24 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پولیس کندز مواد نیشه آور کشف کرد

پولیس کندز مواد نیشه آور کشف کرد

کندز/ 24 عقرب/ باختر پولیس کندز یک مقدار مواد نشه آور...

ده ها جوان در پروان حرفه آموختند

ده ها جوان در پروان حرفه آموختند

چاریکار/ 24 عقرب/ باختر برای یکصد و بیست جوانی که حرفه...

تبصره

تبصره

کابل/ ۲۴ عقرب/ باختر آلودگی هوا و خرابی محیط زیست در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

كابل باختر/ 3/ سرطان

شماري از روزنامه هاي چاپي غير حكومتي در پايتخت كه بدسترس قرارگرفته اند درشماره هاي امروزي به بحث روي مسايل مختلف سياسي ونظامي دركشور پرداخته و نيز اخبار وگزارش هاي را در مورد رويداد هاي جاري كشور و منطقه نشر كرده اند.

 روزنامه باور ملي دربرگ نخست از قول رييس جمهور آورده و نوشته است كه تجزيه خواهان اين آرمان ملي را مانند پدران شان به گور خواهد برد .

اين روزنامه همچنان از قول رييس جمهور آورده است . تاكنون به اساس دلايلي مصلحت انديش بودم . اما بعداز نمي باشم .

به نوشته اين روزنامه امريكا تحقيقات را درمورد فساد در شفاخانه اي سردار محمد داوود خان آغاز كرده است.

 باور ملي همچنان خبرداده كه راجا پرويز اشرف صدراعظم جديد پاكستان شد.

 به نوشته اين روزنامه در غزني طالبان مسلح قرآن شريف را سوختاندند.

باور ملي همچنان در صفحه اول خبرداده كه سازمان ملل متحد پلان دارد امور مربوط را كمتر سازد.

اما روز نامه آرمان ملي دربرگ نخست به سخنان رييس جمهور درمجلس فوق العاده شوراي ملي توجه و نوشته  رييس جمهور دراين مجلس گفته است كه در آوردن اصلاحات كسي ازمن آزرده نشود.

 به همين ترتيب روزنامه آرمان سرمقاله اي شماره امروزي را نيز دراين مورد اختصاص داده و نوشته : رييس جمهور افغانستان دريك نشست فوق العاده در شوراي ملي يك بار ديگر از آوردن اصلاحات در نظام سخن گفت كه بايد نهادهاي سه گانه دولت از تصميم وي مبني بر اصلاحات نظام حمايت كنند.

 آرمان ملي همچنان در صفحه اول عنوان كرده است كه كتاب اتنو گرافي اقوام افغانستان توسط لوي سارنوالي جمع آوري شد.

 آرمان ملي در صفحه دوم مطلبي را زير عنوان ، عوامل عمده دركشور و راه هاي بيرون رفت نشر كرده است.

روزنامه ماندگار نيز به سخنراني كرزي درمجلس فوق العاده  شوراي ملي توجه كرد، مطلبي را درصفحه اول نشر كرده است اين روزنامه همچنان از قول باشنده گان ولسوالي اندرغزني نوشته كه طالبان نسخه هاي قرآن كريم را به آتش كشيدند .

 به نوشته اين روزنامه : باشنده گان ولسوالي اندرولايت غزني ميگويند كه طالبان دراين منطقه چند نسخه قرآن را سوختانيده اند ، آنها پاره هاي قرآن هاي سوخته را به شهر غزني آورده به خبرنگاران و نماينده گان شوراي ولايتي نشان دادند.

 ماندگار همچنان درصفحه اول از قول جان آلن قوماندان نيروهاي بين المللي درافغانستان عنوان كرده كه كشتار قرغه كار شبكه حقاني بود.

به نوشته اين روزنامه : فرمانده عمومي نيروهاي خارجي در افغانستان شبكه حقاني را در حمله به هوتلي در قرغه متهم كرده و گفته كه اين شبكه با استفاده از پناگاه هاي امنش در پاكستان غير نظاميان افغان را آماج قرارمي دهد.

طالبان مسلح شب جمعه برهوتل سپوژمي درمنطقه تفريحي قرغه حمله كردند و دست به كشتار غير نظاميان بي گناه زدند.

 فرمانده عمومي آيساف گفته است : اين چنين اعمال وحشيانه بايد با شديد ترين الفاظ محكوم شوند.

 ماندگار همچنان درصفحه اول خبرداده كه طرح ترور والي هرات خنثي شد.

به همينگونه روز نامه ماندگار درصفحه هاي ديگر شماره امروزي مطالب ديگري را نشر كرده است.

 روزنامه هشت صبح نيز دربرگ نخست به حادثه تروريستي قرغه توجه كرده و از قول وزارت داخله كشور عنوان كرده كه مهاجمان قرغه از پاكستان آمده بودند.

يك دهه مصلحت گرايي و دو سال قانون گرايي عنوان مطلب دگري ميباشد كه روز نامه هشت صبح در صفحه اول نشر كرده و نيز نوشته كه بريتانيا از افزايش فساد درافغانستان نگران است.

 هشت صبح همچنان در همين صفحه از قول باشنده گان ولسوالي اندر ولايت غزني نوشته كه طالبان در غزني چند نسخه قرآن را سوزانده اند.

 اين روزنامه سرمقاله اي شماره امروز را پيرامون حادثه تروريستي درقرغه نوشته و نيز خبرداده كه كشتي حامل پناهجويان درنزديكي استراليا غرق شد .

 اين روزنامه همچنان در پيوند به حادثه تروريستي قرغه از عالمان در صفحه دوم نقل كرده آورده است برمراكز غير نظامي حمله نكنيد.

به نوشته اين روزنامه ، كنفرانس بين المللي درهمكاري اسلامي براي آينده صلح آميز افغانستان كشتار مردم ملكي را يكي از عوامل ازدياد نا امني درافغانستان خوانده و خواهان ايجاد اصلاحات در تركيب اعضاي شوراي عالي صلح شده است .

 به نوشته هشت صبح اين كنفرانس در قطعنامه اي حمله بر مناطق مسكوني ، تجارتي و مردم ملكي محكوم شده و از تمام طرف هاي درگير تقاضا گرديده كه مردم را قرباني دسيسه مقاصد سياسي شان نكنند.

 به همينگونه روزنامه هاي افغانستان ، سخن جديد وديگران يابه نشر مطالب مشابه اي پرداخته اندو يا دنبال ساير مطالب شده اند.

ختم/ نالان

كابل باختر/ 31/ جوزا

سفير پيشين امريكادركابل به اين عقيده است كه پاكستان تمايلي براي ازبين بردن پناهگاه هاي امن شورشيان ندارد . اين سخنان در حالي بيان ميشودكه قبلاً نيز مقامات امريكايي، پاكستان را متهم به عدم همكاري در راستای مبارزه با تروريزم و القاعده نموده اند.

 مبصر امور امنيتي آژانس باختر مينگارد ، كارل ايكن بيري كه قبلاً به عنوان هماهنگ كننده برنامه هاي نظامي امريكا براي افغانستان ، قوماندان عمومي نيروهاي ائتلاف و سفير امريكا دركابل كار نموده و درجريان هفت سال ماموريت در افغانستان بهواقعيت هاي زيادي پي برده و تجارب زيادي اندوخته، پاكستان را متهم ميسازد كه براي ازبين بردن پناهگاه هاي شورشيان طالب و گماشتگان القاعده درآنكشور تمايلي ندارد. او تاکید میکند هرگاه پاكستان همكاري موثر نكند نميتوان انتظار آن را داشت كه تروريزم نابود شده و افغانستان امن است .

 سخنان اين جنرال ارتش امريكا كه هفت سال حضور در افغانستان و اداره حدود يكصد هزار عسكر در اين كشور او را درشناخت محافل و جريان هاي سياسي و نظامي نیز تیز بین ترساخته ميتواند پيام هاي زيادي را به همراه داشته باشد يكي از اين پيام ها آن است كه ديگر نميتوان پاكستان را يك همكار قابل اعتماد دانست و از آن انتظار داشت درحاليكه ايكن بيري از هندوستان ، چين و روسيه سه قدرت مطرح در انكشافات منطقوي به نام كشورهاي ياد ميكندكه طرفدار ثبات درافغانستان اند و دراين راستا همكاري دارند.

 پاكستان كشور فقير كه بايكصد و هشتاد مليون نفوس  سيزدهمين كشور ناكام در جهان است به كمك هاي پولي ، تسليحاتي و حمايت بين المللي امريكا سخت نياز دارد مگر حرف زنجيره يي مقامات امريكايي از ليون پنيتا وزير دفاع گرفته تا مشاور امنيت ملي ، وزير خارجه ، قوماندان قواي ائتلاف و بالاخره سفير سابق آنكشور دركابل اين حرف را ميرساند كه پاكستان بيشتر كاذب عمل نمود. و جنرالان استخبارات و ارتش آن بيشتر به بازي و مانور متكي بوده اند اين تنها ليون پنيتا و ايكن بيري نيست كه يكي از لبريزشدن كاسه صبر نسبت به پاكستان سخن ميگويد و ديگر، آن كشور را به بي ميل بودن در كار زار مبارزه عليه القاعده و طالبان متهم ميسازد قبلا" نيز افسران عالي رتبه امریكا و مطبوعات غربي گفته اند كه پاكستان با انكشافات چند دهه اخير جاي پاي مناسب در افغانستان پيدا نموده و حاضر نيست به اين ساده گي دست بردار شود حتي جنرالان و كرنيل هاي استخبارات و ارتش حاضر اند كه سالها دوری و دشمني امريكا را تحمل كنند، مگر درافغانستان دست بازداشته باشند.

چنين يك اراده ميتواند هم براي افغانستان هم براي پاكستان و بالاخره براي ثبات جهاني نگران كننده باشد و باعث تحريك ديگران شود.

چه چيزي سبب ميشودكه پاكستان نميخواهد تايك همسايه آرام و با ثبات دركنار خود داشته باشد؟ در حاليكه خود به الفاظ شيرين ديپلوماتيك از احترام متقابل همزيستي مسالمت آميز و تحمل پذيري سخن ميگويد .

به باور كارشناسان مسايل سياسي مشكل جنرالان پاكستان دراين است كه با تخيل و رويا زندگي ميكنند و خواب به زانو درآوردن حريف ديرينه هندوستان را درافغانستان مي بينند و بر واقعيت هاي موجود كه همه را به تحمل و همكاري فراميخواند تن نميدهد چنين تخيلات و بلند پروازي ها بودكه پاكستان را ازيك كشور نسبتاً امن به يك كشور ماجرا و متشنج تبديل كرد پاكستان امروز ، پاكستان ده سال قبل نيست امروز افراطيت برتري جويي هاي قومي ، امتياز طلبي هاي فرقوي بالاخره جدايي طلبي در انكشور بيداد ميكند چه جواب درین باره وجود دارد بهتر نبودكه همه با هم درهمان اوايل كه دنيا براي ثبات و باز آوردن آرامش با ماهمنوا شد حركت را با قافله صلح آغاز ميكرديم و امروز جان هزاران مسلمان افغان و پاكستاني حفظ ميشد و زمينه براي هشدار ها و حرف هاي تحريك اميز ديگران مساعد نميگرديد . هنوزهم فرصت هاي زيادي موجود است كه ميتوان از آن به نفع ثبات منطقوي و همكاري هاي متقابل سودبرد و بابرتري جويي ها و امتياز طلبي بريد و ثبات را نه تنها به افغانستان بل به پاكستان ومنطقه باز آورد.

عبدالخالق

كابل/31/جوزا/باختر

جلسه فوق العاده سه قوه دولت فردا در كابل برگزار مي گردد

برگزاري اين جلسه از چند لحاظ براي ملت و دولت افغانستان با اهميت تلقي مي گردد.

مبصر آژانس باختر مينويسد، برگزاري اركان ثلاثه اي دولت اگر از جانبي مشاركت ملي را در مسايل اهم با اهميت كشور تثميل مي كند، از سوي دگر ميرساند كه زعامت افغانستان، ‌با گام هاي استوار و مطمين، توأم با مشاركت همه گاني راه را به سوي افغانستان باز مي كند كه تمام امور آن توسط افغانها انجام گردد.

اين يك عزم جزم،‌ معقول زعامت است،‌ اما رسيدن به آن ميتواند استواربه تفكر و انديشه واحد مايه گرفته از حس وطندوستي باشد. زعامت افغانستان از بدو ايجاد تاكنون تلاش كرده و مي كند كه تا روند امور را افغاني سازد و افغانان به مثابه وارثان حقيقي اين سرزمين وارد معركه بازسازي ثبات و پيشرفت وطن گردند، اما آنچه اين هدف پاك ستره نظام را به چالش مواجه ساخته است عدم ظرفيت و مديريت سالم و راهيابي فساد گسترده در تار پود ادارات دولتي و موسسات بين المللي باشد.

نظام مردمي در مورد تشخيص و ريشه يابي اين مرض كشنده و نجات كشوراز آن استراتيژي مبارزه با فساد را ترتيب كرد. نهادهاي مختلف ايجاد نمود اما عدم توجه مسوولان دولتي به اين موضوع، اسيب هاي فراواني متوجه نظام ساخته است. ممكن درين اجلاس در مورداين مساله و مبارزه بي امان و شديد درين راستا تصاميم اتخاذ گردد. زيرا بنابه گزارشها، جامعه جهاني ميخواهد افغانستان را در دهه تحول كمك كند و كمك هاي آنان در امر بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي و ايجاد رفاه عامه مصرف گردد.

رييس جمهور كشور اين اجلاس فوق العاده را دعوت ، تا مسايل مهم ملي از جمله ممكن فساد اداري و حكومت داي خوب را  مطرح كند.

به هر صورت مبارزه با فساد، مواد مخدر،‌ ارتقأ ظرفيت مسلكي ادارات دولتي از جمله مسايل اند كه بايد به آن نظام بپردازد، اما مسايل مهمتري ديگري چون وضعيت حاكم منطقه، ‌موجوديت لانه مصوون تروريزم در منطقه،‌ خروج نيروهاي بين المللي از افغانستان نيز از جمله مسايلي خواهد بود كه رييس جمهوري روي آن ممكن مكث خواهد كرد.

به هر حال حامد كرزي رييس جمهوري اسلامي افغانستان پيوسته در مسايل ملي و مهم به آراي نماينده گان ملت رجوع كرده تا متكي به نظريات آنها اقدامات عملي را روي دست گيرد . اين بار اول نيست كه رييس جمهور به آراي نمايندگان مردم رجوع مي كند، برگزاري جرگه عنعنه يي و اتخاذ تصاميم در مورد مسايل مهم چون امضاي پيمان راهبردي مصددق اين مدعا مي باشد.

نالان

شماري از روزنامه هاي چاپي غير حكومتي در پايتخت كه بدسترس قرار گرفته اند،‌در شماره هاي امروزي به بحث روي مسايل مختلف سياسي و نظامي در كشور پرداخته اند و نيز اخبار و گزارشهایی را در مورد رويدادهاي جاري كشور و منطقه نشر كرده اند.

روزنامه ويسا در برگ نخست شماره امروزي از قول لوي حارنوال نوشته پلان حمله در مراسم عاشورا به همكاري اداره استخبارات پاكستان ترتيب گرديده بود.

به نوشته اين روزنامه لوي حارنوال ديروز در گزارش هيئت خود پيرامون حمله بر مراسم عاشورا سال گذشته گفته كه پلان اين حمله در پاكستان ترتيب شده بود.

همچنان ويسا از قول نماينده خاص سرمنشي سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته كه تا زمان خروج نيروهاي خارجي دامنه نا امني از افغانستان برچيده میشود.

به نوشته اين روزنامه، نماينده خاص سر منشي سازمان ملل در افغانستان  ازشركت كننده گان دومين كنفرانس بين المللي همكاري هاي اسلامي در كابل خواست در زمينه بر قراري صلح و ثبات درافغانستان همكاري نمايند. يان كوبيش نقش كشور هاي اسلامي  را در راستاي از ميان برداشتن مشكلات موجود در افغانستان برجسته خواند.

ويسا خبر داده است كه ستره محكمه پاكستان يوسف رضا گيلاني را سلب صلاحيت كرده است.

ويسا در مطلب ديگر از قول سفير پيشين امريكا در كابل نوشته كه پاكستان تمايلي به اقدام عليه پناهگاه هاي اين شورشيان ندارد.

ويسا در ادامه نوشته :‌ كارل آيكن بيري، سفير پيشين ايالات متحده امريكا درافغانستان گفت، پاكستان تمايلي به اقدام عليه پناهگاه هاي اين شورشيان ندارد. به گفته او پاكستان مشكل اصلي در روند انتقال مسووليت ها به نيروهاي امنيتي افغان  است.

 سفيرپيشين ايالات متحده امريكا روز دوشنبه در يك سخنراني در مورد "‌ آينده افغانستان و استراتيژي ايالات متحده امريكا در آسياي مركزي و جنوبي "‌ پاكستان را به عنوان نخستين چلنج در روند انتقال در افغانستان فهرست كرد. او گفت كه پاكستان در برخورد با پناهگاه هاي شورشيان افغان آشكارا بي ميل و شايد هم در موارد، ناتوان است.

به همين ترتيب ويسا در برگهاي ديگر شماره امروزي به نشر ساير مطالب پرداخته است. اما روزنامه آرمان ملي سرمقاله اي شماره امروزي را زيرعنوان، بايداز كنفرانس هاي بين المللي استفاده اعظمي بريم نوشته : در چند هفته آينده كنفرانس هايي براي كمك به مردم و دولت افغانستان در چند كشور جهان برگزار مي شود. اين كنفرانس ها براي مردم افغانستان حايز اهميت فراوان مي باشد. ازجمله دو كنفرانس يكي در هند و ديگري در توكيو برگزار مي گردد كه در آن راه هاي كمك به مردم و كشور ما بررسي خواهد شد.

اين درحاليست كه هفته گذشته در كابل نيز كنفرانس كشورهاي قلب آسيا برگزار شد و درآن پيرامون همكاري هاي كشورهاي اشتراك كننده بحث ها و بررسي هايي صورت گرفت.

به نوشته اين روزنامه بايد از اين كنفرانس استفاده اي بزرگ به نفع مردم صورت گيرد.

پخش دايرة المعارف آريانا موقتاً ممنوع شد، حكومت، مطبوعات را و مطبوعات حكومت را مقصر مي دانند.

نخست وزير پاكستان سلب صلاحيت شد، از جمله مطالب ديگري مي باشد كه روزنامه آرمان ملي در صفحه اول شماره امروزي عنوان كرده است.

ماندگار در مطلب ديگر زير عنوان، نتايج تحقيقات، در حمله خونين عاشورا آي اس آي دست داشت نوشته: اداره امنيت ملي و دادستاني كل افغانستان مي گويد كه نتايج تحقيقات حمله مرگبار بر مراسم عاشورا در كابل نشان ميدهد كه استخبارات پاكستان عامل اصلي اين حمله بوده و آن ها مي خواستند ازين طريق تفرقه، مذهبي را در افغانستان دامن بزنند.

به نوشته ماندگار بيش از صد دانش آموز در باميان مسموم شدند.

اين روزنامه نيز از قول سفير پيشين ايالات متحده امريكا در كابل نوشته كه پاكستان مانع اصلي پروسه انتقال است.

اما روزنامه تك زير كليشه تيتر درشت نوشته :‌به دنبال نشر كتاب اطلس اقوام افغانستان، رييس جمهور كرزي چهار تن از مسوولان اكادمي علوم را سبك دوش ساخت.

به نوشته اين روزنامه كتاب اطلس اقوام افغانستان كه به تازه گي به چاپ رسيده است، بخشي را به قوم هزاره اختصاص داده و گفته مي شود كه به هزاره هاي افغانستان توهين كرده است. حامد كرزي اهانت به قوم هزاره را  بی احترامي به تمام اقوام كشور خوانده است.

همچنان اين روزنامه نوشته كه حامد كرزي رييس جمهوري اسلامي افغانستان در پي بركناري چهار تن از مسوولان اكادمي علوم كشور به دليل توهين به قوم هزاره خاطر نشان ساخت كه اهانت به قوم هزاره به معناي بي احترامي به تمام اقوام افغانستان شمرده مي شود.

به همين ترتيب روزنامه تك، سرنوشت، سخن جديد،‌هشت صبح،‌ باور، انصاف و ديگران در شماره هاي امروزي يا به نشر مطالب مشابه اي پرداخته اند و يا دنبال ساير مسايل شده اند.