01 اسد 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

استاد سرور دانش: صلح درافغانستان یک ضرورت حیاتی است

استاد سرور دانش: صلح درافغانستان یک ضرورت حیاتی است

کابل باختر اول اسد لیوجین سونگ سفیر جمهوری خلق چین که...

پیوستن نوزده طالب مسلح به روند صلح درننگرهار

پیوستن نوزده طالب مسلح به روند صلح درننگرهار

شهرجلال آباد ۱ اسد باختر نوزده طالب مسلح درننگرهار از ادامه...

تهداب گذاری چندین پروژه مهم انکشافی درولایت دورافتاده نورستان

تهداب گذاری چندین پروژه مهم انکشافی درولایت دورافتاده نورستان

شهرپارون ۱ اسد باختر کار ساخت چندین پروژه انکشافی درولایت دورافتاده...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

کابل باختر/ 17/ حمل
سی و دو باب مرکز خصوصی  عرضهء خدمات صحی ودوايي در شهر کابل به نسبت تخلف ورزی از قوانین صحی مسدود گردیدند.
داکتر سید ابراهیم کامل رییس بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه به آژانس باختر گفت : بیست و دو باب دواخانه ، یک باب لابراتوار ، یک کلینیک معاینات تلویزیونی و هشت معانیه  خانهء داکتر ها که ازمقررات صحی تخلف ورزی کرده بودند برای مدت معین از جانب هیئت موظف آن ریاست مسدود گردیدند.
داکتر کامل خاطر نشان ساخت تا زمانیکه متصدیان این مراکز به رفع نواقص و تخلف ورزی شان نپردازند اجازه مجدد فعالیت را دریافت نخواهندکرد.
او بر دوام بررسی از مراکز خصوصی عرضهء خدمات صحی و دوایی تاکید ورزید و از متصدیان این مراکز خواست تا مطابق مقررات وزارت صحت عامه  فعالیت های شان را عیار سازند.

 

کابل باختر 13حمل

سنگ تهداب ساختمان مرکز آموزش های طبی توسط داکتر ثریادلیل وزیر صحت عامه دیروز درشهر مزارشریف ولایت بلخ گذاشته شد .

داکتر میرویس ربیع  رئیس صحت عامه ولایت بلخ به آژانس باختر گفت که این مرکز به هدف پیشبرد بیست برنامه آموزشی که درستراتیژی وزارت صحت عامه گنجانیده شده است به مصرف سی وهشت ملیون افغانی ساخته وتجهیز می شود که درآن ظرفیت هاي علمی ومهارت های تخصوصی تمام کارکنان صحی بخصوص داکتر ها ازمرکز و ولسوالی  های نه ولایت شمال درآن ارتقا داده می شود .

وزیر صحت عامه درمراسم تهداب گذاری ساختمان مرکز آموزش های طبی  گفت، سی وسه ملیون افغانی هزینه ساختمان این مرکز ازسوی دولت آلمان کمک می شود پنج ملیون دیگر آن که درساختمان وتجهیزآن  نیاز است از بودجه وزارت صحت عامه به مصرف  خواهد رسید .

داکتر دلیل خاطر نشان کرد که ایجاد این مرکز یک نیاز مبرم برای بلند بردن سطح علمی ومهارت های تخصصی داکتر هاوکارکنان صحی ولایات شمال شمرده می شود که درعرصه مراقبت های عاجل، ولادی ،توبرکلوز، اچ آی وی  وسایرامراض ساری ، برنامه های وقايه از انتان ،واکسیناسیون وسایر اولویت های مراقبتی صحی کارکنان صحی دراین مرکز آموزش خواهند دید .

دراین مراسم همچنان وزیر صحت عامه آنکشاف متوازن درکشور را یگانه راه برای پیشرفت عرصه های صحی خوانده، نبود بودجه، نبود جاده در روستاها ،کمبود قوای بشری متخصص درساحات دوردست کشور نا امنی ها دربرخی از ساحات وکم سوادی را از عواملی خواند که آن وزارت نتوانسته است تاکل نفوس کشوربه خدمات اولیه صحی دست يابند.

 مرکز آموزشی های طبی ظرف یکسال دردوطبقه درساحه نه جریب زمین واقع شهرک خالد درجنوب شهرمزار شریف ساخته می شود .

 

کابل باختر / 5حمل

بیست پنج مرکز خصوصی صحی در یک هفته ازطرف هیئت بررسی تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه درشهر کابل مسدود گردیده است .

داکتر سیدابراهیم کامل رئیس بررسی ازتطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه امروز به آژانس باختر گفت : چهار ده باب دواخانه ،نه مرکز تشخیصی ومعالجوی خصوصی یک معاینه خانهء داکتر ویک باب فیزیو تراپی به نسبت تخطی از مقررات وزارت صحت عامه از جانب هیئت موظف آن ریاست مسدود گردیدند.

داکتر کامل خاطرنشان ساخت که تا زمانیکه متصدیان مراکز مسدود شده به رفع تخطی ها ونواقص نپردازند اجازه مجدد فعالیت به آن داده نخواهد شد .

وی گفت بررسی از چگونگی فعالیت های مراکز خصوصی صحی طبق هدایت رهبری وزارت صحت عامه شب وروز ازجانب کارمندان آنریاست درجریان قرار دارد .

 

پلخمری باختر – 4حمل

از روز جهانی توبر کلوز يا سل امروز درولایت بغلان تجلیل بعمل آمد .

درمحفلیکه به همین مناسبت درتالار ریاست صحت عامه ولایت بغلان دایر گردیده بود محمد سالم رسولی رئیس صحت عامه آن ولایت طی صحبتی، جلوگیری امراض ساری را درکشور جز اهداف عمده واساسی  استراتیژی وزارت صحت عامه عنوان کرده روی واقعه یابی مرض توبرکلوز ومعرفی مریضان مصاب به مرض از سوی داکتر ها از طریق معاینه خانه های شخصی به نزدیکترین مرکز تداوی توبرکلوز تاکید بعمل آورد .

متعاقبا  عبدالعلیم غفاری آمر ولایتی یونت تو برکلوز  ریاست صحت عامه از نوع تداوي"داتس" به حيث موفق ترين شیوه یاد کردوخاطر نشان ساخت که افراد مصاب به مرض توبرکلوز با استفاده از چهل مرکز دربغلان تداوی میگردند درحالیکه یازده  سال قبل دومرکز تداوی دربغلان  وجود داشت وسالانه از هریکصدهزار مصاب سه صدوسی وسه تن آنان جان میداد واکنون این رقم  به حد اقل آن یعنی هفتادونه تن کاهش یافته است .

غفاری علت اصلی مرض را درجامعه، فقر، سوءتغذی ، ساری بودن مرض و پائین بودن سطح آگاهی مردم عنوان کرده افزود، مجموع افرادی که طی سال گذشته درآن ولایت مصاب به مرض توبرکلوز گردیده اند ،یکهزارو پنجاه  تن خواند که شصت وسه فیصد آنان را زنان تشکیل میدهد .