13 میزان 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

پیام تسلیت و همدردی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

پیام تسلیت و همدردی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

کابل باختر 13 میزان پیام تسلیت و همدردی محمد اشرف غنی...

مبارزه علیه فساد اداری  وظیفۀ همگانی میباشد

مبارزه علیه فساد اداری وظیفۀ همگانی میباشد

کابل باختر13میزان به خاطر حمایت از موقف رییس جمهوری کشور در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

بازارک باختر 12 میزان
کارگاه آموزشی زیرنام مهارت های نرسنگ امروز درولایت پنجشیر تدویر یافت.
داکترعبدالصمد کریم رئیس صحت عامه ولایت پنجشیر به خبرنگار آژانس باختر گفت: هدف از تدویرکارگاه آموزشی بلند بردن ظرفیت دانش مسلکی نرس ها میباشد ودرضمن با را اندازی همچوبرنامه های آموزشی میخواهیم ازیک سودانش مسلکی نرس ها را بالا ببریم واز جانب دیگر  بتوانیم عرضه خدمات با کیفیت را در شفاخانه ها وکلینیک های صحی درسطح این ولایت گسترش دهیم .
وی گفت، این کارگاه  آموزشی که به مدت شش روزادامه میابد برای شاملین درعرصه های  سوخته گی ، شکسته گی ، اخلاق طبابت، پانسمان ، کمک های اولیه برای مریضان شاک ، انواع شاک ، مدیریت نرسنگ از جمله موضوعات است که دراین مدت آموزش می بینند .

پل علم باختر 8 میزان
بیست دواخانه ومعاینه خانه در ولایت لوگر مسدود شد.
شانزده دواخانه  ،دو دواخانه یونانی ودومعاینه خانه شخصی به دلیل نداشتن جواز ، فروش ادویه های بی کیفیت ، عرضه خدمات نادرست صحی به مردم وعدم مراعات نظافت و حضور نداشتن دوا ساز مسلکی مسدود گردید.
این دواخانه ها درنتیجه بررسی های که دیروز ازسوی محمد حلیم فدائی و الی لوگر وداکتر ظریف نایب خیل ریس صحت عامه آنولایت صورت گرفت، مسدود گردید.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر از ولایت لوگر، درپیوند به این بررسی ها چهارده تن از  مالکان این دواخانه ها نیز بازداشت شده اند.
گفته می شود درمجموع پنجاه ودو دواخانه درسطح ولایت لوگر عرضه خدمات صحی مینمایند.

قلعه نو باختر 8 میزان
ده ها تن از کارمندان شفاخانه مرکزی ولایت بادغیس در تظاهرات خواهان برکناری رئیس صحت عامه آن ولایت شدند.
کارمندان صحی شفاخانه ادعا دارند که از دو ماه به این طرف معاش آنان پرداخت نگردیده است.
همچنان آنان مدعی اندکه ادویه موردنیاز شفاخانه مرکزی نیز از ماه گذشته به این طرف اکمال نشده است.
آنان با گردهمایی درصحن شفاخانه مرکزی به اعتراض خود ادامه داده واز مقامات دولتی خواهان برآورده شدن خواست های شان اند .
عبدالطیف روستایی رئیس شفاخانه مرکزی بادغیس میگوید که عبدالعزیز طارق رئیس صحت عامه  بادغیس شخص بی کفایت است و در اجرای کارها هماهنگی کامل میان شفاخانه و ریاست صحت عامه وجود نداشته که باعث به تعویق افتادن معاشات کارمندان شده است .
در زمینه خواستیم نظر عبدالعزیز طارق رئیس صحت عامه بادغیس را داشته باشیم اما با تماس های مکرر موفق به دریافت آن نشدیم.

کابل باختر 8 میزان
وزارت صحت عامه امروز تطبیق واکسین جدیدعلیه مرض پولیو را آغاز کرد.
مسوولان درآن وزارت می گویند که تطبیق این واکسین بطور زرقی بالای یک میلیون کودک زیرسن یکسال صورت می گیرد و با استفاده از آن می تواند  روند برچیدن گلیم مرض فلج کودکان را درکشور تسریع بخشد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، درمحفلی که به همین مناسبت در انستیتوت صحت طفل اندراگاندی برگزار شد ، داکتر فیروز الدین فیروز وزیرصحت عامه واکسین  جدید را به معرفی گرفت وخاطر نشان کرد که موثریت آن از نود تا نود پنج درصد می باشد وروند امحای مرض فلج کودکان  درکشور را تسریح می بخشد.
داکتر فیروز یاد آور شد که واکسین جدید علیه فلج کودکان از امروز درسراسر کشور آغاز شد وخانواده ها باید بدانند که  نظر به  اهمیت آن کودکان  زیرسن یکسال شان از این برنامه  محروم نشوند.
اوگفت هر روز این واکسین هفت دالر وپنجاه سنت ارزش دارد ودراین برنامه قرار است یک میلیون کودک زیر سن یکسال واکسین شوند.
داکتر فیروز الدین فیروز یاد آور شد که این دور جز برنامه  های مبارزه آن وزارت علیه پولیو میباشد وتطبیق نوبتی واکسین ازطریق دهن همچنان راه اندازی می شود و والدین باید درکنار تطبیق واکسین زرقی ، واکسین های خوراکی را نیز برای کودکان شان در نظر داشته باشند.
اوگفت واکسین زرقی پولیو درتمام مراکز صحی ، کلینیک ها صورت می گیرد .
دراین محفل داکتر ریچارد مسوول سازمان صحی جهان درافغانستان وداکتر ریک نماینده  اداره یونیسف درافغانستان نیز صحبت کردند وبرای تسریع بخشیدن روند مبارزه علیه مرض فلج کودکان  تطبیق این واکسین جدید را با ارزش توصیف کردند .
آنان همچنان  همکاری ادارات شان را در امر مبارزه با پولیو در افغانستان ابراز نمودند .
قابل تذکر است که درافغانستان درجریان سالروان دوازده واقعه جدید پولیو به ثبت رسیده است ودرمیان  کشور های جهان  پاکستان وافغانستان دوکشوری است که تاهنوز ویروس پولیو در این کشور ها  وجود دارد .
داکتر سیت برکلی رئیس ائتلاف جهانی واکسین یا " گاوی " می گو ید تا زمانی که  مرض فلج کودکان  دریکی از نقاط جهان  وجود داشته باشد خطر انتشار مجدد آن درهمه جهان متصور است.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL