05 جوزا 1395

RSS Facebook

اعلاناتخبر های جدید

ارزش پول افغانی

ارزش پول افغانی

کابل باختر 5 جوزا به اساس معلومات خان محمد باز...

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

کابل باختر/5/جوزا اداره هواشناسي وضع جوي بعضي از مناطق كشور را...

انفجار در ناحیه پنجم ده کشته وچهارزخمی بجا گذاشت

انفجار در ناحیه پنجم ده کشته وچهارزخمی بجا گذاشت

کابل باختر/ 5/ جوزا درحمله انتحاری صبح امروز درمربوطات ناحیه پنجم...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

کابل باختر/ 4/جوزا
سه صدوسی جوان دختر وپسرپس ازتکمیل دوره آموزش از انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر ، امروز سند فراغت گرفتند .
این جوانان که یکصدوپنجاه ویک تن آنان را دختران تشکیل  میدهد از رشته های نرسنگ عالی ، قابلگی عالی ، تکنالوژی طبی ، رادیو لوژی ، پروتیزدندن ، دواسازی ، انستیزی و فیزیوتراپی از انستیتوت یاد شده فراغت حاصل کرده اند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر درمحفلی که به همین مناسبت درانستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر برگزار شد ، داکتر احمد جان نعیم معین وزارت صحت عامه پا نهادن این کتله بزرگی از جوانان را در سیستم صحی کشور درکاهش مرگ ومیر مادران حایز اهمیت دانست و از همکاری تخنیکی آغاخان درافغانستان با انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر قدردانی کرد.
داکتر احمد جان نعیم گفت که وزارت صحت عامه همچنان به تلاش هایش برای تربیه کادر های جوان درعرصه صحت مصمم است .
دراین محفل داکتر ابن امین خالد سرپرست انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر گفت که آن انستیتوت درآموزش قابله ها و نرس ها بیشتر تمرکز دارد و آموزش در این دو رشته نیاز بیشتر مادران وکودکان کشوررا تشکیل میدهد.
وی یاد آورشد که سالانه بیش از 750 جوان ازطریق آزمون کانکور وزارت تحصیلات عالی به انستیتوت های مرکز و ولایات راه می یابند.
داکتر خالد گفت که درحال حاضر شعبات این انستیتوت درولایات قندهار ، هرات ، بلخ ، ننگرهار ، کندز ، هلمند ، فراه و بدخشان نیز فعالیت مینماید.
دراین محفل نماینده پوهنتون آغاخان نیز صحبت کرد و ادامه همکاری آن نهاد را با انستیتوت های علوم صحی پوهاند غضنفر که درتشکیل وزارت صحت عامه فعالیت دارند ، وعده کرد.
این فارغان از وزارت صحت عامه و سایرنهادهای دولتی و خصوصی خواستند تا زمینه کار را برای شان مساعد نمایند.
رقم بلند مرگ و میر مادران درافغانستان یکی از چالش های عمده فراراه مسوولان وزارت صحت عامه است و این وزارت دربیش ازیک دهه برای کاهش این رقم درشت مرگ و میرمادران تلاش های زیادی بخرچ داده است .
به گفته مسوولان آن وزارت این تلاش ها کاهش قابل ملاحظۀ این مرگ و میر را درپی داشته است اما هنوزهم افغانستان پس از سرالیون بلند ترین رقم مرگ و میر مادران و نوزادان را درمیان کشورهای جهان دارد.

شهرهرات 4 جوزا باختر
مسوولان صحی ولایت هرات ازمرگ یک کودک دراثر زرق پیچکاری دریکی ازکلینیکهای خصوصی اظهاربی اطلاعی میکند.
خانواده یک کودک خورد سال ادعا نموده اند که کودک خوردسال شان دراثرپیچکاری دریک کلینیک خصوصی جان خودرا ازدست داده است .
خانواده این کودک  خواهان پیگیری این موضوع از سوی رسانه هاوارگان های عدلی وقضایی شده اند .
داکترکبیرمسوول صحت عامه هرات به آژانس خبری باخترگفت تااکنون شکایت رسمی از وقوع این رویداد به این اداره ثبت نشده است.
اوازفامیل این طفل میخواهد که درصورت تمایل به رسیدگی به صحت عامه مراجعه کنند.
سرپرست صحت عامه ازبرخوردقانونی باعامیلین این رویداد درصورت تشخیص علت بروز واقعه اطمینان داد.

فیض آباد/ باختر/ 4/ جوزا
بیست وچهار تن ازدختران جوان ازسیزده ولسوالی ولایت بدخشان بعداز سپری نمودند امتحان سویه درمکتب نرسنگ جامعه راه یافتند.
داکتر عبدالمومن جلالی مسوول دفتر مواظبت از خانواده های افغان به خبرنگار آژانس باختر گفت، اداره کف ودفتر باران درهماهنگی با ریاست صحت عامه بدحشان برنامه توانمند سازی زنان بدخشان را به منظور پائین آوردن مرگ و میر مادران و نوزادان و عرضه خدمات صحی اساسی درسیزده ولسوالی رویدست گرفته اند و به منظور تطبیق این برنامه ازچهل تن ازدختران جوان واجد شرایط امتحان سویه اخذ شد که بیست وچهار تن شان موفق گردیدند تا درمکتب نرسنگ جامعه راه بیابند.
جلالی افزود : دراین مکتب بمدت دوسال این دختران توسط استادان مجرب آموزش میبینند و بعداز ختم آموزش اینها مکلف هستند طبق تعهد از قبل داده شده بمدت پنجسال درولسوالی های شان بحیث پرستار زنانه در عرضه خدمات صحی اساسی درکلینیک های مربوط برای زنان و اطفال ایفای وظیفه نمایند .
منبع علاوه کرد : تمویل کننده این پروگرام بانک جهانی میباشد

شهرهرات 4 ثورباختر
وزارت صحت عامه در صدد توسعه ارائه خدمات صحی به شهروندان قراردارد.
به همین منظور دیروز کنفرانس چهار روزه ایی جهت ارزیابی خدمات صحی درسطح حوزه غرب در هوتل تجارت هرات راه اندازی شد.
داکترکبیرمسئول ادارۀ صحت عامه  ولایت هرات مرور دستاودها وچالشها وهمچنان توانمندسازی بیشتر مراکز صحی درراستای ارائه خدمات صحی به مردم راهدف عمده این کنفرانس عنوان کرد.
اوبابیان اینکه هم اکنون ولایت هرات بعنوان یکی ولایات پیشتاز در ارایه خدمات صحی به شهروندانست گفت دراین کنفرانس سعی خواهدشدتانیازمندی های هرات نیز جستجو و دررفع ان اقدام عملی روی دست گرفته شود.
داکترکبیرمیگویددرداین کنفرانس چهار روزه مسئولان صحی ،نمایندگان شورای ولایتی ولایات عور،بادعیس،فراه ونمیروزوهرات شرکت دارند.
درمراسم گشایش این کنفرانس نماینده شورای ولایتی هرات،نماینده وزارت صحت عامه ضمن بیان وضعیت کنونی خدمات صحی درکشور از تدویراین کنفرانس برای توسعه معیاری عرضه خدمات صحی استقبال کردند.
گفتنی است دراین کنفرانس شرکت کنندگان طی چهارروز دستاوردها و نیازمندی ها بخش صحی درزون غرب رابازنگری خواهندکرد.
به گمان کارشناسان صحی درصورتی که اشتراک کنندگان بتوانند ازتجارب یکدیگر بیاموزند این کنفرانس دربهبود روندارایه خدمات صحی معیاری وشفاف موثر واقع خواهدشد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL