تبصره

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل  باختر 26 حمل
افغانستان دریک وضعیت پیچیده وبغرنج سیاسی ونظامی  قرار دارد  برای بیرون  رفت ازاین وضعیت  دشوار ٬نیازاست که نخبگان سیاسی کنار  هم باشند ونسخه  مناسبی  برای حل بحران کشور ارائه دهند.
مفسر آژانس باختر می نگارد :  برای عبور ازبحران موجود درکشور،  تحمل و هم دیگر پذیری یک اصل  مهم  و یک ضرورت  جدی  است  . دولت  به منظور مدیریت  بحران ٬ همیشه  تلاش  داشته است تا دیدگاه و مشوره نخبگان سیاسی ، جریان  ها و احزاب راباخود داشته باشد. حالا که حرف از صلح  ومذاکره  با طالبان است  وطالبان هم دربسترانکشافات جدید  سیاسی٬  شرط وشرایط خود را دارند پرداختن به خواست های طالبان فقط  در وجود یک اجماع ملی  امکان پذیراست .
روی این  دلیل است که  دولت  برنامه  برگزاری جرگه  مشورتی را طرح  کرده  است  تا در خصوص مذاکره  باطالبان و غرض بیرون  رفت  ازمعضل  کنونی ٬ یک راه حل  منظقی  پیدا شود  و  همه ٬ دیدگاه وموضع واحد  و یکسان داشته باشند .
جرگه مشورتی  بازتاب  دهنده دیدگاه و خواست  مردم  خواهد بود  که اراده  و نظرمردم  را بیان  می دارد  وتحریم  آن  به هیچ عنوان توجیه شده نمی تواند  .
شکل گیری یک اجماع  درونی نیاز و  یک امر حتمی است  . درحالی که دولت  غرض شکل گیری  یک  موضع ودیدگاه واحد تلاش  دارد  و می کوشد  دیدگاه ونظر جمعی  را درمسیر انکشافات کنونی  باخود داشته  باشد  ، شورای عالی مصالحه  راتشکیل داد  تا سیاسیون و نخبگان  خود را دربستر انکشافات تازه  سیاسی ،   به دوراحساس نکنند. با آنکه  چنین  یک شورا شکل یافته است مگر جلسات ونشست های آن به گونه  منظم  نیست  مشکل  دراین است که شماری از سیاسیون دیدگاه  وبرنامه  خود را  دارند منسجم و هماهنگ نیستند درحالی که حرکت درمسیر های  متفاوت وناهمگون ، راه  رسیدن به  یک توافق کلی  را پیچیده  تر می کند .
نشست  های جداگاهنه  وگروهی  نمی تواتد گره گشای مشکل باشد برعکس مشکل  را جدی تر خواهد کرد .
نخبگان  سیاسی  به جای  آن که  حرف  از تحریم این  وآن بزنند و یا دید گاه متفرق ونا همگون داشته باشند ، بهتر است  ، مشوره  و صلاح را اختیار کنند  تا  یک دیدگاه وموضع واحد که  متکی  به ارزش  های ملی و دساتیر قانون اساسی  باشد شکل گیرد و درمذاکرات قریب الوقوع دوحه   افغانها از یک موضع ویک  مفکوره وفکر٬ سخن  گویند .
شورای مصالحه ویا جرگه مشورتی   ، همه مراجع مفاهمه  است که  دیدگاه ٬نظر و ارادهء مردم  را  منعکس می کند که باید  آن  را حمایت  و تقویت کرد. صائم

back to top