تبصره

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 21 سنبله
نشست سه جانبه افغانستان، هند و ایران در کابل نمونۀ از تعهد و همکاری این سه کشور برای رشد همکاری و همگرایی منطقه یی بوده که میتواند فرصت های کلان اقتصادی و سیاسی را به ارمغان آورد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: کابل روز گذشته شاهد نشست سه جانبه کشور های افغانستان ، هند و ایران بود نشست که در آن دیپلومات ارشد این کشور ها روی گسترش همکاری های اقتصادی، مبارزه با هراس افگنی و مواد مخدر، مسایل سیاسی و حمایت ایران و هند از روند صلح افغانستان به بحث پرداختند.
نشست یاد شده نمایانگر آن است که کشور های هند، ایران و افغانستان، همکاری و همگرایی منطقه یی را یک اصل برای رشد اقتصادی ، رفع ناباوری های سیاسی، اتخاذ موضع مشترک در قبال هراس افگنی و مواد مخدر میدانند و میکوشند تا با ایجاد یک دیپلوماسی قوی در برابر ناهنجاری های موجود ایستاده شوند.
این نشست درست زمانی برنامه ریزی میشود که تحولات زیادی در سطح منطقه رخ داده است.
پاکستان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را پشت سر گذاشت و رهبری تازه سیاسی در آنکشور روی کار آمد . ایران با تحریم های تازه و جدی امریکا مواجه شد و افغانستان همچنان دستخوش ناامنی و پیچیده گی اوضاع است٬ در کشور های دیگر منطقه نیز ٬ وضعیت مطلوب خاطر نیست مشکلات معین و مشخص را تجربه میکنند.
اشاعه و گسترش افراط گرایی و رقابت های نامیمون کشور های دیگر در منطقه وضعیت را پیچیده و نازک ساخته است با وجود چنین ناهنجاری ها فرصت های کلان اقتصادی و سیاسی در منطقه وجود دارد که اگر بر آن چنگ زده شود فرصت جای عمل را پیدا خواهد کرد.
در این گیر و دار ، افغانستان با پیوستن به ساختار های چند جانبه دیپلوماسی منطقه یی، خواهان گسترش مناسبات دو جانبه و چند جانبه و رسیدگی به چالش ها و مشکلات است که دامنگیر منطقه میباشد.
باور ها در افغانستان به این است که تنها همکاری و همگرایی است که میتواند منطقه را که به الگوی از تعارض و رقابت مبدل کرده به سمت رفاه و آسایش بکشاند.
گسترش روحیه همکاری میتواند جای رقابت های منفی را گرفته و یک سیاست متوازن را به وجود آورد این ایده در حال قوت یافتن است و نشست سه جانبه اخیر در کابل نشان میدهد که ایران و هند نیز با خواست های کابل همسویی و هماهنگی دارند.
این کشور ها که در یک جغرافیای ثابت و غیر قابل تغییر با هم زندگی میکنند باید فضا را چنان شکل دهند که در آن روحیه همکاری تقویت یابد با این کار میتوان منطقه را از رقابت های سلیقوی و ماجرا جویانه کشور های دیگر در امان داشت و منافع کشور های منطقه را از زیاده روی های بیرون حفظ کرد.
نشست اخیر در کابل ٬ راه را برای همکاری و همگرایی منطقه یی با تعریف بلند و کلان آن باز کرده در چنین همکاری ها تنها احترام و حفظ منافع و رفاه همگانی مطرح است نه به حاشیه راندن دیگران.
روابط کابل، دهلی و تهران نمونۀ از همکاری و شکل گیری یک اجماع منطقه است که در آن  به روی دیگران نیز  باز است.عبدالخالق صائم

back to top