02 دلو 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیاعلاقه مند سرمیه گذاری در افغانستان است

بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیاعلاقه مند سرمیه گذاری در افغانستان است

کابل، باختر، 1دلو اکلیل حکیمی وزیر مالیه امروز در یک نشست...

داکتر کمال سادات: از احساسات جوانان استفاده سوء نکنید.

داکتر کمال سادات: از احساسات جوانان استفاده سوء نکنید.

1 دلو کابل باختر داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر27 قوس
هشدار رئیس شرکت برشنا مبنی برسقوط احتمالی شرکت برشنا را نباید کم بها داد بل باید برای حمایت از این نهاد ملی و عام المنفعه بسیچ شد.
مفسرآژانس باختر مینگارد ، رئیس شرکت برشنا میگوید اگرحکومت وحدت ملی بر وضعیت مالی این نهاد توجه نکند احتمال سقوط شرکت برشنا وجود دارد .
قرارگفته مقامات درشرکت برشنا،  نهاد های حکومتی و اشخاص انفرادی اضافه از چهارده میلیارد افغانی از این شرکت مقروض اند.
امان الله غالب رییس شرکت برشنا واضح ساخت که ادارات دولتی اضافه از چهارمیلیارد افغانی و اشخاص و نهاد های خصوصی اضافه از ده میلیارد افغانی مقروض این شرکت اند.
آقای غالب درحالی از مقروضیت چهارده میلیاردی اشخاص و نهاد های دولتی سخن می گوید که افغانستان شدیدأ متکی به برق وارداتی است و ماهوار مبالبغ هنگفت از اسعار رابه کشورهای میدهد که به افغانستان برق صادر می کنند.
درحال حاضر شرکت برشنا دروضعیت بد مالی قراردارد و جمعاوری چهارده میلیارد پول میتواند این شرکت را ازوضعیت کنونی بیرون کشد.
با تاسف که بدهکاران شرکت برشنا عمدأ مامورین عالی رتبه حکومتی اشخاص بارسوخ و بانفوذ و شماری از نماینده گان مردم دردومجلس شورای ملی و نهادهای دولتی اند ومیتوان گفت که این نهاد ها ومامورین حکومتی اند که خود باعث تضعیف یک شرکت و یا نهاد ملی عام المنفعه میشوند.
مقروضین برشنا را عمدتأ اشخاص تشکیل میدهد که خود ادعا بلند خدمت به مردم  را سر داده توسعه و رشد اقتصاد کشورو بهبود وضعیت زنده گی مردم را شعارمیدهند و برآن تاکید دارند.
این نظریه که رشد اقتصادی کشورمستلزم توجه همگانی است ،طرفداران زیادی درمیان مامورین حکومتی و مسولان نظام اداری مگرچرا به پرداخت پول صرفیه برق تعلل و حتی چشم پوشی میکنند.
این حرف قابل تکرارو تاکید است که عدم پرداخت صرفیه برق به نوعی کم توجه به رشد اقتصادی کشوراست که حتی میتوان آن سبوتاژ بهبود      اقتصادی نام داد.
مقروضین شرکت برشنا معلوم وواضح بوده و تاکید مردم براین است که باید یا آنها به گونه جدی برخوردارشوند حتی عدم موجودیت پرداخت آن را میتوان با انگیزه فساد اداری مقایسه کرد.
نهاد های عدلی باید به این مساله بپردازندو آنانیکه درپرداخت صرفیه برق شان کوتاهی و یا چشم پوشی کرده اند باید جوابگو باشند ضمنأ در ادارات دولتی سالانه بودجه معین را بنام صرفیه برق دربودجه عادی شان دریافت میکنند چراصرفیه برق شان را نپرداخته اند؟
آنچه حقیقت و واضح است این است که چهارده میلیارد افغانی پول شرکت برشنا دراختیارآن نیست و ادامه این وضیعت پیامد ناگوار برفعالیت این شرکت بجا خواهد گذاشت .
باید مسولان حکومتی از این ریس جمهورتا سارنوالی این مساله را به گونه جدی برسی کنند و با حصول پول بدهی ها ، شرکت برشنا را از سقوط احتمالی آن نجات دهد . تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 27/ قوس
شمارمحدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه آرمان ملی در برگ نخست زیر عنوان ، اعتراض یک دیپلومات پیشین پاکستانی ، پاکستان خواهان گسترش لانه جنگ درافغانستان است نوشته کرده است، حسین حقانی دیپلومات پیشین پاکستانی درامریکا گفته است که کشورش ختم جنگ درافغانستان را به نفع خود نمی داند.
حقانی گفته است که پاکستان خواهان ایجاد یک حکومت قوی درافغانستان نیست و ازاین روبه جنگ درافغانستان دامن می زند.
وی بیان داشته است که پاکستان خواهان گسترش دامنه جنگ درافغانستان است تا ازاین طریق به اهداف خود درافغانستان برسد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ، درهمین صفحه ازقول رییس جمهورکشور عنوان کرده است . انتخابات پیشرو درزمان آن برگزار خواهد شد.
به همین ترتیب این روزنامه از قول فضل احمد معنوی سابق رییس کمیسیون انتخابات درپیوند به موضوع انتخابات عنوان کرده است حکومت غنی عوام فریب است، یک پروژه را ده بار بازگشایی میکند.
به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی سر مقاله ای شماره امروزی را زیر عنوان پاکستان منافق خواهان پایان جنگ درافغانستان نیست !نوشته کرده است.
آن هایی که دردی برای مجاهدین و غمی برای اسلام و مسلمین ندارند عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه دوم نشر کرده است.
بازی شیطانی ترامپ دربرابر تمدن اسلامی مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه سوم نشرکرده است.
روزنامه آرمان ملی در صفحه های دیگر شماره امروزی دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه ویسا درصفحه اول از قول عبدالستار خواصی عنوان کرده است که افغانستان تبدیل به آزمایشگاه امریکا شده است.
به نوشته این روزنامه عبدالستار خواصی عضو ولسی جرگه کشور میگوید که افغانستان تبدیل به آزمایشگاه کشورهای قدرتمند و سلطه گری چون امریکا شده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول نی عنوان کرده است که محافظان رولا غنی با خبرنگاران برخورد غیر انسانی کرده اند.
به همین ترتیب روزنامه ویسا درصفحه اول عنوان کرده است که واشنگتن پست ترامپ را بزرگترین دروغگوی سال معرفی کرد.
کرزی و مودی درمورد وضعیت امنیتی منطقه و افزایش همکاری ها گفتگو کردند ، عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول به نشر آن اقدام کرده است.
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و ماندگار درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اندو یا دنبال سایر مطالب شده اند.
ختم/ نالان

کابل باختر/ 26/ قوس
شمار محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارشهای را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
روزنامه انصار دربرگ نخست ازقول نماینده پارلمان کشور عنوان کرده است که جاسوسان موساد با پوشش امریکایی ها وارد افغانستان میشوند.
این روزنامه درمطلب دیگر از قول سخنگوی جمعیت اسلامی آورده است  هرگونه برکناری والی ووزیر برخلاف توافقنامه کشوررا به بحران میبرد.
روزنامه انصار همچنان درصفحه اول از قول سفیر سابق پاکستان درواشنگتن عنوان کرده است ارتش پاکستان درافغانستان آتش افروزی میکند.
به نوشته این روزنامه سفیر سابق پاکستان درامریکا اعلام کرد ارتش کشورش با حمایت از مخالفان مسلح حکومت وحدت ملی درافغانستان آتش افروزی میکند.
حسین حقانی سفیر سابق پاکستان درواشنگتن اعلام کرد ارتش کشورش درافغانستان آتش افروزی میکند و درعین حال نیز میخواهد نقش آتش نشان را ایفا کند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر زیر عنوان تثبیت ده ها مکان تاریخی درافغانستان نوشته کرده است به اساس گزارش ها ماه واره های امریکایی ده ها مکان باستانی و تاریخی جدید را درافغانستان تثبیت کرده اند.
مجله ساینس گزارش میدهد مقام های امریکایی گفته اندکه محققان امریکایی و افغانستان روی تصویر هایی کار میکنند که ماهواره ها و چرخبال های امریکایی آن ها را ثبت کرده اند .
این مجله میگوید مکان های قدیمی پیدا شده ، دربخش های نا امن افغانستان موقعیت دارند و به همین دلیل تنها به مطالعه تصویر آن ها مصروف هستند به گفته مجله ساینس درمیان آثار و اماکن ثبت شده باستانی جدید تا به حال 119 کاروان سرانیز به ثبت رسیده اند.
بربنیاد این گزارش ، این کاروان سراها به اواخر قرن شانزدهم و هم چنان قرن هفدهم میلادی مربوط میشوند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه افغانستان ما ، برگ نخست را با مطلب زیر عنوان وزیر دفاع امریکا احتمال حمله نظامی به ایران را ردکرد . آغاز کرده است و درهمین صفحه خبرداده است که یک هیات بلند رتبه پاکستانی برای بهبود روابط و اعتماد سازی به افغانستان آمد.
روزنامه افغانستان ما ، درمطلب دیگر زیر عنوان کمیسیون مختلط شورای ملی تصمیم درمورد فرمان تقین رییس جمهور را روز دوشنبه اعلام میکند.
به نوشته این روزنامه کمیسیون مختلط هر دو مجلس شورای ملی که روی فرمان تقنینی رییس جمهور درمورد توزیع تذکره الکترونیکی تعیین شده بود قرار است تصمیم خود را درباره این فرمان روز دوشنبه اعلان کند.
رییس جمهور غنی درفرمان تقنینی خود دراین مورد نوشته است که درتذکره الکترونیکی درپهلوی افغان و اسلام ، کلمه قومیت نیز درج گردد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های آرمان ملی وهشت صبح درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.  ختم/ نالان

کابل باختر/ 25/ قوس
شمار محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارشهای را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
روزنامه ماندگار دربرگ نخست از قول جمعیت اسلامی عنوان کرده است ، تا شش ماه کار حکومت پایان می یابد.
این روزنامه جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه سوم نشرکرده است و در صفحه اول زیرعنوان توافق روی انتخاب رییس جمهور از محروم ترین اقلیت افغانستان ، منحیث نمادملی نوشته کرده است اوضاع عمومی کشور و نگرانی ها به همه مان معلوم است که قابل تعریف نیست . وضعیت عمومی چنان پیچیده و تاریک است که انکشاف بعدی برای هیچ یک قابل پیشبینی نمی باشد مفادات توافقنامه یی که حاصل رای میلیون ها انسان همین سرزمین بود ، پیاده می گردید تا دولت ملی ، توانمند و مشروع می داشتیم و امروز شاهد سردرگمی، تیره بختی یک ملت و فروپاشی ها نمی بودیم .
روزنامه ماندگارموضوع را به همین گونه دنبال کرده و درصفحه دوم با توجه به موضوع انتخابات ، زیر عنوان ، هیچ راهی جز برگزاری انتخابات نیست نوشته کرده است کمیسیون مستقل انتخابات اخیراً دریک کنفرانس خبری ازبی تعهدی و بی میلی دولت در برگزاری انتخابات پارلمانی انتقادکرد . مسوولان این کمیسیون دراین کنفرانس خبری یک صدا حکومت را متهم به بی توجهی به برگزاری انتخابات کرده اند . اعتراض کمیسیون انتخابات زمانی بلند شده است که همه جریان ها و شخصیت های سیاسی از برگزارنشدن به موقع انتخابات معترض بوده از همین حالا انتقاد هایی را بارها داشته اند.
به نوشته این روزنامه : اما حالا که کمیسیون انتخابات اعتراض خود را رسماً مطرح کرده است به معنای آن است که ریاست جمهوری چنان به برگزاری انتخابات بی میل شده است که حتی فغان نهاد برگزارکننده آن را درآورده است .
روزنامه به همین موضوع را دنبال کرده ، درهمین صفحه مطلب را زیر عنوان ، یورش نظامی به مکتب افغان ترک برای چه را نشرکرده است.
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول ازکوهستانی عنوان کرده است، داعش حافظ منافع امریکااست.
به نوشته روزنامه آرمان ملی داعش ساخته شده امریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و کشورهای خلیجی است.
جاوید کوهستانی آگاه مسایل نظامی درخصوص ورود داعش از سوریه و عراق میگوید درپشت سربرنامه داعش کشورهای زیاد هستند . برخی از کشورهای اروپایی و غربی که شهروندان شان به داعش درعراق وسوریه پیوسته بودند حالا که در آنجا جنگ تمام شده است به کشورهای شان بر می گردند واین یک تهدید بزرگ برای آن ها محسوب میشود . بنابراین کشورها برای آن ها دهلیز باز میکنند ، مسیر سازی میکنند تا حد اقل از شرآن ها خلاص شوند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه ششم زیر عنوان حکمتیار و ارغندیوال یکدیگر را تهدید کردند نوشته کرده است درحالی که حکمتیار خود را رهبر حزب اسلامی میداند اما دولت عبدالهادی ارغندیوال را به عنوان رهبر این حزب به رسمیت می شناسد .
گفته میشود که مذاکرات بین ارغندیوال و حکمتیار به مشاجره کشیده و دوطرف یکدیگر را تهدید کرده اند.
به نوشته آرمان ملی پس از امضای توافقنامه صلح دولت افغانستان وگلبدین حکمتیار اعضای حزب اسلامی انتظار داشتند تا این حزب باردیگر یکپارچه شود . اما ارغندیوال و حکمتیار باوجود مذاکرات طولانی تا هنوز برسر رهبری این حزب به تفاهم نرسیده اند.
وبسایت پشتو زبان عزم به نقل از برخی منابع نزدیک به حزب اسلامی خبرداد که حکمتیار از ارغندیوال خواسته است تا بدون هیچ قید و شرطی رهبری حزب اسلامی را به او تحویل دهد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.
به همین ترتیب روزنامه افغانستان ما وهشت صبح درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.
ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL