07 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

هیولای نا امنی درهرات ؟
کابل باختر/ 29/ جوزا
معضل امنیتی درکشور با گذشت هرروزپیچیده تر شده و هرگاه دربرابر آن به گونه یی منظم و هماهنگ اقدام نشود ، مشکلات جاری به یک بحران فراگیر مبدل خواهد شد.
مفسر آژانس باخترمینگارد: معضل امنیتی امروز درکشور یک حالت پیچیده دارد، این معضل نه تنها کابل بل امروز شهر های دیگر کشور را نیز تهدید میکند درکنار فعالیت های هراس افگنانه ، فعالیت باندهای تبهکار جنایی و مافیای ، قاچاق و استفاده از مواد مخدر ، اعتیاد ، فقر و سقوط اقتصادی مشکلات اند که به پیمانه تروریزم و هراس افگنی جامعه افغانی را تهدیدمیکند . در حالیکه به همچو مشکلات درکشور کمتر رسیدگی شده وبه پیامد های آن کمتر بها داده میشود.
امروز اگر کابل با تهدید های تروریستی و فعالیت های گروه های هراس افگن مواجه است سایر شهر های بزرگ کشور مزارشریف ، قندهار ، هرات ... نیز با تهدید های مشخص مواجه اند.
مردم ما حادثه اسفبار تروریستی درقول اردوی شاهین بلخ را فراموش نکرده اند به تازه گی نیز این قول اردو ، شاهد یک حادثه دیگر تروریستی بود . به همینسان شهر های دیگر معضل های خود را دارند.
مگر دراین میان هرات ، وضعیت پیچیده وبغرنج دارد تنها گروه های هراس افگن وزورگویان محلی که عمدتاً به قوماندانان مسلح وابسته اند مشکل این شهر بزرگ نیست . شهریان هرات از فعالیت باند های تبهکار و مافیایی ، سرقت های مسلحانه ، آدم ربایی ، قتل های عمد و دهها مورد دیگر از فعالیت های جنایی به ستوه آمده اند و از حکومت برای حل این مشکلات طلب کمک و اقدامات آتی اند.
این نگرانی ها بعداز آن جدی شد که روز گذشته دزدان تفنگ دار در روز روشن هشت دوکان را دریک مارکیت تجارتی در مصئون ترین نقطه شهر تاراج نمودند ، یک افسر نظامی هم درنقاط مرکزی شهر هرات درروز روشن به گلوله بسته شد و حکایات دیگر از جنایات دیگر وضعیت پیچیده امنیتی درشهر هرات باعث گردید این شهر که زمانی مالک کارخانه های متعدد صنعتی بود و شاهرگ اقتصاد افغانستان را تشکیل میداد اکنون رکود اقتصادی را شاهد باشد . امروز گریز سرمایه وسرمایه داران درهرات به یک ضرورت تبدیل شده زیرا تجار و سرمایه گذاران هراتی شاهد وقایع اسفبار چون ربودن فرزندان وعزیزان شان بوده اندکه درحالاتی به مرگ و قتل ربوده شدگان تمام شده است .
ازطرف دیگر انتخاب هرات به  عنوان مرکز از سوی یک جناح طالبان بر بدترشدن وضعیت امنیتی شهر وولایت هرات وولایت های اطراف آن اثر گذار بوده است.
شماری از شهروندان هرات کشور های همسایه را در ترویج ناامنی وقایع جرمی درهرات دخیل میدانند و حتا ادعا میکنندکه کشور همسایه درفرار سرمایه ها از هرات ، سرباز گیری به نفع طالبان دست دارد.
درکنار آن ، شهروندان هرات مقامات ومسوولان محلی را به کم کاری حتا بی پروایی متهم میکند نبود. هماهنگی میان نهادهای امنیتی ، قضایی و مقامات رهبری ، کم توجوی حکومت مرکزی به حل معضل هرات ، ادعا های دیگری است که ازسوی شهروندان هراتی مطرح میگردد.
آنچه مهم است این است که هرات با هیولای نا امنی مواجه است و مردم از مقامات محلی و حکومت مرکزی برای حل مشکلات شان تدبیروعمل میخواهند . ختم/ تحلیل سیاسی ...ک..م

کابل باختر/ 28/ جوزا
گروهک تروریستی داعش که درپی تسلط برمناطق استراتیژیک درولایت ننگرهار و تبدیلی این ولایت به مرکز فعالیت های خود در افغانستان است باردیگر درمیدان جنگ طمع تلخ شکست راچشیدو از توره بوره بیرون رانده شد.
مفسر آژانس باخترمینگارد : اوایل هفته جاری ، خبر سقوط منطقه استراتیژیک توره بوره درولسوالی پیچراگام ولایت ننگرهار به عنوان یک خبر تاسفبار و نگران کننده دررسانه ها بخش شد. با آنکه نیروهای دفاعی وامنیتی کشور به سرعت به ماجراجویی تازه داعشی ها در توره بوره خاتمه بخشیدند و رویا داعش مبنی برتسلط براین نقطه سوق الجهشی را با آب یکسان ساختند  ، مگر سوال دراینجا که چرا ما درحفظ و نگهداشت از مناطق و تاسیسات راهبردی کمی کوتاهی میکنیم.
توره بوره که زمانی سنگرمستحکم مجاهدین افغان درجنگ علیه نیروهای شوروی سابق بود بعداز پیروزی مجاهدین گروه های مختلف مسلح از این پناهگاه و نقطه راهبردی سود بردند و اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده مدت ها درمصونیت در توره بوره زندگی کرد . مگر بعداز تحولات که منتج به شکست طالبان وایجاد اداره جدید درکشور شد زمینه وفرصت آن مساعدگردید که باید توره بوره به یک مرکز حساس و قدرتمند نظامی تبدیل میشد که تحت اداره و کنترول نهاد های دفاعی میبود مگر این که چرا درمدت پانزده سال گذشته برای ایجاد یک مرکز قوی نظامی در توره بوره فکر نشد یک سوال مبهم است . درحالیکه گروهک های تروریستی داعش و طالب دلچسپی خاصی به این محل دارند وازهر امکان استفاده میکنندتابر آن دست یابند چنانچه دراواخر هفته گذشته داعشی ها طالبان راراندند و توره بوره راگرفتند مگر سرانجام نیروهای دفاعی آن را تصرف کردند قبل ازاین نیز از تسلط نیروهای دولتی برتوره بوره و ساحات دیگر ولایت ننگرهار که داعشی ها و طالبان برآن ادعا حاکمیت و تسلط را داشتند شنیده شده بود مگر حوادث اخیر نشان میدهد وضعیت در ولایت ننگرهار متزلزل است و این باعث دست به دست شدن مناطق درآن ولایت گردیده است.
آگاهان سیاسی وکارشناسان نظامی افغان میگویندکه مردم دنبال یک حقیقت اند چرا داعش زمانی فرو میاورد و گم میشود وزمانی هم سربیرون میاورد وماجرا خلق میکند و رسانه یی میشود.
این آگاهان میگویند که درجنگ افغانستان یک نوع سردرگمی وجود داردکه باید عوامل آن شناسایی شود و با آن برخورد صورت گیرد بخصوص آنکه شماری از اعضای ولسی جرگه در خصوص پیشروی های اخیر داعش حرف های شان را با ادعا و اتهام مطرح کردند.
با آنکه داعش باردیگر درشرق افغانستان شکست خورد مگر نباید این شکست پایان کار داعش تلقی شود ، این گروه جز از پروژه های بزرگ استخباراتی و بخشی از بازی های بزرگ کشورهای بیرونی درافغانستان است این کشورها  طبعاً برای پیروزی این گروه فکر میکند تا از نابودی آن.
درحالیکه حرف مردم افغانستان این است که داعش و یا گروهک دیگر تروریستی طالبان هرگز عامل ثبات شده نمیتواند بل فعال شدن داعش و یا گروهک دیگر تروریستی برمعنی فعال شدن کشورهای بیگانه درافغانستان است و کشور های حامی و مخالف این گروه را به رقابت و انتقام گیری وا میدارد واین طبعاً به امنیت ، ثبات ، اجتماع و اقتصاد افغانستان وازآن طریق بر منطقه اثر گذار خواهد بود.
با وجود آنکه برخی کشورها به سوی گروهک های تروریستی منجمله داعش به عنوان افزار نگاه میکنند واقعیت این است که گروهک های تروریستی هیچگاهی دوست نمی شوند و بالاخره سراز آستین بیرون میاورند.
دراین حالت ، منطقه نیازمند یک همسویی برای حل مشکلات جاری است که باید آن را مد نظر داشت .   ختم/ تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 28/ جوزا
شمار محدود ازروزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ، در برگ نخست با خط درشت عنوان کرده که پروازهای تجارتی بین افغانستان وهند آغاز میشود.
این روزنامه جزئیات پیرامون آن را درصفحه دوم نوشته است.
این روزنامه درصفحه اول از قول پوتین عنوان کرده است تحریم های مصوب سنای امریکاروابط با روسیه را پیچیده خواهد کرد.
به نوشته این روزنامه ولادیمیرپوتین رییس جمهور روسیه تحریم های جدید امریکا علیه کشورش را باعث پیچیده شدن روابط دو جانبه دانسته اما گفته است که هنوز زود است درمورد اقدام تلافی جویانه علیه این مصوبه صحبت شود.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داد درمطلب دیگر زیرعنوان توره بوره درتصرف اردوی ملی 20 عضو داعش وعضو رسانه ای ...نوشته است ، طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی پس از چاشت شنبه 27 جوزا دریک نشست خبری حضور یافت ودر پیوند به اوضاع امنیتی کشور به ویژه تحرکات اخیر گروه داعش درننگرهار و اقدامات نیروهای امنیتی دربرابر آنان به خبرنگاران معلومات ارائه کرد .
آقای بهرامی دراین نشست خبری گفت که جنگ جویان داعش به تاریخ 23 جوزا دریک درگیری با گروه طالبان درننگرهار بخش هایی از ولسوالی چپرهار و تنگه ی سلمان خیل ولسوالی پیچراگام را ازنزد طالبان تصرف کرده بودند.
روزنامه افغانستان ما ، ادامه این مطلب را درصفحه دوم نوشته اما درصفحه اول از قول لوی څارنوال کشور عنوان کرده است بررسی دو قضیه خشونت علیه خبرنگاران عملاً آغاز شده است.
به نوشته این روزنامه نماینده لوی څارنوالی درجلسه کمیته مشترک هماهنگی فدراسیون خبرنگاران و حکومت برای تامین امنیت ومصونیت خبرنگاران گفته که بررسی دوقضیه خشونت علیه خبرنگاران عملاً جریان دارد . جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت دیروز شنبه 27 جوزا بریاست سروردانش معاون دوم رییس جمهور برگزار شد . روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه خبرداده قرار داد دیزاین مجتمع اداری دارالامان بایک شرکت عربی امضاء شد.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول مقامات هلمند آورده است که ده ها جنگجوی طالبان درمارجه کشته شدند.
روزنامه افغانستان ما ، در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه آرمان ملی ، برگ نخست را با این عنوان آغاز کرده است .دهلیز هوایی تجارتی میان هندو افغانستان امروز آغازمیشود.
به نوشته این روزنامه مقام های هندی میگویند نخستین پرواز هواپیما حامل اموال تجارتی میان هند وافغانستان امروز یکشنبه صورت میگیرد.
سخنگوی وزارت خارجه هندگفته است که این هوا پیما مربوط شرکت هوایی آریانا است که نخستین پرواز تجارتی را امروز پس از توافقات اخیر میان مقام های هند و افغانستان برای ایجاد دهلیز هوایی خاص و توسعه مناسبات اقتصادی وتجارتی میان دوکشور انجام شود.
این روزنامه درمطلب دیگراز قول دیوید پتریوسسابق فرمانده نیروهای امریکایی درافغانستان عنوان کرده است.
تازمانی که پاکستان نخواهد امریکا به طالبان پیروزنمی شودروزنامه آرمان ملی درصفحه دوم مطالب را زیرعنوان های نیروهای امنیتی کشور نیازبه حمایت و همکاری دارند سردرگمی های گروه های جهادی و نمی دانم کاری های آنان بدون تفاهم امریکا و فدراسیون روسیه صلح تامین نمیگرددنشرکرده است.
روزنامه آرمان ملی درصفحه چهارم مطلب را زیر عنوان ، چین میخواهد تا درروابط پرتنش میان کابل – اسلام آباد میانجی شود را نشرکرده است.
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های ماندگار و هشت صبح با مطلب مشابه را نشر کرده اند و یاد نبال مطالب دیگر شده اند. نالان

کابل باختر   27  جوزا 
دهلیز هوایی میان افغانستان  و هند  غرض حمل و نقل اموال تجارتی ، به زودی افتتاح خواهد شد.
مفسر آژانس باختر مینگارد : قرار است به زودی یک دهلیز هوایی میان افغانستان وهند ، افتتاح و به این ترتیب روند حمل و نقل  اموال تجاری میان دو کشور تسریع یابد .
افغانستان  وهند روابط نزدیک تجاری و سیاسی باهم دارند  هند یکی از پنج کشور  اول در جهان است که در پانزده سال گذشته بیشترین کمک را برای بازسازی  افغانستان انجام داده است  مگر دادو ستد تجاری میان دو کشورمشکلات معین ومشخص خود را داشت ، حمل  ونقل تجاری میان  این دو کشور، قبلاً از راه ترانزیتی پاکستان صورت میگرفت که به دلیل روابط  پر تنش میان اسلام آباد  و دهلی از یک سو و روابط پر چالش میان  کابل  و اسلام آباد از سوی دیگر بر روند تجارت میان افغانستان  وهند  اثر سوء گذاشته بود.
ادامه مزاحمت از سوی  پاکستان در امر حمل ونقل اموال تجاری ، دو کشور هند  و افغانستان را  وا داشت تا برای حل این مشکل چاره سنجی نمایند  و بهترین گزینه ایجاد یک دهلیز هوایی بود  که هر دو کشور  روی ایجاد آن  توافق کردند  وحالا این پروژه راهش  را عملأ باز نموده و به زودی افتتاح خواهد شد.
آنچه مهم است و در سخنان  مقامات افغان  و هندی هم  انعکاس یافته  ، ایجاد دهلیز هوایی برای انتقال اموال تجاری میان دو کشور به هیچ عنوان  یک حرکت سیاسی  نبوده  و به معنای به حاشیه  راندن کشور سومی از مفکوره تجارت آزاد نمی باشد، ایجاد این دهلیز یک نمونه دیگر از همکاری  و همگرایی منطقه یی است ، ایده  که  کابل دهلی آن را یک اصل برای رشد اقتصادی  منطقه  و رشد تجارت  دانسته  و بر گسترش  آن تاکید دارند.
از گذشته  دولتمردان افغان گفته اند  وتاکید داشته اند که تنها همکاری های منطقه یی است که  میتواند فقر را از کشور های ما  دور سازد  و افغانستان  با موقعیت جیوپولتیکی  که دارد  میتواند  محرک چنین یک ایده باشد  و این کشور به جای رقابت های  نا مشروع که ، تقابل و کشیدگی را ببار میاورد  یک فرصت برای یکجا سازی ملت ها  به سوی  رشد اقتصادی و پویا شدن  جوامع باشد، به همین دلیل، دولت افغانستان برای تحقق پروژه های کلان  اقتصادی در منطقه زمینه سازی کرد و در آن با اخلاص تمام سهم گرفت ، پروژه تاپی (مسیر انتقال گاز ترکمنستان از افغانستان به سوی پاکستان   وهند  )  پروژه کاسا 1000 که برق آسیای میانه را  به جنوب آسیا انتقال میدهد، احیایی راه ابریشم ، احیایی  راه  لاجورد ...  نمونه های از مشارکت افغانستان در پروژه های بزرگ اقتصادی در منطقه است، مگر بعضی از کشور ها محاط بودن افغانستان را به خشکه یک حربه  سیاسی دانستند  وباربار حق ترانزیت این کشور را نادیده گرفتند به خصوص  پاکستان تجارت با افغانستان را رنگ  وبوی  سیاسی داد  و برای تجار افغان مشکل تراشی های زیادی نمود.
ادامه چنین یک وضعیت ، افغانستان  و شریک تجاری اش  هند را  وا  داشت تا به فکر راه  های بدیل باشند، روی دست گرفتن کار گسترش بندر چاه بهار در ایران که میتواند دریچه افغانستان به سوی بحر باشد و حالا ایجاد دهلیز هوایی میان افغانستان  وهند  نمونه یی از تلاش های افغانستان برای دریافت راه های بدیل ترانزیتی است  افغانستان قبلا از مسیر ترکمنستان  ، آذربایجان  راه ترنزیتی را غرض رسیدن با اروپا بررسی نموده  و اقدامات عملی را نیز دراین خصوص انجام داده است.
رسیدن افغانستان به  راه های بهتر ترانزیتی  و دست یافتن این کشور به  راه  های بدیل  ترانزیتی ، ثابت ساخت  که سیاسی ساختن  تجارت  و اقتصاد یک محاسبه غلط است، امروز تجار و سرمایه گذاران پاکستانی از کاهش  تجارت با افغانستان نگران اند  زیرا  آنها با گذشت هر روز منافع  و منابع زیادی را درافغانستان از دست میدهند علت هم  واضح است اندیشه  ومفکوره خام که شماری از سیاسیون  ونظامیان پاکستانی مبنی بر اینکه  میتوان افغانستان را با حربه اقتصاد  وترانزیت  تحت فشار قرار داد سبب شد تا  افغانستان بیشتر به دوستان سنتی خود اتکا  کند .
حالا افغانستان از یک  مسیر کم هزینه  و مطمین تجارت اش  را باهند ادامه میدهد  و باین کار نه تنها از مزاحمت و اخلال در کار تجارت جلوگیری شد بل  بخشی از  تعهد افغانستان مبنی بر گسترش همکاری های اقتصادی منطقه یی تحقق یافت  ضمنأ برای تجار و فروشندگان میوه و سبزیجات  یک سهولت ایجاد گردید.
ایجاد دهلیز هوایی میان افغانستان   وهند  میتواند بر رشد اقتصادی افغانستان  وتحکیم روابط تجاری آن با کشور های دیگر  اثر گذار باشد. ختم  تحلیل سیاسی 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL