هماهنگی میان سه قوۀ دولت، نیاز مبرم مرحلۀ کنونی است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ ۱۶ اسد/ باختر
افغانستان در مرحلۀ نهایت حساس و سرنوشت ساز قرار دارد. یا ما موفق می شویم که روند آغازشدۀ صلح را به موفقیت و پیروزی برسانیم و یا برعکس، ما در پیش برد این روند ناکام می شویم. آرزوی دیرینۀ مردم افغانستان این است که تلاش های آغازشده به خاطر  قطع جنگ و خون ریزی و تامین صلح پایدار درکشور به پیروزی بینجامد. برای پیروزی این روند قبل ازهمه، هماهنگی میان سه قوۀ دولت نیاز است.
مفسر آژانس باختر اهمیت تعیین کنندۀ هماهنگی میان سه قوۀ دولت را به تحلیل گرفته است و می نگارد:
نظام های مردم سالار مبتنی بر اصل تکفیک سه قوۀ دولت (اجراییه، مقننه و قضاییه) است.هر گاه در یک نظام  تفکیک قوای سه گانه وجود نداشته باشد، آن نظام را نمی توان مردم سالار نامید. تفکیک قوای سه گانه در حقیقت امر ستون فقرات یک نظام مبتنی بر اصول و ارزش های دموکراسی را تشکیل می دهد. هر قوه در اجراآتش مستقل است و هیچ کدام از این سه قوه نمی تواند در امور یک دیگر مداخله کند.
تفاوت اصلی یک نظام و یک دولت مردم سالار با یک نظام و دولت مستبد( دولت های مستبد در ترمینالوژی سیاسی نام های گوناگونی دارند) این است که در نظام های مستبد تمامی قدرت و صلاحیت  دردست یک فرد یا گروهی از افراد متمرکز است و هر آن چه فرد یا گروه بخواهد، همان شود و قانون اگر هم وضع می شود، هدفش تنها حفظ و دوام قدرت و تامین منافع این فرد وگروه است، نه چیزبیشتر از آن. در نظام های از این قماش تنها  یک فرد یا گروه حاکم، همۀ امور اجرایی، تقنینی و قضایی را انجام می دهد.
اما در نظام های مبتنی بر اصول و ارزش های دموکراسی قدرت دردست یک شخص ویا گروهی از اشخاص متمرکز نیست، بل قدرت میان سه قوه تقسیم شده است و هر قوه امورمربوطش را انجام می دهد.
در این تفکیک قوای سه گانۀ یک نظام مردم سالار باید یک نکته بیان شود که اصل تفکیک قوای سه گانه هرگز به معنای استقلال کامل این سه قوه نیست. این سه قوه در حقیقت سه پایه و ستون یک نظام واحد ویک دولت واحد است و باهم ارتباط ناگسستنی دارند. یک نظام وقتی می تواند قوی و موثر باشد که هر سه قوۀ آن قوی وموثر باشد. هرگاه یکی از سه قوه ضعیف باشد و نتواند امورمربوطش را به گونۀ خوب و موفقانه انجام دهد، آن نظام نمی تواند قوی و در انجام نقشش موفق باشد. اگر قوۀ اجراییه ضعیف باشد، امور اجرایی به گونۀ خوب انجام شده نمی تواند؛ اگر قوۀ مقننه ضعیف باشد،  امور مربوط به تصویب قوانین به گونۀ خوب صورت گرفته نمی تواند و اگر قوۀ قضاییه ضعیف باشد، قوانین به گونۀ یک سان بر همۀ شهروندان تطبیق نمی شود و عدالت به شکل واقعی و کامل آن تامین شده نمی تواند.
از این رو در نظام های مردم سالار تلاش می شود که قوای سه گانۀ دولت قوی باشند، با هم همکاری و هماهنگی داشته باشند، مکمل یک دیگر باشند و همدیگر را ارزیابی و نظارت کنند و اگر یکی از سه قوه از مسیر اصلی اش منحرف می شود، باید دو قوۀ دیگر جلو انحراف آن را بگیرند و نگذارند که نظام ضعیف شود.
نظام افغانستان طبق قانون اساسی کشور، یک نظام ریاستی است و رییس جمهوری هم رییس  قوۀ اجراییه است و درعین حال رییس قوای سه گانۀ دولت نیز است. امروز افغانستان از یک مرحلۀ خیلی حساس عبور می کند. موضوع تامین صلح درصدر اجندای دولت قراردارد و برای این هدف فردا در کابل لویه جرگۀ مشورتی صلح برگزارمی شود. در این لویه جرگه نمایندگان مردم در مورد رهایی زندانیان باقی ماندۀ طالبان وهمچنان سایر موارد روند صلح بحث خواهند کرد. در این شرایط سرنوشت ساز قبل ازهمه هماهنگی میان قوای سه گانۀ دولت نیاز است.  در این مرحله باید همه، اختلافات سیاسی و سلیقه یی را کنار بگذارند و تلاش های شان را درراستای رسیدن به صلح دایمی، باعزت وپایدار در کشورمتمرکز کنند.ن.ش.

back to top