02 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

شمار قربانیان حملات تروریستی سریلانکا به 290 نفر رسید

کلمبو – اسکای نیوز– 2 ثور – باختر تعداد تلفات ...

فی انس طلا 1276 دالر عرضه می شود

کابل 2 ثور باختر فی انس طلا در بازارهای بین...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

 

کابل باختر – 11قوس

کنفرانس بین المللی طب اطفال امروز درکابل برگزار گردید این کنفرانس از جانب شفاخانه فرانسوی ها درکابل به هدف تحقیق علمی در عرصه های جراحی اورتوپیدی انستیزی وسایر بخش های طبابت اطفال ونیز وقایه از امراض باشرکت متخصصان  امراض اطفال داخلی و خارجی کشور برگزار گردیده است.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر درمراسم افتتاح کارکنفرانس داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه سرمایه گذاری بالای صحت اطفال را برای آینده آنان گام سودمند خوانده بیان داشت سرمایه گذاری بالای صحت واطفال ذکاوت ویادگیری آنان را قوت می بخشد ونیز در جلوگیری از سوءتغذی ومعلولیت اطفال نقش موثر داشته وسبب رشد اقتصاد وعايد ملی مامیگردد

داکتر دلیل اضافه کردکه ده سال قبل در هریک هزار نوزاد دو صد وپنجاه وچهار آنان قبل رسیدن به سن پنج سالگی از اسباب قابل پیشگیری تلف میشدند اما با درنظر داشت نتیجه سروی که دردست است درهر ماه یک طفل قبل از آنکه سن پنج سالگی را تکمیل نماید از اثر امراض سینه وبغل سرخکان وتوبرکلوز جان میدهد.

داکتر دلیل گفت، درسال آینده وزارت صحت عامه واکسین سینه وبغل را شامل واکسین های دوره طفولیت مینماید.

دراین مراسم داکتر عزیز احمد رئیس شفاخانه فرانسوی ها درکابل گفت کنفرانس یاد شده به هدف تحقیقات علمی  پیرامون صحت اطفال میباشد که برای افغانستان حایز اهمیت است .در طول هفت سال گذشته شفاخانه مربوط خدمات ارزنده را در تداوی اطفال افغان بخصوص درعرصه عملیات جراحی بالای قلب انجام داده است.

دراین مراسم همچنان تفاهمنامه يی به منظور آموزش داکتر های جوان شفاخانه های  دولتی در شفاخانه فرانسوی ها میان وزیر صحت عامه امضا شد.

کارکنفرانس متذکره فردانیز  ادامه دارد 

 

پل علم 10 قوس باختر

مقامات محلی درولایت لوگرمی گویند که مرگ ومیرمادران دراین ولایت نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است.

گفته می شود که این کاهش پس ازایجاد مرکزنرس قابله گی دراین ولایت رونماشده است.

مکتب آموزش نرس قابله گی ازسوی وزارت صحت عامه ایجاد شده  است كه دراین مکتب سالانه تعدادی دختران وزنان محله های لوگر آموزش های اکادمیک می بینند وسپس به عنوان نرس قابله درمراکزصحی محله های شان استخدام می شوند.

داکترمحمد ظریف نایب خیل رییس صحت عامه ولایت لوگربه آژانس باخترگفت که ایجاد این مکتب باعث شده تا میزان مرگ ومیرمادران دروقت ولادت کاهش یابد.

درین دوربیست دختروزن پس ازآموزش های مسلکی به مراکزصحی درمحله های شان درپل علم وولسوالی های محمد آغه ، بره کی برک ، ازر و خرواراستخدام می شوند.

این دختران وزنان برای بیش ازدوسال ازسوی متخصصین دراین مکتب آموزش نرس قابله گی دیده اند.

 

هرات 10 قوس باختر

 دستگاه پیشرفته "بران کلیسکوپ " در شفاخانه حوزه وی هرات نصب شد.

از این دستگاه به خاطر خارج ساختن اجسام خارجی از شش ها استفاده میشود .

پس ازنصب این دستگاه روزگذشته دریک عملیات جراحی، جسم خارجی ازشش های یک کودک 4ساله با موفقیت خارج ساخته شد

گفته میشود قبل از ان کودکانی که جسم خارجی در شش های آنان نفوذ می کرد جهت تداوی بخارج از کشور انتقال میافتند و عده یی نیز به دلیل نبود این دستگاه جان خود را از دست داده اند .

 داکتر فرید احمد عقابی يك تن از متخصصان هاضمی درشفاخانه ی حوزه ای هرات که این عملیات را انجام داده به آژانس باخترگفت که نصب این دستگاه پیشرفته باعث شده تا دیگرخانواده ها برای درمان اطفال شان به  خارج ازکشورسرگردان نه شوند.

کابل 9 قوس باختر
برای ریاست صحت عامه ولایت کابل اولین بار یک تعمیر جدید اعمار گردید.
این  درحالیست که 38 مرکز صحی ریاست صحت عامه این ولایت تاکنون فاقد ساختمان معیاری بوده و کار عرضه خدمات صحی را در تعمیر های کرایی به پیش میبردند.
به گزارش آژانس  باختر ، کار ساختمان ریاست صحت عامه ولایت کابل در محوطه پولی کلینیک مرکزی شهر کابل به پایه اکمال رسید و این ساختمان دیروزدر حالیکه عبدالجبار تقوی والی کابل، داکتر ناجیه طارق معین عرضه خدمت صحی وزارت صحت عامه و داکتر مطیع الله  شرق سرپرست ریاست صحت عامه کابل، اعضای شورای ولایت هیات رهبری ولایت کابل ووزارت صحت عامه حضورداشتند، افتتاح شد.
هزینه پولی آن پروژه را نظر به گفته معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه بالاتر از 500 هزار دالر امریکایی میشود که قوتهای خاص امریکایی پرداخته است.
تعمیر جدید صحت عامه ولایت کابل در حالي اعمار میگردد که ازایجاداین اداره  بیشتر از سی سال سپری میشود و دراین مدت ریاست صحت عامه کابل امورات کاری یومیه خو یش را در ساختمانهای غیر معیاری و درداخل کانتینرها پیش میبرده است.
داکتر مطیع الله شرق سرپرست ریاست صحت عامه کابل میگوید این اداره  با داشتن بیش ازدوهزار  نفر پرسونل بعد از تغییر در رهبری این ریاست تلاشها در راستای معیاری شدن این اداره، تقویت انکشاف نهادی، مدیریتی، منابع بشری، تقویه عرضه خدمات صحی و جلب کمک بیشتر دونرها متمرکز شده است.
به گفته موصوف صحت عامه کابل درچوکات واحد های شهری و چهارده واحد اداری یکصدوسی مرکز صحی و شفاخانه دارد و 38 از این مراکز کارشان را در خانه های کرایی به پیش میبرندغرض رهایی ازاین مشکلات بین ده تا پانزده ملیون دالر ضرورت است  تامنازل در نواحی مختلف شهر کابل خریداری شود.