29 میزان 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

تعلیمی

ایبک باختر  23 سنبله
تعمیر مکتب  متوسطه گل قشلاق ایبک  مرکز سمنگان  به هزینه پنج میلیون ودوصد هزارافغانی  به کمک مالی  کشور آلمان  از طریق  دفتر جی، آی ، زید بازسازی  گردیده است.
عبدالوهاب  نظری  رئیس معارف سمنگان به آژانس باختر گفت : این مکتب  که درسال های قبل ساختمان شده بود دارای هشت صنف درسی  وچهار اتاق  اداری بود که با گذشت بیشتر از ده سال  به کلی تخریب  شده دروازه ، کلکین شیشه و سقف آن از  بین رفته آب آشامیدنی  ودیوار  احاطه نداشته به همین دلیل ششصد وپنجاه  شاگرد دختر  وپسر آن به نسبت  نداشتن جای درسی مناسب  به مشکل مواجه بودند.
او گفت  همین حالا این مکتب  که مجدداً بازسازی  وترمیم کاری گردیده است درآن یک چاه عمیق  به طول  هفتاد متر  حفر شد دیوار  احاطه آن جدیداً  اعمار شده است .
رئیس معارف گفت ، دراین مکتب راهروها و صحن مکتب کانکریت ریزی شده کلکین دروازه ، میز وچوکی آن بازسازی  گردیده است .

کابل باختر 22 سنبله
پوهنتون پول تخنیک  کابل برای دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی  خود برای سال روان  دریک بست به کادرعلمی که به سویه ماستر وداکترباشد ضرورت دارد.
بنا علاقمندان واجد شرایط میتوانند از تاریخ نشر این اطلاعیه الی اول  میزان سال جاری درخواست های شان را به پوهنتون پولی تخنیک  کابل بسپارند.

کابل باختر/ 19/ سنبله
پوهنتون پولی تخنیک کابل درپوهنځی های آتی الذکر برای سال 1393 هجری خورشیدی دررشته های ذیل به کادر علمی ضرورت دارد.
الف : پوهنځی ساختمانی !
1-دیپارتمنت شهر سازی – دوبست به سویه لیسانس ، ماستر ویا داکتر
2-دیپارتمنت اداره ساختمان – دوبست به سویه لیسانس ، ماستر و یا داکتر
ب:پوهنځی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک !
1-دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر (CE)یک بست به سویه ماستر و یا داکتر
2-دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی (CIS)یک بست به سویه ماستر و یا داکتر
ج:پوهنځی جیودیزی و انجنیری !
1-دیپارتمنت جیودیزی انجنیری –سه بست به سویه لیسانس ، ماسترو یا داکتر
د: پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی !
2-دیپارتمنت مواد غذایی – دوبست به سویه لیسانس ، ماستر و یا داکتر
3-دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی – یک بست به سویه لیسانس ، ماسترویا داکتر
ه: پوهنځی الکترومیخانیک !
1-دیپارتمنت فزیک –دوبست به سویه لیسانس ، ماستر و یاداکتر
2-دیپارتمنت میخانیک نظری – یک بست به سویه لیسانس ، ماستر و یا داکتر
3-دیپارتمنت تامین برق – یک بست به سویه لیسانس ، ماستر و یاداکتر
4-دیپارتمنت تامین برق –یک بست به سویه لیسانس ، ماستر و یا داکتر
و: پوهنځی انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی !
1-دیپارتمنت ساختمانهای ترانسپورتی – یک بست به سویه لیسانس ، ماسترو یا داکتر
2-دیپارتمنت راه آهن – سه بست به سویه لیسانس ، ماستر و یا داکتر
ز:  پوهنځی جیولوجی و معادن !
1-دیپارتمنت انجنیری معادن روباز – دوبست به سویه لیسانس ، ماستر و یاداکتر
2-دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدرولوجی – دوبست به سویه لیسانس ، ماستر و یا داکتر
متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 19/6/1393 الی 19/7/1393 درخواستی شمولیت خویش را ازطریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل و با ترانسکریپ و تذکره تابعیت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.

سرپل / باختر/ 19/ سنبله
رییس معارف ولایت سرپل از نبود امنیت و فعالیت گروپ های مسلح غیر مسوول درآن ولایت انتقاد مینمایدو این وضعیت را سبب افزایش میزان بی سوادی درمرکز و مناطق دورافتاده میداند.
عبدالغفور سرپلی رییس معارف ولایت سرپل به آژانس باختر گفت : از مدتی بدینسو نا امنی ها درمرکز و ولسوالی ها افزایش یافته و متقابلاً زمینه آموزش و تعلیم و تربیه دراین نقاط محدود شده است.
سرپلی علاوه کرد : ریاست معارف نمیتواند به تنهائی با این چالش ها که فراراه معارف قراردارد مقابله کند بلکه نیروهای امنیتی و مردم باید با آنان به طور جدی همکار ی نمایند.
وی اضافه نمود : تا زمانی که امنیت مناسب فراهم نشود هیچ معلم و استادی بخاطر تدریس درمناطق نا امن حاضر نبوده و خانواده ها نیز فرزندان شان را به مکاتب نمی گذارند و دراین صورت پروژه های ساخت مکتب نیز غیر ممکن میباشد.
موصوف افزود : درسالجاری یکصدو چهل و هشت کورس سواد آموزی دولتی برای ملا امامان و منسوبان اردوی ملی و کوچی ها راه اندازی شده است.
به گفته وی ، بیش از سی و هشت هزار پسر و دختر در مکاتب دولتی سرپل مصروف فراگیری علم و دانش اند. 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL