25 سرطان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهوری، برگزار شد

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهوری، برگزار شد

کابل/۲۵سرطان /باختر جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری...

گروه طالبان ازآزادی سی زندانی امنیتی درهلمند خبرداد

کابل/۲۵ سرطان /باختر گروه طالبان امروز اعلان کرد که سی زندانی...

دوصدخانواده درغورکمک نقدی دریافت کردند

دوصدخانواده درغورکمک نقدی دریافت کردند

فیروزکوه/۲۵ سرطان/باختر برای دوصد خانوادۀ نیازمند غورامروز کمک نقدی صورت گرفت. یک...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تبصره و مرور بر مطبوعات

 

کابل 4 جدی باختر

ولایت غوردرمیان ولایت های بامیان ، دایکندی ، جوزجان ، فاریاب ، بادغیس ، هرات ، فراه وهلمند یکی ازدورافتاده ترین وفقیرترین مناطق کشوربه شمار می رود.

این ولایت با داشتن نزدیک به هشت صد هزارجمعیت وبیش ازسی وهشت هزارمترمساحت درغرب افغانستان موقعیت دارد.

 باسقوط رژیم طالبان که ایجاد اداره ی موقت وسرازیرشدن کمک های جامعه ی جهانی را نیزدرپی داشت اکثرنقاط کشورشاهد تسریع روند بازسازی وساخت زیرساخت های اساسی بود اما ولایت غورکمترازاین مزایا بهره مند شده است.

درحال حاضراکثرباشنده های این ولایت صعب العبوروکوهستانی به گونه ی ابتدایی وبدوراز هیچگونه سهولت زنده گی می کنند ؛ نبود سرک های قیرریزی شده وحتی راه های هموار وبرق گوای این حقیقت است.

نبود زمینه ی مناسب آموزش وکمبود خدمات آموزشی برای شاگردان ، عدم توجه درست به ساخت زیرساخت های صحی ، بی کاری ، بی برقی ، موجودیت فساد اداری و افراد مسلح غیرمسوول وگروه طالبان مسلح وناامنی های ناشی ازآن ازچالش های عمده ی مردم دراین ولایت را تشکیل به شمارمی رود.

نبود جاده های درست وقیرریزی شده ، عدم توجه به سکتورزراعت وعدم موجودیت بازاربه محصولات زراعتی دهقانان به شدت مانع رشد اقتصادی غوریان که اکثرزراعت پیشه اند شده است.

آژانس خبری باختر مصاحبه ای را با سید انور رحمتی والی ولایت غوردراین زمینه ها انجام داده است. .!

 باختر:جناب والی  صاحب ! گفته میشود که درپهلوی طالبان مسلح هزاران افراد مسلح غیرمسول وهمچنان بیش ازیک صدوپنجاه قوماندان مسلح غیرمسول درولایت غور موجود است . آیا این افراد وگروه هایک تهدید جدی برعدم تامین امنیت مردم وحکومت دراین ولایت محسوب نمیشوند  ؟

والی غور :  همانطوریکه شما گفتید ،واقعآ مشکل اصلی مسله امنیت است ، واولیت کاری من هم دربخش امنیت است که متاسفانه ازدوناحیه مردم ودولت رادرولایت غور  تهدید میکند ، بگونه  ای که شما مطرح کردید یکی گروپ های مسلح غیرمسوول هستند   که بنا به آمارهای ارایه شده بیش از یک صدوبیست وشش گروه مسلح غیرمسول درغور موجوداست که خطرجدی برای مردم ودولت محسوب میشوند ومسئله دیگر طالبان می باشند که همین اکنون درپنج ولسوالی ولایت غور عملآ  حضوردارند تا جایکه توانایی دارند دست به اعمال تخریبی، قتل واختطاف مردم وکارمندان دولت  میزنند .  من با شما موافق هستم که مردم غور ازاین دومورد زندگی شان درمخاطره قراردارد . واکثرمردم مورد اخذی ها ، قتل ، اختطاف وتجاوز به اموال عمومی صورت میگیرد.  .

باختر:جناب والی صاحب !دولت  ، با این همه حضور طالبان و گروهای مسلح غیرمسوول  بخاطر جمع آوری اسلحه  ازنزد این افراد ونابود سازی مخفیگاه های  گروه طالبان چه اجندایی  روی دست دارد ؟

