نگاهی به نشرات شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ ۲۲/ سرطان
شماری محدوداز روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرار گرفته اند، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باختر، باتوجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است روزنامه ویسا درصفحه اول از قول گروه عدالت خواهی و حفاظت از افرادملکی عنوان کرده است که در۱۲ روز گذشته نزدیک به ۵۰۰ غیر نظامی کشته و زخمی شده اند.
به نوشته این روزنامه گروه عدالت وحفاظت از افرادملکی می گوید که در۱۲ روز گذشته نزدیک به ۵۰۰ فرد ملکی درکشور کشته و زخمی شده اند.
گروه عدالت خواهی و حفاظت از افرادملکی می گوید که تلفات افرادملکی دراین ماه در تناسب به ماه های گذشته بلند ترین رقم را داشته است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه از قول مرکز تحقیقات استراتیژیک و جهانی امریکا عنوان کرده است بی برنامه گی امریکا باعث طولانی شدن جنگ درافغانستان شده است.
به نوشته این روزنامه، به گزارش مرکز تحقیقات ستراتیژیک  و جهانی امریکا بی برنامه گی رهبران نظامی و غیر نظامی این کشور را علت اساسی و طولانی شدن جنگ افغانستان شناخته است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه ازقول انستیتوت مطالعات ستراتیژیک عنوان کرده است که محاکم افغانستان توان حل دعوا ومنازعات برسرزمین را ندارد.
به نوشته این روزنامه : انستیتوت ستراتیژیک افغانستان دریک تحقیق تازه در یافته است که محاکم ظرفیت حل دعاوی و منازعات برسرزمین اتباع کشور را از دست داده اند روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه زیرعنوان آغاز یک تفتیش جدید، جنگ ‹‹حنفیت ››و‹‹سلفیت››سرنخ درکجاست ؟ نوشته کرده است، دین مقدس اسلام بحیث یک دین الهی غیر قابل تجزیه است اینکه دشمنان اسلام این دین را به ‹‹سیاسی ››و‹‹سنتی ›› یا انواع دیگر تقسیم می کند این خود یک توطیه است به خاطر تقسیم کردن امت مسلمه البته تفاوت هایی که بین برداشتهای بین ائمه موجود است بیشتر در مورد فرعی است نه اصلی هیچکس هیچ مثالی را نمی تواند ارائه کند که یک امام علیه امام دیگر فقه داده باشد وقتی امام شافی ‹‹رح››به مدینه منوره می رود به طریق مذهب امام مالک نماز می خواند از جهت احترامی که به آن امام بزرگوار دارد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلب زیر عنوان، تلاش های پایان جنگ برای مردم مبهم و نا روشن است .
تقابل وزارت خارجه وارگ کجا کار می لنگد ؟ عنوان دیگری می باشدکه روزنامه درصفحه اول به نشر آن پرداخته است ماندگار همچنان درصفحه اول ازقول سروردانش معاون دوم رییس جمهوری آورده است که افراط گرایی دردانشگاه ها افغانستان را به بحران می برد.
به نوشته این روزنامه: سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری حکومت وحدت ملی از پیامد های رشد افراط گرایی درنهادهای علمی کشور هشدار داده و تاکید کرده که افراط گرایی در دانشگاه ها افغانستان را به بحران می برد.
روزنامه ، موضوع را دنبال کرده است.
ماندگار درصفحه دوم مطلب را زیرعنوان، صلح پر انتخابات هرکی می زند در ؟ ! نشرکرده است.
مذاکرات صلح و برگشت به گذشته عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه دوم نشرکرده است.
روزنامه ماندگار در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه هشت صبح در صفحه اولی مطالب را زیر عنوان های نامزدان هنوز ناظران شان را به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی نکرده اند، فرمانده پولیس ولسوالی قادس ولایت بادغیس جان باخت، طالبان سه دهقان را درسرپل به دلیل امتناع از پرداخت زکات تیرباران کردند، با حمله انتحاری یک کودک درمراسم عروسی درننگرهار نه نفر جان باختند و باشندگان بادغیس خواهان برکناری والی این ولایت شدند نشر کرده است روزنامه هشت صبح در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است. ختم/ نالان

Last modified on ?????? ، 23 ????? 1398 ، 13:20
back to top