یک مکتب به روی شاگردان درشاه ولی کوت قندهاربازگشایی شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرقندهار8 حوت باختر
یک مکتب در ولایت قندهارپس از یک سال به روی شاگردان بازگشایی شد.
این مکتب که در محل موسوم به زرتاله ولسوالی شاه ولی کوت موقعیت دارد به دلیل ناامنی ها وتهدید طالبان مسلح به روی دانش آموزان دختر وپسر بسته شده بود.
یک مسوول ریاست معارف ولایت قندهاربه آژانس باخترگفت که این مکتب درگفتگو با بزرگان محل وپس از جلب حمایت آنان به روی شاگردان باز گشایی شده است.
گفته می شود که با بازگشایی این مکتب حداقل دو صدوشصت دانش آموز دختر وپسریک بار دیگر مجال ادامه تحصیل یافتند.
خانواده های این شاگردان می گویند، ازاینکه مکتب به روی فرزندان شان بازگشایی شده خوشحال اند.
آنان ازدولت خواستند تا دیگر به طالبان مسلح مجال این را ندهد که با تهدید باعث بسته شدن مکاتب شوند.
به اساس ارقام ارایه شده درحال حاضرازمیان هژده مکتب موجود در ولسوالی شاه ولی کوت ولایت قندهار، حداقل هشت مکتب آن به نسبت ناامنی ها وتهدید طالبان مسلح به روی شاگردان بسته است.
مسوولان محلی قندهارمیگویند که تلاش دارند تا این مکاتب را ازراه بهترسازی امنیت وگفتگو با بزرگان محل به روی هزاران شاگرد محروم شده از درس بازگشایی کنند.
طالبان مسلح اززمان سقوط رژیم شان تا کنون با حمله وآتش زدن مکاتب، تهدید شاگردان دختر از رفتن به این کانون های تعلیمی وسم پاشی برآنان نشان داده اند که بزرگترین تهدید برای معارف وترقی افغانستان اند.

back to top