05 حوت 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کمک کشور چین به پوهنتون کابل

کمک کشور چین به پوهنتون کابل

کابل باختر 4 حوت سفارت چین در کابل تجهیزات کمپیوتری و...

داکتر کمال سادات: رفع مشکلات خبرنگاران ولایتی، دراولویت قراردارد

داکتر کمال سادات: رفع مشکلات خبرنگاران ولایتی، دراولویت قراردارد

کابل باختر/ 4/ حوت شماری از مسوولان وخبرنگاران ولایتی شورای خبرنگاران...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر9 دلو
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارش های را در باره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند .
روزنامه آرمان ملی درصفحه اول خبرداده که اولین کار خانه پروسس برنج در ولایت ننگرهار افتتاح  شد، به نوشته این روزنامه: اولین کارخانه پروسس برنج به هزینه 5/1 میلیون دالر که پانزده درصد آن از سوی اداره توسعه  بین المللی امریکا کمک شده است درولایت ننگرهار افتتاح گردید.
این روزنامه  با توجه به 28 مین سالگشت قتل عام مردم سالنگ از قول والی پروان عنوان کرده : جنگ امروز دشوار تر از دوران جهاد ومقاومت است .
به همین گونه از قول داکتر عبدالله عبدالله درپیوند به عنوان فوق آورده است، پراگنده گی ما سبب جرأت دشمنان می شود. این روزنامه  همچنان  درهمین مورد از قول محمد یونس قانونی آورده است مردم می خواهند در قدرت سهم داشته باشند .
آرمان ملی جزئیات بیشتر دراین باره ارائه کرده اما در مطلب دیگر زیر عنوان چرا مقامات فاسد محاکمه نمی شوند؟ نوشته: نهاد شفافیت جهانی افغانستان را در سال 2016میلادی هشتمین کشور فاسد جهان شناخت در حالی که درسال 2013 دومین ، درسال 2014 وسال 2015 سومین کشور فاسد جهان شناخته شده بود .
اما مسوول دیده بان شفافیت می گوید که این تغییر قابل ملاحظه نیست زیرا که تعداد کشور ها دراین رده بندی بیشتر شده وبه همین دلیل جایگاه افغانستان کمی تفاوت شده است .
این نهاد اشاره کرده است که حکومت افغانستان در برخورد با فساد سیاسی عمل کرده به همین منظور درکاهش فساد تغییر چشمگیری نیامده  است، این تغییر جایگاه فساد کشور با استقبال برخی از آگاهان و حتا کار بران شبکه های اجتماعی مقابل شد و امیدوار هایی را به و جود آورد ولی پرسش است که چرا با این همه لاف وگزاف رهبران حکومت وحدت ملی وایجاد نهاد های متعدد مبارزه بر ضد فساد ، فساد درکشور کاهش قابل ملاحظه نمی یابد وهنوز هم صدای آن در ادارات دولتی بلند است .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه ماندگار دربرگ نخست از قول دیده بان شفافیت افغانستان درپی گزارش سازمان شفافیت بین المللی آورده است افغانستان بحر فساد است، این روزنامه درمطلب دیگر زیرعنوان ترامپ وفصل مامول در دموکراسی افغانستان درصفحه دوم نوشته : یک مرور سریع اما دقیق برتاریخ پانزده سال اخیر مان به روشنی این نکته تلخ را برجسته می سازد که تحولات سیاسی افغانستان وکنش های صورت گرفته زیر نام دموکراسی دراین کشور همه ریشه از منافع استراتیژیک جهان به ویژه ریشه از مشوره های اتاق های فکر امریکا گرفته اند .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه مطلبی را زیرعنوان ، دولت غرق در بی اعتمادی مردم ، نشر کرده است ماند گار در صفحه سوم خبرداده که روسیه به دنبال در برابر یکدیگر قرار دادن گروه های افراطی در افغانستان است .
این روزنامه درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است، اما روزنامه هشت صبح در برگ نخست عنوان کرده است روشن نگر روشن گر، این روزنامه  زیرعنوان فوق به سومین سالگشت استاد قسیم اخگر اولین مدیر مسوول این روزنامه توجه  کرده درصفحه چهارم پیرامون آن نوشته است .
عدم پاسخ گویی اداره های گمرک ، شهرداری ومستوفیت هرات به خبرنگاران، عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه  درصفحه اول به آن پرداخته است .
افزایش جرایم جنایی، عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه دوم نشر کرده ودرهمین صفحه از خبر داده که صندوق بین المللی پول ، خواستار کمک به مهاجران بازگشت کننده افغانستان شد.
برشنا: تقاضای انرژی برق زیاد و عرضه آن محدود است، عنوان مطلب می باشد که این روزنامه  درصفحه سوم نشر کرده است .هشت صبح در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .

کابل باختر/ 6/ دلو
افغانستان و ازبکستان متعهد به گسترش روابط شان در بخش های مختلف ، بخصوص امنیت و اقتصاد بوده و ایجاد یک اجماع منطقه یی را عامل حل مشکلات جاری درمنطقه میدانند.
مفسر آژانس باختر مینگارد ، کابل روز گذشته میزبان عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان بود سفراین مقام بلند پایه ازبکستان به کابل بنابر دعوت رسمی همتای افغان او صلاح الدین ربانی صورت گرفت .
درطول پانزده سال گذشته این اولین سفر یک مقام بلند پایه ازبکستان  بعد از چند سال به کابل است که نشان میدهد کابل و تاشکند برهمکاری و همگرایی منطقه یی تاکید دارند و چنین یک دیدگاه در سخنان مقامات هردو کشور وضاحت داشت .
رییس جمهور غنی هنگام ملاقات با وزیر خارجه ازبکستان واضح ساخت که مصمم هستیم نه تنها یک فصل نو بل یک تهداب جدید را درهمکاری های مشترک بگذاریم زیرا سرنوشت ما به صورت ناگسستنی با هم گره خورده ، راجع به آینده منافع مشترک داریم و دیدگاه مشترک را نیز ایجاد نموده ایم و امیدواریم که اقدامات مشترک ما یک نقشه راه اساسی باشد.
این گفته ها درحالی بیان میشودکه منطقه دستخوش تحولات نامیمون است ، افراط گرایی درحال گسترش بوده و باشیوه های جدید منجمله انواع فعالیت های تروریستی پا بر حلقوم مردمان منطقه گذاشته است . دیگر با تاسف کشورهای منطقه وجهان از آن تعریف واحد نداشته و هرکس روی منافع و برنامه خود از آن تعریف میدهند.
حتا درحالات باگروه های تروریستی همسویی وجود دارد که این گونه برخورد، گروه های افراطی و تروریستی را جسور تر ساخته است .
هرگاه به وضعیت موجود درافغانستان و ازبکستان دقت نمایم هردو کشور از ناحیه فعالیت های افراط گرایانه سخت در مشکل اند و تنها باکنار آمدن و تعریف از منافع مشترک میتوان با این گونه پدیده های ناهنجار مقابله کرد . خوشبختانه افغانستان و ازبکستان به چنین یک تعریف دست یافته اند.
چنانچه رییس جمهور غنی دراین رابطه به وزیر خارجه ازبکستان گفت ( ما در افغانستان باگروه های مبارزه میکنیم که علیه منافع شما می جنگند و سیاست ما باکشورهای منطقه سیاست دولت محور است .)
ازاین گفته ها بر میاید که افغانستان تاکید براین دارد تا کشور های منطقه درچوکات منافع مشترک که ازسوی دولت ها تمثیل میشود باهم برخورد داشته باشند در وجود چنین یک دیدگاه میتوان ثبات را به منطقه راه داد و اقتصاد را رونق بخشید و در نهایت فقر را ازمیان برد.
به باور آگاهان سیاسی افغان ، تحولات جدید درمناسبات و روابط میان افغانستان ومنطقه میتواند یک الگو درروابط منطقه و نسخه یی در همگرایی وهمکاری میان دوکشور باشد.
این دوکشور روابط جدید شان را با امضاء پنج موافقتنامه شامل مبارزه علیه موادمخدر ، همکاری میان وزارت های خارجه دوکشور، انکشاف همکاری دربخش زیر بنا های ترانسپورتی و سایر پروژه ها ، ایجاد کمیسیون مشترک امنیتی وپلان عمل( نقطه راه همکاری میان دوکشور ) شکل داده اند.
فرصت ها و ظرفیت های زیادی دربخش اقتصاد ، تجارت، ترانزیت، مسایل فرهنگی...  وجود دارد که میتواند هردو کشور را به همکاری و گسترش مناسبات ترغیب کند هردو کشور درصدد تبدیل نمودن این فرصت ها به عمل اند و هردو با اتخاذ روش مشترک تلاش خواهند کرد تا از حجم مشکلات موجود درسطح منطقه کاسته شود ، باور و اعتماد جایش را پیداکند.
کشورهای منطقه باید درک کنند که تنها با شامل شدن دریک اجماع منطقه یی میتوان با خطر های که هویت اسلامی و ملی این کشور را تهدید میکند مقابله کرد ، حذف و نادیده گرفتن منافع یکدیگر و تعریف سلیقوی و مقطع یی از تروریزم ، راه مبارزه با هراس افگنی رادشوار میسازد بهتراست تاکشورهای منطقه چون افغانستان وازبکستان وارد همکاری، همگرایی و اجماع منطقه یی شد تا وضعیت اسفبار تر از این نشود.

کابل باختر/ 6/ دلو
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارشهای را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه اصلاحات برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان ، نگاهی به تباین جوهری احناف با سلفی گری درافغانستان چرا سلفی گری ؟ آغاز کرده و نوشته گروههای که امروز تحت عنوان داعش ، القاعده ، جبهه النصره و ... وحشت می آفرینند خود را سلفی می نامند سلفی گری قبل از هرچند جریان پرقدرت است که مبانی فکری و نظری خویش را به اسلام نسبت و مدعی پیاده کردن اسلام حقیقی و اصل میباشد متاسفانه برخی از سلفی ها پیرو مذهب حنفی نیز میباشند سوال این است که چه رابطه ای میان حنفی گری و سلفی گری وجود دارد.؟ روزنامه اصلاحات درپیوند ، جزییات بیشتر درصفحه دوم ارائه کرده است.
روزنامه اصلاحات بازهم درصفحه اولی زیر عنوان حنفی گری یا سلفی گری ؟ به این مساله پرداخته مطلبی را نشر کرده است.
روزنامه اصلاحات همچنان درصفحه اول زیر عنوان آغاز عصر انزوای امریکا نوشته عصر ترامپ آغاز شده است و همزمان با آغاز این دوره هم مردم امریکا و مردمان کشور های مختلف جهان ماه های هیجان آمیزی را مملو از شگفتی ، پرسش تا اندازه ای امید و تاحد بسیار زیاد اضطراب ووحشت پیش رو خواهد داشت .
روزنامه ادامه مطلب را درصفحه دوم نشر کرده ، درصفحه اول مطالبی چون ، خاور میانه پس از اوباما ، ایران اسلامی دوازده های دانش را به روی پناهنده گان گشود دولت وزیری شفق برعمری فایق آمد آیا ترامپ شیوه اوباما را دربرابر عربستان ادامه میدهد ؟ انتخاب ترامپ حاکی از رادیکالی بودن جامعه امریکاست نیتانیاهو هرچند بخواهیم خانه می سازیم را عنوان کرده و جزئیات آن را درصفحه های دیگر نشر کرده است اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان شهروندان دریک نظر سنجی طالبان را یک گروه تروریستی و مزدور است آغاز کرده و نوشته نتایج نظرسنجی نشان میدهدکه چهل و چهار درصد مردم به مذاکرات صلح میان دولت وگروه طالبان مخالف وسی و نه درصد دیگر ازاین مذاکرات حمایت میکنند شانزده در صد از اشتراک کنندگان نظر سنجی درباره حمایت با مخالفت شان از مذاکره میان دولت وگروه طالبان ابراز نظر نکرده اند.
روزنامه هشت صبح بیشتر دراین باره درصفحه سوم نوشته اما درصفحه دوم زیر عنوان سه قرارداد تجارتی میان افغانستان و ازبکستان امضاء شد نوشته سه قرارداد تجارتی میان ازبکستان و افغانستان به امضاء رسید که ارزش مجموعی آن حدود چهارونیم میلیون دالر خوانده شده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر زیر عنوان فرصتی که باید ازآن استفاده کرد نوشته 60 درصد پرسش شونده گان یک نظر سنجی 8 صبح و دانشگاه خورشید طالبان را گروهی تروریستی می دانند یافته های این نظر سنجی که نشان میدهد که بیشتر مردم افغانستان طالب ها را تروریست و متحد استخبارات خارجی می شناسند نشان می دهد که گروه طالبان با آن ماشین کشتارش فعال است اما به لحاظ سیاسی ، جنگ را باخته است این نظر سنجی اثبات میکند که طالبان صرف یک ماشین کشتار اند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان سومین توربین برق کجکی نصب شد آغاز کرده و درمطلب دیگر زیر عنوان اخراج اجباری پناهجویان خلاف موازین بین المللی است نوشته دیروز تعداد دیگری پناهجویان افغانستانی ازکشور المان با جبر واکراه به برگردانده شدند .
این دومین گروه پناهجویانی است که از المان به افغانستان بدون رضایت شان برگردانده میشوند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه مطلبی را زیر عنوان وزارت دفاع ارتباط ایران با طالبان را بررسی میکند نشر کرده است.
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.

کابل باختر 5 دلو
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارش های را  در باره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند .
روزنامه آرمان ملی برگ نخست را با  مطلبی زیرعنوان چرا به خاطر چهار تکبیر این قدر مردم را اذیت کردید؟ آغاز کرده و درمطلب دیگر زیر عنوان، نزدیک به شصت تن از فساد پیشه گان محاکمه می شوند، نوشته : مرکز ویژه عدلی وقضای لوی څارنوالی می گوید که این افراد به اتهام اختلاس ، استخراج غیر قانونی معادن، پول شویی ، تزویر اسناد، استفاده سو از صلاحیت های کاری وغصب زمین های دولتی باز داشت شده اند.
لوی څارنوالی خبرداده است که دست کم شصت پرونده  فساد مسوولان دولتی وغیر دولتی را بررسی می کند.
این دفتر می افزاید که این متهمان به اتهام اختلاس استخراج غیر قانونی معادن پول شویی ، تزویر اسناد استفاده سو از صلاحیت های  دولتی باز داشت شده اند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده در صفحه دوم زیرعنوان، تاراج جنگل زار ها و مکلفیت دولت ! نوشته که بر بنیاد گزارش ها تارج جنگل زار ها درافغانستان نسبت به هر زمان دیگری شدت یافته است، چنان به نظر می آید که مافیا همه هستی این کشور را  تاراج می کند، شاید کسانی بگویند در سرزمین که بربنیاد گزارش ها دست کم روزانه پانزده هزار تن ناگزیر به ترک خانه های می شوند مساله جنگلات چه اهمیتی دارد .
درسرزمینی روزانه شمار زیادی از سربازان، افسران و شهروندان به خاک خون می افتند ، تاراج جنگلات امر مهمی نیست ، ظاهر چنین به نظر می آید ، اما هستی یک جامعه نه تنها چنان  زنجیری بسته به پیوند های اجتماعی آن است ، بلکه  در جهت دیگر یک جامعه نمی تواند بدون پیوند سالم با طبیعت نیز زندگی کند .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده  و درمطلب دیگری را زیرعنوان ، قومیت و ثبات سیاسی درافغانستان درهمین صفحه نشر کرده است.
مذاکرات سوریه درشهر آستانه آغاز شد،  تاجکستان از مرز خود با افغانستان نگرانست.
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالبی بیشتر شده است .
اما روزنامه ماندگار صفحه اول را با مطلبی زیرعنوان صلح بدون شورای صلح آغاز کرده ودرهمین صفحه به هشدار کانادا توجه کرده زیرعنوان، هشدار کانادا: اگر فساد در وزارت معارف افغانستان ثابت شود کمک ها را بر می گردانیم، مطلبی را نشر کرده است .
این روزنامه همچنان در صفحه دوم بازهم مطلبی درهمین مورد زیرعنوان شورای صلح محتاج انقلاب یا انحلال نشر کرده است .
همچنان این روزنامه درصفحه سوم از قول معاون ریاست ثبت نفوس واداره توزیع شناسنامه های برقی آورده که تذکره های کتابچه یی جاگزین تذکره های برقی نیست، ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه هشت صبح دربرگ نخست از قول ریاست جمهوری عنوان کرده : رابطه با دولت ترامپ عمیق تر خواهد شد .
برگزاری مراسم تشییع جنازه گیلانی درارگ عنوان مطلب  دیگری می باشد که این روزنامه  در صفحه اول نشر کرده در صفحه های  دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL