمل برای مبارزه با انواع بیماری ها در افغانستان در سطح پائین است.
امراض قلبی با آنکه خطرناک اند مگر قابل وقایه  و  تداوی است  آنچه که باعث رشد این بیماری در افغانستان شده بی توجه یی و بی برنامه گی مسوولان در نهاد مختلف است.
رفع این معضل به همکاری همگانی نیاز دارد اگر وزارت صحت عامه برنامه های صحی متنوع را تدوین نماید و از روند خدمات صحی نظارت و وارسی درست کند ٬ وزارت تجارت  بر واردات مواد غذایی با کیفیت تمرکز داشته باشد،  اداره محیط زیست از پالیسی سازی به عمل رو آورد ٬ تجار ما به جای واردات امتعه بی کیفیت  وجدانی عمل نموده در کنار منفعت خود منفعت همگانی را مدنظر داشته باشد و بالاخره مردم صحت را ثروت بدانند بدون شک بسا از مشکلات در زندگی اجتماعی مردم ما حل خواهد شد  صائم

کابل باختر 9 میزان
رسیدگی به سالمندان و رفع نیازمندی های صحی و اجتماعی آنان جز مکلفیت های دولت است در حالیکه برای رسیدگی به این معضل رسیدگی چندانی نشده است.
مفسر آژانس باختر مینگارد: 9 میزان روز جهانی حمایت از سالمندان است قشر نیازمند که توانمندی فزیکی ندارند و در اکثر جوامع با مشکلات معین و مشخص مواجه اند.
در افغانستان ارقام اولیه و غیر رسمی نشان میدهد که بیش از  یک میلیون فرد نیازمند در این کشور زندگی میکنند در حالیکه برای ایجاد سهولت و بهبود زندگی انان کمتر کار شده و کمتر برنامه ریزی شده است. حتا سالمندان که ما مستحق دریافت حقوق تقاعد اند در گرفتن حقوق شان مشکلات جدی دارند.
ضروریات و نیازمندی های افراد سالمند در جامعه افغانی  مشهود و هویدا است. با آنکه اکثریت مطلق سالمندان در افغانستان در پناه خانواده های شان  زندگی میکنند مگر شماری آن سالمندان که هیچ پشتوانه و حمایت کننده ندارند نیز کم نیست تنها موسسه مرستون آنهم با ظرفیت و امکانات محدود و بعضا هم موسسات خیریه که شمار و ظرفیت آنها نیز کم است تااندازه به داد سالمندان نیازمند در کشور رسیده  اند.
روز جهانی حمایت از سالمندان برای مردم افغانستان یک حرف نو است مگر میتواند یک آغاز خوب برای معاونت و دستگیری از این قشر نیازمند باشد.
امروز در افغانستان ظرفیت کمک با سالمندان و برنامه های حمایوی از آنها نهایت محدود و تنگ است مگر میتوان در وجود چنین روز ها برنامه ها را برای حمایت از سالمندان تازه کرد ٬نظر افراد خبیر و خیرخوا را به سوی نیازمندان جلب نمود و برنامه های حمایوی دیگر را به راه انداخت.
باری مساله ایجاد خانه های سالمندان در افغانستان به تقلید از کشور های غربی، ایران و ترکیه مطرح شد مگر این طرح نه تنها جای را نگرفت بل با واکنش های مواجه گردید زیرا انتقال سالمندان، مادر و پدر سالخورده به خانه سالمندان مغایر عرف و عنعنه خانواده های افغان است. در افغانستان عضو سالخورده خانواده از اهمیت و اعتبار ویژه برخوردار است عضو سالخورده خانواده پدر و یا مادر برای خانواده سمبول وحدت و یک پارچگی خانواده نمونه عزت و برکت پنداشته میشوند واحترام زیادی نسبت به آنها روا داشته میشود. در حالیکه اکثریت مطلق خانواده ها  زندگی بزرگان خانه را در جای دیگر یک ننگ میدانند .
این درست است که خانواده ها برای سالمندان عزت و اعتبار قایل اند مگر دولت هم مکلفیت های خود را دارد . باید دولت برای مراقبت های صحی سالمندان حمایت مالی از آنها و ایجاد سهولت های دیگر اجتماعی برنامه ریزی کند.
حرف های کلیشه یی و مجالش تشریفاتی راه حل نیست، سالمندان به حمایت های فوری و عمل نیاز دارند.عبدالخالق صائم

کابل باختر 8 میزان
یک هیئت از شورای علمای افغانستان به پاکستان رفته است تا با رهبران مذهبی پاکستان روی برگزاری یک نشست مشترک از علمای دو کشور رای زنی نمایند.
مفسر آژانس باختر مینگارد: یک هیئت هفت نفری از علمای کشور به سرپرستی مولوی عطا الرحمن لودین معاون شورای عالی صلح به پاکستان رفته است تا پیرامون برگزاری یک نشست مشترک از علمای دو کشور گفتگو نمایند.
برگزاری نشست دو جانبه علمای پاکستان و وافغانستان جز فیصله های نشست علمای افغانستان، اندونیزیا و پاکستان است که چند ماه قبل در یکی از شهر های اندونیزیا برگزار شده بود.
برگزاری نشست علمای افغانستان و پاکستان برای مردم افغانستان اهمیت زیادی دارد جهاد ساخته شده و تحریف شده طالبان افغان از مدارس دینی در پاکستان شکل گرفته و هنوز هم این مدارس انگیزه جنگ را برای طالبان افغان میدهند ، این مدارس همچنان منبع عمده سرباز گیری این گروه است و در کل این مدارس دینی و چهره های روحانی در پاکستان اند که خون ریزی جاری در افغانان را جهاد میگویند، فتوا میدهند از رهبران طالبان حمایت میکنند و نگذاشته اند تا تنور جنگ در افغانستان سرد گردد.
علمای افغانستان همیشه تلاش داشته اند تا در روشنایی ارشادات و دساتیر دینی برای ختم جنگ جاری در افغانستان یک راه حل منطقی پیدا نمایند و طالبان را که جنگ شان را در این کشور روایت مذهبی میدهند ترغیب کنند تا به کشتار مسلمانان خاتمه بخشید در حالیکه این گروه متاثر از دساتیر٬ توصیه ها و ورهنمود های روحانیون در پاکستان اند ٬ روحانیون و رهبران مذهبی پاکستان هم به نوبه خود بیشتر موضع سیاسی دارند که در نهایت با سازمان های استخباراتی و حلقات نظامی کشور شان بسته اند.
آنچه برای افغانها مهم است برداشت ظاهری طالبان از وضعیت افغانستان است این گروه حضور نیروهای خارجی را یک بهانه دانسته و به گفته های تحریف شده روحانیون وابسته در پاکستان  را جهاد پنداشته کشور شان را ویران میکنند.
جنگ جاری در افغانستان که با شعار های اسلامی از سوی طالبان همراه است هیچگاه پشتوانه مذهبی در میان علمای جهان اسلام نداشته است.
علمای جهان اسلام در نشست های گوناگون شان چه در جده و مکه عربستان سعودی چه در انقره ترکیه چه در اردن و هند و چه در کابل و تهران صریحآ گفته اند که افغانستان دارالحرب نیست و نمیتوان جنگ جاری را در این کشور جنبه دینی داد . روی این دلیل است که روحانیون و علمای افغانستان با روحانیون پاکستان رای زنی میکنند تا پاکستان دیگربه بهانه مذهب و دین در برابر افغانستان عقده گشایی نکند.
موضع علمای جهان اسلام ٬منفی علمای پاکستان در قبال افغانستان روشن و واضح است
افغانستان دارالحرب نیست و خون ریزی ، انتحار و انفجار در این کشور یک عمل نا روا است مگر موضع علمای پاکستانی خلاف این گفته است آنها در جهت مخالف با گفته های علمای اسلام قرار دارند، حرف های دیکته شده به زبان میاورند در حالیکه حکم خداوند منان ، قران عظیم الشان و ارشادات پیامبر بزرگوار اسلام یکی است در هیچ مکان  و زمان در ان تغییر به میان نمی آید آنچه مهم است کوتاهی از لجاجت های است که روحانیون پاکستانی به ان چنگ زده اند در حالیکه مردم افغانستان از آنها به عنوان مسلمان توقع دارند که اگر برای بهبود و همکاری آنهم در چوکات دساتیر دینی عمل نمیکنند اگر خیری از آنها ساخته نیست، شر هم نه رسانند ضمنآ به طالبان لازمی است که واقعیبن باشند نه ابزار برای مقاصد دیگران ٬بهتر است به صدای حق لبیک گویند و در کنار مردم شان قرار گیرند.
تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 8/ میزان
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگفته اند ، درشماره های امروزی بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را در مورد رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ویسا درصفحه اول از قول وکلا و باشندگان سرپل عنوان کرده است نیروهای خیزش مردمی ، مردم را شکنجه و از آنان اخاذی میگیرند.
به نوشته این روزنامه یک عضو شورای ولایتی سرپل و شمار از باشندگان ولسوالی بلخاب این ولایت میگویند نیروهای خیزش مردمی و افراد مسلح غیر مسوول با ایجاد چک پاینت های بازرسی دراین ولسوالی از مردم پول میگیرند و آنان را شکنجه میکنند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه از قول روسیه عنوان کرده است انتقال داعش به افغانستان قابل قبول نیست به نوشته ویسا وزیر خارجه روسیه میگوید انتقال تروریست های شکست خورده داعش از ادلب سوریه به دیگر کشورها از جمله افغانستان غیر قابل قبول است .
سرگی مدوروف وزیر خارجه روسیه درکنفرانس مطبوعاتی درحاشه 73 مین نشست مجمع عمومی سازمان " نیویارک گفت ، انتقال تروریست ها از سوریه به سایر نقاط جهان غیر قابل قبول است " آنها را باید نابود کرد و یا به محاکمه سپرد ."
روزنامه ویسا همچنان درصفحه اول از قول معاون وزیر خارجه امریکا عنوان کرده است تروریست ها مخفی گاه های امن درپاکستان دارند به نوشته این روزنامه معاون وزیر امورخارجه امریکا میگوید اگر طالبان پای میز مذاکره حاضر شوند امنیت پایدار درافغانستان برقرار خواهد شد و پاکستان باید نقش خود را دراین زمینه ایفا کند.
روزنامه ویسا ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است درصفحه اول از قول زلمی خلیل زادعنوان کرده است امریکا بدون پیش شرط با طالبان گفتگو میکند.
به نوشته این روزنامه مشاور خاص امریکا درامورافغانستان تاکید کرد ، دولت ترامپ اندکی موضع خودش را تغییر داده تا دردوسیه سازش با طالبان پیشرفتی حاصل شود.
زلمی خلیل زاد مشاور امریکا در امور افغانستان درمصاحبه با ان پی ار اعلام کرد واشنگتن اکنون بدون تاکید روی پیش شرط هایی که قبلاً ذکر شده بود گفتگو میکند او گفت این چشمگیر است منفعت حیاتی ، قحطی و مهم امریکا در حل مساله تروریزم است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه افغانستان ما ، برگ نخست را با مطلب صدها نفر در زلزله سونامی اندونیزیا کشته شدند.
این روزنامه همچنان درصفحه اول به هشدار وزارت عدلیه توجه کرده وزیر عنوان ، با نهادهای اجتماعی که 5 کمپاین انتخاباتی کنند برخورد میشود.
روزنامه افغانستان ما ، جزئیات در پیوند به عنوان را درصفحه دوم نشرکرده اما درصفحه اول خبرداده است که شورای عالی صلح گفتگو با طالبان را ردکرد.
روزنامه افغانستان ما ، همچنان درصفحه اول از قول روسیه عنوان کرده است اجازه نمی دهیم پیکار جویان سوریه را به افغانستان بفرستند.
روزنامه افغانستان سر مقاله شماره امروزی را درصفحه دوم زیر عنوان انتخابات پارلمانی بزرگترین پروسه سیاسی درزمان حکومت وحدت نوشته کرده است.
به دور از نگرانی ها شهروندان درمیان شور و شوق مبارزات انتخاباتی گم شدند عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه در صفحه دوم نوشته کرده است.
سیری در اندیشه های اقتصادی از طبیعت محوری تا نهاد گرایی عنوان مطلب دیگری میباشدکه این روزنامه در صفحه سوم آن را نشر کرده است روزنامه افغانستان ما ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه ماندگار درشماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته و یا دنبال سایر مطالب شده است.   ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL