01 قوس 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

داکترنیلاب مبارز: سره میاشت آماده کمک به نیازمندان در موسم سرما درکشور است

داکترنیلاب مبارز: سره میاشت آماده کمک به نیازمندان در موسم سرما درکشور است

شهرجلال آباد/ ۱ قوس /باختر درحالی که موسم سرما آغازشده است...

سیزده طالب مسلح درکنر کشته شدند

شهراسعد آباد/ ۱ قوس/ باختر سیزده طالب مسلح دریک حمله هوایی...

تیم ملی بانوان دررقابت های زیربیست وسه سال مرکز آسیا

کابل/ ۱ قوس/ باختر رقابت های فوتبال زیر بیست وسه سال...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل  باختر  ۱۴  میزان
در سال جاری محصولات زراعتی در افغانستان افزایش قابل ملاحظه یی یافته است مگر نبود بازاروکمبود سردخانه ها مشکل اساسی فرا راه دهقانان وباغداران در کشور است.
مفسرآژانس باخترمی نگارد:منابع وزارت زراعت و مالداری می گویندکه محصولات وپیداوار زراعتی وباغداری( کچالو٬گندم للمی٬ بادنجان رومی٬سیب٬انگور٬خربوزه تربوز٬ بادام٬انار...)افزایش قابل  ملاحظه یی یافته است که در طول چند سال پسین بی سابقه بوده است.
افزایش محصولات زراعتی در افغانستان در کنارآن که با مسایل اقلیمی(بارندگی) پیوند دارد٬ تلاش دهقانان و باغداران٬ ترویج نسبی زراعت میکانیزه و برنامه های حمایتی وزارت زراعت و مالداری هم درافزایش آن نقش داشته است.
افزایش محصولات زراعتی در کشوریک خبر خوش است مگر مشکل عمده زارع و باغداردرافغانستان، پس از برداشت ‌حاصل ‌شروع می‌شود٬عمده ترین مشکل ٬ نبود بازارو کمبود سردخانه ها در کشور است در حالی که اصل تولید بازار است ٬هر قدربرنامه های حمایتی راه اندازی شود هر قدر زارع و باغدارمورد حمایت قرار گیرند و هر قدر تخم بذری٫ کود کیمیاوی و نهال و دانه برای زارع و باغدار داده شود٬مگر زمانی که برای محصولات زراعتی بازار و خریدار وجود نداشته باشد همه کار های انجام شده ضرب صفر می شود و به هیچ مبدل می شود.
مردم شاهد اند که امسال قیمت تربوز در فراه و جا های دیگر چه سان سقوط کردو باغدران تا کدام اندازه زیان  متقبل شدند به همین ترتیب محصولات دیگر زراعتی و باغداری٬ به دلیل نبود بازار٬برای دهقانان کمرشکن تمام شد.
با آنکه بازار های داخلی برای فروش محصولات داخلی زراعتی کافی است مگر کمبود سرد خانه ها مشکل دیگر یست که دهقان و باغدار کشور را رنج می دهد و آنان نمی توانند محصولات شان به فصل دیگر و یا سال دیگر نگهداری کنند.
در حالی که جلابان و تیکه داران٬ محصولات زراعتی ما را به قیمت نهایت ارزان خریداری می کنند به پاکستان و یا هم ایران انتقال می دهند و بعد از ختم فصل و با فرا رسیدن زمستان آن را دو باره وارد کشور می کنند وامتعه خود ما را چند برابرقیمت تر بالای ما به فروش می رسانند و به غفلت ما هم می خندند.
این نشان می دهد که توسعه زراعت در افغانستان با مشکلات فراوانی روبرو است ولی این چالش ها در حالاتی به عنوان یکی از فرصت ها برای توسعه زراعت افغانستان به حساب می‌آید. فرصت به این معنا که ازدیاد محصولات زراعتی ما را وا می دارد که با ایجاد سرد خانه ها محصولات زراعتی خود را حفظ کنیم و به این ترتیب اقتصاد دهقان و باغدار و هم اقتصاد خانواده ها را تقویت کنیم .
همچنان ایجاد سرد خانه ها زمینه را برای ایجاد کارخانه های پروسس و بسته بندی محصولات مساعد می کند مگر با تاسف برنامه ایجاد سرد خانه ها آن چنانی که وعده داده شده بود٬ عملی نشده است ودر کل امور زراعت در افغانستان فاقد یک برنامه راهبردی است و اگر چنین برنامه هم ایجاد شده است جنبه تطبیقی به خود نگرفته است.
زراعت٬باغداری و مالداری پایه های اقتصاد افغانستان را تشکیل می دهد٬ هفتاد فیصد نفوس این کشور مصروف زراعت وباغداری در کشوراندو اقتصاد افغانستان سخت متکی به اقتصاد روستایی است .
این ثابت می کند که کلید استقلال اقتصادی در دست دهقانان به خصوص دهقانان متشبث است .
وزارت زراعت و مالداری باید با راهکار قابل تطبیق از زارع و باغدار حمایت کند در حالی که چنین حمایت در یک سطح پایین است و در بسیاری حالات٬ زراعت در افغانستان با خلای مدیریت مواجه است . صائم

کابل / 14 میزان/ باختر
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر، باتوجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است. روزنامه ویسا دربرگ نخست از قول میتری تایمز عنوان کرده است باوجود حضور نظامی امریکا شمار تروریست های داعش درافغانستان افزایش یافته است.
به نوشته این روزنامه، درحالی که امریکا به بهانه مبارزه با تروریزم درپی توجیه حضور نظامی درافغانستان است اما شماری اعضای گروه تروریستی داعش درزمان حضور نظامی این کشور افزایش یافته است.
به نوشته ویسا امریکا ادعای مبارزه با داعش درافغانستان را دارد اما منابع خبری از افزایش شماراین گروه تروریستی حکایت دارند.
روزنامه ویسا جزئیات بیشتر دراین مورد را درصفحه پنجم ارائه کرده است اما درصفحه اول خبرداده است .
میان ارگ ووزارت خارجه بالای مذاکرات صلح اختلاف به وجود آمده است.
ویسا درهمین صفحه همچنان ازقول نماینده خاص روسیه برای افغانستان عنوان کرده است که طالبان هم برای صلح و هم به جنگ آمادگی دارند.
روزنامه ویسا به همین ترتیب درصفحه اول از قول اعضای ولسی جرگه عنوان کرده است فساد درحکومت وحدت ملی به خصوص وزارت مالیه به اوج خود رسیده است.
این روزنامه درمطلب دیگر از قول وزارت دفاع امریکا عنوان کرده است ترمپ دستور افزایش حملات هوایی را در افغانستان داده است.
به نوشته این روزنامه وزیر دفاع امریکا با اشاره به افزایش حملات هوایی درافغانستان گفت که پس از توقف گفت وگوهای واشنگتن با طالبان ترمپ دستور داده است تا حملات هوایی علیه این گروه افزایش یابد .
وزیر دفاع امریکا می گوید که پس از لغو گفت وگوهای صلح با طالبان حملات تهاجمی برگروه طالبان به دستور رییس جمهور ترامپ افزایش یافته است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه ازقول رییس جمهوری افغانستان عنوان کرده است تا سه هفته دیگر رییس جمهور جدید تحلیف را بجا خواهد آورد .
روزنامه ویسا همچنان درصفحه اول به مشروعیت انتخابات توجه کرده است وزیرعنوان سوال مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری به این موضوع پرداخته است .
به نوشته این روزنامه، انتخابات ریاست جمهوری دریک تقابل ستیزه گرانه میان مخالفین مسلح ازیک سو و اداره کابل و حامیان خارجی ازسوی دیگر درشرایط نا امن ونظارت آمرانه قوای خارجی برگزار شد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار درصفحه اول زیرعنوان بحران انتخابات و گزینه سوم نوشته کرده است نیاز به راه سوم شدیداَ محسوس است جریان ها وچهره های سیاسی زیادی برای جلوگیری از این بحران راه حل های را مطرح کرده اند درمیان اما راه سوم حکومت سرپرست بوده می تواند . این طرح نخستین بار در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ازسوی احمد ولی مسعود درشورای نامزدان ریاست جمهوری مطرح شد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درهمین صفحه از قول کمیسیون انتخابات عنوان کرده است ۷ دستگاه بایومتریک درکابل و حافظه ۲۲ دستگاه دیگر ناپدید شده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرهمین صفحه مطلبی را زیرعنوان ترامپ حملات هوایی به طالبان افزایش یابد نشرکرده است.
روزنامه ماندگارهمچنان درصفحه اول ازقول نهادهای ناظرعنوان کرده است دخالت درکارکمیسیون ها بحران ۲۰۱۴ را تکرار می کند.
روزنامه ماندگار درصفحه دوم زیرعنوان انتخابات ۹۸ و نیاز به مداخله سازمان ملل نوشته کرده است وقتی درروز رایدهی ششم میزان ۱۳۹۸ دقیق می شویم می بینم که حضور اندک مردم درانتخابات پاسخ محکم به حکومتی بود که درآن رای و نظر مردم و قانون جایگاه اصلی اش را از دست داده و فقط سلیقه و علایق یک شخص محور قرار گرفته است روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه مطلبی رازیر عنوان تقلب های آشکار دولت ساز نشر کرده است .
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و آرمان ملی درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند. ختم/ نالان

کابل  باختر  ۱۳  میزان
سیزدهم میزان روزجهانی معلم است٬مگرآموزگاران درافغانستان می گویند که آنان با مشکلات شغلی و معیشتی روبرواند و کمتربه وضعیت زندگی آنان توجه شده است.
مفسرآژانس باخترمی نگارد:سیزدهم میزان روزجهانی معلم است و درافغانستان فرصت آن را مساعد می کند تا در باره معلم ودر کل در مورد وضعیت معارف در کشور خود را آگاه کرد٬سهم و نقش اجتماعی خود را در امر احترام و رعایت حقوق معلم و وضعیت معارف سنجش کرد.
با آن که رشد و توسعه آموزش و پرورش ازاولویت های دولت است اما به وضعيت شغلی معلمان كمتر توجه شده است. بسيار معلمان به اين باور اند كه مورد بي توجهی مسوولان قرار گرفته اند.
یک ساعت درس و تدریس انرژی و توان وافر می خواهد مگردرافغانستان آموزگاران٬شش ساعت تدریس می کنندودر وجود درآمد اندک اقتصادی و نبود مصوونیت امنیتی و روانی٬چگونه می توان انتظار داشت که شیوه آموزش در کشور ما معیاری خواهد شد؟
يك معلم براي آموزش بهتر٬ نيازمند ‌آرامش خاطراست در حالی که نبود امنیت٬ فقر اقتصادی٬بی بندو باری اجتماعی و ده ها مشکل دیگر که می تواند امنیت روحی و روانی یک معلم را آسیب رساند٬ پس چگونه انتظار داشت که یک معلم معیاری تدریس کند و چگونه انتظار داشت که ما یک معارف معیاری خواهیم داشت.
آینده وطن ازصنف درسی رقم می خورد٬امروز یک دانشمند٬یک انسان متفکر٬یک طراح یک سیاستمدار...شاگردان دیروز مکتب و مدرسه بودند٬این معلم٬مکتب و مدرسه بوده است که نوابغ و دانشمندان رابه جامعه معرفی کرده است.
پس مکتب و معلم اند که سنگ بنای جامعه را می نهند و معمار اصلی جامعه همین دو اند.
این حرف قابل تذکر است که مشکلات آموزگاران در کشور ما در عرصه های گوناگون قابل بحث و مکث است. از مشکلات شغلی تا مشکلات معیشتی٬ از ناهنجاری های اجتماعی تا فقر فرهنگی...مسایلی است که روان هر آموزگار و هر فرد با احساس جامعه را آزار می دهد.
در کنار آن که فقر اقتصادی وناامنی معلم و معارف را آزار می دهد٬ برخورد نا سالم و تربیه ضعیف شماری ازشاگردان که می تواند حقوق و جایگاه رفیع معلم را زیر سوال ببرد٬به اعتبار و حیثیت معارف لطمه وارد کرده است٬ آموزگاران زیادی اند که روزانه ناهنجاری و انحطاط اخلاقی٬اجتماعی وفرهنگی را در صنوف درسی شاهد اند و رنج آن را به دوش می کشند.
حرف مایوس کننده از داخل  شماری ازمکاتب به گوش می رسد که آموزگاران درداخل مکاتب آنهم از سوی مسوولان اول خود مورد بی لطفی قرار می گیرند حتا در تقسیم صنوف درسی٬دادن تقسیم اوقات٬ صنف بندی... شاهد برخورد های سلیقه یی  اند حتا گاهی برای مسوولان شان امتیاز و رشوه می دهند.
این حقیقت تلخ امروز دامنگیر معارف کشور است  وآن این که٬ هویت معلمان سیر نزولی داشته است و معلم در نگاه جامعه، کسی است که یک شغل خیلی حقیر دارد در حالی که هم ارشادات دینی وهم منشورهای ملی و بین‏المللی٬ جایگاه خاصی برای معلمان در نظر گرفته است مگر وضعیت معلم و آموز گار ما اسفبار است در حالی که این حق یک معلم است که زندگی آبرومندانه را تجربه کند.
در افغانستان هر مسوول که درراس قدرت ومسوولیت قرار گرفته است حرف های زیادی برای حل مشکل شعار داده است٬٬سال ها گفتند که به وضعیت معلمان توجه می شود اما هرگز توجه نشد در حالی که توجه به معلم٬توجه به معارف ٬توجه به جامعه است مگر هیچ‏مسوول برای عبور از ناهنجاری  هایی که معلم و معارف با آن دست وگریبان است سیاست یا اصولی را که مشی آموزشی کشور را مشخص کند تدوین نکرد اگر کرد عمل نکرد.
برای بهبود وضعیت معارف و بهبود زندگی معلم نیاز است که  با یک راهبرد سازنده وارد عمل شد وتجلیل کلیشه یی از روز معلم دردی  را مداوا نمی کند.صائم

کابل /۱۳میزان /باختر
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باختر، باتوجه به عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه راه مدنیت برگ نخست را با مطلب زیر عنوان تائید روی شود هرکی دراوغش باشد آغاز کرده است و جزئیات درپیوند به آن را درصفحه دوم نوشته کرده است. اما درصفحه اول زیرعنوان باخودت صلح کن ! نوشته  است ۲۱ سپتامبر روز جهانی صلح بود آن روز هرقدر تلاش کردم نتوانستم چیزی بنویسم راستش باخود فکر کردم که نوشتن درباره چیزی که هیچ گاه تجربه اش نکردی چندان قشنگ نیست اما به دور از هرگونه تحلیل سیاسی، حضور امیدوارانه مردم نا امید این سرزمین در انتخابات تصویر قشنگی از هم دلی و باهمی را برای من ترسیم کرد و سکوت ذهن مرا شکست .
خدا پدرکسی را بیامرزد که قلم را آفرید.
روزنامه درادامه نوشته کرده است ژرامانا ماهاریشی عارف بزرگ هندی می گوید صلح ماهیت درونی انسان است اگرشماآن را درخود پیدا کنید آن را همه جا پیدا خواهید کرد.
یعنی آدمی باید اول با خود صلح کند تا بتواند با دنیای بیرون صلح کند.
به نوشته این روزنامه، اگر می خواهی برای صلح جهانی قدمی برداری همین امروز یک قدم به سوی خودت نزدیک تربرداروبا خودت مهربان تر باش، صلح آن نیست که بعداز جنگ واقع شود، صلح پیش از هرجنگی وجود داشته است تو باید از خودت شروع کنی، روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه مطلبی رازیرعنوان روزجهانی گردشگری روایتی از افغانستان زیبا نشرکرده است.
این روزنامه درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیرعنوان طالبان در آغوش پاکستان نوشته کرده است. به نوشته این روزنامه: دریکی دوروز اخیر هیاتی ازطالبان به رهبری ملا برادر آخند به دعوت پاکستان سرگرم دیدار از آن کشور است مقام های پاکستانی ضمن استقبال گرم آن ها ظاهراَ موضوع ادامه مذاکرات طالبان با ایالات متحده امریکا را موضوع گفتگو با این هیات مطرح کرده است.
گفته می شود زلمی خلیلزاد فرستاده دولت امریکا درامور صلح افغانستان نیز باهیات طالبان دراسلام آباد دیدار داشته است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرهمین صفحه مطلبی رازیرعنوان ملت شهید پرور ! نشرکرده است .
روزنامه راه مدنیت درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان ۳۴ درصد از شهروندانی درانتخابات شرکت نکرده اند.
به شفافیت انتخابات باور نداشتیم آغازکرده است و جزئیات درپیوند به آن را درصفحه سوم نشرکرده است اما درصفحه اول ازقول نهادهای ناظر عنوان کرده است کمیسیون مستقل انتخابات محدومیت برناظران را برطرف سازد.
طالبان ۱۵۰ کارمند ربوده شده انتخاباتی را رها نکرده اند .
عنوان مطلب دیگری است که این روزنامه درصفحه اول نشرکرده است .
روزنامه هشت صبح درصفحه دوم زیرعنوان کمیسیون مستقل انتخابات از پالیسی اش عدول می کند نوشته کرده است کمیسیون مستقل انتخابات باید پالیسی را که خود وضع کرده است تطبیق کند این کمیسیون باید تسلیم هیچ نوع فشار سیاسی وغیر سیاسی نشود کمیسیون مستقل انتخابات پالیسی وضع کرده بود که آرای بدون بایومتریک را نمی شمارد و اعتبار نمی دهد این کمیسیون باید به همین پالیسی وفادار بماند روزنامه موضوع رادنبال کرده است.
صفحه ششم روزنامه هشت صبح ویژه ورزش است این روزنامه دراین صفحه ازقول نثاراحمد عبدالرحیم زی عنوان کرده است که به ورزشکاران در حد جایگاه شان توجه صورت نمی گیرد.
عبدالرحیم زی از جمله ورزشکاران بخش تکواندو است و برنده مدال برنزدر المپیک است .
اهمیت حضور افغانستان در لیگ قهرمانان آسیا به عنوان مطلب دیگری است که روزنامه دراین صفحه نشرکرده است .
هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه ماندگار درشماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته است و یا دنبال سایر مطالب شده است. ختم/ نالان ...ک..م