28 قوس 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

سه کارمند شاروالی هرات به اتهام فساد اداری گرفتار شدند

سه کارمند شاروالی هرات به اتهام فساد اداری گرفتار شدند

شهرهرات 28 قوس باختر سه کارمند شاروالی هرات به اتهام فساد...

درگیری درجریان امتحان کانکوردرکاپیسا پنج زخمی به جا گذاشت

درگیری درجریان امتحان کانکوردرکاپیسا پنج زخمی به جا گذاشت

محمود راقی 28 قوس باختر درنتیجۀ درگیری مسلحانه درجریان امتحان کانکور...

یک متهم دیگر قضیه پغمان بازداشت شد

یک متهم دیگر قضیه پغمان بازداشت شد

کابل باختر/ 28/ قوس یک متهم فراری دخیل درقضیه تجاوز ورهزنی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

صحی

تفسیربرخبر:
شمارمعتادین افغان تا مرزیک ملیون وششصد هزار میرسد
اگرکاری درکاهش معتادین نشود این رقم دوبرابر خواهد شد
کابل باختر/ 28/ قوس
معین وزارت مبارزه با موادمخدر هشدار میدهداگربرای جلوگیری از اعتیاد بیشتر جوانان و شهروندان کشور به موادمخدر کار موثری صورت نگیرد شمار معتادین درکشور دوبرابر خواهد شد.
به گزارش آژانس باختر ، محمد ابراهیم اظهر معین وزارت مبارزه با موادمخدر میگوید که شمار معتادین درکشور طی پنج سال گذشته افزایش یافته است .
شمار معتادین درافغانستان درحال حاضر ازیک ملیون و سه صدهزار تا یک میون ششصد هزار تن میرسد. او هشدار میدهداگر در جلوگیری از اعتیاد بیشتر درکشور کارنشود شمار معتادین دو برابر خواهد شد.
این مقام وزارت مبارزه با مواد مخدر با ارائه ارقام میگوید که پنج سال قبل شمار معتادین درکشور به نه صدو هشتاد هزار نفر میرسید اما این رقم حالا تا یک ملیون و ششصد هزار نفر میرسد.
این گفته ها درحال بیان میشودکه از افغانستان درکنار برما و لاووس درزمره کشورهای حساب میشود که بزرگترین مزارع کشت خشخاش را دارند و بیشترین مواد مخدر دنیا را  تولید میکنند.
با آنکه افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر شناخته میشود ارقام روبه ازدیاد معتادین درکشور این نکته را میرساند که بخش اعظم مواد مخدر تولید شده در افغانستان مصرف داخلی خواهد شد.
برخی از آگاهان امور امنیتی و فعالان جامعه مدنی به این باوراند که استخبارات شماری از کشورهای همسایه درکنار آنکه درتجارت پلید موادمخدر افغانستان دست دارند هدفمند و برنامه ریزی شده تلاش دارند تا شمار معتادین درداخل کشور نیز افزایش یابد .
چنانچه مهاجرین برگشته از ایران و پاکستان شماری از آنها معتاد مواد مخدر اند گفته میشود که باندهای تبهکار با گروگان گیری و زندانی ساختن افغانهای مهاجر از آنها درتولید ، قاچاق و بسته بندی مواد مخدر استفاده میشود و  برای آنان مواد مخدر داده میشود.
امروز معتادین درکشور به یک حقیقت تلخ مبدل شده اند که اجتماع فقیر افغانستان را رنج میدهد درحالیکه شمار آنان رو به ازدیاد است و  این امرمیتواند سطح جرایم جنایی را درکشور بیشتر سازد . درحالیکه برای مهارکردن آفت برای اعتیاد برنامه ریزی کمتر شده و مراکز که میتوانند معتادین را مداوا نمایند اندک است .
بگفته مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر، شمار مراکز تداوی معتادین به یکصدو هفتاد مرکز میرسد که ظرفیت تداوی تنها سی هزار معتاد را دارد.
آگاهان امور براین نکته تاکید دارند که باید غرض مبارزه با مشکل اعتیاد در کشور کار شود، اگرمبارزه هدفمند که همانا قرار دادن باندهای جنایتکار غرض کاهش تولید مواد مخدر و کاهش تقاضا در بازار های داخلی ، تداوی معتادین و ادغام مجدد آنها به جامعه صورت نگیرد، معضل بنام مواد مخدر و اعتیاد همچنان درافغانستان بیداد خواهد کرد.
باید گفت که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد ارزش صادرات مواد مخدر افغانستان را درسال 2003 بالغ بریک ملیارد و نه صد ملیون دالر ذکر کردند که پانزده درصد عواید نا خالص داخلی را تشکیل میداد.
درحالیکه سازمان های مافیایی مفاد به مراتب بیشتر ازاین رقم را داشته اند .
شماری را عقیده به این است که ادامه جنگ درافغانستان با پدیده زشت مواد مخدر ارتباط دارد، زیرا تجارت مرگ سفید برای شماری از سازمان های استخباراتی سود آور بود ، گفته میشودکه حلقه بیرونی از تجارت مرگ سفید تا پنجاه ملیارد دالر سود برده اند.

فیض آباد/ باختر/ 25 قوس
نودو پنج تن از نرس قابله ها امروز ازانستیتوت صحی غضنفر درشهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان فارغ گردیدند
این نرس قابله هاکه بیشترشان را زنان تشکیل می دهد, آموزش های سه ساله قابلگی  و نرسنگی را دراین مرکز فراگرفته اند.
مقام های صحی دربدخشان گفته اند که بافراغت این نرس قابله ها مشکلات صحی شماری از مردم که درولسوالی های دوردست آن ولایت زندگی می کنند برطرف خواهد شد.
داکتر محفوظ الله سلطانی مسوول مطبوعات ریاست صحت عامه آن ولایت به خبرنگار محلی آژانس خبری باخترگفته که مشکل کمبود نرس قابله ها درآن ولایت یکی ازمشکلات جدی برای عرضه خدمات صحی بوده و اکنون این مشکل آهسته آهسته برطرف می شود.
وی گفت که این فارغان جوان با کاروفعالیت شان درعرصه صحت می توانند مشکلات صحی مردم را دربخشی از ولسوالی های دور دست آن ولایت مرفوع کنند.
درهمین حال  محمد زیباکیان یک مسوول محلی آن ولایت  گفت که طی چندین سال دولت خدمات خوبی را درعرصه صحت انجام داده است.
وی افزود که  ده سال قبل صرف یک مرکز صحی درشهرفیض آباد مرکز آن ولایت وجود داشت اما درحال حاضردرتمام ولسوالی های این ولایت مراکز صحی و جود دارد.
درهمین حال نازنین یکتن از فارغان این انستیتوت میگوید که من ازولسوالی جرم میباشم بسیارخوشحالم که ازاین انستیتوت  فارغ گردیده ام و می خواهم که  درکلینیک صحی، قریۀ خودم برای مردم خدمت کنم.
این درحالیست که چندی پیش شماری از باشندگان ولسوالی های دور دست ولایت بدخشان ازکمبود مراکز صحی و نبود نرس قابله ها درقریه های شان شکایت داشتند.
آنان گفته بودند که درقریه های شان مراکزصحی وجود ندارد وبیشتر اوقات مریضان شان هنگام انتقال به مراکز صحی تلف می شوند.
انستتیوت صحی غضنفر درسال (1385)  درشهرفیض آباد مرکز ولایت بدخشان ایجاد شده و تاکنون بیشتر از شش هزار و هشتصد و نود نرس قابله از این مرکز فارغ گردیده اند که از این میان نصف آنان را زنان تشکیل میدهند.
این انستیتوت ازطرف بنیاد آغاخان کمک مالی می شود.

کابل باختر 21 قوس
سیمین حسن زاده معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ وخلیل مینوی  رئیس عمومی  آژانس باختر امروز پس از عیادت از زخمی های رویداد لیسه استقلال درشفاخانه ایمرجنسی ، خون اهدا کردند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر : سیمین حسن زاده از اینکه خدمات صحی  مناسب به زخمی های  رویداد  مرکز فرهنگی فرانسه  در  لیسه استقلال در شفاخانه  ایمرجنسی  صورت گرفته از داکتر ها و سایرکارکنان آن شفاخانه  قدردانی  کرد  و به خاطر  کمک به زخمی ها هر یک از این مسوولان  وزارت اطلاعات وفرهنگ و یک تعداد از مسوولان صندوق  حمایت مالی از خبرنگاران مقدار  پنجصد سی سی خون  در آن شفاخانه اهدا کردند.
درجمع ده زخمی رویداد یادشده درشفاخانه ایمرجنسی سه خبرنگار تلویزیون میترا نیز وجود دارند.
اما احمد زبیر تصویر  بردار این  تلویزیون در وضعیت دشوار صحی قرار دارد و داکتر ها  برای بهبودی وضعیت صحی وی همچنان به تلاش هایشان ادامه میدهند.
سیمین حسن زاده  دو خبرنگار زخمی  را مورد نوازش قرار داد و از آنان خواست تا در برابر  سختی ها مقاومت کنند و در امر  اطلاع رسانی  به مردم همچنان به تلاش های شان ادامه بدهند.
شاهد وفا خبرنگار تلویزیون میترا که در رویداد مرکز فرهنگی فرانسه در لیسه استقلال نیز زخم برداشته است از معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ تشکر کرد و گفت: میداند که در امر اطلاع رسانی به مردم راه های پرخم و پیچ در پیش است، اما وی و سایر خبرنگاران همچنان در امر انجام وظایف  شان بدون ترس و هراس تلاش میکنند.
دکتور ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در رویداد یادشده نیز زخم برداشته بود پس از بهبودی از این شفاخانه رخصت شده است .

کابل باختر 19 قوس
گزارش  وضعیت قابلگی ازسال 2014 درافغانستان  امروز دروزارت صحت عامه ارایه شد.
یکی از توصیه های  این گزارش  سرمایه گذاری بیشتر در بخش قابلگی  میباشد.
دراین گزارش  وضعیت قابلگی  درسال 2014 ، دسترسی  به قابله ها ، میزان  دسترسی به قابله ها ، کیفیت خدمات  ارایه  شده قابله ها به زنان،  دست آورد های ومشکل فرا راه  این مسلک  درکشور  تشریح شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر،  درمحفلی که به همین مناسبت  دروزارت صحت عامه برگزار شد داکتر  احمد جان نعیم  سرپرست وزارت صحت عامه  گفت که افغانستان  درسطح منطقه یکی از کشور های است که درزمینه حرفه  قابلگی  پیشرفت  داشته است  و در زمینه کاهش  مرگ ومیر مادران درشرایط  پس از جنگ  نمونه در  کشورهای  منطقه شده است.
داکتر نعیم افزود: درسال  2002 درسراسر کشور  فقط  467 قابله  حضور داشت  اما امروز این رقم  به بیش از  4600 قابله می رسد واین  ماهران ولادی  نقش خوبی  درکاهش  مرگ ومیر مادران درکشور  داشته اند .
همچنان درگزارش وضعیت  قابلگی  سال 2014 آمده است علی رغم پیشرفت ها تاکنون 23 درصد  از نیازها  درزمینه خدمات صحت مادر و تولد کودک  درکشور  برآورده  شده است .
نماینده  صندوق  جمعیت سازمان ملل متحد  درافغانستان  دراین محفل گفت: برای اینکه اکثریت خانواده  ها در افغانستان  بتوانند  خانواده های شان را برنامه  ریزی کرده وکودکان شان را مصئون به دنیا بیاورند نیاز به سرمایه گذاری بیشتر  درزمینه قابلگی است .
دراین محفل  هیلی غرشین سرپرست انجمن قابله های افغان،  نماینده  سازمان جهانی صحت ونماینده  اداره  انکشاف  بین المللی  ایالات متحده امریکا  نیز صحبت کردند وخاطر  نشان شد  برای اینکه  تا سال  2030 میلادی شصت درصد نیاز مندی  ها در زمینه  صحت مادر برآورده  شود لازم  است تا میزان  سرمایه گذاری  دربخش قابلگی  درافغانستان چهار برابر شود.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL