تلاش برای تامین فضای مناسب درسی برای هزاران دانش آموزدرننگرهار

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرجلال ٖاباد ۲ سنبله باختر
تلاش ها برای تامین فضای مناسب درسی به هزاران دانش آموز مکتب درننگرهار آغازشد.
قرار است با ساخت سه ساختمان برای سه مکتب در ننگرهار هزاران دختر و پسر از آموزش در زیر خیمه ها نجات یابند.
این مکتب ها در ولسوالی چپرهار موقعیت دارد.
محمد صدیق دولت زی ولسوال چپرهار ننگرهار به آژانس باخترگفت که حکومت بیش ازبیست ویک ملیون و یک صد هزار افغانی را برای ساخت این تاسیسات برای سه مکتب  هزینه کرده است.
قرار است این تاسیسات جدید تا سه ماه ساخته شود.
با این حال خانواده ها در ولسوالی چپرهار از آغازکارساخت این ساختمان ها استقبال کردند و گفتند که با ساخت این تاسیسات جدید فرزندان شان پس ازاین درفضای مناسب درسی درس خواهند خواند.ختم/ابوی

back to top