25 سنبله 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

چهار طالب در بلخ کشته شدند

مزارشریف 25 سنبله باختر چهار طالب مسلح در بلخ دیشب در...

حسینه صافی مشکلات و خواست های شماری ازمتنفذان منطقه مس عینک را شنید

حسینه صافی مشکلات و خواست های شماری ازمتنفذان منطقه مس عینک را شنید

کابل باختر25 سنبله حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دردیدار...

سومین اجلاس شورای عالی نمایندگان اتاق تجارت برگزارشد

کابل باختر/۲۵/ سنبله سومین اجلاس شورای عالی نمایندگان اتاق تجارت وسرمایه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

مبصر سیاسی آژانس اطلاعاتی باختر مینویسد، افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای منطقه یی می باشند که بیشترین آسیب های ناشی از افراطیت و بنیاد گرایی را متحمل شده اند. دوستی این دو ملت بزرگ و دارای روابط عمیق تاریخی مستلزم کنار گزاری سؤ تفاهماتی  میباشد که سبب بی اعتمادی این روابط گردد. زیرا تروریزم و افراط گرایی پیوسته از ملت های این دو کشور قربانی گرفته و تلاش می ورزند با ترفند وخدعه  روابط میان این دو ملت را تیره سازند و بهره برداری سیاسی نمایند.

آنچه این سفر میتواند در پی داشته باشد،توسعه مناسبات تاریخی میباشد که میان دولت ها  از گذشته های دور وجود داشته است.

پاکستان به عنوان کشور همسایه و با حفظ حسن نیت میتواند در روند مذاکرات افغانها با مخالفان کمک شود.

زیرا برخی حلقه های وجود  دارند که بر خلاف منافع علیا دو کشور از تروریستان استفاده ابزاری می کنند.

وزیر خارجه پاکستان در مذاکراتی که با رییس جمهور کشور انجام داد پیرامون پروسه صلح و تهدیداتی که از سوی تروریزم متوجه دو کشور است به تفصیل صحبت کردند.

رییس جمهوری اسلامی افغانستان درین دیدار با صراحت گفت که پاکستان میتواند در پروسه صلح افغانستان نقش موثری داشته باشد زیرا بد امنی در افغانستان وپاکستان باعث شده است،تا زیان های جدی را به مردم دو کشور متحمل سازد و این دو کشور را از ترقی و پیشرفت لازم عقب نگهداشته است.

این سخنان مسوولیت رهبری دو کشور را در قبال منطقه ای که تروریزم و دهشت افگن در آن فعال است نهایت خطیر میسازد.

روی همین دلیل است که زعامت افغانستان پیوسته به راه اندازی پروژه های عمرانی، اتحاد و همسویی سیاسیون تاکید کرده است. این راهکارها در تعاون و تساند سیاسیون و ملت های دو کشور گره خورده است،میتواند منطقه را از شر افراط گرایی و تروریزم نجات دهد.

سفر خانم حنا ربانی کهر وزیر امور خارجه پاکستان به افغانستان در شرایط موجود سیاسی از اهمیت ویژه ای برخور دار است .

مبصر سیاسی آژانس اطلاعاتی باختر مینویسد، افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای منطقه یی می باشند که بیشترین آسیب های ناشی از افراطیت و بنیاد گرایی را متحمل شده اند. دوستی این دو ملت بزرگ و دارای روابط عمیق تاریخی و کنار گزاری های سؤ تفاهماتی که سبب اعتماد این روابط گردد هرگز به نفع ملت های دو کشور نخواهد بود . زیرا تروریزم و افراط گرایی پیوسته از ملت های این دو کشور قربانی گرفته و تلاش می ورزند با ترفند وخدعه  روابط میان این دو ملت را تیره سازند و بهره برداری سیاسی نمایند.

آنچه این سفر میتواند در پی داشته باشد،توسعه مناسبات تاریخی میباشد که میان دولت از گذشته های دور وجود داشته است.

پاکستان به عنوان کشور همسایه و با حفظ حسن نیت میتواند در روند مذاکرات افغانها با مخالفان کمک شود.

زیرا برخی حلقه های وجود  دارند که بر خلاف منافع علیا دو کشور از تروریستان استفاده ابزاری می کنند.

وزیر خارجه پاکستان در مذاکراتی که با رییس جمهور کشور انجام داد پیرامون پروسه صلح و تهدیداتی که از سوی تروریزم متوجه دو کشور است به تفصیل صحبت کردند.

رییس جمهوری اسلامی افغانستان درین دیدار با صراحت گفت که پاکستان میتواند در پروسه صلح افغانستان نقش موثری داشته باشد زیرا بد امنی در افغانستان وپاکستان باعث شده است،تا زیان های جدی را به مردم دو کشور متحمل سازد و این دو کشور را از ترقی و پیشرفت لازم عقب نگهداشته است.

این سخنان مسوولیت رهبری دو کشور را در قبال منطقه ای که تروریزم و دهشت افگن در آن فعال است نهایت خطیر میسازد.

روی همین دلیل است که زعامت افغانستان پیوسته به راه اندازی پروژه های عمرانی، اتحاد و همسویی سیاسیون تاکید کرده است. این راهکارها در تعاون و تساند سیاسیون و ملت های دو کشور گره خورده است،میتواند منطقه را از شر افراط گرایی و تروریزم نجات دهد.

کابل 11 دلو باختر

علی الرغم داوری های مثبت و منفی، زعامت افغانستان با تدبرو تعمق اسنادهمکاری های درازمدت را باسه کشور  اروپایی امضا نموده است.

حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در سفر دوروزه ای به کشورهای اروپایی، اسناد همکاری های درازمدت وراهبردی را با کشور  های ایتالیا، فرانسه و بریتانیا امضا کرد. پس از امضای این اسناد داوریها آغاز یافتند و بیان شد که به گونه ای انگشت انتقاد به دستگاه دیپلوماسی کشور گرفته شد.

محور تمام این  داوریها بردومساله معطوف بود، یک آنکه دستگاه ناتوان سیاست گذاری کشور توانایی اقناع همسایه گان درین مورد  را ندارد و دوم آنکه  پارلمان کشور  درین مساله به حاشیه راننده شده است.

 

 

 

 

مبصر سیاسی آژانس اطلاعاتی باختر درین مورد مینوسید.

علی رغم داوریها و انگشت گذاری، امضای این اسناد بیان دیپلوماسی فعال افغانستان با کشورهای اروپایی و سایر کشورها میباشد، آنچه برمی گردد به مساله پارلمان و نماینده گان ملت به این پرسش رییس جمهوری اسلامی افغانستان در جرگه عنعنه ای پاسخ گفته است.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در آن جرگه به نماینده گان اعلام داشت که تمام مسایل مربوط به پیمان ها و اسناد همکاریهای پس از تصویب پارلمان کشور مرعی الاجرا میباشد.

سخنگوی وزارت امورخارجه کشور نیز درنشست خبری که داشت به وضاحت اعلام کرد که تمام پیمانهای استراتیژیک قبل از اجرا در آمدن در پارلمان کشور بررسی میشوند.

بااین بیان موجز هیچگونه شتابزده گی و تعجل در امضای این  اسناد صورت نگرفته است. زمان به نیاز ماتوقف نمیکند مثلی که ده سال گذشت، یکسال و اندی برای خروج نیروهای بین المللی زمان زیاد نیست ، برای افغانستان به خاطر ادامه دموکراسی، بازسازی ، تقویت و جامعه مدنی امضای چنین پیمانها ضروری است.

مساله دیگربرمیگردد به اقناع همسایگان، حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بارهاگفته است که افغانستان کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی میباشد که به اساس آرای ملت به وجودآمده است. کشوری دارای استقلال ، تمامیت ارضی وهویت مشخص سیاسی – تاریخی  میتواند، بادرنظرداشت منافع ملی مردم وکشورخود پیمان های درازمدت همکاری را با کشورهای جهان امضا کند.

به این دلیل افغانستان میتواند با درنظرداشت منافع  ملی مردم خود، با کشورهای اروپایی، آسیایی وامریکایی پیمانهای راهبردی را امضا کند.

امضای این پیمان موقف سیاسی افغانستان را بیشتر تقویت مینماید.

کابل باختر/ 12/ دلو

شماری ازروزنامه های چاپی غیر حکومتی که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته و نیز اخبار و گزارشهای را درمورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.

روزنامه ویسا دربرگ نخست از قول کار شناسان امور نوشته که بدون کمک پاکستان صلح درافغانستان تامین نمیشود .

به نوشته این روزنامه از قول وزیر دفاع چک در مطلب دیگری نوشته که نیروهای آن کشور تا سال 2014 درافغانستان باید باقی بمانند .

ویسا در برگ نخست همچنان از قول مرکز رسانه های حکومت نوشته که وزیر خارجه پاکستان به خاطر بهبود روابط افغانستان و پاکستان به کابل سفر میکند.

ویسا از سفر سفیر امریکا به ولایت غزنی خبرداده و نوشته که امریکا درغزنی سی ملیون دالر مصرف میکند .

همچنان درمورد مولانا فضل الرحمان نوشته که امریکا با طالبان روابط تامین میکند ولی درمورد روابط پاکستان با طالبان غوغا برپا میکند.

روزنامه آرمان ملی در برگ نخست از قول داکتر عزیزالله لودین نوشته که شماری از وزیر ان باکار ریاست مبارزه با فساد اداری حساسیت دارند.

آرمان ملی سرمقاله ای شماره امروزی را زیر عنوان ، وزیران ناکارا واقعاً" مستوجب استیضاح هستند ، به نوشته این روزنامه مجلس نماینده گان حکومت افغانستان تصمیم گرفته است تا شماری از اعضای کابینه افغانستان را مورد استیضاح قراربدهند . این اقدام مجلس نماینده گان در صورت که عملی شود دردوره کاری اش یکی از کارهای مهمی خواهد بود که انجام داده است.

به نوشته این روزنامه پولیس در باز داشت عاملان خشونت بازنان ناکام بوده است.

آرمان ملی دربرگ نخست همچنان نوشته که نایب دوم مجلس سنا گفته ، پاکستان هیچگاه با مردم افغانستان صادقانه عمل نکرده است.

در صفحه اخیر روزنامه نوشته شده که گلبدین حکمتیار نمی تواند در کشور به نام حزب اسلامی افغانستان فعالیت کند.

ماندگار در برگ نخست نوشته " زن کشی " عادی شده است این روزنامه درمطلب دیگر بازهم به این مسله توجه کرده و خبرداده است که قتل خانم 27 ساله در بغلان مرکزی " یکی از دلایل قتل این بانو مسله امباق داری بود ."

ماندگار درمطلب دیگر نوشته که سناریوی گفت و گوهای صلح در عربستان دنبال میشود این روزنامه درمطلب دیگر زیر عنوان رقابت بر سر آوردن صلح آغاز شده است.

 بازهم به این موضوع پرداخته و از دید کارشناسان این مسله را دنبال کرده است.

ماندگار در صفحه اخیر خبرداده که اثر باستانی سرقت شده به موزیم ملی برگردانده شد   و نیز ازقول سرمنشی ناتو نوشته که آن سازمان به تعهدات خود پابند است.

 هشت صبح صفحه نخست  رابا مطلبی زیر عنوان رضایت مردم از پولیس بیشتر شده است آغاز کرده و درهمین صفحه از افزایش رویدادهای ترافیکی در بلخ خبرداده است .

 این روزنامه نیز نوشته که امریکا به غزنی سی ملیون دالر کمک میکند.

سروش ملت دراستناد به اظهارات بارک اوباما نوشته که حملات علیه شبکه القاعده و طالبان شدید تر میشود.

این روزنامه نیز به استیضاح وزیران توسط مجلس نماینده گان توجه کرده و درمطلبی زیر عنوان وزیران به مجلس استیضاح میشوند ، نماینده گان باید جدی باشند به این مسله پرداخته است.

سروش ملت درمطلب دیگر نوشته که راسموسن برادامه حضور نیروهای ناتو درافغانستان تا سال 2014 تاکیدکرده است به نوشته سروش ملت ، رضایت مردم ازعملکرد پولیس بیشتر شده است . این روزنامه دربرگهای دیگر مطالبی را زیر عنوان ، ایا غزنی برای سال 2013 آماده شده است ، رویای برباد رفته مشرف ! نیز نشر کرده است.

سخن جدید دربرگ نخست به غیر حاضری نماینده گان مردم در شورای ملی پرداخته وزیر عنوان ، آغاز غیر حاضری نماینده گان مردم در شورای ملی این موضوع را دنبال کرده است.

این روزنامه نیز نوشته که اعتماد مردم نسبت به پولیس افزایش یافته است .

 شاخص، صفحه اول را با پرسشی آغاز کرده که آیا  طالبان تغییر ماهیت می دهند ؟! اما درسرمقاله ای خود به کیفیت در نهادهای تحصیلات عالی توجه کرده زیرعنوان ضرورت توجه به کیفیت در سیستم تحصیلات عالی به کندوکاو این موضوع پرداخته است .

 شاخص در برگهای دیگر شماره امروزی به سایر مسایل توجه کرده است.

به همین گونه سایر روزنامه ها در پایتخت یا به نشر مسایل مشابه ای پرداخته اند و یادنبال سایر موضوعات شده اند.