27 جدی 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

کابل/ ۲۷جدی/ باختر اطلاعیه بورسیه های تحصیلی دوره لیسانس کشور ازبکستان. سفارت...

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

کابل/ ۲۷جدی/ باختر وزارت امور خارجه افغانستان از اعطای حدود 30...

جان باختن پنج کارمند شرکت برشنا در زابل

جان باختن پنج کارمند شرکت برشنا در زابل

قلات/ ۲۷ جدی/ باختر پنج کارمند شرکت برشنا در انفجار ماینی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

كابل 6 سرطان باختر

اخيرآ شماري از مقامات حكومتي و نظامي پاكستان در پي كشته شدن تعدادي از نظاميان آن كشور به دست طالبان پاكستاني ادعا نمودند كه گويا مهاجمان باعبور از مرز وارد پاكستان شده و بعد از كشتن نظاميان دوباره به افغانستان گريخته اند.

مبصر سياسي آژانس باختر مينگارد: سياست خارجي دولت جمهوري اسلامي افغانستان  به اساس حسن  همجواري  و احترام متقابل استوار است و هميشه كوشيده تا در تعميم مناسبات خود با كشور هاي ديگر و به صورت ويژه  باكشورهاي همسايه اين اصل را رعايت نمايد.

 آنچه  افغانستان درجريان سالهاي اخير شاهداست اين حقيقت را متبارز ميسازد كه اين كشور  شكار تروريستان صادر شده بوده و از اين  ناحيه قرباني ها و خسارات بي شمار را متحمل گرديده است انفجار، ترور، تخريب و بربادي ثمره مداخلات بيروني بوده كه مردم افغانستان  آن را با گوشت و پوست شان لمس نموده و در قبال بهاء عظيمي پرداخته اند.

 سياست صلح جويانه دولت جمهوري اسلامي افغانستان و اعتقاد آن به اصل همگرايي ، همكاري منطقوي و درك متقابل ، افغانستان  در ميان ملل جهان جايگاه ويژهء بخشيده و باگذشت هر روز به عزت و اتوريته آن افزوده ميشود.

كشور  هاي همسايه بيشتر از ديگران اين اصل را در سياست خارجي افغانستان درك كرده و به آن باور دارند. مگر آنچه از زبان شماري از مقامات حكومتي و نظامي در كشور همسايه شنيده ميشود ميتواند تلاش ديگري جهت كشيدن خط فاصل ميان مردمان دوكشور باشد و اين اتهامات ، درست زماني صورت ميگيرد كه مردم پاكستان شاهد تغييراتي در رهبري آن كشور اند و راجاپرويز اشرف  اولين روز هاي كار خود را به عنوان صدراعظم پاكستان سپري ميكند .

به باور آگاهان امور اين  گونه اتهامات جزي برنامه هاي حلقات معلوم الحال در پاكستان است كه ميكوشند حضور خود را در صحنه نظامي آن كشور به رخ صدراعظم جديد بكشند و چالش ديگري فراراه  آقاي راجا پرويز اشرف قراردهند.

  تا آنجائيكه  مربوط به دولت جمهوري  اسلامي افغانستان ميشود اين كشور هيچگاهي اجازه  نميدهد تاخاك شان وسيله اغراض و بي ثباتي براي كشور هاي ديگر باشد و حركت شان را غرض ايجاد فضاي اعتماد و همكاري ادامه ميدهند بدون شك اين انديشه و راهكار حمايت كننده هاي دركشور  هاي همسايه دارد.

عبد الخالق

كابل باختر/ 5/ سرطان

آغاز كار استخراج نفت آمو دريا نويدي براي خودكفايي افغانستان ميباشد.

مبصر آژانس باختر مينويسد : توجه به استخراج ذخاير زير زميني افغانستان از چند لحاظ براي مردم و حكومت افغانستان حايز اهميت ميباشد.

با آغاز كار استخراج و اكتشاف نفت حوزه آمو دريا و برآوردهاي كه صورت گرفته است افغانستان تا چند سال ديگر از لحاظ موادنفتي به خودكفايي ميرسد ، كشوري كه مردم آْن سالهاي متمادي را درگرماو سرما با مشكل نبود و افزايش قيم مواد نفتي روبرو مي گرديدند ، نويد خوشي ميباشد .

 زيرا با توجه به ذخاير نفتي كه درافغاستان وجود دارد و دولت نخستين گام را براي استخراج و اكتشاف آن برداشته ، اين اميدواري ها به شدت قوت مي گيرد ، كه دگر مردم افغانستان در زمستان و تابستان به اين مشكل كمبود و افزايش موادنفتي مواجه نخواهند شد.

افغانستان جمله كشورهاي ميباشد كه مواد نفتي خود را از طريق كشورهاي همسايه  وارد ميكند ، مشكلات ترانزيتي ، برخورد هاي سياسي درمورد اموال تجارتي و بخصوص نفت و فرآوردهاي آن ازجمله معضل هاي ميباشد كه دريك سال چندين بار مطرح ميگردد ، هرگاه براي استخراج  و اكتشاف ذخاير نفتي كشور توجه گردد دگر اين معضل و استفاده جويي تجار واردكننده نفت پايان مييابد و نرخ مواد نفتي استقرار مي يابد.

مارشال محمد قسيم فهيم معاون اول رياست جمهوري در مراسم افتتاح اين پروژه داراي اهميت اقتصادي و اجتماعي آرزونمود كه به زودي كار روي استخراج ساير معادن كشور آغازگردد.

به باور آگاهان يگانه راه نجات افغانستان از فقر و بيكاري فقط مستلزم استخراج و به كار اندازي منابع زير زميني كشور ميباشد.

جمهوري اسلامي افغانستان از آغاز براهميت اين مساله پي برده و كار تشديدي را ازطريق وزارت معادن كشور به خاطر استخراج ذخاير زميني كشور آغاز كرده است.

پروژه بزرگ اقتصادي استخراج مس عينك و كاربالاي معادن حاجيگك نمادي از اين تلاش ها باشد.

 ناظران همچنان راه اندازي چين پروژه را براي اشتغال مردم مي دانند و عوايد حاصله آن را در شرايطي كه نيروهاي بين المللي افغانستان را ترك ميكنند مهم وبا ارزش مي دانند .

معاون اول رياست جمهوري همچنان در سخنراني درمراسم آغاز كار استخراج نفت حوزه آمو دريا به اين مساله تلويحاً اشاره كرده بيان داشت كه بهره برداري از منابع سرشار زير زميني افغانستان افزون برآنكه براي شماري زيادي از مردم ما زمينه كار و در آمد را فراهم ميكند ، مردم ما را از فقر نجات مي دهد.

 به هر حال كار بالاي منابع وذخايرخداداد زير زميني افغانستان در اصل كار براي رفاه و توسعه و انكشاف اقتصادي افغانستان محسوب ميشود و كشور را از وابسته گي به همسايگان آزمند و تجار بي انصاف نجات ميدهد.

نالان

كابل باختر/ 5/سرطان

شماري ازروزنامه هاي چاپي غير حكومتي در پايتخت كه بدسترس قرارگرفته اند درشماره هاي امروزي به بحث روي مسايل مختلف سياسي و نظامي دركشور پرداخته اند و نيز اخبار و گزارشهايي را درمورد رويداد هاي جاري كشور و منطقه نشر كرده اند.

روزنامه سرنوشت دربرگ نخست شماره امروزي از قول وزير عدليه كشور عنوان كرده كه هرگاه به شكستاندن قانون هم شود نهاد قضايي را از فساد پاك ميكند.

سرنوشت از قول رحمت الله نظري معاون لوي سارنوالي خبرداده كه كبير رنجبر به اتهام تجاوز جنسي و اختطاف گرفتارگرديده است.

 سرنوشت همچنان از قول گل آغا شيرزي والي ننگرهار نوشته كه وزير ماليه دروغگو ميباشد.

اما روز نامه آرمان ملي دركنار نشر ساير مطالب سرمقاله اي شماره امروزي را زير عنوان ، لانه هاي تروريستان در خاك پاكستان نابود شوند، نوشته و آورده است : بنابه گزارش رسانه هاي بين المللي ، دستگاه استخبارات امريكا ، اين مساله را بررسي ميكندكه چگونه برلانه هاي تروريستان در آن سوي خط ديورند حمله كند و امكانات نظامي هراس افگنان در خاك پاكستان را نابود سازد.

به نوشته اين روزنامه ، حمايت و سازماندهي هراس افگنان در خاك پاكستان ازسوي استخبارات و نظاميان آن كشور از مسايل بسيار مشكل ساز براي مردم افغانستان منطقه و جهان است كه غربي ها دراين سال هاي اخير به آن متوجه شده اند و به اين نتيجه رسيده اند تا زمانيكه هراس افگنان و تروريستان بين المللي درآن سوي مرز افغانستان نابود نشودند و ساز و برگ نظامي شان ازبين نرود جهانيان نفس آرام نخواهندكشيد و تجربه نشان داده است كه بسياري از حوادث تروريستي درسطح منطقه و جهان از همين لانه هاي تروريستان درخاك پاكستان سازماندهي ميشود و سرانجام سرنخ به رهبران القاعده ، طالبان و جنرالان پاكستاني مي رسد.

 آرمان ملي همچنان خبرداده كه موارد اتهام جنرال دوستم بررسي ميشود.

 اين روزنامه در مطلب ديگر به وضعيت رسانه ها توجه كرده و نوشته كه پس از قطع كمك هاي خارجي شماري از رسانه ها از فعاليت بازماندند. آرمان ملي در صفحه هاي ديگر شماره امروزي مطالب ديگري را نشركرده است.

روزنامه هشت صبح برگ نخست  را با مطلبي پيرامون انتخابات آينده رياست جمهوري آغازكرده و از قول معنوي رييس كميسيون مستقل انتخابات آورده است كه انتخابات پيش از وقت امكان ندارد . اين روزنامه همچنان درادامه از قول معنوي نوشته، كميسيون انتخابات براي فراهم شدن هزينه مالي برگزاري انتخابات فراخوان داده است خوشبختانه به فراخواني كه ما داشتيم امروز شاهد گام هاي نخستين هستيم .

به نوشته هشت صبح معنوي اطمينان دادكه كمك جامعه جهاني براي انتخابات افغانستان به صورت شفاف ، به مصرف خواهد رسيد و از هرگونه دست برد در آن جلوگيري خواهد شد.

 هشت صبح نيز از قول وزير عدليه نوشته كه براي پاك سازي نهادهاي عدلي و قضايي كشور از وجود فساد اداري با جديت مبارزه مي كند و منبعدهيچ غفلتي را در مورد تحمل نمي تواند.

به نوشته هشت صبح ، حبيب الله غالب وزير عدليه كشور كه روز گذشته در كار گاه مشترك روساي عدلي و قضايي مركز وولايات مختلف تحت نام بررسي و بهبود عرضه خدمات باكيفيت عدلي دركابل صحبت ميكرد . غصب ملكيت هاي دولتي ازسوي زورمندان را ددر ولايات مختلف را از چالش هاي عمده دركشور خواند و از تهيه برنامه استراتيژيك براي پنج سال آينده نيز خبرداد.

كرزي بر مبارزه مشترك افغانستان و پاكستان عليه تروريزم تاكيد كرد . قيمت زمين و خانه نسبت به سال گذشته كاهش يافته است. از جمله مطالبي اند.كه اين روزنامه درصفحه اول به نشر آنها پرداخته است روزنامه انصاف در برگ نخست به اعلام موجوديت جامعه مدني جوانان افغانستان توجه نموده، مطلبي را نشر كرده است.

 انصاف همچنان درهمين صفحه از آغاز استخراج ذخاير نفت سرپل خبرداده و نوشته : يك شركت چيني از شش ماه بدين سو مشغول كارهاي مقدماتي ذخيره گاه نفت ولايت سرپل بودو پس از انجام كارهاي مقدماتي ، اين ذخاير طي مراسم خاص ازسوي مارشال فهيم معاون اول رياست جمهوري رسماً افتتاح شد.

به همين ترتيب روزنامه انصاف دربرگ هاي ديگر شماره امروزي به نشر ساير مطالب پرداخته است .

 روزنامه سخن جديد نيز به آغاز كار استخراج نفت حوزه آمو دريا توجه و نيز درمطلب ديگر زير عنوان گفت گوهاي صلح پشت پرده ، درپاريس نوشته : شماري از شخصيت ها و رهبران سياسي ازجمله گروه طالبان ، حزب اسلامي ،جبهه ملي ، شوراي عالي صلح ، ائتلاف ملي و حزب حق و عدالت درپاريس گردهم آمدند و در باره چگونگي حضور طرف هاي درگير در پروسه  صلح افغانستان گفتگو كردند.

تلاش ها براي عرضه خدمات بهتر عدلي ، حضور غير نظامي المان پس از 2014 درافغانستان ، جاري شدن سيلاب دركشور 35 قرباني گرفت از جمله مطالب ديگري است كه اين روزنامه نشر كرده است.

 به همينگونه روزنامه شاخص و ديگران درشماره هاي امروزي يا به نشر مطالب مشابه اي پرداخته اند و يا دنبال ساير مطالب شده اند.

 ختم/ نالان

كابل/4/سرطان/باختر

صدراعظم جديد پاكستان دراولين سخنراني اش در پارلمان آن كشور رفتار غير مسوولانه سازمان هاي مذهبي آن كشور را به باد انتقاد گرفت و گفت آنها پاكستان را خراب كرده اند.

گفته آقاي راجا پرويز اشرف درحالي بيان ميشود كه جنرالان ارتش و سازمانهاي استخباراتي پاكستان روابط نزديك و حمايوي با سازمانهاي مذهبي دارند.

مبصرآژانس باختر مينگارد ، راجا پرويز اشرف كه تازه به مقام نخست وزيري پاكستان منسوب شده است اولين سخنراني خود را در پارلمان كشورش انجام داد.

آقاي اشرف در سخنانشاز بهبود اوضاع سياسي و اقتصادي سخن گفت و بر گسترش دموكراسي در پاكستان پابندي اش را بيان داشت نكته مهم در سخنان راجا اشرف و انتقاد شديد وي از افراط گرايان بود و با صراحت گفت: "‌رفتار غير مسوولانه تندوران ديني، اسلام و پاكستان را خراب كرده است " او از اين تندروان خواست تا اسلحه شان را به زمين بگذراند و به جريان زندگي بپيوندند .

راجا پرويز اشرف در حالي به مقام صدرات پاكستان راه ميابد كه اوضاع ناهمگون امنيتي و اقتصادي در پاكستان اجتماع آن كشور را آشفته ساخته و روابط پاكستان با امريكا كه بزرگترين كمك كننده اقتصادي آن كشور است پرتنش ميباشد و مداخلات عريان سازمانهاي استخباراتي در امور داخلي افغانستان و حمايت آنان از شبكه هاي افراطي روابط پاكستان را با دنيا خارج در يك تنگنا قرار داده است.

راجا اشرف كه در زراعت تخصص دارد و قبل از آنكه به پست صدرات پاكستان راه يابد در كابينه سيد يوسف رضا گيلاني به عنوان وزير برق كار ميكرد متعهد شد كه با افراط گرايي مبارزه خواهد كرد و روابط صميمانه را با امريكا گسترش ميدهد. مگر به بازگشايي راه ترانزيت آن كشور به روي قطار هاي اكمالاتي ناتو كه از چند ماه به اينطرف مسدود است اشاره نكرد.

كارشناسان مسايل سياسي به اين باور اند كه حرف هاي آقاي اشرف به كرسي نخواهد نشست زيرا در پاكستان از زمان ايجاد تاكنون اين نظاميان بوده اند كه حرف اول را زده اند.

 از طرف ديگر بركناري سيديوسف رضا گيلاني از سوي دادگاه عالي آن كشور اين پيام را ميرساند كه در جنگ قدرت در پاكستان كه بين سياستمداران ملكي و جنرالان ارتش پشينه دارد اكنون پاي قوه قضائيه نيز به ميدان كشتانده شده است.

سير حوادث بادر نظرداشت سابقه كار ارتش كه بخش عظيم از سازمانهاي مذهبي را با خود دارند و در دور نمودن حكومت هاي ملكي تجربه دارند از راجا اشرف ميخواهد تا در خط حايل حركت كند و كاري نكند كه جنرالان ارتش را به واكنش وا دارد با در نظرداشت چنين يك وضعيت اميد نميرود كه در پاليسي و عملكرد پاكستان در قبال افغانستان تغييري به ميان آيد.

تاهنوز ماموريتي را كه خلفش‌نتوانست انجام دهيد و دوسيه هاي فساد مقامات عالرتبه دولتي را بگشايد سر راه او كمين گرفته است آيا حكم ستره محكمه آن كشور را انجام خواهد داد يا بر سرنوشت گيلاني مواجه خواهد شد باگذشت زمان پاسخ اين پرسشها داده خواهد شد.

راجا پرويز اشرف 62 سال دارد او از اهل ايالت سند پاكستان است و از جمله رهبران حزب مردم كه ازسوي آصف علي زرداري رييس جمهوري پاكستان اداره ‌ميشود به شمارمي آيد او در بخش كشاورزي و مديريت در راولپندي و انگلستان درس خواند، دو بار با شكست دادن كانديدان حزب مسلم ليك به پارلمان پاكستان راه يافته باري به عنوان وزير فدرال كار نموده و قبل از كنار گيري يوسف رضا گيلاني از مقام صدارت وزير برق در كابينه او بود ضمناً‌ وي يك پرونده سوء استفاده نيزدارد و ازطرف شماري از مردم به بي كفايتي متهم است زيرا او نتوانسته بحران برق و كمبود انرژي را در پاكستان كاهش دهد.