نگاهی به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت چهارشنبه 21 سنبله

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 21/ سنبله
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان پرداخته اند.
گزارشگر آژانس باختر ، با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ویسا ، دربرگ نخست از قول اعضای مشرانو جرگه عنوان کرده است که ازطریق لویه جرگه حکومت موقت ایجادگردد.
این روزنامه درمطلب دیگر درهمین صفحه زیر عنوان پاسخ محکمه بین المللی جزا به امریکا ، تحقیقات درباره جنایات جنگی امریکا درافغانستان را ادامه میدهیم.
به نوشته این روزنامه ، محکمه بین المللی جزا در عکس العمل به هشدار اخیر جان بوتون مشاور امنیت ملی دولت امریکا به این محکمه درخصوص اقداماتش درقبال اسرائیل وتحقیقات درباره جنایات جنگی امریکا درافغانستان گفته که به فعالیت بدون هیچ اخلالی ادامه خواهد داد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است . درهمین صفحه از قول رویترز ، عنوان کرده است که طالبان برای آغاز دور جدید گفتگوها با امریکا آمادگی میگیرند.
به نوشته این روزنامه گروه طالبان برای آغاز دورجدید گفتگوهای مستقیم صلح با دولت امریکا اعلام آمادگی کرده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه خبرداده است که درمراسم حج امسال 18 حاجی افغان درعربستان جان داده است.
سرنوشت نامعلوم انتخابات و کمیسیون نامستقل آن عنوان مطلب دیگری میباشدکه روزنامه درصفحه اول به نشرآن پرداخته است .
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول از قول حکمتیار عنوان کرده است ، حکومت منافع خود را درادامه جنگ میبیند.
این روزنامه همچنان درهمین صفحه عنوان کرده است که تلاش برای بازگشایی 119 مکتب درهلمند با آغاز سال جدید آموزشی ادامه دارد.
آرمان ملی درهمین صفحه به پیامد ناگوار خشکسالی درافغانستان توجه کرده وزیر عنوان باشندگان 20 ولایت کشور به دلیل خشکسالی آواره شده اند: نوشته کرده است ، گزارش تازه دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا نشان میدهد که خشکسالی های نسبت به جنگ بیش تر شهروندان افغانستان را از خانه و منطقه شان بیجا ساخته است .
بربنیاد آمار این دفتر از آغازسال روان میلادی تاکنون 275 هزار شهروند افغانستان به دلیل خشک سالی دربیش تر از ولایت های افغانستان آواره شده اند ، درحالی که آمار بیجا شدگان جنگ حدود 233 هزار تن میرسد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه از قول مجلس سنا آورده است پیمان امنیتی با امریکا موثریت خود را ازدست داده است.
آرمان ملی درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیرعنوان مسوولان بی کفایت برکنار شوند نوشته کرده است.
این روزنامه همچنان درهمین صفحه مطلب را زیر عنوان قصر سفید دادگاه کیفری را قبول ندارد.
دموکراسی بدون انتخاب عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه سوم نشر کرده است.
آرمان ملی در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه هشت صبح درشماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته و یا دنبال سایر مطالب شده است. ختم/ نالان

back to top