تبصره

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 25/ سرطان

قانون انتخابات بعداز گذشتاندن یک دورهء طولانی و پر بحث در شورای ملی سرانجام ازسوی كميسيون مختلط آن شورا تصویب و برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شد.

مبصر آژانس باختر مینگارد : مردم افغانستان درجریان ده سال گذشته همگام با دموکراسی نوپا و جوان درکشور شان دو دوره از انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی را تجربه کردند ، با آنکه برگزاری این دو انتخابات در چوکات فرامین تقنینی ریاست جمهوری عملی شد . مگر انجام انتخابات آنهم در روشنایی فرامین تقنینی انتقاد ها وواکنش های را درمیان حلقه های سیاسی درداخل و بیرون از کشور در پی داشت مگر تصویب قانون انتخابات میتواند پارهء از خلا های کاری رااز میان بردارد و به عنوان یک سند دایمی روند و چگونگی انتخابات را که در آینده درکشور برگزار خواهد شد سمت داده ونها دينه سازد .

آگاهان سیاسی درکشور تصویب این قانون را گامی دیگری در راستای تقویت دموکراسی و مردم سالاری درکشور دانسته اندکه میتواند زمینهء یک انتخابات شفاف را مساعد سازد.

 ازطرف دیگر تصویب قانون انتخابات به آن شک و گمان ها خاتمه می بخشد که در راستاي عدم برگزاری انتخابات رياست جمهوري وجود داشت و این مسئله را بازگو میکند که دولت افغانستان در راستای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری همچنان متعهد است و حافظ دموکراسی جوان درکشور خواهد بود.

 آنچه در تصویب این قانون میتواند قابل دقت باشد نگرش فعال و مثبت نماینده گان مردم در قبال این قانون بود آنها با درک این مسئله که قانون یاد شده به عنوان یک سند وراهکار دایمی مورد استفاده قرار میگیرد آن را به گونهء مسوولانه مورد بحث قراردادند با آنکه مباحثه پیرامون این قانون زمانگیر بود مگر سرانجام نماینده گان مردم روی مواد ، مورد اختلاف آن ، آنهم با ایجاد یک کمیسیون مختلط به توافق رسیدند ، چگونگی انتخاب ده نماینده کوچی ها ، راه یافتن یک نماینده از اهل هنود به ولسی جرگه ، تعداد نماینده گان زن در شورا های ولایتی و شوراهای ولسوالی موارد مورد اختلاف در طرح قانون انتخابات بود قبل از این شورای ملی ، قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را نیز تصویب کرد.

تصویب این دو قانون روندکاری برگزاری انتخاب را تسريع خواهد بخشيد اعتماد و باور مردم را برای انجام یک انتخابات شفاف و قانونمند مساعد ساخته و میزان مشارکت مردم را گسترش میدهد اکنون مردم منتظر توشیح قانون انتخابات از سوی ریاست جمهوری اند تا این قانون جايش را در اجتماع و جامعه سیاسی افغانستان پیداکند و پشتوانهء قوی قانونی برای انتخابات آیندهء ریاست جمهوری باشد که قرار است به تاریخ 16 حمل سال آینده هجری خورشیدی درکشور برگزار گردد.    

back to top