02 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 27/ سنبله
شمارمحدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارشهایی را درباره رویداد های منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه ویسا درصفحه اول خود نوشته است که براساس یک توافق ممکن است جنرال دوستم درهمین هفته وارد کابل شود.
این روزنامه درمطلب دیگر عنوان کرده است که ادعای رهبر جمعیت علمای پاکستان نادرست و بی اساس است .
به نوشته این روزنامه، طالبان افغانستان ادعای مولانا سمیع الحق رهبر شاخه "س" حزب جمعیت علمای پاکستان درمورد حمایت طالبان افغان از اسلام آباد دربرابر امریکا را به شدت محکوم کرده و آن را بی اساس خوانده است.
مولانا سمیع الحق به تازگی گفته است که اگر امریکا برضد پاکستان عمل کند طالبان افغان با قدرت در کنار اسلام آباد ایستاده خواهد شد.
این روزنامه ادامه مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است و درصفحه اول ازقول مشرانوجرگه آورده است ، اتهام فروش تجهیزات انتخاباتی باید جداً بررسی شود.
به نوشته این روزنامه معاون اول جرگه از حکومت و به گونه خاص ازکمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که اتهام خرید تجهیزات انتخاباتی را جداً بررسی کند درغیر آن بی باوری نسبت به شفافیت انتخابات آینده بیشتر خواهد شد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر از قول وزارت داخله آورده است : حکومت با افرادی که با طالبان هم فکری نشان دهد ، برخورد خواهد کرد.
روزنامه ویسا درصفحه اول و صفحه های دیگر شماره امروزی دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح درصفحه دوم خبرداده است که حکومت شورایی را به منظور کاهش فقر ایجاد کرده است به نوشته این روزنامه دفتر ریاست جمهوری از ایجاد یک شورای عالی به منظور کاهش فقر ، عرضه خدمات و مشارکت شهروندی خبرداده است.
این شورا شام روز شنبه نخستین جلسه خود را تحت ریاست رییس جمهور برگزار کرده است . دراین جلسه درباره طرزالعمل مبانی حقوقی، وظایف و مسوولیت ها ساحه کاری
تشکیلات و اصول تصمیم گیری های این شورا بحث شده است .
اشرف غنی رییس جمهور کشور ، گفته که هدف از ایجاد این شورا کاهش و مشخص ساختن عوامل فقر درافغانستان است تاحکومت ازطریق برنامه های مشخص و به صورت اساسی دربرابر فقر مبارزه کند .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه سوم زیر عنوان اولین حضور رییس جمهور غنی درمجمع عمومی سازمان ملل متحد، برنامه ی دیدار با ترامپ و عباسی نوشته است رییس جمهور غنی ناوقت شب گذشته به خاطر اشتراک درهفتادو دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل عازم امریکا شد.
این نخستین بار است که رییس جمهور غنی برای اشتراک درمجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند.
دردوسال گذشته سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و عبدالله عبدالله رییس اجرایی به این نشست حضور یافته بودند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه ازقول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عنوان کرده است سالانه حدود سه هزار زن اقدام به خودکشی میکنند.
روزنامه هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است. اما روزنامه ماندگار درصفحه اول عنوان کرده است که مردم پروان از طرح وفاق ملی حمایت کردند.
طرح حکومت برای آموزش بیست هزار غیر نظامی برای جنگ با شورشیان عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول آن نشر کرده است.
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
ختم/ نالان

کابل 26سنبله باختر
شماری محدود از روزنامه های غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخباروگزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه افغانستان ما ؛ درصفحه اول ازقول کیم جونک اون رئیس جمهورکوریای شمالی عنوان کرده است : برنامه اتمی مان را تا انتها دنبال میکنیم .
این روزنامه همچنان درصفحه اول زیرعنوان ، طرح وزارت دفاع برای به خدمت خواندن سربازان سابق: نوشته است، وزارت دفاع اعلام کرده که برنامه دارد تا سربازان سابقه دار اردوی ملی را دوباره به خدمت فرا خوانده درواحد های جدید جذب کند.
بگفته وزارت دفاع ، نگرانی درمورد تشکیل "نیروهای محلی" وجود ندارد و آنان درساختار اردوی ملی نقش مثبت دربهبود وضیعت امنیتی محله ها خواهند داشت.
سازمان دیدبان حقوق بشرکه مقرآن درنیویارک است تشکیل این نیروها را به نحوی "درملیشه سازی" خوانده و از عواقب آن هشدار داده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه عنوان کرده است : دستورآغاز کارعملی پروژه شهرجدید کابل صادرشد.
روزنامه افغانستان ما ، درپیوند به عنوان فوق درصفحه دوم نوشته است: رئیس جمهورغنی دستورآغازکارعملی پروژه شهرجدید کابل را صادرکرد. آقای غنی دیروز شنبه 25 سنبله اجازه نامه آغاز کارعملی این پروژه را صادر کرده است.
شهرجدیدکابل با مساحت 740 کیلومترمربع درسه مرحله ساخته می شود .
اداره انکشاف زون پایتخت مسولیت ساخت شهرجدید کابل را به عهده دارد و قرارداد ساخت مرحله اول آنرا با شرکت توکسین آریانا امضاکرده است.
درمرحله کوتاه مدت این پروژه 10 هزارواحد مسکونی ساخته می شود. این مرحله پنج سال زمان خواهد برد درمرحله میان مدت 80 هزار واحد مسکونی در10 سال ساخته می شود و درمرحله درازمدت 250 الی 500 هزارواحدمسکونی درمدت سی سال ساخته خواهد شد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر درصفحه به انتقاد نماینده گان مجلس از فرمان تقاعد جنرال ها و افسران بالای سن 55 سال توجه کرده ونوشته است.
شماری ازنماینده گان مجلس فرمان تقاعد بیش از 60 هزار تن از منسوبین امنیتی را با توجه به اوضاع کنونی ازسوی رئیس تصمیم نادرست می خوانند.
این نماینده گان صدور این فرمان را جفا به حق منسوبین و افسران می دانند که درصفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کارمی کنند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است.
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول ازقول مجلس نماینده گان آورده است: کرسی های آینده مجلس مثل گوشت قربانی از سوی حکومت تقسیم خواهد شد.
به نوشته این روزنامه : شماری از اعضای مجلس نماینده گان از احتمال تقلب گسترده درانتخابات آینده پارلمانی ابرازنگرانی می کنند.
روزنامه به همین تریب ادامه داده درهمین صفحه با توجه به مراسم یاد بود از هفته شهید دربلخ مطلب را نشرکرده است .
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشترشده شده است.
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و ماندگار یا بیشترمطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال مطالب شده است.نالان

کابل باختر/ 25/ سنبله
رییس جمهور غنی دریک پیام صریح از مخالفان مسلح میخواهد که راه صلح را درپیش گیرند آنها  درجنگ موفق نخواهند شد زیرا وضعیت راهبردی افغانستان به شکل بنیادی تغییر کرده است.
مفسر آژانس باختر مینگارد : رییس جمهور غنی اخیراً ضمن بازدید ازولایت پکتیا بامسوولان و مقامات محلی ، بزرگان قومی و نمایندگان مردم ولایت های جنوبی دیدار کرد . او ضمن بررسی وضعیت امنیتی این ولایت ها درگردهمایی که با شماری از نظامیان در قول اردوی تندر ولایت پکتیا دانست   و صریحاً گفت که وضعیت استراتیژیک افغانستان به گونه یی بنیادی تغییر کرده وپیام ما به دشمن این است که درجنگ موفق نخواهید شد پس راه صلح را برگزیند.
وی خاطر نشان ساخت که افغانستان وطن جرگه ها است و مردم افغانستان خواهان یک صلح با عزت و همیشگی اند.
ضمناً آقای غنی تاکید کرده است که باید درمیدان سیاست همان چیزی را بدست بیاوریم که درمیدان جنگ آن را بدست آورده ایم ...
ازگفته های رییس جمهور غنی برمیاید که او به مخالفان مسلح نظام که به عناوین و بهانه های گوناگون علیه مردم در جنگ بوده و در پی بربادی کشوراند میخواهد که با توسل جستن به شیوه های سنتی درافغانستان که همانا جرگه و مشوره است یک راه حل بنیادی را برای حل معضل جاری درکشور پیدا نمایند. زیرا تجربه نشان دادکه ازراه زور تفنگ و اسلحه نمیتوان سرنوشت یک ملت را دردست گرفت .
این گفته زمانی بیان میشودکه مخالفان مسلح آخرین توان وامکانات شان  رابرای پیروزی برنیروهای میهنی و ملی به کارگرفتند ولایت های کندز – بدخشان – جوزجان – فاریاب – کندهار ... شاهد تشدید حملات گروه های مسلح مخالف بود که قطعاً پیروزی درمیدان جنگ نصیب نیردهای امنیتی ودفاعی شد حالا رییس جمهور میگوید که ما باید همان چیزی راکه درمیدان جنگ بدست آوردیم در میدان سیاست نیز بدست بیاوریم .
مردم با استنباط ازاین گفته های رییس جمهور به این باور  اند ،ما زمانی درمیدان سیاست پیروز شده میتوانیم که سیاسیون کشور ،دانش ، خرد ، توان و استعداد شان را برای منافع افغانستان به کار انداخته تلاش نمایند تا این کشور را از وضعیت ناهنجار کنونی رهایی بخشند.
فراموش نشود که جنگ روان درافغانستان بیشتر انگیزه بیرونی دارد و با نام های مختلف برمردم ما تحمیل شده است که فقط سیاسیون که میتوانند با پالیسی و سیاست در برابر همچو دسایس ایستادگی کنند و مردم را بسیج نمایند.
دراین جای شک نیست که اسارت های ذهنی و علاقمندی های شخصی و سلیقوی بعضی ازسیاسیون کشور، را دچار بحران ساخته است.
وقت آن است که ماباید ابتکار عمل را درمیدان سیاست نیز بدست گیریم و این، زمانی امکان پذیر بوده میتواند ما روی واحد بودن افغانستان ، واحد بودن منافع ملی و تعریف یکسان ازملت بودن ، تعریف واحد داشته باشیم ، خود را از اسارت های ذهنی و مفکوره های کم رنگ و مبتذل رهایی بخشیم وابسته به منافع افغانستان بوده و روی منافع همگانی فکر کنیم . این مساله کلید پیروزی ما در میدان سیاست خواهد بود. ختم/ تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 25/ سنبله
شمار محدوداز روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیزاخبار و گزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند روزنامه ویسا درصفحه اول از قول نیویارک تایمز عنوان کرده است ، نیروهای جدید مسلح محلی درافغانستان ایجاد خواهد شد.
به نوشته این روزنامه قرار است درافغانستان نیروهای تازه مسلح محلی ایجاد شوندکه توسط اردوی ملی کشور رهبری خواهند شد.
روزنامه نیویارک تایمز به نقل ازیک مقام بلند رتبه افغان که نامش فاش نشده نوشته است که شمار این نیروهای جدید هنوز نهایی نشده است و در آن گفتگو جریان دارد.
روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته است اما در صفحه اول خبرداده که امریکا تنها درماه آگست 555 بمب را درافغانستان پرتاپ کرده است.
به نوشته این روزنامه : نظامیان ایالات متحده میگویند که تنها درماه آگست 555 بم را برمراکز گروه طالبان و داعش درافغانستان پرتاپ کرده اند.
به گفته مقامات نظامی امریکا از سال 2012 به این طرف این بیشترین بمباران است که برضد گروه طالبان و دریک ماه صورت گرفته است.
بیل سلفن یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطع درافغانستان می گوید که از آغاز سال 2017 قوای هوایی ایالات متحده مجموعاً2400 بم را برمراکز داعش درافغانستان پرتاپ کرده است.
روزنامه به همین گونه ادامه داده و درمطلب دیگر خبرداده حمله موتر بم به کاروان نیروهای خارجی درقندهار صورت گرفته است.
گروه داعش درکنر سردوتن را بریده اند ، عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه در صفحه اول نشرکرده است.
روزنامه ویسا درصفحه اول به انفجار درقطار مترودرلندن توجه کرده مطلب زیر عنوان دلندن دتیرو په چاودنه کی 22 کسان ژوبل شوی . نشر کرده است.
روزنامه افغانستان درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول خبرداده است که درنتیجه نا امنی ها درجوزجان ، بهای موادخوراکی دوبرابر افزایش یافته است.
شکر رنجی هاپایان یافت ، داکتر عبدالله به بلخ می رود عنوان مطلب دیگر است که روزنامه درصفحه اول به نشر آن اقدام کرده است .
آیا انتخابات قصه مفت است ؟ عنوان مطلب است که این روزنامه در صفحه دوم نشر کرده است.
این روزنامه درمطلب دیگر درهمین صفحه زیر عنوان حکومت زمینه سقوط خود را فراهم نکند نوشته است. رییس جمهورغنی تصمیم گرفته است که پنجاه و پنج هزار جنرال و افسر نیروهای امنیتی متقاعد سازد.
این اقدام درزمینه بازسازی وجوان سازی ارتش و پولیس میتواند گام مثمر باشد و زمینه کار را برای شمار زیادی از جوانان کشور مساعد میسازد که علاقه به کار درارگانهای امنیتی دارند.
رییس جمهور غنی از روز اول اداره موقت درارگانهای نظامی مانند دی دی آر و بعدها برنامه انتقال مسوولیت های امنیتی از قوای بین المللی به نیروهای مسلح افغان کار نموده است و میداند که چگونه میتواند ارتش را جوان بسازد.
اما دراین برنامه نگرانی های جدی وجود دارد که اگر دولت بدون درنظر داشت آن وارد عمل شود ممکن است با مشکلات زیادی مواجه گردد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و ماندگار یا درصفحه های امروزی به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.
ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL