نگاهی به نشرات برخی ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 4/ میزان
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ویسا درصفحه اول از قول مرکز ضد تروریزم کشور های مشترک المنافع عنوان کرده است د اعش به دنبال ایجاد مراکز در آسیای میانه است . به نوشته این روزنامه رییس مرکز ضد تروریزم کشور های مستقل مشترک المنافع گفت گروه تروریستی داعش درتلاش است تا مراکز برای خود در آسیای میانه ایجاد کند ونیروهای بالقوه وغیر فعال خود را درمنطقه فعال کند.
اندری نوویکوف ، رییس مرکز مقابله با تروریزم کشورهای مستقل مشترک المنافع درشهر چالیان آتا واقع در قرغزستان گفت ، یکی از مشکلات آسیای میانه این است که گروه تروریستی داعش تلاش میکند که یک مرکز جدید برای خلافت خود خوانده اش دراینجابسازد ونیروهای بالقوه و غیر فعال یا به اصطلاح "کمون" خود را فعال کند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درصفحه اول از قول مشرانو جرگه آورده است عملیات شبانه و خودسرانه باید متوقف شود.
به نوشته این روزنامه مشرانو جرگه کشور عملیات شبانه را خود سرخواند و گفت که این عملیات سبب تلفات افرادملکی بیگناه میشود.
این روزنامه همچنان دراین صفحه از قول شورای ولایتی هرات عنوان کرده است که هرات به خطر جدی سقوط روبرو میباشد.
ویسا همچنان درصفحه اول از قول سفیر روسیه درکابل عنوان کرده است امریکا برای پنهان کردن شکست خود مسکو را مقصر نشان میدهد.
به نوشته این روزنامه سفیر روسیه درکابل اعلام کرد که هنوز هم پس از 17 سال درافغانستان جنگ ادامه دارد تلفات غیر نظامیان و تولید موادمخدر افزایش یافته و درچنین وضعیتی جنرال های امریکایی برای انحراف اذهان عمومی روسیه را مقصر نشان میدهد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درمطلب دیگر از قول مقامات ولایت فاریاب عنوان کرده است 14 هزار خانواده براثر جنگ و خشکسالی درفاریاب بیجا شده اند.
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه افغانستان ما درصفحه اول از قول یک دیپلومات ارشد امریکایی عنوان کرده است اروپا نمی تواند تحریم ایران را خنثی کند.
روزنامه افغانستان همچنان دراین صفحه از قول معاون دوم رییس جمهور آورده است افغانستان و چین از طریق پروژه یک کمربند – یک راه به اروپا وصل میشود.
روزنامه افغانستان ما جزئیات در پیوند به عنوان فوق را درصفحه دوم نوشته کرده است اما درصفحه اول از قول رییس اجرائیه کشور آورده است سیاست پاکستان درقبال و مبارزه با تروریزم تغییر نکرده است به نوشته این روزنامه عبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور دردیدار با سرمنشی سازمان ملل متحد از تغییر نکردن سیاست پاکستان درقبال افغانستان و مبارزه با هراس افگنی اظهار نگرانی کرده و سرمنشی ملل متحد برگزاری انتخابات شفاف درافغانستان را برای ثبات و استقرار سیاسی این کشور سفید خواند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان ، افغانستان و دورنمای روابط آن با چین اختصاص داده است.
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه دوم خبرداده که درسه ماه اخیر 2107 تن به ظن قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند.
روزنامه افغانستان ما درصفحه اخیر از قول سازمان ملل متحد آورده است افزایش تلفات غیر نظامیان درحملات هوایی نگران کننده است.
روزنامه افغانستان ما درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی در شماره امروزی با نشر مطالب مشابه پرد اخته است و یا دنبال سایر مطالب شده است.  ختم/ نالان

back to top