اطلاعیه ریاست تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 7/ حوت
آنعده ازمحصلان که درسال ۱۳۹۲ به بورسیه کشورهای هندوستان، قزاقستان، پاکستان، مصر، مراکش و امارات متحده عربی معرفی گردیده بودند؛ ولی منظوری شان مواصلت ننموده است
این افراد بعدا مستحق بورس های هندوستان شناخته شده و لست شان قبلاً ازطریق سایت وزارت تحصیلات عالی به نشر‍‍سپرده شده بود، اما از آنجائیکه یک تعداد شان حاضربه تکمیل اسناد نگردیده وسیت های بورس کشور هندوستان را تکمیل نکرده اند. برای سیت های باقی مانده  لست جدید 704 تن ازکاندیدان واجد شرایط 1391-1392، کمبودی سهمیه ولایات کشور از ریاست امتحانات مطالبه گردیده است.
بناءً ازتمام کاندیدانی که اسمای شان درلست 704 نفری موجود بوده و از طریق سایت این وزارت نشرگردیده است، رسانیده میشود؛ تا هرچه عاجلتر الی روز دوشنبه تاریخ 12/ 12/ 1392 به ریاست تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی جهت ثبت نام و طی مراحل اسناد شان به بورسهای گروپی هندوستان، مراجعه نمایند.

back to top