02 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

 

پلخمری باختر 21 دلو

اولین دور قابله گی عالی انستیتوت  علوم صحی وزیری امروز با سپری نمودن امتحان دولتی تحت نظر هئیت وزارت تحصیلات عالی ، فارغ گردیدند.

دکتور محمد سالم رسولی رئیس صحت عامه بغلان به آژانس باختر گفت که  فارغان پنجاه وپنج تن بوده كه در دو سال مسايل مربوط به نرس قابلگي را فرا گرفتند .

به گفته داکتر نجیب الله وزیری مسوول انستیتوت علوم صحی وزیری ،  در حاضر دوصدو نود پنج تن از محصلین در بخشهای قابله گی عالی ، نرسنگ عالی ، فارمسی ، تکنالوژی طبی، فیزوتراپی ف انستیزی و اکسری دراین انستیتوت مصروف تحصیل بوده که امور تدریس آنها توسط بیست وهشت تن از استادان به پیش برده میشود.

 یک خانم که هویتش شناخته نشده توسط رئیس شرکت نریوال از ساحه پل مکروریان به حالت کوما در یافت و به شفاخانه انتقال شده بود، مریض به تاریخ 13 دلو سالروان داخل بستر گردیده و بعدا فوت نمود.

این خانم در حدود پنجاه سال عمرداشته  پیراهن شفاخانه و تنبان سیاه رادار به تن دارد .

اقارت وی میتوانند میت خویش را ازسرد خانه شفاخانه علی آباد تسلیم شوند.

 

چغچران18 دلوباختر

والی غورمی گوید که درهیچ یک ازمراکزصحي درولسوالی های این ولایت داکترودوا وجود ندارد.

سید انوررحمتی با انتقاد ازوزارت صحت عامه می گوید که درولسوالی های غورمراکزصحي زیادی وجود دارد اما این مراکزبه دلیل نبود دوا وداکترازفعالیت بازمانده اند.

این درحالیست که درحال حاضربه نسبت برفباری های سنگین ، تمامی راه های مواصلاتی ولسوالی های غوربه روی ترافیک بسته شده ومردم نمی توانند برای درمان بیماران به شهرچغچران مراجعه کنند.

والی غوربه آژانس باخترگفت" بالای ما اسنادی را مسوولان صحی غورامضا کردند که به اساس آن برای شش ماه به مراکزصحي درولسوالی ها دوا منتقل می شود اما درحال حاضرهیچ یک ازاین مراکزنه دوا دارند ونه داکتر.

گفته می شود که وزارت صحت عامه برای تهیه وانتقال دوا به مراکز صحي ولسوالی های غوربا نهاد غیرحکومتی " ای ، سی ، تی ، دی" قرار داد کرده است.

با اینحال داکترغلام نبی یگانه رییس صحت عامه ی ولایت غورگفته های والی غوررا رد می کند. او می گوید که نهاد قراردادی برای تمامی مراکزصحي درولسوالی ها دوا انتقال داده است.

اما ولسوالان ولسوالی های غوردرنشستی که با سید انوررحمتی درشهرچغچران داشتند می گویند که هیچ مرکزصحي درولسوالی ها دوا نه دارد.

قاری عبدالظاهرولسوال تیوره ی ولایت غورمی گوید که نیاز مردم به ویژه درفصل سرما به داکترودوا زیاد است اما درمراکزصحي نه داکتری وجود دارد ونه دوایی.

ازسوی دیگروالی غوربا انتقاد ازمسوولان صحی درعدم عرضه ی خدمات به مردم وعدم انتقال دوا به مراکزصحي درولسوالی های غورگفت که وی این موضوع را به سارنوالی راجع خواهد کرد.

 

پلخمری/ 18 دلوباختر

میزان بیماری توبرکلوز درولایت بغلان درمقایسه با ده سال گذشته شصت درصد کاهش یافته است.

مسوولان صحی می گویند که افزایش میزان مراکزتشخیص و تداوي توبرکلوز ورشد فرهنگ مراجعه به داکترازعاملان اصلی کاهش میزان این بیماری مهلک دربغلان بوده است.

بیماری سل یا توبرکلوزیک بیماری واگیراست که عامل آن میکوباکتریوم ها می باشد.

دراین بیماری خطرناک معمولا شش ها مورد حمله قرارمی گیرند؛ هرچند این بیماری باعث تخریب وصدمه زدن به سیستم عصبی ، غدد لنفاوی وگردش خون ، دستگاه تناسلی وادراری ، دستگاه گوارش ومعده ، استخوان ، مفاصل وپوست نیز می شود ودرصورت عدم تداوي سبب مرگ می شود.

دوکتورعبدالحلیم غفاری، آمربخش کنترول ملی بیماری توبرکلوز دربغلان به آژانس باخترگفت که درطی چند سال اخیرآنان با ساخت چهل مرکز تشخیص و تداوي بیماری توبرکلوز دربغلان ودادن مشوره های صحی به خانواده ها ، میزان این بیماری کاهش يافته است.

به گفته داکترغفاری در گذشته تنها دومرکزتشخیص و تداوي بیماری توبرکلوز دربغلان وجود داشت.

به اساس ارقام ارایه شده ، در سال روان یک هزاروبیست وپنج فرد مصاب به بیماری توبرکلوزدرچهل مرکز ویژه صحی درکندزتشخیص شدند درحالیکه این رقم درده سال گذشته بیش ازده هزاربیماربود.

این بیماران ازمیان شش هزاروهفت صدوپنجاه فرد مشکوک به بیماری توبرکلوز، پس ازمعاینات تشخیص شدند وبه گفته داکترغفاری: برای شش ماه به گونه ی رایگان تحت تداوي قرارگرفتند.

به اساس این رقم ، شصت وهشت درصد مبتلایان به بیماری توبرکلوز دربغلان را زنان تشکیل می دهند.

سیف الله باشندهء شهرپلخمری مرکزولایت بغلان سه سالیست که به بیماری توبرکلوزمبتلا شده است.

اوقالین باف است وبنابرتشخیص داکتران گرد پشم قالین سبب ابتلای وی به بیماری توبرکلوزشده است.

سیف الله می گوید که چهارماه است که تحت تداوي است وحالش حالا بهترشده است.

تحقیقات تازه سازمان صحی جهان نشان می دهد که سالانه ازهریک صد هزار بیمارمبتلا به توبرکلوز در افغانستان سی ودوتن آنان جان های شان را ازدست می دهند .