19 ??? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پنتاگون بر کاهش نیروهای امریکایی از افغانستان تاکید کرد

پنتاگون بر کاهش نیروهای امریکایی از افغانستان تاکید کرد

واشنگتن/ وی او ای / ۱۹اسد/ باختر وزیر دفاع ایالات متحدۀ...

 انفجاری درقندهارجان هشت فرد ملکی را گرفت

انفجاری درقندهارجان هشت فرد ملکی را گرفت

کابل/۱۹ اسد /باختر درپی انفجاری درقندهارامروز هشت فرد ملکی جان باختند طارق...

پالسی های جدید وزارت امورزنان در پنجشیر رونمایی شد

پالسی های جدید وزارت امورزنان در پنجشیر رونمایی شد

بازارک/۱۹ اسد /باختر سه پالسی جدید وزارت امور زنان امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

کابل/ 17اسد / باختر
بسیاری ازشهروندان به این باوراند هرگاه نمایندگان مردم درجرگه های عنعنه یی متکی به اراده مردم ومنافع ملی مشورت دهند، افغانستان از بحران موجود نجات می یابد.
شهروندان کابل امروز نگاه های خود را به جرگه بزرگ ملی دوخته اند و از نمایندگان شان تقاضا دارند که با درنظر داشت اراده مردم و منافع ملی برای پایان جنگ و آغاز مذاکرات میان افغانان تصمیم بگیرند و به غایله جنگ و برادرکشی درکشور پایان دهند.
محمد منصور که دریکی از لیسه شهرکابل به عنوان معلم ایفای وظیفه می کند با اشاره به نقش جرگه درحل مسایل مورد اختلاف گفت که بدون تردید جرگه ها درحل اختلاف ها درافغانستان نقش مهم داشته است ، به همین دلیل است نظام موجود برای حل مسایل اختلافی درمذاکرات صلح با طالبان جرگه ملی دعوت کرد تا مردم از طریق نمایندگان شان درحل مسایل شریک شوند.
او با اشاره به جنگ دوامدار درافغانستان گفت که اگر افغانان زبان مشترک شان را درحل مسایل اختلافی پیدا نکنند دشوار است بساط جنگ ازافغانستان چیده شود.
او از نمایندگان مردم خواست که ملی فکر کنند وملی مشوره دهند.
شکیلا کارمند یکی از ادارات غیر دولتی تقریباً نظرمشابه با منصور دارد اما می گوید که مردم افغانستان درسال های جنگ تحمیلی رنج ، درد و مصیبت های فراوانی را تحمل کرده اند . زمانی که مذاکرات صلح آغاز شد همه فکر می کردندکه روزهای بد بختی و سیاه روزی دارد به پایان خود نزدیک می شود ، اما دیده می شودکه مسیر صلح خیلی دشوار است .
او گفت : جاده صلح یک طرفه نیست باید دوطرف با اراده قوی از آن عبور کنند ، درآن صورت صلح دیر یا زود تامین خواهد شد.
خلاصه همه شهروندان چشم به جرگه دارند ومنتظر اند که ببینند نمایندگان شان چگونه جاده ناهموار صلح را هموارمی کنند.
فیصل که تاهنوز درس مکتب را به پایان نرسانده است و به دست فروشی درشهر مصروف است می گوید که جنگ افغانستان را ویران کرد جنگ دسترخوان مردم بی نان کرد ، فقر افزایش یافت بسیار از جوانان به جای تحصیل ، دست فروشی می کنند تا لقمه نانی بیابند و با خانواده صرف کنند .
او گفت ، بد بختی ها زیاد است آرزودارم جرگه بتواند به این بد بختی ها پایان دهد.
شهروندان فارغ از عوامل بیرونی و درونی بحران افغانستان از نمایندگان شان می خواهند دقیق وخرد مندانه فکر کنند و به بحران نقطه پایان بگذارند.
ختم/ نالان ...ک...م

???? ، 17 ??? 1399 ، 06:35

تبصره

کابل /17اسد / باختر
جرگه ها درسیرتاریخ بازتاب دهندۀ اراده ملی و مشارکت مردمی درحل قضایای بزرگ ملی بوده است .
مفسر آژانس باختر می نگارد ، جرگه ها برای حل اختلافات درکشور نقش اساسی داشته است اگر به تاریخ افغانستان توجه شود جرگه های بسیاری در برهه های مختلف درافغانستان برگزار شده است . به همین دلیل افغانستان را سر زمین جرگه خوانده اند.
ازسال 1382به این طرف تاکنون درافغانستان چندین جرگه بزرگ برگزارشده است و امروز نمایندگان مردم افغانستان درکابل گردهم آمده اند تا با برگزاری جرگه دیگر درمورد رهایی زندانیان طالب و روند مذاکرات صلح به طالبان به نظام موجود مشوره دهند .
به هرصورت همین جرگه ها درطول تاریخ دررفع اختلافات ملی برجسته بوده است با درنظر داشت همین ویژگی های جرگه است که درقانون اساسی افغانستان لویه جرگه به عنوان عالی ترین مظهر اراده مردم تعریف شده است.
ممکن شماری به این پندارباشند که جرگه ها درجوامع عصری کار آرایی خود را ندارد اما زمانیکه دروثیقه ملی کشور جرگه ها مظهر ارادۀ مردم تعریف می شود جایگاه و نقش جرگه را درافغانستان می توان مشخص کرد.
به عبارت دیگر زمانی که مردم از گوشه گوشه افغانستان نمایندگان شان را برای بحث روی مسایل پیچیده سیاسی ، نظامی و  اجتماعی به مرکز می فرستند و آنان دراتکا به خرد جمعی ومصالح ملی برای بیرون رفت از مشکلات موجود مشورت می دهند دراصل نقش مردم را درحل مسایل ملی و منطقه یی به نمایش می گذارد .
مشارکت مردم درحل مسایل مورد منازعه از مشخصه نظام مردم سالاراست و می توان جرگه را بهترین نمادی مردم سالاری تعریف کرد. ختم/ تحلیل سیاسی ...ک...م

کابل /17اسد/ باختر
شماری از شرکت کنندگان لویه جرگه مشورتی تاکید دارندکه باید دربدل رهایی چهارصد زندانی طالبان که گفته می شود مجرمان خطرناک اند باید جامعه جهانی به خصوص کشورهای حامی طالبان تضمین و ضمانت دهند.
به گزارش آژانس باختر ، لویه جرگه مشورتی امروز درکابل با حضور 3200 نماینده از 34 ولایت کشور به کارش آغاز کرد.
مساله رهایی 400 زندانی طالبان که دولت افغانستان آنان را مجرمان خطرناک می داند مساله اساسی بحث درلویه جرگه مشورتی خواهد بود.
تاکنون حدودپنج هزار زندانی طالبان از بند رها شده اند مگر طالبان ، آغاز گفت و گو ها میان افغانان را منوط به رهایی چهارصد زندانی باقی مانده شان دانسته اند .
رییس جمهور با فراخوان لویه جرگه ، تلاش دارد تا مساله رهایی این زندانیان را به دوش مردم بگذارد و مشوره های آنان را بگیرد.
شماری از اعضای شرکت کننده این لویه جرگه می گویند که این مساله حق العبدی است و نباید لویه جرگه درمورد آنان تصمیم بگیرد.
مگر نرگس رضایی یکتن از اعضای شورای ولایتی هرات که برای شرکت درکار لویه جرگه مشورتی به کابل آمده است می گوید :زندانیان که طالبان بررهایی شان تاکید دارند مجرمان خطرناک اند هیچ تضمین وجود ندارد که این جنایتکاران با رهایی اززندان دوباره به گذشته زشت شان برنگردند.
آنان مردمان عادی نیستند ، رهایی آنان وضعیت امنیتی را پیچیده تر خواهد کرد حتا روند صلح را متاثر خواهدکرد.
خانم رضایی مشوره می دهدکه باید دربدل رهایی این زندانیان جامعه جهانی به خصوص کشورهای حامی طالبان ضمانت دهند که رها شدگان دوباره به فعالیت های تروریستی دست نمی زنند و دیگر برمیدان جنگ برنمی گردند.
ملالی سید نماینده فعالان مدنی کندز و یک تن از شرکت کنندگان لویه جرگه مشورتی هم عقیده با خانم نرگس رضایی است و تاکید برگرفتن ضمانت از کشورهای حامی طالبان دارد.
اما آمنه احمدزی آموزگاریکی از مکاتب کندهار و شرکت کننده لویه جرگه مشورتی می گوید که دولت پنج هزار زندانی را رها کرد ، آنان هم افراد خطرناک بودند ، چهارصد دیگر هم رهاشوند تاگفت و گوهای صلح آغاز شود.
با آن که شماری از شرکت کنندگان دیدگاه واضح در مورد مسایل مورد بحث در لویه جرگه مشورتی دارند ، هستند شرکت کنندگان که اصلاً از آجندا ومسایل مورد بحث دراین لویه جرگه آگاه نیستند و خالی ذهن اند.
مگر یک خانم که از ولایت های مرکزی است و درکار لویه جرگه حضور دارد واز گرفتن نامش خود داری کرد می گوید که طالبان یک پسرم را کشتند وپسردیگرم را نابینا کردند و سومی را زخمی کردند من درصورتی آنان را می بخشم که اسلحه به زمین بگذارند و با مردم صلح کنند.
قراراست کارلویه جرگه که در آن 3200 تن شرکت دارند با ایجاد پنجاه کمیته کاری، برای پنج روز در کابل پیگیری شود .ختم/ نوریه زیوری ...ک...م

فراه/۱۷اسد/باختر
از حملۀ طالبان مسلح در فراه دیشب جلوگیری شد و هشت طالب مسلح نیز کشته شدند.
محب الله محب، سخنگوی قومندانی امنیه فراه، به آژانس باختر گفت که شماری از طالبان مسلح که می خواستند بر پاسگاه های منسوبان دفاعی در قریه برنتوت  مرکز آن ولایت حمله کنند، با واکنش نظامیان برخوردند.
وی افزودکه دراین رویداد هشت طالب مسلح کشته شدند و هفت طالب مسلح دیگر زخم برداشتند.دوستی

واشنگتن/ تویتر/ ۱۷ اسد / باختر
زلمی خلیلزاد نمایندۀ وزارت خارجۀ امریکا در امور صلح افغانستان در تویتی نوشت: امروز لویه جرگه در افغانستان دایر می شود. این یک فرصت تاریخی  برای رفع آخرین موانع برای مذاکرات صلح است. یک نتیجه مثبت معنی کاهش خشونت و آغاز فوری مذاکرات صلح را خواهد داشت.
وی در ادامه نوشته است: افغانان برای چنین لحظه یی انتظار کشیدند . ما آرزوی موفقیت بر اشتراک کنندگان لویه جرگه در بحث های شان داریم و به آنان تاکید می کنیم که به کسانی که وضعیت موجود را ترجیح می دهند و به دنبال پیچیده کردن مسیر صلح استند ، اجازه ندهند.از این فرصت تاریخی باید تمام جوانب بهره مند شوند.
فریده بابک ال مایک پمپیو وزیر امور خارجۀ امریکا نیزدرتویتی گفته است: من از شرکت کنندگان در لویه جرگه که آنان برای تحکیم حمایت ملی از صلح در افغانستان گرد هم می آیند ، تقدیر می کنم. پس از ۴۰ سال جنگ ، خونریزی و نابودی درافغانستانُ یک روند سیاسی برای ختم جنګ آغازمی شود.فریده بابک

بامیان/17اسد/باختر
مسابقه انتخاباتی تیم ملی بایسکل رانی زنان کشور بعد از دو روز رکاب زنی ورزشکاران کابل، غزنی، بلخ، فاریاب، دایکندی و بامیان به فاصله های ۳۰ کیلومتر و ۵۰ کیلومتر در بامیان به پایان رسید.
فضل احمد فضلی، رییس فدراسیون بایسکل‌رانی کشور به رسانه ها گفت که در این رقابت ها چهل و هفت دختر بایسکل ران اشتراک داشتند که از این میان ۱۲ تن آنان عضویت تیم ملی بایسکل‌رانی کشور را کسب کردند.
وی افزود که در رقابت دو روزۀ (تور بامیان) زهرا، افسانه نوروزی، یلدوز هاشمی، ریحانه، آرزو، شهربانو، رخسار حبیب زی، فریبا هاشمی، نجلا، سحر سادات، نرگس و نوریه از ولایت های بامیان، فاریاب و کابل به ترتیب مقام های اول تا دوازدهم این رقابت ها و عضویت تیم ملی زنان بایسکل‌ران کشور را کسب کردند.
قابل یاد آوری است که شش ورزشکار از بامیان، چهار ورزشکار از کابل و دو ورزشکار آن از فاریاب به تیم ملی بایسکل رانی کشور راه یافتند.
دوستی

پلخمری/۱۷اسد/باختر
زنبور پروری در بغلان با درنظرداشت آب وهوای مساعد آن در حال رشد و انکشاف قرار دارد.
در صورتی که به زنبور پروری بیشتر از این توجه شود، این پیشه که بستر خوب اشتغال زایی به خصوص برای زنان منزل محسوب می شود، از رشد و انکشاف به سزایی برخوردار خواهد شد.
عبدالرب حمیدی، رییس اتحادیه زنبورداران کشور در مصاحبه با خبرنگار آژانس باختر گفت که کوه های پوشیده از گل و گیاهان رنگارنگ کوهی، ایجاد باغ های میوه و ایجاد پارک های تفریحی مزین به انواع گلها برای انکشاف و پرورش فن زنبورداری درآن ولایت زمینۀ خوبی فراهم کرده است.
وی افزود که فعالیت فن زنبور پروری در بغلان در چوکات چهار انجمن و یک کوپراتیف زنبور پروری با پنجصد کارمند در هفت ولسوالی آن ولایت جریان دارد که باعث رشد خوب اقتصاد خانواده های زنبورداری شده است.
داکترتاج محمد احمد زی، آمرخدمات مالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت بغلان گفت که زنبور داران به مشکلات زیادی ازجمله راه یافتن عسل های تقلبی دربازار و باجگیری  افراد مسلح غیرمسوول مواجه اند و تلاش می کنند که این مشکل را برطرف کنند.
وی افزود که فعلاً در سطح بغلان حدود سیصد فارم زنبور پروری فعال است که سالانه به بیش از۳۰ تن عسل تولید می کنند.دوستی

قندهار/۱۷ اسد/باختر
از انفجار یازده حلقه ماین که طالبان در ولسوالی میوند قندهار جاسازی کرده بودند، دیروز جلوگیری شد.
عبدالغفار نورستانی، مسوول مطبوعاتی قول اردوی عملیات خاص، به آژانس باختر گفت که منسوبان امنیتی و دفاعی یازده ماین را که طالبان مسلح در امتدادجادۀ بیابانک و چشموی ولسوالی میوند آن ولایت کار گذاری کرده بودند کشف و خنثی کردند.
وی افزود که این ماین ها را طالبان مسلح به منظور هدف قراردادن افراد ملکی و نظامی جاسازی کرده بودند.دوستی

تالقان/۱۷اسد/باختر
پولیس تخار پنج مرد را به ظن سرقت در آن ولایت دیروز بازداشت کرد.
عبدالخلیل اسیر، سخنگوی قومندانی امنیۀ تخار، به آژانس باختر گفت که
منسوبان آن قومندانی این افراد را به ظن سرقت موتر و موتر سایکل از مربوطات ولسوالی خواجه غار و شهرتالقان مرکز آن ولایت بازداشت کردند.
از نزد بازداشت شدگان یک موتر سراچه و دو موترسایکل سرقت شده به دست آمد.
طبق یک خبردیگر، پولیس قطعۀ خاص بلخ یک‌ مرد را به ظن قاچاق اسلحه ازمربوطات ولسوالی نهرشاهی آن ولایت بازداشت کرد.
از نزد فرد بازداشت شده شش تفنگچه، ده عدد شاژور ومقداری مرمی سایر تجهیزات نظامی به دست آمد.دوستی

محمودراقی /۱۷ اسد /باختر
طالبان یک آنتن مخابراتی را دیشب با فیر راکت درکاپیسا تخریب کردند.
عبدالشایق شورش سخنگوی پولیس کاپیسا گفت که این آنتن مربوط شرکت مخابراتی ام-تی-ان بود وطالبان حوالی هشت وسی شب در روستای شیرخیل ولسوالی تگاب کاپیسا آن را بافیرراکت به کلی تخریب کردندومردم محل را ازخدمات مخابراتی محروم کردند.
به گفتۀ مسوولان ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی اترا،طالبان دریک سال گذشته ۱۷۵سایت مخابراتی را درکشورتخریب کرده اند.
دوستی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL