07 اسد 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

شهرمزارشریف 30 جوزا باختر
شماری  از محصلان پوهنتون بلخ بخاطر گرم بودن هوا،نبود امکانات در خوابگاه های پوهنتون  بخاطر روزه گرفتن دست به تظاهرات زده خواهان تعطیل شدن این پوهنتون تا بعد از ماه مبارک رمضان گردیدند.
تظاهرکننده ها ازدولت خواستند تا با درنظرداشت گرمای هوا و چالش های موجود درماه مبارک رمضان دربرابر شان ، به زود ترین فرصت این کانون تحصیلی را تا پس ازعید رمضان تعطیل سازد.
  این تظاهرات  دریک فضای مسالمت آمیز صورت گرفت وپوهندوی مکمل الکوزی رئیس پوهنتون بلخ نظریات محصلان را شنیده وموافقه کرد که بعد ازیک هفته درس خواندن پوهنتون  تا پنجم ماه اسد تعطیل شود.
این اقدام ظاهرا  باموافقه وزیر تحصیلات عالی صورت گرفته است.

شهرهرات 28 جوزا باختر
شماری ازفارغان پوهنځی های شرعیات وحقوق پوهنتون اسلامی الغیاث  فراغت شان را جشن گرفتند.
جشنواره فراغت این محصلان باحضور محمد آصف رحیمی والی هرات ،شیخ الحدیث مولوی خدادادصالح رییس وموسسه پوهنتون اسلامی الغیاث وشمار زیادی ازاراکین دولتی درشهرهرات برگزارشده بود.
گفته میشود درین جشنواره که به شکل سنتی واسلامی برگزارشده بود ، هشتاد وهشت نفر ازفارغان دختر پوهنځی های شرعیات وحقوق وعلوم اسلامی اسناد فراغت بدست آوردند.
شیخ الحدیث مولوی خداداد صالح  رییس وموسس موسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث فراغت این دختران مسلمان را تبریک گفت وافزود: درگذشته خواست مردم هرات این بود تا پوهنتون مخصوص برای خواهران مسلمان درین ولایت تاسیس شود که باافتتاح موسسه تحصیلات عالی الغیاث این خواست برآورده شد.
رییس شورای عالی علما وروحانیون حوزه غرب میگوید: درحال حاضر بیشترین تعداد محصل دختر درکشور درپوهنتون اسلامی الغیاث سرگرم تحصیل دررشته های اسلامی میباشند.
درین میان والی هرات نیز ازخدمات ارزشمند وماندگارشخصیت علمی واسلامی شیخ الحدیث مولوی خداداد صالح درامرترویج فرهنگ وعلوم اسلامی قدردانی نمود  وگفت: این جای افتخاراست که درولایت هرات فرهنگی هرروزخبرهای خوشی ازپیشرفت علم شنیده میشود.
والی هرات به فارغان این دوره نیزتبریک گفت، واطمینان داد که اداره محلی ازفعالیت های علمی واکادمیک حمایت می نماید.
غلام شاه عادل رییس پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هرات نیزدررابطه به  تحصیل واهمیت آن  درکشورصحبت نمود  وازخدمات رییس شورای علمای حوزه غرب وموسس پوهنتون اسلامی الغیاث قدردانی کرد.
این چهارمین دورفارغان پوهنتون اسلامی الغیاث میباشد که بعدازتکمیل دوره چهارساله تحصیل به جامعه تقدیم میشوند.

کابل باختر26 جوزا
کارگاه آموزشی میتودولوژی تحقیقات علمی امروز ازطرف بورد تحقیقات علمی وزارت تحصیلات عالی، درآن وزارت برگزار گردید.
به گزارش آژانس باختر: این کارگاه آموزشی بخاطرانکشاف مهارت ها درعرصه تحقیقات علمی ، هدفمند مورد نیاز کشور، برای  روسا و شماری از استادان پوهنځی  های چهارپوهنتون دولتی مرکز، برگزارگردید.
درآغازاین کارگاه آموزشی پوهنوال محمد عثمان بابری معین علمی وزارت تحصیلات عالی،  موضوعات  این کارگاه  را برای تحقیقات علمی استادان موثر دانسته افزود که اشتراک کننده گان آموخته های شان را برای دیگران در پوهنحی های مربوط خود آموزش دهند.
وی خاطرنشان ساخت که استادان شرکت کننده دراین کارگاه ، منحیث هماهنگ کننده برای استادان درمراحل بعدی نقش داشته و روی مجهول های بعدی در کارگاه های مشابه کار خواهند کرد.
معین علمی وزارت تحصیلات عالی اضافه کرد که یکی از وظایف مهم پوهنتون ها درجنب تدریس ، تحقیق میباشد که درمدت سه سال گذشته مجموعآ 22 پروژه تحقیقی توسط استادان پوهنتون ها طرح وتطبیق گردیده است .
به گفته پوهندوی ستارالدین صدیقی رییس بورد تحقیقات علمی وزارت تحصیلات عالی ، درسه روز کاراین کارگاه آموزشی ، استادان درکنار آموزش روش های معاصر در تحقیقات علمی ، کارهای عملی را دربخش های مختلف تحقیقات علمی اجرا و پیرامون آن بحث خواهند کرد.

نیمروز باختر 26 جوزا
به تعداد صد تن دانش آموز دیروز سند فراغت خود را از انستیتوت اداره  وحسابداری درولایت نیمروز بدست آوردند .
عبدالواحد حکمت رئیس معارف شهر ولایت نیمروز به خبرنگار آژانس  باختر گفت: به تعداد صد تن دانش آموز که عده شان  کارمندان دولت میباشد  سند فراغت خود را از انستیتوت اداره وحسابداری  بدست آوردند  وامید وار هستیم سایر فارغان  نظر به نیازمندی  ریاست ها در بست های کمبود جذب شوند .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL