02 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سمینار علمی راه لاجورد در پنجشیر راه اندازی شد

سمینار علمی راه لاجورد در پنجشیر راه اندازی شد

بازارک 2 دلو باختر سمینار علمی، پژوهشی برای بحث و تبادل...

کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذی در پنجشیر ایجاد می شود

کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذی در پنجشیر ایجاد می شود

بازارک 2 دلو باختر قرار است درولایت پنجشیر کمیته امنیت غذایی...

ریاست عمومی امنیت ملی: در حادثه دیروز36 تن شهید شده اند

ریاست عمومی امنیت ملی: در حادثه دیروز36 تن شهید شده اند

کابل 2 دلو باختر درحمله دیروز دشمن بالای قرارگاه یکی از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

كابل باختر/ 8/ جوزا

علي رغم تلاش هاي نهادهاي دولتي و غيردولتي تا هنوز هم خشونت به عنوان پديده كشنده، آزار دهنده ، در برابر زنان كشور وجود دارد.

 مبصر آژانس باختر مينويسد ، با آنكه عوامل و انگيزه خشونت هاي خانواده گي در سيمينار ها ، وركشاپ ها و محافل بررسي و شناسايي شده است ولي تاهنوز كه هنوزاست اين پديده از زنان و خانواده هاي كشور قرباني ميگيرد و روزانه ده ها قضيه ناشي از آن شيرازه خانواده ها را ازهم مي پاشاند.

به باور كارشناسان، فقر ، عقب مانده گي هاي ذهني و اجتماعي موجوديت مناسبات و رسوم ناپسند ، ازدواج هاي اجباري ، بد دادن ها ، خودسوزي ،اعتياد و دهها ناهنجاري های ديگر كه جامعه به آن مواجه است ، نه تنها كار زار مبارزه عليه خشونت را به دشواري مواجه ساخته است ، بل اين همه دست به دست هم داده ميزان خشونت در جامعه را افزايش بخشيده است.

آگاهان به اين باور اند تا زمانيكه به رسوم و سنت هاي ناپسند در جامعه پايان داده نشود و تا آنكه فرصت هاي كار و رفاهيت براي فقير ترين اقشار جامعه فراهم نشود ميزان خشونت سیر نزولي پيدا نخواهد كرد.

درجامعه اي كه صدها انسان آن معتاد به مواد مخدر اند و نزديك به نه مليون انسان درزير فقر زنده گي مي كنند و در هرسال به لشكر بيكاران افزوده ميشود، توقع كاهش ميزان خشونت رويايي بيش نيست .

 به هر صورت خشونت به شكلي و نوعي وجود داشته باشد به جامعه، محيط خانواده ، آسيب هاي فراواني را وارد ميسازد .

 بناًء" جلوگيري از آن صرفاً" منوط ومربوط به نهادهاي دولتي و غير دولتي نمي باشد ، خانواده ها به عنوان هسته اساسي تشكل اجتماع ميتوانند در كاهش ميزان خشونت نقش داشته باشند ، دختران شان را به جبر آماده عروسي نسازند ، جگر گوشه اي شان را زير سن نامزد نكنند و به خانه اي داماد نفرستند ، به زن و دختر به عنوان مخلوق لايزال بنگرند ، از بد دادن آنها كه خلاف دين مقدس اسلام است اجتناب ورزند ، دراين صورت هرگز خشونت درب خانواده ها را نخواهد زد و هرگز فرزندي زنده از مادر وپدر جدا نخواهد شد.

 به همين ترتيب علما و ملا امامان كه بيشتر در محافل عقد اشتراك ميكنند، ميتوانند ، با آگاهي كامل نكاح ببندند و درموارد كه ميدانند حقوق زن و دختري ناديده گرفته شده، آن را تحريم كنند.

نظام و حكومت نيز در راستاي فقر زدايي و فراهم سازي زمينه هاي اشتغال تلاش كند و زمينه هاي رفاهيت مردم را فراهم سازد و به همين ترتيب ، معلم درمكتب ، مامور دراداره ، ملا امام درمسجد خلاصه تمام افراد جامعه اگر بارعايت از اصول اسلامي و انساني ، اسيب هاي اين پديده زشت را ميان مردم بيان كنند روزگاري مي رسد كه خشونت بساط برچيند و يا حداقل سير نزولي به خود اختيار كند ، زيرا در هرخشونتي متضرر اصلي انسان و جامعه ميباشد.

كابل باختر/ 8/ جوزا

شماري ازروزنامه هاي چاپي غيرحكومتي در پايتخت كه بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره هاي امروزي به بحث روي مسايل مختلف سياسي و نظامي پرداخته و نيز اخبار و گزارشهایي را درمورد رويداد هاي جاري كشور و منطقه نشر كرده اند.

 روزنامه ارمان دربرگ نخست نوشته كه اسماعيل خان در تلاش رد ادعاي لودين است و نيز آورده است كه لوي حارنوالي خواهان مدارك و شواهد براي پرونده وزير انرژي و آب شده است .

روزنامه آرمان ملي همچنان سرمقاله اي شماره امروزي را زير عنوان ، بزرگان ما درس هاي گذشته را تكرار كردند. نوشته : يك سال از شهادت جنرال داوود و سايرين گذشت اما با وجود ادعا هاي بلند بالا هنوزهم انتقام خون اين جوان شجاع و با درايت گرفته نشده است.

مجلس ارج گذاري از مقام جنرال داوود و شاه جهان نوري و شهدايي كه دليرانه در برابر ترور ووحشت طالبان رزميدند در حالي برگزار ميشود كه ياران و دوستان ايشان و همه مقاومت گران به جزاير كوچك تقسيم شده اندو آنها حتی مجالس ترحيم ارج گذاري به مقام شهداي خونين كفن را فرصتي براي كوبيدن همديگر ميدانند.

 آرمان ملي در مطلب ديگر درهمين صفحه زير عنوان ، در شانزده هزار عروسي جوانان افغان 320 مليون دالر مصرف شده است نوشته داشته هاي يك تحقيق تازه كه از سوي شبكه بي بي سي صورت گرفته مي رساند كه در 9 ماه گذشته در افغانستان شانزده هزار عروسي صورت گرفته ،آنها مصرف هوتل، كه اين عروسي درآن صورت گرفته بالغ بر 180 مليون دالر امريكايي بود كه اين رقم نصف صادرات افغانستان را تشكيل ميدهد .

 گزارش مي افزايد كه براي غذا ، آرايشگاه وموسيقي اين تعداد عروسي ها بالغ بر40 مليون دالر مصرف شده است اين مصارف درافغانستان براي ازدواج جوانان صورت گرفته كه مالك فيس بوك كه 9 مليارد دالر سرمايه دارد و چندي پيش آخرين عروسي خويش را بايك دختر جوان انجام داد در رسم عروسي خود فقط دو هزار دالر امريكايي مصرف كرد .

روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلبي زير عنوان ، هرات از فهرست يونسكو بازماند آغاز كرده و نوشته تخريب خيابان پيشين میناره ها براثر فشار سازمان يونسكو و ايجاد خياباني بديل براي میناره هاي هرات هزاران دالر هزينه روي دست دولت افغانستان گذاشت .

با اين حال ، آمر آبدات تاريخي هرات ميگويد اگر درهمان زمان برخي از ساحه ها به طور مشخص براي ثبت در فهرست ميراث هاي فرهنگي جهان پيشكش ميشد . تاكنون مي توانستيم برخي از ساحه ها ي تاريخي هرات را دراين فهرست بگنجانيم . كاري كه بسياري ازكشور هاي همسايه افغانستان مانند ايران آن را انجام دادند.

 هشت صبح همچنان در صفحه اول از قول مارشال فهيم آورده است كه حكومت شرايط معقول طالبان را مي پذيرد ، و نيز درمطلب ديگر از قول دلاوري رييس بانك مركزي نوشته كه از انتقال پول به خارج جلوگيري ميشود.

 به همين ترتيب روزنامه هشت صبح در ساير صفحات شماره امروزي به نشر مطالب ديگري پرداخته است.

روزنامه ماندگار دربرگ نخست نوشته ، هشدار به طالبان درمراسم تجليل از شهادت جنرال داوود و جنرال نوري ، اهداف شوم تان را به گور خواهيد برد!

ماندگار همچنان در صفحه اول از قول وزارت خارجه كشور نوشته كه از خاك ما عليه كشورهاي همسايه استفاده نخواهد شد.

 ماندگار همچنان درمطلب ديگر نوشته كه در پروژه هاي جاده سازي فساد بيداد ميكند.

به همين ترتيب روزنامه هاي سروش ملت ، انصاف سخن جديد و ديگران با نشر مطالب مشابه اي پرداخته اند و يا دنبال ساير مطالب شده اند.

شماري از روزنامه هاي چاپي غير حكومتي در پايتخت كه بدسترس قرار گرفته اند، در شماره هاي امروزي به بحث روي مسايل مختلف سياسي و نظامي در كشور پرداخته اند و نيز اخبارو گزارشهاي را در مورد رويداد هاي جاري كشور و منطقه نشر كرده اند.

روزنامه آرمان ملي سرمقاله اي شماره امروزي را زير عنوان پاسخ مابه همسايه گان بد،‌ يك سيلي محكم و جانانه است.

نوشته و آورده است:‌با وجود كه "‌اراينه" ( ايراني ها ما را افغاغنه ناميده اند،‌ ما نيز آنها را اراينه )

از چند هفته بدينسو تلاش كردند تا مجلس نماينده گان افغانستان سند استراتيژيك ميان افغانستان و امريكا را رد كند،‌اما مجلس در نشست ديروزي سند يادشده را مورد تاييد قرار داد.

به اين ترتيب پس از انتظارات زياد مجلس پاسخ دندان شكني به دشمنان صلح و آرامش افغانستان داد.

به همين ترتيب آرمان ملي در مطلب ديگر در برگ نخست بازهم به اين موضوع پرداخته و زير عنوان، تلاش هاي ايران و پاكستان به شكست مواجه شد نوشته :‌ سر انجام پيمان استراتيژيك افغانستان و امريكا كه ماه گذشته توسط بارك اوباما رييس جمهوري امريكا و حامد كرزي رييس جمهوري افغانستان به امضا رسيده بود ديروز توسط امضاي مجلس نماينده گان با اكثريت آراء تصويب شد.

كشورهاي همسايه، خصوصاً" پاكستان و ايران طي سه هفته از آغاز امضاي اين پيمان تلاشهاي مذبوحانه را به خرچ دادند تا اين سند از سوي مجلس نماينده گان تصويب نشود و حتي كشور ايران مليون ها دالر را به مصرف رسانده تا به اين هدف برسد، ‌اما نماينده گان واقعي مردم درين مجلس نماينده گان خواست همسايه گان ما را به نااميدي مبدل كردند.

ايران كه آشكارا به اين توافقنامه مخالفت مي كرد در جستجوي آن بود تا شماري از اعضاي مجلس را با دادن پول و امتيازات ديگر تشويق كند تا از تصويب اين موافقنامه جلوگيري كند.

به همين ترتيب آرمان ملي در برگهاي شماري امروزي به نشر ساير مطالب پرداخته است.

روزنامه انصاف نيز در برگ نخست به تحليل جنبه ‌هاي پيمان پرداخته و زير عناوين، تصويب پيمان به سود چه كسي خواهده بود نماينده گان يا مردم،‌ مفاد مرتبط با نيروهاي امريكايي در پيمان استراتيژيك كابل و واشنگتن، عملي نخواهد شد نشر كرده است.

به همين ترتيب روزنامه هشت صبح نيز در برگ نخست نوشته كه مجلس نماينده گان موافقنامه استراتيژيك را تاييد كرد.

اين روزنامه همچنان در همين صفحه در مطلب ديگري زير عنوان كارت سبز سيلي اي محكم به روي همسايگان نوشته: نماينده گان مجلس با كارت هاي سبز شان،‌ ارده مردم را به نمايش گذاشتند و موافقتنامه راهبردي ميان امريكا و كابل را تاييد كردند.

بحث بر سر تاييد اين موافقتنامه پس از اظهارات سفير ايران در رسانه ها و محافل سياسي به يك موضوع  داخلي بدل شد.

 روز گذشته رفتار هاي متفاوتي از سوي نماينده گان مشاهده شد‌،‌برخي به عدم حضور تلاش كردند.

تا كسي نيت واقعي آنان را نفهمد. اما عده اي اندكي كوشش كردند تا رهبري فضا را به عهده بيگیرند و مانع تصويب اين موافقتنامه شوند.

همچنان هشت صبح در صفحه اول خبرداده كه نهادهاي امنيتي از بازداشت عاملان مسموميت دانش آموزان كوتاه آمده اند.

به نوشته اين روزنامه، وزارت معارف افغانستان از نهادهاي امنيتي كشور انتقاد كرده و گفته است اين نهاد ها در شناسايي و بازداشت كساني كه دانش آموزان مكاتب را مسموم كرده اند، كوتاه آمده اند.

هشت صبح مطلبي را زيرعنوان، تجاوز بر يك زن در كندز در پرده ي ابهام. در صفحه اول نشر كرده است.

به همين ترتيب هشت صبح در برگهاي ديگري شماري امروزي به نشر ساير مطالب اقدام كرده است.

روزنامه ماندگار نيز به سان ديگران در صفحه اول نوشته كه مجلس نماينده گان موافقتنامه استراتيژيك كابل و واشنگتن را تاييد كرد.

ماندگار همچنان در صفحه اول زير عنوان، متحدان روان پریش ‌بايد از معادلات حذف گردد. نوشته :

پس از نشست شيگاگو، پاكستان به روان پريشي ‌سياسي بيشتري مبتلا شده و انتظار مي رود كه اين كشور نه تنها دست از ادامه سياست مداخله در امور داخلي افغانستان بردارند، بلكه به تشديد درگيري ها و فعاليت گروه هاي شورشي كمك كند.

امضاي توافق نامه هاي راهبردي ميان افغانستان با برخي كشورهاي مهم جهان،‌مي تواند به انزواي سياسي بيشتر پاكستان در منطقه منجر شود و اين موضوع بدون شك تلاش هاي اين كشور را در افزايش نا امني ها درافغانستان شدت مي بخشد.

ماندگار همچنان در صفحه اول از قول ويليام هيگ وزير خارجه انگلستان نوشته كه افغانستان را به حال خود رها نمي كنيم. به نوشته اين روزنامه،وزير امور خارجه انگليس گفته است اين موضوع كه جامعه بين المللي مردم افغانستان را رها نخواهند كرد،‌ پيام روشن، نشست ناتو در شيکاگو بود.

ماندگار همچنان خبرداده است كه امروز از سالروز شهادت جنرال داوود گرامي داشت مي شود.

به همين ترتيب روزنامه شاخص و ديگران در شماره هاي امروزي يا به نشر مطالب مشابه اي پرداخته اند و يا دنبال ساير مطالب شده اند.

كابل باختر/ 6/ جوزا

شماري ازروزنامه هاي چاپي غيرحكومتي در پايتخت كه بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره هاي امروزي به بحث روي مسايل مختلف سياسي و نظامي دركشور پرداخته اند و نيز اخبار و گزارشهاي را درمورد رويداد هاي جاري كشور و منطقه نشر كرده اند.

روزنامه آرمان ملي برگ نخست رابا خبري آغاز بحث مجلس نماينده گان درمورد پيمان استراتيژيك افغانستان و امريكا شروع وزیر عنوان ، مجلس نماينده گان امروز روي پيمان استراتيژيك بحث ميكند ، دنبال اين موضوع شده است.

به نوشته اين روزنامه ايران 25 مليون دالر را به يك فرمانده جهادي داد تا جلوتصويب اين پيمان را بگيرد همچنان اين روزنامه در ادامه نوشته كه سالانه يكصد مليون دالر به شماري ازرسانه هاي افغانستان از سوي ايران توزيع ميشود.

اين روزنامه همچنان از قول يك عضو مجلس نماينده گان درهمين مورد نوشته ، شرم آور است كه نماينده گان ملت خود را به ده هزار دالر بفروشند.