والی غور : ما تلاش داریم که بتوانیم درقدم اول نهاد های امنیتی را درغور تقویه کنیم تا اقتدار لازم را درمقابل گروه های مسلح غیرمسول وطالبان داشته باشیم . چنانچه  ؛شما شاهدهستید که اخیرآیک کندک  اردوی ملی درغور مستقرشده است  ، ولی ما این را با تامین امنیت ولایت پهناآور غور کفایت کننده نمیدانیم وما درخواست کردیم که این کندک به یک لوا مبدل گردد وهمچنان پیشنهاد تشکیل یک واحد یکهزارنفری پولیس محلی را درغور مستقیمآ با مقامات مربوطه درمرکزکردیم  ما همچنان برای  برخورد قانونی وقوی با عناصر مسلح غیرمسوول  یک قطعه خاص نظم عامه و پولیس را  درخواست کردیم وخوشبختانه  اخیرآ دیدار وصحبتی که همراه با  وزیرداخله داشتیم آنها این را وعده نمودند وما امیدوارهستیم که هرچی عاجل پیشنهادات ما ازسوی مقامات  امنیتی مرکزمنظور گردد که ما یک توان لازم را در مقابله با افراد مسلح غیرمسوول وخودسری ها  داشته باشیم . تااکمال این درخواستی ها توانی که درنیروهای امنیتی ما است شب روز درتلاش هستیم که وضعیت امنیتی درشهر ونقاط مختلف  ولایت غور تامین گردد وهمانطوریکه شما شاهد هستید این ولایت دردونیم ماه  اخیر وضعیت امنیتی قابل توجهی ، پیداکرده  وهمچنان ، باازدیاد نیروهای امنیتی مردم درسرتاسرولایت غور دارای امنیت کامل گردند.

 باختر: جناب والی ! گفته میشود دربیشتر، نقاط ولایت غورزورمندان حاکمیت  دارند وهمچنان  زندانهای شخصی وجود دارد وطوریکه مشهود است  محکمه های صحرائی ازسوی طالبان مسلح وافراد مسلح غیرمسوول صورت میگرد  . حکومت چی کارهایی را دراین زمینه انجام داده است ؟

والی غور: خوب مشکل اصلی ما مشکل امنیتی است زندان های شخصی ومحکمه های صحرائی  زایده همین افرادمسلح غیرمسوول است . ما به هیچ صورت این حرکت را تحمل کرده نمیتوانیم . تا حال برخوردلازمی صورت گرفته وازطرق مختلف با زهم تلاش داریم جلوفعالیت این افراد را بگیریم .

باختر: تعدادزیادی ازمردم وهمچنان شماری ازوکلای شورای ملی وشورای ولایتی ولایت غور باایجاد پولیس محلی درغور مخالف هستند ومی گویند که این شبه نظامیان می توانند درناامنی ها سهم بگیرند درحالیکه شما ازایجاد قطعه یک هزارنفری  پولیس محلی خبرمیدهید ؟

والی غور : تشویش که نماینده گان منتخب مردم وساکنین دارند ؛ احتمالا ازاین ناحیه باشد که  مطابق طرزالعمل خاص  پولیس محلی  استخدام نگردد ومن امید وارهستم مطابق طرزالعمل وزارت امورداخله ،  قطعات پولیس محلی  درساحات مورد نیاز ایجادنمائیم تا سبب رضایت مردم ونماینده گان مردم باشد وهم سبب تامین امنیت شود ، ومن غرض معلومات شما عرض میکنم که  بسیارمشکل است که ما بتوانیم  تمام ساحات مرزی 5 ولسوالی هم مرز با  هلمند ، فراه ،هرات وفاریاب را اردو وپولیس ملی تحت پوشش قراربدهیم هم برای ما قیمت  تمام میشود وهم آ نقدر پرسونل دراختیارنداریم . چنانچه موثر خواهد بود که ما باقطعات بسیارکوچک محلی با قیمت ارزان وبگونه درست  تامین امینت کنیم وکنترول کنیم ، وتنها  راه اساسی ومعقول  این خواهد بود  که تحرک طالبان را ما توسط  نیروهای همکارمحل  ازبین ببریم.

 باختر: جناب والی صاحب !اززمان ولایت شما تا کنون چی تعداد ازطالبان وافراد مسلح غیرمسول به پروسه تحکیم صلح یکجاشدند وازسوی دیگرتاچه اندازه ای مقامات محلی دررفع کشیده گی ها وخشونت های قومی ومحلی درغورمفید واقع شده اند.

والی غور: خوب ازمدت زمانی که دراین ولایت آمده ام کدام گروپ با پروسه صلح یکجانگردیده  اما درقدم اول درهمکاری با شورای صلح ودیگرنهاد های مردمی ودولتی ازطریق کمیسیون 17نفری طرح صلح را آمده کردیم واین طرح را رسمآ ابلاغ نمودیم وتاهنوزاین طرح عملی نشده  همچنان کاربشدت جریان داردکه مواد مندرج درفیصله نامه عملی شود وچنانچه  ریس جمهور حامد کرزی توجه خاص درارتباط درغور داشت هئیت را توظیف کرده به خاطر حل مشکل قوم چیشتی وپهلوان ،که  الحمد الله آنهم نهایی شده و شورای امنیت نیز گزارش هئیت اعزامی را تائید نموده است ومه  امید وارهستم درآن زمینه اقدامات لازمی صورت بگیرد ودرنتیجه با حل دومشکل کلید ی ونهایت اساسی  دردونقطه  ولایت غور  سبب تامین امنیت وثبات دراین ولایت گردد

باختر: اگراین  گروه هاوافراد به صلح آمده گی نداشته باشند کدام پلان خاص درنظر دارید ؟

والی غور :  همچنان سعی ما در اینست که از راه صلح ومصالحه حل گردد واگر نه طبعی است حکومت راه های دیگری درنظر دارد که بموقع ازآن استفاده خواهیم  کرد .

باختر: ازسوی دیگر شماری ازآگاه هان امورسیاسی واکثریت مردم غور ازترکیب ونقش اعضای شورای صلح درامرتحکیم بخشیدن صلح بی باورهستند ، شما هم با اینها موافقید؟

والی غور:خوب ما آخیرآ یک بازنگری عاجل  داشتیم به ترکیب اعضای شورای صلح، تعداد ازافراد تغییرکرده چهره های نوآمده ولی این عضویت یک عضویت  ثابت نیست این هم  بستگی دارد به میزان فعالیت وحضور افراد وچنانچه دوستانیکه اخیرآ به کمیته صلح این ولایت جذب شده وازقبل بوده اگر در راستای کاری خویش ازخود ، تحرک وفعالیت خوب نشان ندهند ، یقینآ که تجدید نظرصورت میگیرد وافراد فعال وبا تحرک وموثرتری به ترکیب کمیته صلح ولایت غور  جذب خواهیم کرد  .

باختر :  آیا برنامه ی  صلح  دراین ولایت موفق بوده است ؟

والی غور : خوب به هر صورت دوستان کارهایی کردند ونزدیک به سه صد تن ازمخالفین به پروسه صلح دراین ولایت ، پیوسته است  . به نظرمن یک گام خوب است  ؛ واما چالیشهایی هم وجود دارد ما روی آن تمرکزداریم که به زودی اصلاحاتی را با  وضعیت دارالانشا کمیته صلح و باروند  کاری کمیته  صلح ،اتخاذ خواهیم کرد وآرزوی ما اینست که کمیته صلح با تحرک فعالیت بیشتر به کارشان ادامه بدهند .

باختر :  بیشتر مردم ولایت غور ازنحوه ی قضاوت نهادهای عدلی وقضای ورشوه ستانی آنها  شاکی هستند دراین بخش چی برنامه ای روی دست دارید ؟

والی غور : یقینآ مشکلات است واگر رسانه های محترم معلومات دراختیارداشته  باشند سپاس گزاری میکنیم که  همراه ما ، شریک بسازند ومه دربخش خدمات ملکی شکایت بسیارجدی درجریان نیستم ودرمورد نهاد های عدلی وقضای اگر مشکلی هم  باشد ، جناب ریس محاکم یک شخصیت عالی وفرهیخته است وامید وارهستم با سعی تلاش این همه مشکلات  اگر وجود داشته باشد حل گردد. .

باختر: گفته میشودکه شماری ازروسای دوایر دولتی مدیریت ضعیف داشته وهمچنان شماری نیزازلیاقت وشایستگی برخوردار نمی باشند . تاکنون ،بازنگری دراین رابطه ازسوی شما صورت گرفته ؟

والی غور : درمجموع  نگاه من توام با اعتماد واحترام با همکاران وپیگیری وارزیابی کاری همکاران ما است که ماه این کاررا شروع کردیم پلان هاوبرنامه های اجرایی   درپیش روی هراداره وجود دارد طبعی است که روند کاری ادارات محترم را تعقیب خواهیم کرد . تلاش ما اینست که درمجموع اداره محلی پویای  تحرک وشورعلاقه مندی خدمت بوجود آورد  واین تنها به چهره یک اداره ویک ریس امکان پذیرنیست ومه امید وارهستم که همه همکاران ما با  عشق ، علاقه  ونشاط لازم  خود رابر خدمت مردم عزیزولایت غور  عیارنمایند  . طبعا اگر چنانچی مطابق به قانون ومقررات فرصتی  بخاطر ارزیابی همکاران به پیش بیاید یقینا" سعی خواهیم کرد که درهر رده ازکارمند دولت درغوررا مرود  ارزیابی قراردهیم سعی نمائیم همان نگاه منصفانه ودورازملاحظات شخصی وعقاید شخصی . .

باختر : جناب والی صاحب کمکهای نهاد های کمک کننده اعم ازنهاد های دولتی وموسسات غیردولتی به مستحقین نمیرسند ازاین موضوع اطلاع دارید واگرمطلع هستید تاکنون چی کار های انجام داده شده است ؟

والی غور :متاسفانه  کمکها به مردم غوربه آنصورت ، صورت نمیگرد واماکمکهای مهاجرین ، دبلیو اف پی ، حوادث ، سرمیاشت وانکشاف دهات  وکمکهای تخم بذری  ریاست زراعت است که تاکنون  کدام شکایت خاص وجود ندارد وسعی ما اینست که گزارش های ادارات یاده شده را مورد توجه قرارمیدهیم ورسانهای محترم ومردم دراین رابطه اطلاعات خود را با ما شریک بسازند .

باختر: تجاروراننده هااز اخاذی های غیرقانونی درمسیرشاهراه غور – هرات همواره  شکایات می کنند دراین مورد شما چی تدابیرروی دست دارید ؟

والی غور : خوب من دراین اواخر درجریان نیستم اما درحدود بیست روزپیش تعقیب میکردم  بعد ازاستقرارپولیس درشاهراه غورالی مرز هرات  شکایت مردم بسیاراندک شده واما ازساحه فعالیت ملا مصطفی اخذهای وجود دارد ملا مصطفی پنج تا هفت  زنجیرایجاد کرده وازپنجصد تا هفتصد افغانی ازهر موتر اخذمیکند این موضوع یک معضله جدی است ما امید وارهستیم تادرنتیجه  تلاش هئیت اعزامی ریاست جمهوری  این مشکل  حل شود. .

باختر: روند بازسازی وساخت زیرساخت ها درغوربسیارکند است چه علت وانگیزه ای مانع تسریع این روند می شود؟

والی غور : متاسفانه درولایت غوراولآ توجه بسیار اندکی به بازسازی صورت گرفته وثانیا برنامه های عمرانی اعمال شده عمدتآ درمرکز وولسوالی های دولتیار ولعل این ولایت  اجراشده خیلی ازمناطق  ولسوالی ها ومناطق  دوردست هستند که یا اصلا پروژه های بازسازی درآن نرفته واگر رفته یک الی دوپروژه مانند تعمیرمکتب هشت یا  ده صنفه زیاد تر کارنشده  به هر صورت تاسف من اینست که یک تعادل دراین ارتباط صورت نگرفته اما کارهایی درغور شده عمدتآ تغیرات درسه منطقه  هم در مرکزهم  دولتیار ولعل بوجود آمد ه من امید وارهستم    با آغازکارشاهراه غور- هرات وشاهراه غور الی گردن دیوال و میدان شهر این تلاش یک رونق پیداکند وتمام آرزووتلاشهای ما بالای بازسازی  ونوسازی متمرکزاست امید واریم سال آینده در همین دوسمت که عرض کردم کارهای بازسازی شروع گردد. وهمچنان ازطریق دفترملکی جاپان نزدیک به  هشت میلیون دالر با حمایت ازمعارف وبازسازی ونوسازی دربهار آینده دراختیارقرارمیگیرد  ومناطقی که  تحت پلان قراردارد کار جریان بگیرد همچنان دوستان جاپانی ما شفاخانه ولایتی غوررا با ساخت تاسیسات جدید نوسازی می کند که این هم گام خوبی برای رفع گوشه ای ازچالش های صحی مردم است..

باختر : مردم غور ازنبود برق آبی رنج می برند وتاکنون هشتاد فیصد مردم این ولایت از نعمت برق محروم هستند دراین رابطه پلانهای کاری تان چیست؟

والی غور : ما اساسآ سه مطلب کلیدی داریم درغور یکی بخش امنیت است ویکی بخش  سرک  وبخش  برق است با اکثریت مقامات مرکزی صحبت کردیم دررابطه برق تاکید زیاد نمودم به هرشکل ممکن درسال آینده  بند برق پوزه لیچ شروع گردد . به تلاشها ادامه خواهیم داد وحق اساسی مردم غور است ومن با شما موفق هستم که مردم ولایت غور ازاین مشکل جدی رنج میبرند  .

باختر:  جناب والی صاحب صحتمندی یکی ازنیازهای اساسی وضروریات اولیه انسانهاست که مردم غور شدیدآ به کمبود شفاخانه ، کلنیک داکترو بعد فاصله راه ها ، مواجه هستند . بخاطر رفع این معضله ، تدابیرخاصی روی دست می باشد  ؟

والی غور : به هرصورت موضوع نهایت مهم است ما شکایات پیوسته ازسوی مردم دراین رابطه داریم هم بخاطر داکترهای غیرمتخصص وکمبود ادویه که دربخش کمبود ادویه همراه با ولسوالها ی خود صحبتی  داشتم امید است که بتوانیم  توسط  موسسه قرارداد کننده   این مشکل را حل نمائیم

 باختر:  فصل زمستان فرا رسيده است  دراین فصل اکثریت راه های موا صلاتی غور بسته میشود سردی هوا ، نبود مواد سوخت به مردم رسیدن مریضان به شفاخانه ها وکلنیک ها یک مشکل و معضله دیگریست ، روی ای موضوع چی تدابیرگرفته شده است ؟

والی غور: درقسمت پاک کاری سرک ها تدابیر وسیع روی دست است من ازامروزدستوردادم که برف پاکی شروع گردد امید وارم راه هایی که  شامل پاک کاری  گردیده است ، همواره  بروی ترافیک بازباشد . که تمام  مریضان  ومردم ما  به کلينیک های صحی وکاروبارخود رسیده گی کرد بتوانند.

 

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که به دسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارشهای را درمورد رویداد های کشور و منطقه نشرکرده اند .

روزنامه آرمان ملی از قول جنرال منان نوشته که درناامنی های شمال گروه های مسلح غیرقانونی دست دارند این روزنامه سرمقاله ای شماره امروزی را زیر عنوان امارت طالبان بوي اسلامی ندارد نوشته وچنین آغاز کرده است .

دیگر جای تردیدی باقی نمانده است که طالبان جز زبان زور را نمی شناسند وحاضر نیستند برخوان مصفای مذاکره ومفاهمه نشیند.

نشست پاریس وهمایش طرف های درگیری افغانی  در آن نشان دادکه طالبان حاضر نيستند برای آوردن صلح درکشور کارکند وفقط به امارات خویش می اندیشد که خود برآن نام اسلامی نهاده بودند وبویی از اسلام نمی داد .

به نوشته این روزنامه طالبان در به اصطلاح امارت اسلامی خویش زندان طلایی برای مردم خودساخته بودند ومردم را مجبور می کردند که دریک وقت  برای دلخوشی آن ها چند بار نمازپیشین را بخوانند .

سرمقاله به همین گونه ادامه یافته وبا این پرگراف خاتمه داده شده است . مردم ما به یاد خواهند داشت که چگونه نظامیان پاکستانی برای برقراری امارت نا اسلامی شان  در کنار آن ها ، شهر و ده ، کشور ما را به آتش کشیدند واز کشته ها پشته ساختند .

دولت افغانستان باید بجای اندیشیدن به مذاکره با طالبان به تقویت نیروهای دفاعی افغانستان بیندیشد وبه این که باید از موجودیت نیروهای جامعه جهانی درنابودی لانه های ترور وتروریست پرور درآنسوی خط دیورند استفاده کند تا این آشیانه های شروفساد نابودشود ما دم خوشی نخواهیم زد .

به همین ترتیب  روزنامه آرمان ملی مطلبی را زیر عنوان های طالبان به قطعات طيارات بدون سرنشین دست یافتند، حکومت پاکستان سفیر افغانستان دراسلام آباد را احضار کرد.درصفحه اول نشرکرده است .

روزنامه ماندگار برگ نخست را با عنوان ماهی ز سربگندد نه زدم . آغاز کرده واین موضوع را درصفحه شش شماره امروزی دنبال کرده است .

اما این روزنامه درمطلب دیگر زیر عنوان انگلیس نگران سرنوشت افغانستان است نوشته : اسناد داخلی دولت انگلیس حاکی از آن است که پولیس افغانستان با آغاز خروج سربازان خارجی ، همچنان از فساد شایع ومشکلاتی نظير پارتی بازی وسواستفاده از مواد مخدر رنج می برد. به نوشته این روزنامه :اسناد بدست آمده از سوی وزارت امور خارجه انگلیس نگرانی رسمی مقامات این کشور درخصوص سرنوشت افغانستان وتوانایی این کشور در مهارطالبان را درصورتی که رهبران این کشور نتوانند فساد را که در رده های پولیس ملی افغانستان ریشه کن کند فاش می سازند .

درگزارش محرمانه درخصوص عملکرد پولیس افغانستان AUPآمده است تا زمانی که تغیيرات اساسی برای اعلام تعريف درستی ازشرافت ومشروعیت درپولیس افغانستان به اجرا درنیاید این سازمان ،خدمتی غیرموثر ومشکل دار را طی دهه های آینده به شهر وندان ارایه خواهد داد .

ماندگار همچنان ازقول  ديپلمات پاکستانی نوشته : سازش درافغانستان اولویت ماست .

به نوشته این روزنامه : به گفته ديپلمات های غربی ومقام ارشد پاکستان، فرمانده ارتش این کشور سازش میان گروه های مختلف در افغانستان را در اولویت اولیه قرار داده وجدید ترین وواضح ترین نشانه درمورد این مساله این است که اسلام آباد تلاش می کند تا صلح وسازش را میان دولت افغانستان وطالبان ایجاد کند

این روزنامه درمطلب دیگر از قول وزارت خارجه کشور نوشته که ایجاد حکومت موقت خواب وخیال است ونیز درهمین صفحه از قول شورای عالی صلح عنوان کرده که باج نه می دهم .

ماندگار درصفحه های دیگر شماره امروزی دنبال سایر مطالب شده است

به همین ترتیب روزنامه سروش ملت دربرگ نخست زیر عنوان اپوزیسیون پیشگام درمعامله گری با طالبان نوشته : مردم افغانستان به نشست مشورتی پاریس به عنوان گامی مثبت که ثبات امنیت وامید واری که به ارمغان  آورد چشم بسته بودند، اما بر عكس فرجام اين نشست، دلهره، اضطراب وکابوس بازگشت طالبان را به همراه آورد .

نماینده گان اپوزیسیون ، جامعه مدنی ، حکومت افغانستان با نماینده گان گروه طالبان وحزب اسلامی در پاریس گردهم آمده بودند تا با گفتگو های رو دررو گشایشی عزتمندانه درین  بست مصالحه پدید آورند.

این روزنامه نیز از قول وزارت خارجه کشور در برگ نخست عنوان کرده که ایجاد اداره موقت خواب وخیالی بیش نیست این روزنامه همچنان درمطلب دیگر درصفحه اول ازقول طالبان عنوان کرده که دولت وقانون اساسی افغانسان را به رسمیت نمی شناسیم .

تظاهرات خشونت آمیز درولسوالی مالستان غزنی یک کشته داد . وزارت مالیه وتکرار خطای گذشته درطرح بودجه 1392از جمله عنوان های می باشند که سروش ملت دربرگ نخست نشرکرده است .

روزنامه وحدت نیز درشماره امروز از قول طالبان عنوان کرده است که دولت وقانون اساسی را به رسمیت نمی شناسیم .

وحدت دربرگ نخست به هشدار اداره ملی حفاظت از محیط زیست، نشست به وضعیت محیط زیست درکابل توجه کرده نوشته : اداره ملی حفاظت از محیط زیست از وضعیت بدمحیطی شهر کابل وبرخی از شهر های پرنفوس دیگر افغانستان به شدت ابراز نگرانی می کند این اداره هشدار می دهد اگر حکومت موضوع محیط زیست را در الويت كار اش قرار ندهد وضعيت محيط زيست در کشور بدتر می شود . کشف ده ها کیلوگرام موادمخدر درولایت فراه ، بازهم درولایت كندز به یک کودک تجاوز شد از جمله عنوان های دیگری می باشد که وحدت دربرگ نخست نشرکرده است به همین ترتیب روزنامه های سخن جدید هشت صبح انصاف ودیگران یادرشماره های امروزی دنبال نشرمطالب مشابه ای شده اند ویابه نشرسایر مطالب پرداخته اند .

ختم 

 

کابل باختر/3/ جدی

ازروزجهانی مبارزه بافساداداری دیروز درکابل درحالی تجلیل بعمل آمد که دولت افغانستان متهم است نتوانسته فساد اداری را در کشور مهار نماید درحالیکه دولت افغانستان این پدیده را یک پدیده نامیمون صادرشده از خارج میداند.

مبصر آژانس باختر مینگارد: روز گذشته از روز جهانی مبارزه با فساد اداری درکابل تجلیل بعمل آمد .

 تجلیل از این روز در حالی برگزار میشودکه دولت افغانستان  متهم است که در مبارزه با این پدیده کوتاه آمده و از فساد اداری درافغانستان با القاب نا موزون و گوناگون یادمیشود وضعیت مبارزه با فساد اداری درافغانستان تا اندازه پیچیده است که شماری زیادی از کشور های خارجی درکنفرانس  توکیو  كه در اوايل سال روان پیرامون افغانستان برگزار شد کمک های شان را منوط با برچیدن  گلیم فساداز افغانستان دانستند.

افغانستان در جمله کشور های اول آلوده به فساد درجهان معرفی شده ضمناً انتقاد های شديد متوجه مقامات دراین کشور است که نتوانسته این مشکل را مدیریت نمایند.

مقاما ت افغان منجمله حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان می پذیرند که فساد درافغانستان وجود دارد آنهابه ابعاد مختلف این پدیده اشاره میکنند که باعث گردیده فساد درجامعه افغانی ریشه دواند که عوامل داخلی وخارجی دارد در رابطه به عوامل داخلي فساد اداري بايد گفت امروز در شماری از ادارات وشعبات رسمی از مراجعین طمع و توقع وجوددارد ، رشوه و تقاضا های خلاف  قانون صورت میگیرد ودربرخی از قرار دادها استفاده جویی ها وجود دارد وجودچنین خلاف ورزیها جامعه رارنج میدهد و بی باوری ها را نسبت به نظام و اداره درکشور زیرسوال میبرد .

عوامل داخلی پدیده به نام فساد زمانی در کشور میتواند کاهش یابد که حکومت قانون درکشور رایج گردد وقانون محوری اصل حکومت راتشکیل دهد ، برخورد های سلیقوی وشخصی در رده های مختلف رهبری درکشور خاتمه یابد ، اصلاحات اداری به میان آمده اجراات اداری کوتاه گردد تبلیغ  علیه این پدیده در جامعه سنتی افغانستان آنهم ازطریق منابر و رسانه های همگانی نیزمیتوانددراین راستا موثر عمل نمایند و بالاخره چهره های آلوده به فساد به جامعه معرفی و نسبت به آنان از جدیت و قاطعیت کار گرفته شود. آنچه گفته شده مشکل دربعدداخلی این پدیده است مگر این نکته فراموش نشود که این پدیده در جریان ده سال گذشته در وجود و حضور جامعه جهانی در کشور رشدنموده است  . علت آن است که برخی موسسات وبرخی کشور های کمک کننده کمک و همکاری شان را با افغانستان به خواست خودو روی منافع مشخص خود انجام دادند آنها درچوكات چنین همکاری ها برنامه های استراتیژی وسرمایه گذاری سیاسی شان رادرنظر گرفتند بیشتر به منافع، سلیقه و دورنما ي کارشان درافغانستان پناه بردند مقامات افغان بار ها این نکته را بیان داشتند که شماری از موسسات دولت درداخل دولت ایجاد کرده اند خود قرار داد می نمایند ، خود پروژه  میدهند خودوارسی می نمایند خودنتیجه گیری میکنند این یک امر مشهود و هویدا است که پروژه های بزرگ از سوی همین موسسات ایجاد و قراردادشد که هیچ حساب وکتاب آن معلوم نیست زیرا موسسات یادشده خود را نزد هیچ مرجع واداره ملی و بین المللی مسوول ندانسته اند ضمناً مقداری زیادی از پولهای کمک شده به ا افغانستان بیشتر مصرف برنامه هاي  شخصی این موسسات شده است. حرف دیگر نیز وجوددارد که شماری از کشورها و موسسات روی دلایل مشخص وبخصوص خودمیکوشند برخی نارسایی ها و مشکلات را جنبه سیاسی دهند و از آن به عنوان وسیلهء فشار علیه نظام موجود استفاده نمایند باری این موسسات از نا امنی سخن میگویند ،باری اوضاع افغانستان را در نبود نیروهای خارجی وارونه جلوه میدهند وزمانی هم از گسترش فسادسخن میگویند.

 به باور برخی از آگاهان سایسی و گرداننده گان امور، شماری از حلقات سیاسی و استخباراتی بیرونی میکوشند تابا تکرار این اتهامات و داوری ها فشار بردولت و مردم افغانستان رابیشتر سازند.

این یک امر يقینی است که فساد یک پدیده افغانی و منحصر به جامعه افغانی نیست . ایجاد یک اداره مشخص ازسوی بارک اوباما رییس جمهوری امریکا غرض بررسی مصارف اداره های مختلف آنکشور در افغانستان مبین این امر است که برخی از ادارات و حلقات آنکشور درافغانستان آلوده با فساد اند ضمناً باج پردازی شماری از کشور های غربی برای طالبان برای مصونیت افراد ووسایط شان نیز میتواند نمونه از گسترش فساد در افغانستان باشد .

چنانچه  سفیر انگلیس مصاحبه بایک شبکه تلویزیونی افغان اعتراف کرد که شماری ازنهادهای خارجی درگیر فساد درافغانستان اند.  این گفته ثابت میسازد که فساد تنها در چند اداره و یا دفتر وابسته به حکومت افغانستان وجود ندارد بل این پدیده گسترده ، در نهادهای وابسته به کشور های غربی نیز وجوددارد.

آگاهان سیاسی میگویند که پدیده فساد اداری همانگونه که در حال گسترش است قابل مهار نیز میباشد راه حل این است که همه اطراف باید بپذیرندکه فساد به نوع در ادارات وابسته به آنها وجود دارد همانگونه که دولت افغانستان به بعد داخلی این پدیده اعتراف میکند نهادهای خارجی نیز باید مشکل شان را بپذیرند و درصدد همکاری با هم باشند.

بر چيدن گليم فساد تنها با ایجاد یک راهبرد دقیق کاری وایجاد یک میکانیزم عملی قابل امكان است نه بااتهام بستن ها و گذاشتن شروط .

 

شماري از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند در شماره های امروزی به بحث روی مسایل سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را در مورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.

روزنامه هشت صبح در صفحه اول زیر عنوان، طرح بودجه 1392 رد شد نوشته : طرح بودجه سال مالی 1392 دیروز به دلیل نبود توازن، مشخص نبودن پروژه های 36 ملیون دالری برای یازده ولایت قرضه 56 ملیون بدون تصویب مجلس نبود بودجه 2 ملیون دالری برای پروژه ایجاد تلویزیون برای مجلس، افزایش در بودجه دفتر ریاست جمهوری و مشکلات در اصول نامه اي بودجه رد شد.

به نوشته این روزنامه، مجلس نماینده گان به معرفی رییس دادگاه عالی تاکید کرد.

هشت صبح به دنبال این عنوان نوشته : مجلس نماینده گان یک بار دیگر ازرییس جمهور خواست تا رییس دادگاه عالی لوی حارنوال و شماری از رییسان اداره های مستقل را که بر مبنای قانون اساسی مکلف به گرفتن رای اعتماد از مجلس نماینده گان هستند به این مجلس معرفی کند.

مجلس نمانیده گان دو سال پیش رییس و 5 عضو دادگاه عالی و هم چنین لوی حارنوال را به دلیل مداخله در انتخابات پارلمانی 1389 سلب صلاحیت کرد.

به نوشته این روزنامه : از جانب دیگر، زمان پیش بینی شده در قانون اساسی برای برخی از مقام های یادشده نیز، سال گذشته پایان یافته است.

هشت صبح در همین صفحه زیر عنوان، اسپانیا می خواهد پس از سال 2014 نیز در افغانستان حضور داشته باشد.

نوشته : ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا در سفر به افغانستان گفته است که این کشور علاقمند است پس از سال 2014 نیز در افغانستان حضور داشته باشند. آقای راخوي در دیدار با حامد کرزی در کابل گفته است

که پادشاه اسپانیا علاقمند است که این کشور پس از سال 2014 میلادی در افغانستان حضور داشته باشد و به کمک های خود ادامه دهد.

هشت صبح در برگ های دیگر شماره امروزی دنبال سایر مطالب شده اما روزنامه سخن جدید، دربرگ نخست به دیدار صدراعظم اسپانیا از ولایت بادغیس توجه کرده مطلبی نشر نموده است.

این روزنامه در مطلب دیگر زیر عنوان فساد اداری، حقیقیت تلخ در افغانستان نوشته: حامد کرزی رییس جمهور کشور روز شنبه در کابل اعلام کرد که بیش تر قرار دادهای کلان، بدون اجازه حکومت از سوی برخی مقام های دولتی و وابسته گان آنها با خارجی ها امضا می شود.

به نوشته این روزنامه : آقای کرزی گفت که فساد اداری در افغانستان، ناشی از قرار دادهای است که بدون اجازه حکومت از سوي کشورهای خارجی با شماری از مقام های دولتی افغان و وابسته گان شان، امضا می شود.

رییس جمهور کرزی این مطالب را در مراسم، تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل مطرح کرده است.

سخن جدید  همچنان درهمین صفحه خبرداده که سفیر افغانستان درپاکستان احضار شد.

به نوشته این روزنامه : پاکستان روزشنبه دوجدی دراعتراض به شکنجه گروهی از اتباع خود در کابل سفیر کشور را در اسلام آباد احضار کرد.

 منابع رسمی اعلام کردند مقامات پاکستانی پس از آن که شکایاتی درباره شکنجه بیست ونه کارگر پاکستانی در کابل دریافت کرده اند ، مرز های این کشور را باافغانستان بستند وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد، دولت پاکستان رویدادی را که براساس آن بیست و نه پاکستانی که در حال بازگشت از افغانستان بودندو باوجود دراخیتار داشتن مدرک معتبری برای سفر ، توسط نیروهای افغان به شدت موردضرب وشتم قرارگرفتند جدی میگیرد."

سخن جدید درمطلب دیگر عنوان کرده طی سال 2012 صورت گرفته است 333حمله طیاره های بی سرنشین امریکا درافغانستان .

به نوشته این روزنامه تازه ترین گزارش منتشره درامریکا نشان داده است که امریکا 333حمله با استفاده از طیاره های بدون سرنشین درافغانستان درسال جاری میلادی انجام دادکه بیش از تمام حملات این طیاره ها درپاکستان  درهشت سال گذشته محسوب  میشود.

 این روزنامه همچنان  درصفحه اول از قول مجلس نماینده گان عنوان کرده که بودجه سال 1392 سلیقه ای است .

 به همین ترتیب روزنامه سخن جدید در صفحه  های دیگری شماره امروزی دنبال سایر مسایل شده است.

 اما روزنامه ماندگار در برگ  نخست از قول کرزی نوشته ، خود رامقصر ندانید ، فساد کار دیگر ان است .

این روزنامه  این مطلب را درصفحه  ششم دنبال کرده اما درصفحه اول نوشته  مجلس طرح بودجه سال 1392 را ردکرد  ماندگار درصفحه اول از قول وزارت صحت عامه کشور عنوان کرده ، بیش از 50 درصد مردم افغانستان بیمارروانی هستند.

به نوشته  این روزنامه  وزارت صحت عامه می گوید که نصف جمعیت افغانستان مبتلا به بیماری های روحی وروانی هستند که حدود نوددرصدآنان را زنان تشکیل میدهد.

بارک اوباما به عیادت اسدالله خالد  رفت ، کرزی بایک دیدبازباامریکا می رویم  ازجمله عناوینی می باشند که روزنامه ماندگار درصفحه اول نشر کرده است به همین ترتیب روزنامه های وحدت ملی ، انصاف ، نسل سه ودیگران درشماره های امروزی یابه نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند ویابه نشر سایر مطالب پرداخته اند.