02 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

آغاز دورتازه حفریات درساحات باستانی مس عینک لوگرازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ

آغاز دورتازه حفریات درساحات باستانی مس عینک لوگرازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ

پل علم اول ثور باختر دهمین دورحفریات درساحات باستانی مس عینک...

محمد اشرف غنی رئیس جمهور: ضوابط باید بر روابط حاکم شود

محمد اشرف غنی رئیس جمهور: ضوابط باید بر روابط حاکم شود

کابل 1ول ثور باختر محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان امروز...

تا سه سال آینده، در هر ولسوالی یک مکتب حرفه یی ایجاد خواهد شد

تا سه سال آینده، در هر ولسوالی یک مکتب حرفه یی ایجاد خواهد شد

کابل باختر اول ثور داکتر محمد همایون قیومی، مشاور رییس جمهور...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

ايبك/ باختر/ 31/ ثور

مسوولان رياست معارف سمنگان ميگويند كه بيش از بيست هزار طفل واجد شرايط مكتب به دليل مشكلات مختلف دراين ولايت از نعمت تعليم و تربيه محروم مانده اند.

 عبدالعزيز عزيزي رييس معارف ولايت سمنگان مشكلات اقتصادي خانواده ها نبود مكتب درقريه هاي كم نفوس نبود معلمان زن و عنعنات سنتي و ناپسند مردم را از عوامل عمده اين مشكل عنوان نموده گفت درحال حاضر درمركز وولسوالي هاي شش گانه سمنگان بيشتر ازيكصدو شش هزار شاگرد پسر و دختر در دوصد ونود باب مكتب و مدرسه شامل بوده كه سي و هشت درصد آنان را دختران تشكيل ميدهند كه امور تدريس شاگردان توسط دو هزار و سه صد و پنجاه معلم پيش برده ميشود.

رييس معارف علاوه كرد ،تامين امنيت كامل درمركز وولسوالي هاي اين ولايت سبب گرديده كه تمام مكاتب بروي دانش آموزان بازباشد و هيچ نوع تهديد درزمينه وجود ندارد.

درهمين حال نعمت الله يكتن از باشنده گان ولسوالي خرم سارباغ اين ولايت ميگويد درشماري از قريه هاي اين ولسوالي تاحال مكتب ايجاد نشده وي قريه هاي چون صدمرز ، خواجه قشقار بالا ، كنجشكك وسمیر عليا را نام برد.

 وي علت ديگر محروم ماندن اطفال را از نعمت تعليم و تربيه ادامه جنگ دركشور حاكميت فرهنگ هاي سنتي و ارزش ندادن به حقوق اطفال عنوان نموده گفت، اطفاليكه درقريه هاي اين ولسوالي زنده گي دارند ، نوددرصد آنان به شمول دخترها در كارهاي شاقه توظيف بوده و آنان عملاً" درزمين هاي زراعتي كار نموده و مصروف پيشه مالداري اند.

 سيد قل باشنده قريه دوكوه ايبك مركز سمنگان ميگويد دراين قريه هشتاد و دو خانواده زنده گي دارد و آنان چند مرتبه خواهان ايجادمكتب در قريه ها شده و اما مسوولين معارف به دليل كمبود نفوس ايجاد مكتب را درآن قريه اجازه ندادند.

 به گفته او قريه آنان از مكتب ازدوازده الي پانزده كيلو متر فاصله دارد به همين دليل اطفال اين قريه شامل دختر و پسر از نعمت سواد محروم مانده اند.

ازسوي هم رييس معارف مشكلات ياد شده را تائيد نموده گفت، تعداد زيادي ازقريه ها درمركز وولسوالي هاي سمنگان موجوداست اما اطفال واجد شرايط مكتب دراين قريه ها اندك است و ازاينرو آنان نميتوانند درآن قريه ها مكتب را ايجاد كنند.

 او گفت ،به اساس پاليسي كه وزارت معارف آغاز نموده است درنظر است تمام اطفال واجد شرايط مكتب به مكاتب شامل شوند و به همين دليل درسال جديد تعليمي پانزده باب مكتب را بعداز منظوري از طريق وزارت معارف جديد"اً ايجاد نموده اند.

 درهمين حال ما هرخ سيفي يكتن از مسوولان رياست امور زنان مشكلات فوق را به خصوص بالاي دختر ها تائيد نموده گفت هفتاددرصد محروم مانده ها از معارف را دخترها تشكيل ميدهد.

 او گفت رياست امور زنان به خاطر تشويق خانواده ها كه اطفال شانرا شامل مكتب بسازند برنامه هاي را درتعداد ازقريه هاي مركز وولسوالي هاي خرم سارباغ ، فيروز نيچير وايبك مركز سمنگان راه اندازي كرده اندكه ازطريق اين برنامه ها آنان خانواده ها را تشويق كرده اند تا اطفال شانرا به مكاتب شامل نموده و از نعمت سواد آنان را محروم نسازند.

ساختمان کلینیک حیوانی ونباتی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات گشایش یافت .

به گزارش اژانس باختر، این ساختمان که باهزینه بالغ بردومیلیون وپنجصد هزاردالرامریکایی ساخته شده است,  ضمن مراسمی ازسوی دوکتورعبیدالله عبید وزیرتحصیلات عالی و  دوکتورداودشاه صباوالی هرات مورد بهره برداری قرارگرفت .

مسولان پوهنتون هرات میگویند بابهره برداری ازین ساختمان دسترسی محصلان پوهنحی زراعت به لابراتوارهای مجهز آسان میشود.

پوهنمل میرغلام عثمان بارزحسینی رئیس پوهنتون هرات میگوید :" ساختمان کیلینک حیوانی ونباتی پوهنتون هرات دردومرحله به کمک مالی وزرات خارجه کشورپولند ساخته شده است .

درعین زمان گفته میشود باهزینه بالغ بربیست وپنج هزاردالرامریکایی تجهیزات لابراتواری این کلینک نیزتهیه شده است .

این درحالیست که مسولان پوهنتون هرات میگویند درجریان سال های اخیربالاترین حجم کمک های جهانی را دربخش های ساختمانی دراین پوهنتون جذب نموده اند .

باوجودیکه پوهنتون ولایت هرات یکی ازپوهنتون های پیشتازدرسطح کشورمیباشد ودرحال حاضرزمینه تحصیل را برای حدودهشت هزارتن ازجوانان ولایات مختلف کشورمساعدساخته است , مسولان پوهنتون هرات ازمسولان وزارت تحصیلات عالی میخواهندتادربخش پیشبردامورفنی ومسلکی این ریاست را بیشتریاری رسانند.

هرات 30 ثورباختر

همزمان با سفروزیرتحصیلات عالی کشور به ولایت هرات پوهنحی اداره عامه درپوهنتون هرات رسما گشایش یافت .

به گزارش اژانس باختر، طرح تاسیس پوهنحی اداره عامه سه سال قبل براساس پیشنهاد ریاست پوهنتون هرات ازسوی  وزارت تحصیلات عالی روی دست گرفته شد, ومبتنی برآن تااکنون سه پوهنحی اداره عامه درولایات کابل,  بلخ وهرات ایجادشده است .

پوهنحی دیپارتمنت عامه پوهنتون هرات که درحال حاضرچهارصد ودو دانشجو را زیرپوشش خدمات علمی قرارداده است ,  امروزازسوی پوهاند دوکتورعبیدالله عبید وزیرتحصیلات عالی , دوکتورداودشاه صباوالی هرات , پوهنمل میرغلام عثمان بارزحسینی ریئس پوهنتون هرات گشایش یافت .

پوهنمل سید فرهادشهیدزاده آمراموراستادان ومحصلان پوهنتون که بعنوان نخسین رئیس این پوهنحی برگزیده شده است, بابیان این مطلب که ایجاد این پوهنحی نقطه عطفی درتاریخ تحصیلات عالی کشورخواهد بود, هدف اصلی تاسیس این پوهنحی را تربیه کدرهای جوان,جذب محصلان وکاربردی ساختن علوم اعلام کرد .

بگفته آقای شهیدزاده طرح تاسیس پوهنحی اداره عامه برای بارنخست دوسال قبل ازسوی پوهنتون هرات مطرح شد وسال گذشته دیپارتمنت اداره عامه درچوکات پوهنتون هرات تاسیس شد.

ازسوی دیگر پوهنمل میرغلام عثمان بارزحسینی رئیس پوهنتون هرات,  نیازبه تربیه کدرهای جوان را بادرنظرداشت انکشافات سریع جامعه جدی عنوان نموده گفت:"  پوهنتون هرات فعالیت های اکاد میک خودرا مطابق نیازهاوتقاضای جامعه اعیارساخته است ,زیرابه هراندازه که ثبات گسترش می یابد به همان پیمانه نیازبه کدرهای جوان وتحصیل یافته نیزجدی میشود."

دوکتورداودشاه صباوالی هرات  افتتاح پوهنحی دیپارتمنت اداره عامه پوهنتون هرات را به مردم افغانستان تبریک گفت ونسبت به پیامدهای مثبت تربیه کدرهای علمی درین پوهنحی واثرات آن برآینده ادارات ملکی ابرازخوشبینی نمود.

همزمان بااین پوهاند دوکتورعبیدالله عبید وزیرتحصیلات عالی کشورازرشد وانکشاف منابع بشری به عنوان مهم ترین رکن جامعه یادنمود,و ازینکه پوهنتون هرات درراستای رسیدن به این اصل خدمات علمی واکاددمیک موثری را انجام داده است ابرازخوشحالی نمود.

هرات 30 ثورباختر

وزیرتحصیلات عالی کشوردرجریان سفربه ولایت هرات بااعلام پشتیبانی ازفعالیت های اکادمیک پوهنتون هرات بخاطرتکمیل مجموعه ساختمانی پوهنتون قول همکاری داد.

درحالیکه تاخیردرتکمیل مجموعه  ساختمانی پوهنتون هرات بارها ازسوی نهادهای مدنی وشخصیت های برجسته ونماینده گان مردم درپارلمان وشورای ولایتی   بارهامورد انتقادقرارگرفته است ,پوهاندعبید الله عبید وزیرتحصیلات عالی ضمن بازدید ازکارساختمانی پوهنحی زراعت که نود درصد امورساختمانی آن تکمیل شده است , ازعلاقه مندی جدی وزارت تحصیلات عالی بخاطرتکمیل کارساختمانی این تاسیسات سخن گفت .

آژانس اطلاعاتی باختربه نقل ازمسولان پوهنتون گزارش میدهد:   کارساختمانی پوهنحی زراعت باهزینه بالغ برسه میلیون وچهارصد هزاردالرامریکایی  به کمک مالی ایالات متحده امریکا یکسال آغازشد و درجریان یک ماه آینده مورد بهره برداری قرارمیگیرد.

بگفته پوهنمل میرغلام عثمان بارزحسینی ریئس پوهنتون هرات بابهره برداری ازین تاسیسات  که درمجموعه ساختمانی پوهنتون هرات قراردارد بخش زیادی ازمشکلات محصلان ازناحیه کمبود جای برطرف میشود .

وزیرتحصیلات عالی درجریان این بازدیدکه به معیت دوکتورداودشاه صباوالی هرات وجمعی ازمقامات دولتی صورت گرفت ,  کارکرد مسولان پوهنتون ودست آوردهای علمی این نهاد اکادمیک را مورد تقدیرقرارداد, و درجمع استادان وهئیت اداری پوهنتون ,  این دست اوردها را مایه خوشحالی خود ووزارت تحصیلات عالی عنوان کرد .

این درحالیست بنابرتقاضای مقام ولایت آقای الکوزای ریئس شرکت ساختمانی مجری طرح احداث تاسیسات جدید پوهنتون وعده دادتاساختمان دروازه ورودی وخروجی پوهنتون را ازبودجه شخصی خود اعمارنماید.

پوهاندعبید پیشرفت های علمی پوهنتون هرات را عالی ودرسطح کشورکم نذیرعنوان کرد وحمایت های بی دریغ مقام ولایت درکسب این موفقیت های را غیرقابل انکاردانست .

وی  درجمع خبرنگاران ومسولان محلی , علاقه مندی آن وزارت را بخاطرتکمیل پروژه نیمه کاره ساختمانی پوهنتون هرات ابرازداشت وهدف اصلی سفرش رابه ولایت هرات  بررسی وضعیت تحصیلات عالی درسطح این ولایت عنوان کرد .

آقای عبید به تشریح هفت اولویت کاری خودکه شامل تجدید کریکلم درسی ,یکسان سازی امتحان سمسترها,ایجادتوامیت پوهنتون های داخلی با کشورهای جهان ,وبرطرف ساختن مشکلات تحصیلات عالی میباشد پرداخت .

وزیرتحصیلات عالی که ازروند تدریس دربرخی پوهنتون های خصوصی نیز بازدید داشته است,گفت درآینده هیئت های نظارتی بیشتری ازسوی وزارت تحصیلات عالی به ولایات اعزام میشوند تاامورتدریس درموسسات تحصیلات عالی خصوصی را مورد بررسی قراردهند.