داکتربلخی : جامعه مدنی ناظربر کارکرد های وزارت معارف باشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر16میزان
داکترمحمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف در دیداربا شماری ازاعضای سازمان فکر سبز، ازآنان خواست تا ناظر برکارکردهای معارف باشند.
به گزارش آژانس باختر، دراین دیدارداکتر بلخی، فعالان جامعه مدنی را همکار معارف توصیف کرد وخواستارهمراهی هرچه بیشترآنان درکارزارجمع آوری خانه به خانه کتب درسی، اجرای برنامه های آگاهی دهی به هدف شامل کردن کودکان بیرون ازمکتب به ویژه دختران درسیستم آموزشی و ترویج فرهنگ همراهی والدین وشورای مکاتب درایجاد روش های اصلاحی رفتار با شاگردان شد.
این فعالان جامعه مدنی نیز با استقبال ازپیشنهادهای داکتر بلخی، برهمکاری های بیشترشان با وزارت معارف تعهد سپردند.
احمدضیا احمدی

back to top