آرمان ملي در مطلب ديگر از قول امرالله صالح آورده است ، هيچگاه به قاتلان برادر خطاب نمي كنيم . اما اين روزنامه سرمقاله اي شماره امروزي زير عنوان ، نماينده گان ملت كدام يك را مي پذيرند . تصويب پيمان يا شكست دموكراسي و برگشت تروريزم نوشته و آورده است عقد پيمان استراتيژيك  افغانستان با امريكا و ساير كشورها مي تواند متضمن حضور افغانستان درمجامع جهاني به عنوان يك كشور مستقل و با اهميت باشند.

 افغانستان كشوريست كه پيوسته حريم آن توسط كشورهاي همسايه نقض شده و براثرمداخلات اين كشورها مردم افغانستان گرفتار مصايب و تالم بيشمار گرديده اند درحالي كه بعداز امپراطوري احمدشاه دراني تاكنون ، افغانستان هيچ وقت درپي مداخله و دامن زدن به تشنجات دركشورهاي همجوار نبوده است .

آرمان ملي همچنان خبرداده كه شماري از بلند پايه گان دولت قاچاقبران مواد مخدر اند.

راه نجات شماره امروزيرا با مطلبي زير عنوان ،بايد مجدداً از صفر آغاز كنيم آغاز كرده و اين مطلب را درصفحه پنجم دنبال كرده است .

بعضي ها سروظيفه مي روند يا عروسي ؟!مطلب ديگراست كه اين روزنامه در صفحه اول شماره امروزي عنوان كرده و درصفحه دوم آنرا دنبال كرده است.

راه نجات از قول رييس جمهور فرانسه نوشته كه خروج عساكر قطع همكاري هانيست .

راه نجات درصفحه هاي ديگر شماره امروزي به نشرساير مطالب پرداخته است .

روزنامه ويسا در برگ نخست از قول جنرال آلن نوشته كه امريكا اجازه نمي دهد كه افغانستان دیگربه فعاليت تروريستان مبدل شود.

به نوشته اين روزنامه ، قوماندان نيروهاي نظامي امريكا درافغانستان مدعي شده است كه كشورش افغانستان را به خود رها نخواهد كرد.

جنرال جان آلن درگفتگو باسي ان ان تصريح كرد طالبان همچنان درافغانستان فعال است ، اما نمي تواند با استفاده از خشونت به پيروزي برسد.

وي افزود : موفقيت براي طالبان اين است كه نتيجه اي به صورت مسالمت آميز حاصل شود . حمايت آشكار و يكپارچه  گي جامعه بين المللي از افغانستان پيام روشني به همراه داشته است . دراجلاس ناتو نيز برهمين پيام تاكيد شد ، مبني بر اينكه ما افغانستان را با حال خود رها نمي كنيم .

ويسا در مطلب ديگر از قول وزير خارجه پاكستان نوشته كه احتمال دارد راه اكمالاتي ناتو به افغانستان زودتر بازشود.

ويسا از قول رييس جمهور فرانسه همچنان درصفحه اول نوشته كه بعداز خروج نيروهاي نظامي ماكمك ها خودرا به افغانستان ادامه مي دهیم.

ويسا از مطلب ديگر از قول هفته نامه ايكانوميست نوشته كه هدف عمده كنفرانس شيكاگو يافتن راه خروج آبرومندانه از افغانستان بود.

 به همينگونه روزنامه مانده گار درصفحه اول به نخستين سالروز شهادت جنرال داوود ، داوود پرداخته و زير عنوان به خاطر حمايت از چه نظامي خون دهيم اين موضوع را دنبال كرده است .

پاكستان درپي تلافي نشست شيكاگو با تمام امكانات دست داشته افغانستان را همكاري ميكنيم .

پايگاه امريكا در افغانستان اهداف وسيع بين المللي دارد ، از جمله مطالب ديگري است كه ماندگار آنرا درصفحه اول عنوان كرده است .

به همين ترتيب روزنامه انصاف و ديگران يا با نشر مطالب مشابه اي پرداخته اند و با دنبال ساير مسايل شده اند.