31 اسد 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سرور دانش: نظام سیاسیِ پارلمانی و فدرالی درافغانستان غیر عملی است

سرور دانش: نظام سیاسیِ پارلمانی و فدرالی درافغانستان غیر عملی است

کابل باختر 30 اسد قانونپوه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور...

چهار سند تقنینی در کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفت

چهار سند تقنینی در کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفت

کابل باختر 30 اسد جلسه کمیته قوانین امروز تحت ریاست...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

مهارپدیده موادمخدر، به تحرک و هماهنگی نیاز دارد نه شعار!
کابل باختر/ 19/ سرطان
هفته بسیج ملی مبارزه علیه موادمخدر درافغانستان درحالی راه اندازی میشودکه تلاش ها به منظور مبارزه جدی ، موثر و هماهنگ علیه این پدیده چندان موفق نبوده است.
مفسر آژانس باختر مینگارد: هفته بسیج ملی مبارزه علیه موادمخدر درافغانستان درحالی راه اندازی شده که موادمخدر اکنون به یک معضل جدی اجتماعی ، اقتصادی و حتا سیاسی درافغانستان مبدل شده است.
افغانستان با آنکه تعهد و حمایت شماری زیادی از کشورهای جهان را با خود داشت هنوزهم از جمله کشورهای است که از آنها به عنوان بزرگترین تولیدکننده گان موادمخدرنام برده میشود .
این کشور نه تنها منبع تولید ، ترانزیت و ترافیک ومواد مخدر به کشور های دیگر است بل موجودیت اضافه از سه میلیون معتاد درکشور نشان میدهد که این معضل یک معضل حاد ملی درافغانستان نیز شمرده میشود اگر منصفانه بگویم مشکل موادمخدر در افغانستان از کشت تا تولید از فروش و تا قاچاق آن چون تروریزم و هراس افگنی یک پدیده تحمیلی براین کشور است زیرا این گروه های تروریستی و مسلح اند که قسمتی از مصارف نظامی شان را ازمواد مخدر تامین میکند، برعلاوه قاچاق مواد مخدر بخشی از اقتصاد نامشروع رهبران گروه های افراطی و هراس افگن است.
منابع استخباراتی افغان ، امریکا ، غرب و کشورهای دیگر میگویندکه رهبران طالبان از قاچاق مواد مخدر ثروت اندوزی کرده اند و داعشی ها نیز در تلاش اند تا بر راه های ترانزیت قاچاق موادمخدر افغانستان دسترسی داشته باشند .
آنچه مهم است این است که موادمخدر ، اعتیاد و قاچاق آن به زیربناهای اقتصادی ما آسیب رسانیده ، فرهنگ و هویت ما را متاثر ساخته حتا برسیاست و روابط ما در صحنه بین المللی اثر گذاشته است  و درمحیط اجتماعی بنیاد خانواده ها را تهدید میکند.
هفته بسیج ملی در امر مبارزه با موادمخدر میتواند راه رسیدن به چالش های که دربالا از آن ذکر شد ما را کمک کند مگر به شرط آنکه این معضل یک معضل ملی پنداشته شود و نباید مبارزه در برابر آن مقطع یی و تشریفاتی باشد.
درحال حاضر تلاش ها به منظور مبارزه موثر ، هدفمند ، جدی و هماهنگ با این پدیده درسطح ملی و بین المللی نه تنها موفق نیست  بل ناکام بوده است .
مقامات عالی رتبه افغان خود اذهان میدارند که در حال حاضر کشت خشخاش در افغانستان بل گسترش یافته و 21 ولایت افغانستان شاهد کشت خشخاش است.
ناکامی در امر مبارزه با موادمخدر درافغانستان در گام نخست برنا امنی های روزافزون درکشور ، تمرکز مخالفان مسلح برکشت و قاچاق موادمخدر و تمویل این گروه از عواید آن ،کاهش و حتا قطع کمک های خارجی بخصوص دو کشور امریکا و انگلیس که نقش محوری را درامر مبارزه با موادمخدر درافغانستان داشتند ، کمبود بودجه برای ادارات پالیسی ساز و اجراکننده که باید روند مبارزه با موادمخدر را نظارت کنند مواردی است که باعث کندی مبارزه باموادمخدر درداخل افغانستان شده است.
درسطح بین المللی دسترسی مافیای بین المللی به مسیر های ترانزیتی، ازدیاد تقاضا در بازار های جهانی، آمیخته ساختن پدیده مواد مخدر با مسایل سیاسی، دخیل بودن استخبارات شماری ازکشور های منطقه وجهان در تجارت کثیف مگر سودمند موادمخدر ، عدم تمایل برخی از کشور ها به خاطر جلوگیری از صدور مواد کیمیاوی که ممد تولید هیروئین اند به افغانستان، سیاسی ساختن و حربه ساختن موادمخدر و استفاده از آن به عنوان و وسیله فشار علیه افغانستان  مواردی اندکه مبارزه با این روند را درسطح بین المللی با مشکل مواجه ساخته است.
امروز هستند کشورهای که ازناحیه گسترش قاچاق موادمخدر برافغانستان اتهام وارد میکنند و به سوی دولت و کشورما انگشت میگیرند در حالیکه خود در جلوگیری از صدور مواد کیمیاوی که ازآن درتولید هیروئین استفاده میشود، کاهش تقاضا دربازار های کشورهای شان، جلوگیری از ترانزیت و قاچاق موادمخدر در داخل این کشور ها ... عاجز اند مگر راه ملامت کردن افغانستان را خوب بلد اند.
اگر صدور مواد کیمیاوی به افغانستان خاتمه یابد بازارهای جهانی تقاضا برای موادمخدر را کاهش یاختم گردد، راه ترانزیت کشورهای دیگر به روی قاچاقچیان مسدودگردد و بالاخره این کشورها با افغانستان در امر مبارزه با موادمخدر به گونه یی هدفمند و صادقانه هماهنگ شوند دیگر حرف برای ملامت کردن وجود نخواهد داشت.
موادمخدر یک پدیده ناهنجار و تباه کن است که زندگی و بنیاد بشری را تهدید میکند مبارزه با آن به صداقت عمل و تحرک نیاز دارد نه شعار و تجلیل های کلیشه یی .  ختم/ عبدالخالق ...ک..م

کابل باختر/ 18/ سرطان
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ما ، برگ نخست را با مطلب زیر عنوان فصل مذاکرات گروه 20 برسر تغییرات اقلیمی شکسته شد آغاز کرده درهمین صفحه به دور نمای صلح درافغانستان پرداخته است وزیر عنوان دور نمای ابهام آمیز صلح درافغانستان به این مساله توجه کرده است.
به نوشته این روزنامه صلح درافغاانستان زمانی به عینیت خواهد رسید که عوامل و عناصر موثر درآن بصورت صادقانه به مسوولیت های انسانی و صلح آمیز خودش معتقد و پایبند باشد بدون تردید تا زمانی که نگاه به صلح به عنوان یک آرمان تعالی انسانی ازیک سو و منافع ونتایج مرتبت برآن از سوی دیگر تامین نگردد ، صلحی درکار نخواهد بود برهمین اساس ضرورت است تا دیدگاه های واقعی عناصر و عواملی که جهت ایجاد صلح درافغانستان موثر و جدی است مورد توجه ارزیابی و  امکان سنجی قرارگرفته و دورنمایی ازصلح درافغانستان بدست آید.
روزنامه درصفحه سوم این موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه مطلب را زیر عنوان سختگیری با پاکستان پیروزی درافغانستان را نشر کرده است.
این روزنامه همچنان درصفحه دوم زیر عنوان موسیقی فلکولور هزار گی درحال نابود شدن است نوشته کرده است بحران های سیاسی ، تحولات فرهنگی و مهاجرت های نزدیک به چهار دهه گذشته در کشور و کم توجهی دولت سبب شده که موسیقی محلی و فلکولور هزارگی درحال نابود شدن قرارگیرد.
باآنکه سالانه ده ها میلیون دالر درراستای توسعه فرهنگ و هنر توسط ارگان های دولتی و موسسات غیر حکومتی به مصرف می رسد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول معاون رییس جمهور نقل کرده است نهادهای تحصیلات عالی باید منتقل شوند.
به نوشته این روزنامه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برمسلکی شدن و استقلال نهادهای تحصیلات عالی درکشور تاکیدکرد آقای دانش دیروز شنبه 17سرطان درمراسم معرفی عبداللطیف روشان به عنوان سرپرست ونامزد وزیر تحصیلات عالی گفت که یکی از شرایط اصلی رشد و موثریت تحصیلات عالی ، استقلال مراکز اکادمیک است او تاکید کرد که نهادهای تحصیلات عالی درکشور باید بی طرف باشند و از هرنوع مداخله سیاسی ازجانب حکومت و یاگروه های سیاسی واجتماعی دیگر دور نگهداشته شود.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار در صفحه اول عنوان کرده است درمراسم امضای قرارداد طرح و دیزاین سالنگ جدید مطرح شد اعمار جاده سالنگ اهمیت منطقه یی دارد.
این روزنامه جزئیات درپیوند به این موضوع را در صفحه سوم نوشته است اما درصفحه اول درمطلب دیگر عنوان کرده است که فرمانده حزب اسلامی 22 جمعیتی را درچاه آب تخار کشت .
به نوشته این روزنامه خبر ها از تخار حاکی از درگیری شدید نیروهای حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با افراد حزب جمعیت است .
مسوولان محلی میگویندیکی از فرماندهان حزب اسلامی دراین درگیری ها 22 تن از اعضای جمعیت را تیرباران کرده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول سرور دانش معاون ریاست جمهوری آورده است نهادهای تحصیلات عالی استقلال بیشتری داشته باشد.
این روزنامه در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه آرمان ملی برگ نخست را با مطلب زیر عنوان اعضای مجلس نمایندگان برشنا درحق مردم جفا میکند آغاز کرده و درمطلب دیگر ازقول حزب اسلامی آورده است افراد مسلح حزب اسلامی به صفوف نیروهای امنیتی می پیوندند.
اما دراین مورد از قول وزارت دفاع کشور آورده است آنان را نمی پذیریم.
روزنامه آرمان ملی درصفحه دوم مطلب را زیر عنوان درکنار هم باشیم تا تباه و نابود نشویم را نشر کرده است.
به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی درصفحه پنجم خبر داده که یک مخفیگاه بزرگ گروه طالبان در لوگر کشف شد آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است. ختم/ نالان ...ک..م

چگونگی برخورد رهبری جدید وزارت تحصیلات عالی با چالش های موجود درصحنه اکادمیک !؟
کابل باختر/ 18/ سرطان
موسسات تحصیلات عالی درافغانستان نیاز به ظرفیت سازی ، اصلاحات و نوآوری داشته، مسایل که رهبری جدید وزارت تحصیلات عالی را به تحرک و کاربیشتر فرا میخواند.
مفسر آژانس باختر مینگارد : عبداللطیف روشان روز گذشته کارش را به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت تحصیلات عالی آغازکرد.
وی درست زمانی مسوولیت رهبری یک نهاد با اعتبار ومعتبر علمی را به عهده میگیرد که موسسات تحصیلات عالی کشور مشکلات معین و مشخص خود را دارند طی سالهای اخیر موسسات تحصیلات عالی در کشور از لحاظ کمیت رشد قابل ملاحظه یی داشته اند مگر کیفیت و ظرفیت سازی دراین نهادها کمتر مورد توجه بوده است و موسسات تحصیلات عالی خصوصی به گونه لازم مدیریت نشده اند.
به شمار موسسات تحصیلات عالی درکشور زمانی افزوده شد که موسسات تحصیلات عالی دولتی از جذب جوانان که فارغان مکاتب بودند عاجز اندزیرا با حجم روز افزون فارغان مکاتب درکشور، این نهاد ها ظرفیت لازم برای جذب را نداشتند پس یک فرصت طلایی  برای موسسات تحصیلات عالی مساعد شد تا آنها به کمیت شان افزوده وجوانان را جذب نمایند.
با آنکه مسوولان درجریان سالهای گذشته از تحولات کمی و کیفی دراین موسسات سخن میگویند ولی مساله کیفیت درموسسات تحصیلات عالی ( خصوصی و دولتی ) سوال برانگیز و درحالات هم مایوس کننده است.
شماری از اساتید دانشگاهی ، مسوولان نهاد های تحصیلی و عوام بارها گفته اند که بسیاری از موسسات تحصیلی خصوصی پناهگاه برای افراد شده است که استعداد و توان فراگیری را نه در زمان مکتب ونه در هنگام تحصیلات اکادمیک داشته اند.
چنانچه آنانیکه درامتحانات کانکور برای موسسات تحصیلی دولتی بی نتیجه و یا ناکام مانده اند اکنون درموسسات تحصیلی خصوصی یا طب میخوانند یا حقوق و یا هم اقتصاد و برای بدست آوردن مدرک لسانس هم آرامش کامل دارند و هیچ نگرانی را هم به خود راه نمیدهند چون برای بدست آوردن آن مطمین اند.
حرف بدتر و زشت ترسیاسی شدن فضا در بعضی از موسسات اکادمیک است مسایل سیاسی ، تنظیمی ، قومی و سمتی به یک مساله حاد درمیان دانشجویان تبدیل شده است.
دربسیاری حالات ارزش های دینی ،میهنی و اخلاقی کمتر رعایت میشود نصاب تعلیمی معیاری و یکسان نیست.
و درکل با صراحت گفته میتوانیم که ظرفیت ، اعتبار و توانمندی نهادهای علمی ما در مقایسه باکشور های همسایه قابل مقایسه نیست ، مدارک علمی ما یا فاقد اعتبار اند ویا کم اعتبار .
آنچه گفته شد مسایل است که رهبری جدید وزارت تحصیلات عالی را به تحرک ، برنامه ریزی و کاربیشتر فرا میخواند.
بازنگری برنامه های کوتاه و راهبردی دروزارت تحصیلات عالی ، بازنگری نصاب تحصیلی مطابق به شرایط زمان و عصر حاضر آوردن اصلاحات و نوآوری های جدید درشیوه آموزش و پرورش دانشجویان ، اعتبار بخشیدن به نهادهای تحصیلات عالی ، جلوگیری از سیاسی شدن فضا درموسسات اکادمیک ، حمایت از ارزش های دینی ، میهنی و اخلاقی درمیان دانشجویان و موسسات تحصیلی ، ایجاد یک میکانیزم موثر برای مدیریت و اداره تحصیلات عالی خصوصی و بالاخره استقلال بخشیدن معقول و موثر به موسسات تحصیلی خصوصی ... کار های است که باید رهبری جدید وزرا تحصیلات عالی به آن برسد تاموسسات کادر ساز به موسسات بااعتبار در صحنه ملی و بین المللی مبدل شوند .
ختم/ تحلیل سیاسی ...ک..م

کابل باختر/ 17/ سرطان
تلاش های صادقانه برای تحقق پروژه های بزرگ اقتصادی درسطح منطقه و کنار گذاشتن ایده و اندیشه استفاده افزاری ،از این پروژه ها، میتواند منطقه را به سوی رفاه و همکاری هدایت کند و عامل برای حل بسا از مشکلات وبحران های باشد که درحال حاضر منطقه را تهدید میکند.
مفسر آژانس باختر مینگارد : منطقه و کشورهای شامل آن امروز با بسیاری از مشکلات و حتا بحران های مواجه اند که زاده تفکر و اندیشه های غلط بوده که از برتری جویی و دیدگاه سلیقه یی بسا از کشور منشاء میگیرد . درحالیکه کشورهای شامل حوزه از فقر و رکود اقتصادی دچارمشکلات جدی اند.
طی سالهای اخیر پروژه های بزرگ اقتصادی درسطح منطقه مانند پروژه تاپی، کاسا 1000 ، احیا راه ابریشم ، توسعه خطوط آهن ... طرح و بعضی ازآنها به اجرا گذاشته شد و برای عملی شدن پروژه های دیگر هم بحث و گفتگوها ادامه دارد که درکل میتواند نوید این را دهد که منطقه به سوی همکاری و همگرایی گام برمیدارد.
به تازگی رییس جمهور غنی دریک نشست بین المللی درشهر دوشنبه تاجکستان شرکت نمودکه روی چگونگی تحقق پروژه کاسا 1000 برگزار شد و درکابل هم دریک نشست اکادمیک عملی پروژه تاپی که زمینه انتقال گاز ترکمنستان را از مسیر افغاانستان به پاکستان و هند مساعد میسازد مورد ارزیابی قرارگرفت.
در هر دو نشست تاکید براین شد که صلح و ثبات منطقه درگرو همکاری های منطقه یی بوده و تنها این گزینه است که میتواند رفاه و ثبات را به منطقه با زگرداند و زمینه رشد اقتصادی و زدودن فقر را مساعد سازد.
آنچه سهم دولت و مردم افغانستان در تحقق این گونه پروژه های است عملی گردیده و انتظار میرودکه کشورهای دیگر که شامل این پروژه ها اند نیز دست به کار شوند و برای تحقق و عملی شدن آن کارنمایند.
افغانها را در مجموع عقیده به این است که صلح و ثبات منطقه یی مستلزم همکاری های صادقانه است هرگاه کشوری به صلح و صلاح منطقه می اندیشد باید ایده و تفکر استفاده افزاری از پروژه های اقتصادی را کنار بگذاردو چون زعامت افغانستان معتقد به این باشد که نجات منطقه از بحران های جاری نظیر رشد هراس افگنی وابسته به تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی است.
دولت افغانستان غرض رسیدن به چنین یک هدف درطول پانزده سال گذشته به همینگونه پروژه ها تمرکز داشته وتاکید براین داردتا زمانیکه ایده صلح درمنطقه حاکم نگردد صلح درکشور ها درتامین نمیشود.
وقتیکه مطرح میگردد که جنگ مسیر صلح را تعیین کرده نمیتواند وقتیکه مطرح میگردد هراس افگنی آشتی ناپذیر است نیاز است تا منطقه به سوی پروژه های بزرگ اقتصادی رهنمایی شود زیرا به هر اندازه که اقتصاد درمنطقه رشد کند به همان اندازه ترس ازبی ثباتی کمتر میباشد به همین دلیل پروژه های اقتصادی به همان پیمانه که فرصت های اقتصادی را مساعد میسازد در رسیدگی به چالش های امنیتی درسطح  نیز کمک میکند.
پس بهتر خواهد بود که به سوی پروژه های بزرگ اقتصادی درمنطقه به عنوان پروژه های راهبردی نگاه کرد که عامل برای همکاری ، همگرایی، تحمل و رفاه خواهد بود.
ایده های منفی چون استفاده افزاری از این پروژه ها و یا تاکید برحاشیه راندن کشور یا کشور های دیگر ازآنها ، تعهد ما را برای حل منازعات منطقه یی کم رنگ میسازد.   ختم/ تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL