30 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

لوگر15 دلوباختر

امتحان راه یابی به نهاد های تحصیلی دولتی درلوگرامروزسپری شد.

درین امتحان ، دوهزارودوصدونود ویک فارغ مکتب ازشصت ویک لیسه مرکزوولسوالی های لوگرشرکت داشتند.

عبدالمتین جعفررییس معارف ولایت لوگربه آژانس باخترگفت که این امتحان درسه محل درشهرپل علم باحضورداشت هیئت اعزامی وزارت تحصیلات عالی برگزارشد.

درین حال رییس شورای ولایتی لوگرمی گوید که برخی ازفارغان به نسبت مسدود بودن راه های مواصلاتی محلات شان به اثر برفباری ها ، نتوانسته اند درامتحان شرکت کنند ؛ اما رییس معارف لوگردرین زمینه چیزی نه گفت.

همچنان امتحان راه یابی به نهاد های تحصیلی دولتی درولایت میدان وردگ نیزامروزسپری شد.

به گفته ی شاهد الله شاهد سخنگوی والی میدان وردک ، درین امتحان سه هزارودوصدو بیست ونه فارغ مکتب ازسطح این ولایت درولسوالی سید آباد امتحان دادند.

امسال قراراست ، یک صدوپنجاه هزاردختروپسردرسطح افغانستان  برای راه یابی به نهاد های تحصیلی دولتی امتحان کانکوررا سپری کنند.

به گفته پوهنمل نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی ، ازاین جمع نود هزارامتحان دهنده ، درهفتاد ویک نهاد تحصیلی درسطح کشور جذب خواهند شد.

کابل یازدهم دلوباختر

مقامات دروزارت معارف ازبازگشایی یازده مکتب درولایت هلمند خبردادند.

طبق گزارش ها این مکاتب ازسه سال تاکنون به نسبت ناامنی ها وتهدید طالبان مسلح به روی شاگردان بسته شده بود.

 عبدالصبورغفرانی یک سخنگوی وزارت معارف به آژانس اطلاعاتی باختر گفت که این مکاتب درتفاهم با بزرگان قومی ومردمان محل به روی شاگردان بازگشایی شده است.

با بسته شدن این مکاتب ، نزدیک به دوهزاردختروپسرازادامه ی درس محروم شده بودند.

به گفتهء غفرانی این مکاتب درولسوالی های سنگین وکجکی موقعیت دارند.

سخنگوی وزارت معارف می گوید که این وزارت درتلاش است تا ازطریق گفتگو وتفاهم بابزرگان قومی ومردمان محل زمینه ی بازگشایی سایرمکاتب درهلمند را فراهم سازد.

طبق ارقام ارایه شده ، نزدیک به چهارصد مکتب درسطح افغانستان بویژه درولایات جنوب ، به نسبت ناامنی ها وتهدید طالبان مسلح به روی شاگردان بسته شده است.

گفته می شود که بسته بودن این مکاتب ، هزاران دختروپسررا ازادامه ء تعلیم محروم ساخته است.

طالبان همواره شاگردان مکتب بویژه دختران را تهدید کرده اند که اگرازرفتن به مکتب دست نکشند ، کشته خواهند شد.

خوست/11/دلو/باختر

امتحان فارغان لیسه های ولایت خوست به خاطر شمولیت در موسسات تحصیلات عالی دیروز در مرکز آن ولایت اخذ گردید.

داکتر گل حسین ولیزی، رییس پوهنتون ولایت خوست امروز به آژانس اطلاعاتی باختر گفت، در این امتحان سه هزار و دو صد و هفتاد یک شاگرد شرکت کردند که نود هشت تن آنان را دختران تشکیل میدهد.

به گفته منبع، این امتحان تحت نظر هیئت اعزامی وزارت تحصیلات عالی و مسلکی در پوهنتون شیخ زاید آن ولایت اخذ گردید.

امسال قرار است یکصد و پنجاه هزار فارغ لیسه ها امتحان کانکوررا سپری نمایند که از جمله نو هزار تن در هفده نهاد تحصیلات عالی و نیمه عالی کشور جذب میشوند.


 

کابل/9/دلو/باختر

هفتاد و هفت کانتینر کتب درسی وزارت معارف از سوی حکومت پاکستان در بندر کراچی توقف داده شده است.

امان الله ایمان، سخنگوی وزارت معارف به آژانس اطلاعاتی باختر گفت که اردوی ایالات متحده امریکا هفت ملیون و پنجصد هزار جلد کتاب درسی برای صنوف  دهم، یازدهم و دوازدهم را که شامل هفتاد و یک عنوان میشود، برای وزارت معارف کشور در امارات متحده عربی به چاپ رسانیده است.

وی افزود، این کتب در یکصد و سی و دو کانیتنر جابجا شده و از طریق پاکستان به افغانستان انتقال میشد که از این جمله پنجاه و پنج کانتینر آن به افغانستان انتقال یافته و هفتاد وهفت کانتینر دیگر آن در بندر کراچی پاکستان  توقف داده شده است.

ایمان اضافه کرد که در رابطه به معضله با مسوولین اردوی ایالات متحده امریکا تماس گرفته شد و آنان وعده نمودند که این کانتینر ها مربوط اردوی امریکا میباشد، این مشکل را خود آنها با مقامات پاکستانی رفع مینمایند متباقی کتب مذکور را قبل از آغاز سال جدید تعلیمی به وزارت معارف تسلیم میدهند.

گفته میشود این مشکل زمانی به میان آمده است که روابط میان امریکا و پاکستان رو به وخامت گرائیده است و حکومت پاکستان میخواهد بالای هر کانتینر مالیه وضع نمایید.

سخنگوی وزارت معارف گفت، چون این مشکل مربوط اردوی ایالات متحده امریکا و حکومت پاکستان است بناًَ" وزارت معارف با جانب پاکستان دراین زمینه صحبت نکرده است، ولی آرزو دارند تا حکومت پاکستان قبل از آغاز سال جدید تعلیمی به خاطر رفع این مشکل اقدام نمایید.