03 دلو 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس اجرائیه کشور با سفیر آلمان درکابل دیدار کرد

رئیس اجرائیه کشور با سفیر آلمان درکابل دیدار کرد

کابل باختر 3 دلو داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور، امروز ...

رسانه ها بدون صدای بانوان خواهد ماند

رسانه ها بدون صدای بانوان خواهد ماند

ایبک باختر 3 دلو مسوولان انجمن خبرنگاران شمال افغانستان از کاهش...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 9 قوس
شمار محدود از روزنامه  های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند .
روزنامه  ماندگار دربرگ نخست عنوان کرده، خط آهن افغانستان- ترکمنستان افتتاح شد " افغانستان  از وابستگی به  بنادر پاکستان نجات یافت " این روز نامه درپیوند به عنوان فوق درصفحه سوم نوشته خط آهن مسیر " اتا مراد ترکمنستان وبندر آقینه افغانستان " درمنطقه امام نظر دیروز " دوشنبه 8 قوس " از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان وقربان قلی بردی محمدوف  رئیس جمهور ترکمنستان افتتاح شد .
رئیس جمهور افغانستان وترکمنستان حین امضای این مسیر تاکید کردند که راه آهن آقینه- امام نظر ، روابط بازرگانی را گسترش داده ودر رشد همکاری های افغانستان وترکمنستان مفید خواهد بود .
مسوولان درحکومت افغانستان مسیر خط آهن را برای افغانستان بسیارمهم دانسته  و گفته اند  که خط آهن مسیر " اتا مراد ترکمنستان وبندرآقینه افغانستان " افغانستان را به کشورهای آسیایی واروپایی وصل می کند وکشور دیگر به کدام مسیر مشخص چون تورخم یا راه دیگر محدود نخواهد ماند واین خط آهن در توسعه کار های  بازرگانی وترانزیت افغانستان، نقش مهم دارد .
روزنامه به همین ترتیب ادامه ، درصفحه دوم مطلبی را زیرعنوان برگزاری انتخابات ، مهم ترین راهکار غلبه بر مشکلات را نشر کرده است .
کمیسیون مستقل انتخابات جدول زمانبدی انتخابات پارلمانی را اعلام می کند  عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه سوم نشر کرده  ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه  آرمان ملی درصفحه اول خبرداده که آثار باستانی قندهار در آستانه نابودی می باشد به نوشته  این روزنامه  مسوولان ریاست اطلاعات وفرهنگ قندهار می گویند از میان 30 اثر باستانی این ولایت 6 اثر درحال نابودی قرار دارد .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه مطلب دیگر را زیر عنوان  حکومت بسیج مردمی راعلیه طالب راه بیندازد را نشر کرده است.
آرمان ملی درصفحه اول وصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه  اصلاحات برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان ، ریشه یابی اختلافات هند و پاکستان وتاثیر آن بر افغانستان آغاز کرده ودرهمین صفحه مطلب را زیرعنوان های ، چرا ترکیه به اینجا رسید _ خط آهن افغانستان ترکمنستان افتتاح شد- بازداشت دو عامل انتحاری گروه تروریستی داعش درکابل ، آیا روزهای خوبی در انتظار عراق است ؟مصر از ارتش سوریه در برابر تروریسم حمایت می کند ، هشدار وزارت بهداشت فلسطین در باره " فاجعه انسانی " را نشر کرده ودرصفحه های دیگر به ارایه جزئیات درین باره پرداخته است .

کابل باختر 9 قوس
رئیس جمهور غنی به تعقیب افتتاح پروژه خط آهن آقینه تاکید کرد که افغانستان در آینده گام های بزرگی را بر میدارد و هر ولایت افغانستان پایگاه بزرگ اربتاطی با کشور های همسایه خواهد بود .
مفسر آژانس باختر مینگارد: افتتاح خط آهن آقینه که افغانستان را از طریق راه لاجورد با کشور های آسیا و اروپا وصل میکند یک تحول بزرگ اقتصادی وتجاری نه تنها برای مردم افغانستان بل برای کشورهای منطقه نیز است این پروژه بر علاوه آنکه افغانستان را ازطریق شاهراه قدیمی لاجورد تا ترکیه وگرجستان و آذربایجان میرساند وزمینه انتقال امتعه افغانی را به اروپا مساعد میگرداند بل کشور های آسیا جنوبی وآسیا مرکزی را از مسیر افغانستان باهم پیوند میدهد  که میتوان گفت دیگر افغانستان یک کشور اتصال کننده است ودر انزوا تجاری قرار ندارد وبا ایجاد وطرح زیربنا  ها میتواند باعث همگرایی منطقه یی وتامین منافع خود وکشور های دیگر گردد.
ایجاد خط آهن آقینه بخشی از تعهدات دولت افغانستان در رشد همکاری های اقتصادی وتوسعه تجارت درکشور  ومنطقه است که میتوان آن را جز پروژه های راهبردی نام گذاشت ، که راه ترانزیت برای افغانستان را وسیع تر خواهد ساخت درحالیکه  درگذشته افغانستان فقط درقید یک راه  مشخص تجاری وترانزیتی بود که بیشتر از عملکرد وبرنامه  های اغراض آمیز سیاسی آسیب دید ، تجار ، مردم ودولت ما زیان های بزرگ مالی را متقبل شدند ضمنا  نتوانستند تا تجارت و روابط اقتصادی خود را با کشور های دیگر بخصوص هند که بازار مناسب برای امتعه افغانی است رشد دهند. مگر اکنون وضعیت درحال تغییر است افغانستان از انحصارو انزوا تجاری و اقتصادی درحال بیرون شدن است ما چندی قبل شاهد امضا تفاهمنامه همکاری و استفاده از بندر چاه بهار ایران بودیم که افغانستان را با هند وصل میکند ضمناً دریچه افغانستان به سوی آبهای گرم خواهد بود  و حالا خط آهن آقینه افتتاح شد که راه افغانستان را از مسیر ترکمنستان آسیای جنوب غربی به اروپا کوتاه میسازد . این دو پروژه نمیتواند یک فرصت اولی و آخری باشد کاربالای پروژه خط آهن ترکمنستان – افغانستان - تاجکستان ادامه دارد که با عملی شدن آن افغانستان راه کوتاه تر تجاری را با چین درپیش خواهد گرفت . خط آهن اسلام قلعه مسیر تجاری افغانستان و ایران را سهل تر میسازد  وبرای گسترش تجارت باهند به زودی یک دهلیز هوایی میان دو کشور ایجاد خواهد شد.
افغانستان یک کشور جیوپولتیک بوده که با شش کشور همسایه است این کشور نه تنها نقطه اتصال شش کشور بوده میتواند بل این کشور شش دریچه افغانستان به سوی جهان خواهد بود و این گفته های رییس جمهور غنی که میگوید هرولایت افغانستان پایگاه بزرگ ارتباطی با کشورهای همسایه خواهد بود صحه گذاشتن بر این امراست که افغانستان از موقعیت خود برای تثبیت منافع ملی سود خواهد برد . افغانها مانند مردمان کشور های دیگر روی خط منافع ملی شان حرکت میکنند و نمی گذارند تا در انحصار و انزوا تجاری و اقتصادی قرارداشته باشند.
گسترش روابط تجاری و اقتصادی باکشور های دیگر به هیچ عنوان به معنا به حاشیه راندن کشور سومی نیست همانگونه که افغانستان به حاشیه نه راندن دیگران فکر میکند کشورهای دیگر هم به فکر تحمیل خود و یا خواست های خود برافغانها نباشند بل اقدامات اخیر دولت افغانستان را جز برنامه های درراستای گسترش همکاری و همگرایی منطقه یی است درک کنند. تاکید براین است تا دیگران نیز با این پروسه یکجا شوند و به این ترتیب به جای تقابل ورویارویی ، کینه و کدورت راه شگوفایی اقتصادی و زدودن فقررا درسطح منطقه درپیش گیرند.

کابل باختر/ 8/ قوس
افراط گرایی و تروریزم پدیده های ناهنجارو زشت اند که جامعه افغانی بخصوص آینده و سرنوشت جوانان ما را تهدید میکند که غلبه بر آن فکر دقیق و سازنده میخواهد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: طی روزهای اخیر اخباری زیادی مبنی بر فعال شدن حلقات افراطی در کشور منتشر میگردد حلقات که بیشتر بر مراکز آموزشی، مدارس دینی، نهاد های اجتماعی حتا رسانه ها و ادارات تمرکز دارند حضور چنین یک پدیده ناهنجار میتواند برای آینده جامعه ما امر ناثواب باشد نگرانی های زیادی را بار آورده است که باید با آن مقابله کرد.
درحال حاضر تبلیغات منفی از سوی این حلقات علیه نظام موجود و وضعیت اجتماعی کشور به گونه یی وجود دارد و تلاش میشود تا افکار متفاوت ایجاد گردد، اندیشد و افکار متفاوت در برابر هم قرار گیرند و در نهایت نه تنها یک تقابل جدی سیاسی بل یک تقابل دینی و مذهبی  درکشور به میان آید. در این میان جوانان که نسل بالنده و سرنوشت ساز جامعه اند بیشتر درمعرض خطر سقوط به اندیشه های افراطی قرار دارند.
وقتیکه جوانان به عنوان سرمایه های ملی در کام افراطیت و اندیشه های میان تهی افراط گرایان فرو روند نجات شان ازاین زنجیر پلید دشوار خواهد بود، یعنی سرطان افراطیت در بطن جامعه ریشه خواهد دوانید که نتیجه تقابل و کشمکش چیزی دیگر بوده نمیتواند.
پس چگونه میتوان جلوی ترویج افراطیت را گرفت.؟
تنها با انتقاد و ابراز نگرانی نمیتوان دربرابر افراط گرایی ایستاده شد، بل در برابر این مساله و این پدیده که با سرنوشت مردم ما، کشور ما، منطقه و جهان گره خورده است، باید فکر دقیق و سازنده شود تا بساط افراط گرایی که به نو به خود میتواند زاده تروریزم باشد ریشه کن گردد در اینجا چنگ زدن به یک راهکار موثر وهمه جانبه نیاز است، راهکار که از تحلیل اوضاع مبنی به واقعیت تهیه شود در افغانستان نهادهای زیادی وجود دارند که میتوانند دراین راستا منظم کار نمایند. شورای سراسری علما، وزارت های حج و اوقاف، اطلاعات وفرهنگ، معارف ، تحصیلات عالی ... رسانه ها ... همه میتوانند به گونه انفرادی و باهم به گونه هماهنگ در خصوص مبارزه با انواع افراط گرایی و ابتذال گرایی مبارزه کنند.
منابر، صنوف درسی ، رسانه ها، مکان ها و وسایل خوب برای مبارزه با این پدیده ها اند، همچنان لازمی است تا نهادهای امنیتی و عدلی در خصوص شناخت شبکه های که افراط گرایی را ترویج میکنند بیشتر فعال شوند و برای شناسایی و قطع فعالیت های شان عمل کند.
فقط درک متقابل و هماهنگی با هم، میتوان خود و جامعه را از گزند پدیده های منفی نگهداشت .

کابل باختر/ 8/ قوس
شمار محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درباره رویداد های منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه سرخط درصفحه اول خبرداده که تاهنوز شورای کویته به هلمند انتقال نشده است.
این روزنامه درمطلب دیگر ازقول نجیب الله کابلی عنوان کرده که استخبارات منطقه درسدد نفاق میان افغان هاست .
روزنامه سرخط درهمین صفحه ازقول احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رییس جمهوری درامور اصلاحات و حکومتداری خوب عنوان کرده اعضای شبکه های مافیایی ، طالبان و استخبارات منطقه درحکومت مخالف عملیات ضد طالبان اند.
به نوشته این روزنامه احمد ضیا مسعود نماینده ای رییس جمهور محمد اشرف غنی درامور اصلاحات و حکومت واری خوب میگوید: استخبارات کشورهای همسایه نمی گذارند تا جنگ درمناطق مختلف افغانستان به خصوص ولایت هلمند وکندز پایان یابد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر درهمین صفحه خبرداده که طالبان و داعش درمیدان وردک به هم افتیدند، روزنامه سرخط درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است. اما روزنامه عدالت و توسعه دربرگ نخست خبر داده که طرح بودجه ملی سال 1396 از سوی مجلس سنا تائید شد.
این روزنامه درهمین صفحه مطلبی را زیر عنوان ، متهمان دیروز مشاوران امروز نشر کرده و درمطلب دیگر زیرعنوان انتقال شورای رهبری طالبان ، شایعه و یا واقعیت .
نوشته خبرگزاری اسوشیتید پرس که یک نهاد بین المللی است از آمدن شورای رهبری طالبان از پاکستان به افغانستان "هلمند" خبرمیدهد. شورای رهبری طالبان که 16 عضو دارد درشهر های کراچی ، پشاور و کویته پاکستان جنگ افغانستان را رهبری و مدیریت میکنند. روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه مطالبی را زیرعنوان های بریتانیا زمان طولانی با افغانستان همکاری میکند ، سینمای پس از طالبان افغانستان به روایت داوران ، نزدیک به ده هزار کیلو گرام مورد انفجاری حین انتقال از پاکستان کشف شد، شورای ولایتی کندز طالبان باید درفصل زمستان نابود شوند، نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه انصار درصفحه اول مطالبی را زیرعنوان های مشاورت یا معافیت ؟ ابراز نگرانی علمای افغان از ترویج وهابیت توسط برخی از مدارس درشمال افغانستان ، ساختار معیوب انتخاباتی درامریکا، درگیری طالبان و افراد وابسته به داعش در35 کیلومتری کابل ، عبدالحفیظ منصور ملا های افراطی ازخود ماشین کافر سازی ساخته اند را نشرکرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین دنبال سایر روزنامه ها نیز با مطالب مشابه و یاهم به سایر مطالب پرداخته اند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL