01 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

داکترکمال سادات : یکی از نیازمندی های مبرم مردم به ویژه جوانان ، صلح میباشد

کابل باختر31 سنبله داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ...

جوانان آزمون شمولیت به اکادمی نظامی را در ننگرهار سپری کردند

جلال آباد 31 سنبله باختر پنجصد و پنجاه داوطلب امروز آزمون...

کشته شدن دوتن در رویداد ترافیکی سمنگان

کشته شدن دوتن در رویداد ترافیکی سمنگان

کابل باختر 31 سنبله دوتن در دو رویداد ترافیکی دیروز دروسمنگان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

ورکشاپی زیر نامه میتود های جدید درسی برای معلمان مرکز ولایت بادغیس دیروز در تالار ریاست معارف این ولایت تدویر گردید.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت معارف به آژانس اطلاعاتی باختر، این ورکشاپ ازطرف ریاست معارف بادغیس به همکاری موسسه اسید برای پنج روز راه اندازی شده و درآن دررابطه به شیوه های جدید تدریسی بحث صورت میگیرد.

دراین ورکشاپ پنجاه تن از معلمان مکاتب مرکز ولایت بادغیس اشتراک نموده اند.

سنگ تهداب تعمیر جدید مکتب متوسطه پنج پای ولایت خوست دیروز توسط مسوولین ریاست معارف آن ولایت گذاشته شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت معارف به آژانس اطلاعاتی باختر ، این تعمیر از بودجه انکشافی وزارت معارف درمدت هفت ماه دریک طبقه اعمار میگردد.

دراین ساختمان شش صنف درسی ، دو اتاق اداری و سایر ملحقات ضروری درنظر گرفته شده است .

دراین مکتب اکنون سه صدو هفتاد شاگرد درزیر خیمه ها درس میخوانند.

 با اعمار ساختمان جدید مشکل شاگردان از ناحیه نبود صنوف درسی رفع خواهد شد.

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور سال 1390 مکاتب مرکز وولایات رسانیده می شود که پروسه ارسال فورمه های ثبت نام داوطلبان به ریاست امتحانات جریان دارد . قراربود که امتحانات کانکور ولایات گرمسیر درهفته اول ودوم ماه عقرب سال جاری  آغاز گردد اما نسبت عدم مواصلت فورمه های ثبت نام یک تعداد ولایات،رخصتی های متواتر وتماسهای تیلفونی مکررداوطلبان وتقاضای یک تعداد مسئولین ولایات بنابر جریان سال تعلیمی که ادامه دارد، آماده گی به برگزاری  امتحانات کانکور را ندارند وخواهش نمودند که دربرج عقرب امتحان کانکورگرفته شود، بنأ درپروسه برگزاری امتحانات تاخیر بوجود آمد است.

  به این منظور به اطلاع دواطلبان رسانید ه میشود که امتحانات کانکور مکاتب مرکز وولایات درجریان نیمه دوم برج قوس سال جاری آغاز میگردد.

امتحان ارزیابی تثبیت سویه کارمندان اداری سواد آموزی برخی از ولایت کشور ، امروز در تالار لیسه استقلال اخذ شد.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر ، دراین امتحان دوصدو پنجاه تن از کارمندان اداری سواد آموزی هژده ولایت کشور اشتراک نموده بودند.

 کسانیکه امتحان را موفقانه سپری نمایند، مطابق سویه واستعداد کاری شان در پست های اداره سواد آموزی درولایات مربوط گماشته میشوند.

 این برنامه به همکاری اداره یونیسکو دوسال قبل آغاز گردیده و برای سه سال دیگر نیز ادامه می یابد.

تاکنون در حدود سه صد هزار تن تحت پوشش برنامه سواد آموزی در هژده ولایت کشور قرارگرفته و از نعمت سواد بهره مند شده اند.

 

 محمد صدیق پتمن، سرپرست وزارت معارف حین دیدار از جریان امتحان در رابطه به برنامه های توسعه ای وزارت معارف معلومات داده و توسعه و تطبیق برنامه های سواد آموزی را یکی از اولویت های کاری آن وزارت دانست .

از جریان این امتحان سرورحسینی معین سواد آموزی ، داکتر حبیب الله واجدی هماهنگ کننده اداره یونیسکو و برخی از مسوولان وزارت معارف دیدن نمودند