01 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی رییس جمهور از محل رویداد هراس افگنی دیروز در وزارت مخابرات، دیدن کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهور از محل رویداد هراس افگنی دیروز در وزارت مخابرات، دیدن کرد

کابل باختر 1 ثور محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان...

جمع آوری لوحه های غیرمعیاری آغازشد

جمع آوری لوحه های غیرمعیاری آغازشد

کابل باختر/1/ثور اعضای کمیسیون تنظیم امور لوحه ها امروز به رهبری...

کشف یک ذخیرگاه مهمات درنیمروز

کشف یک ذخیرگاه مهمات درنیمروز

نیمروز / باختر/ 1/ ثور یک ذخیره گاه مهمات دیروز درولایت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 3 حمل
با آغاز سال جدید هجری خورشیدی وبرگزاری جشن  دهقان ٬ وزارت زراعت ومالداری برای  کشاورزان ومالداران نوید  می دهد که درسال جدید  کار های بیشتری درراستای ایجاد زیربنا های زراعتی انجام خواهد شد .
مفسر آژانس باختر می نگارد: زراعت تهداب اقتصاد افغانستان را تشکیل می دهد و بیشتر از هشتاد فیصد مردم افغانستان مصروف کشاورزی و مالداری اند.  با آنکه اقتصاد زراعتی  ، زیربنا ی اقتصاد افغانستان را تشکیل می دهد، مگر زراعت ومالداری دراین کشوربا مشکلات مشخص ومعین  مواجه است .
درافغانستان آنچنان که منابع رسمی می گویند هشت ملیون هکتار زمین قابل کشت است مگرتنها چهار فیصد ازاین  اراضی تحت آبیاری قرار می گیرند . دراصل از این  هشت  ملیون هکتار زمین تنها  نصف آن مورد  کشت  قرار می گیرد  ومشکل اصلی عدم مدیریت  آب است  واین امر سبب شد ه است  تا زراعت درافغانستان بیشتر سنتی و بدوی باشد  و کشت للمی  شیوه اصلی کشت درافغانستان است .
نظام زراعتی افغانستان  بیشتر فصلی  است  وکماکان به گونه عمیق وابسته  به طبیعت است.
امروز زراعت درافغانستان بیشتر به شکل بدوی وسنتی صورت می گیرد برای  میکانیزه شدن یا ماشینی شدن زراعت برنامه های  صورت  گرفته است  مگر ساحه تطبیق این برنامه ها خیلی ها بطی بوده است  زیرا یک بخش معدودی از بودجه ملی برای سروسامان بخشیدن به زراعت اختصاص می یابد .
اگر تعریف وبیانی از فقر درافغانستان به میان می آید   ، این  پدیده  حضور روشن  وواضح درروستا های کشور دارد  درحالی که روستا ها ٬تشکیل دهندۀ اقتصاد زراعتی  است وزراعت تهداب اقتصاد ملی افغانستان را تشکیل  می دهد.
چالش ها ومشکلات مشهود و هویدا دربرابر زراعت ومالداری درافغانستان وجود دارد  که هر سال برای مهارآن حرف هایی زده می شود ، مگر این حرف ها بیشتر  احساساتی می باشد  وروی کاغذ می ماند . درحالی که برطرف کردن  این چالش ها ومشکلات٬  درگام نخست  به دلسوزی  مسوولان و بعدآ هم به برنامه ریزی های متنوع نیاز دارد .
حوادث طبیعی ( خشکسالی ، سیلاب ها) عدم مدیریت منابع آبی  ، کاهش  منابع  انسانی  (روآوردن زارعان  به شغل های دیگر ویا رو آوردن روستا نیشینان به شهر ها)٬ تخریب ساحات زراعتی وتوسعه غیرمعیاری شهر ها  به سوی روستاها ، تخریب بی پیشنه زیربنا های زراعتی  وکاریزها ،  جوی و جویچه ها ، کمبود جاده ها و سرک ها  ٬نبود بازار برای محصولات زراعتی ... مشکلات عمده یی است که فرا راه  زراعت  ومالداری  درکشور قرار دارد .
دراینجا لازمی است  تا مسوولان درگام نخست  موانع فراراه زراعت در کشور را شناسایی ومشخص کنند .
برنامه هایی برای رفع این موانع به گونه یی  باشد که با شرایط وروزگار مطابقت و جنبه تطبیقی داشته باشد . برنامه های بلند پروازانه وسفارشی  نمی تواند نسخه حل مشکلات باشد .
دولت باید زمینه های رشد  زراعت درکشور را جستجوکند  وشیوه های مختلف حمایت  از کشاورزان را تجربه کند . احیای مجدد  با نک انکشاف زراعتی یکی  از راه  ها یی باشد تا زارعان بتوانند  به قرضه های سهل  ودرازمدت دسترسی پیدا  کنند  و مشکلات شان  راحل  کنند .
روی میکانیزه شدن  زراعت بیشتر کار شود  وبرای  محصولات زراعتی درافغانستان بازاریابی و از ورود اموال واقلام  مشابه  به داخل کشور جلوگیری شود  .
محصولات زراعتی  ومالداری درافغانستان ازظرفیت های لازم برخوردار است مگر بدون سرمایه گذاری دربخش  زیربنا ها مشکل است  از رشد  زراعت درافغانستان حرف زد . صائم

 کابل باختر/ 29/ حوت
راه بیرون رفت از بحران موجود درافغانستان رسیدن به وحدت نظر و عمل است.
مفسر آژانس باختر می نگارد ، افغانستان دریک شرایط ناگوار سیاسی ، امنیتی و اقتصادی قرار دارد آنچه امروز برافغانستان تحمیل شده است زاده برنامه بیرونی است تا با خلق و ایجاد ناهنجاری ها ، اهداف راهبردی کشور های بیرونی در افغانستان تطبیق شود و اولین حمله این گروه ها و کشور ها بربافت های اجتماعی و قومی درافغانستان است .
درشرایط ووضعیتی که بحث صلح و جنگ ، گفت وگو و تفاهم داغ ترمی شود کشور های معین دردور و یا نزدیک افغانستان نمی خواهند تا دراین کشور صلح تامین و ثبات اعاده شود . آنها غرض رسیدن به اهداف کلان شان در منطقه به یک افغانستان نا امن وضعیف نیاز دارند.
با تاسف چند دستگی و پراگندگی افغانها در سیاست ، اقتصاد و اجتماع  ، دشمنان این کشور را فرصت داده است تا بیشتر به گلو مردم ما پا بگذارند و برنامه های راهبردی شان را دنبال کنند.
برای حل بحران موجود درافغانستان نیاز است تا دید و نظرواحد میان مردم این کشور و سیاسیون آن به میان آید. آنچه امروز مردم وکشور را آسیب پذیرکرده است. نبود وحدت و هماهنگی به تعریف واقعی آن است . زمانی که بحث صلح وجنگ مطرح می شود با تاسف دیدگاه ها در داخل افغانستان دراین خصوص متفاوت وچند گونه است که این امر دشمنان را جسورتر می کند  اگر از یک آدرس صحبت شود و سیاسیون از چند دستگی بیرون شوند یک قاطعیت به میان می آید و آنگاه دشمنان نیز خواهند فهمید که آنها با مردمان قاطع که وحدت نظر و عمل دارند روبرو اند. باید برای حل بحران جاری یک حرکت ملی به مفهوم واقعی شکل گیرد ، چنین یک حرکت به وحدت ملی و تفکر ملی نیاز دارد راه بیرون رفت از بحران موجود دروحدت نظر و عمل نهفته است .
وحدت ملی زیاد شعار داده می شود مگر برای رسیدن به آن کمتر کارشده است زمانی که حرف وحدت نظر و عمل به میان می آید، این دو باهم موازی حرکت می کنند اگر حرف باشد و عمل نه ، ما دستاوردی نخواهیم داشت.
وحدت ملی ووفاق ملی نسخه برای خروج از وضعیت بحرانی کنونی است ، این وحدت ملی است که می تواند به نیازمندی های کنونی پاسخ گوید .
وضعیت ناهنجار است و تنها پناه بردن به وحدت ملی است که می تواند چالش ها و مشکلات موجود را مهار کند.  کافی است که جریان های سیاسی ، شخصیت های مردمی و خیراندیش زیراین چتر ( وحدت ملی ) بسیج و منسجم شوند آن گاه دریچه مطمین به سوی فردای روشن به روی این کشور و مردم گشوده خواهد شد. ختم/ صائم.

کابل باختر/ 29/ حوت
شماری محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشورپرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر، باتوجه به عنوان های درشت برخی ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه آرمان ملی درصفحه اول زیرعنوان جایگاه افغانستان در حوزه یی فرهنگی جشن نوروز کجاست ؟ نوشته کرده است ، این یاد داشت پرسشی را فرهنگیان وزارت اطلاعات وفرهنگ وزارت معارف اکادمی علومی مشاوران فرهنگی ریاست جمهوری و از ارگ درباره جایگاه افغانستان درحوزه ی فرهنگی جشن نوروز است .
به نوشته این روزنامه باستان شناسان و فرهنگ شناسان نشانه هایی برگزاری جشن نوروز را تاهشت هزار سال پیش قابل مشاهده می دانند که سو مریان واعیلامیان نیز این جشن را برگزار می کرده اند . افغانستان امروز ازنظر جغرافیایی درمرکز جغرافیای حوزه فرهنگی جشن نوروز قراردارد . شمال افغانستان آسیای میانه قرار دارد و ایران امروز درغرب افغانستان قرار دارد افغانستان امروز شامل بخش بزرگی جغرافیای خراسان دوره خلافت اسلامی می شود بلخ هلمند سیستان ، هرات ، کابل ، سمنگان و غزنی از جمله شهرهایی استند که بسیاری روایت های اساطیری و فرهنگی جغرافیای فرهنگی حوزه یی ایران باستان به این شهر ها ارتباط می گیرند.
روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه سوم نوشته کرده است اما درصفحه اول زیر عنوان ، نوروز سنت کهن و ماندگار درتاریخ بشریت نوشته کرده است جشن روز هم دربستر و پیشینه تاریخی خویش و هم درحافظ شاعرانه شعرای بزرگ حوزه پارسی دری چون ، مولوی سعدی ، بیدل ، حافظ ونیز برخی از شعرای معاصر مانند منوچهر ، خلیلی واصف باختری نایل لاجوردین شهری ... سرودهای را به این مناسبت خجسته ، شوری پسین حوزه پارسی زبان سروده اند و سالانه ده ها شاعر نام داردیگر ازاین حوزه با خوانش و سرود شعراین مراسم ملی و تاریخی را تجلیل و گرامیداشت کرده اند و می کنند.
روزنامه ماندگار درصفحه دوم مطلب را زیر عنوان پرسش های نوروزی و پاسخ به آن ها نشر کرده است.
روزنامه ماندگار درصفحه سوم از قول رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت بلخ عنوان کرده است جشن نوروز پرشکوه ترگرامی داشته می شود.
جایگاه افغانستان درحوزه فرهنگی جشن نوروز کجاست ؟ عنوان مطلب دیگری می باشد که درصفحه پنجم نشر کرده است نگاهی اجمالی به جشن نوروز از دیدگاه اسلام ، جشن نوروز ازکجا می آید ؟ عنوان های مطالب است که روزنامه درصفحه ششم و هفتم نشرکرده است.
اما روزنامه های ویسا و هشت صبح درشماره های امروزی به روی مسایل مختلف پرداخته است .  ختم/ نالان

 کابل باختر/28/حوت
سال 1397 هجری خورشیدی با تمامی فراز و نشیب های آن سپری شد و مردم افغانستان با بیم و امید به سال نو پا می گذارند.
مفسر آژانس باختر می نگارد: سال 1397 هجری خورشیدی با فراز و نشیب های فراوانی که داشت خاتمه یافت و به گذشته ها پیوست.
مردم ما در سال گذشته خورشیدی در کنار آن که با مشکلات جدی مواجه بودند دستاورد های معین و قابل دقت نیز داشتند.
در سال گذشته مردم افغانستان، انتخابات پارلمانی را  با آن که  مشکلات خود را داشت برگزار کردند و بستر برای ایجاد پارلمان جدید مساعد شد، صدا و دیدگاه دولت افغانستان مبنی بر شکل گیری یک اجماع منطقه یی و فرامنطقه یی در خصوص قضیه افغانستان، شکل گرفت و صدای  تامین امنیت رساتر شد، نشست های سیاسی یا در حضور نمایندگان دولت ویا هم در عدم حضور آن در داخل و یا خارج از کشور برگزار شد و تعهد برای ادامه آن وجود دارد، بدون شک فرصت های موجود از برنامه ریزی های دولت و تعهدات آن مبنی بر شکل گیری اجماع ملی و بین المللی در خصوص مساله افغانستان منشا گرفته است.
افغانستان در سال گذشته توانست بیشتر و بهتر از گروه وانحصار تجارت و ترانزیت یا یک کشور خاص خود را نجات دهد و برای دریافت مسیرهای بدیل ترانزیتی کارهای بنیادی صورت گرفت، دهلیزهای هوایی بیشتر شد، تجارت از مسیر چابهار آغاز شد، کاروان تجاری افغانستان، مسیر لاجورد به کارگرفته شد، در عرصه آموزش و تحصیلات عالی، مسایل اقتصادی و فرهنگی ...، نیز دستاوردهای مشخص وجود دارد، با وجود این هم سال 1397 از لحاظ امنیتی یک سال پر از چالش بود، درگیری ها در این سال بیشتر از هر سال دیگر بیتشر و جدی شد زیرا گروه های مسلح مخالف با تحرکات نظامی تلاش کردند تا در بستر سیاسی، جایگاه قوی پیدا کنند، مگر این اندیشه و دیدگاه ضعیف ،جان شمار زیادی از جوانان را چه در صفوف دولت و چه در صفوف مخالفان مسلح به فنا داد و چگونگی امنیت همچنان به عنوان یک ایده و یک رویا باقی ماند و این امید و ایده به سال بعدی انتقال یافت.
حالا سال 1397 جایش را عوض می کند مردم امید دارند که حلول سال جدید هجری خورشیدی با تفکر نو، جهش نو و حرکت نو همراه باشد، ایده و آرمان مردم ما مبنی بر تامین صلح در کشور جایش را از رویا به واقعیت دریابد.سال جدید هجری خورشیدی بیم و امیدهای خود را دارد.
بیم از ادامه جنگ است که بیشتر با ماجراجویی های گروه های مسلح مخالف بستگی دارد، مگر شکل گیری اجماع منطقه یی و تشدید روند گفت وگوهای صلح این امیدها را تقویت می کند که بالاخره صلح در کشور تامین خواهد شد.
ما سال جدید را با امیدهای جدید آغاز می کنیم، در سال 1398 انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد، پارلمان جدید به کارش آغاز خواهد کرد، بدون شک روند گفت وگوهای صلح تقویت خواهد شد و شکل و محتوای افغانی و ملی به  خود خواهد گرفت.
درعرصه های دیگر زندگی نیز ظرفیت سازی شده است دولت افغانستان تعهدات جدید برا ی تامین صلح در کشور دارد، امید است که گروه های مسلح مخالف نیز تعهد برای همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند و با مردم شان در خصوص تامین صلح همگام شوند، تنها تعهد و وعده کافی نیست، برای هر تعهد باید بستر تطبیق ساخته شود.     صائم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL