02 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد

کابل باختر اول عقرب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز...

نشستی برای حمایت از قربانیان جنگ در پلخمری برگزار شد

پلخمری اول عقرب باختر نخستین نشست فوکس گروپ تحقیق وحمایت از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

فیض آباد  3میزان باختر
دوردوم کارزارخزانی واکسین پولیو امروز در بدخشان آغاز شد
داکتر سید فاروق نصر، آمر معافیت کتلوی در ریاست صحت عامه بدخشان به خبر نگار آژانس باختر گفت  در این دور 260 هزار کودک زیر سن پنج سال قرار است ازواکسین پولیو در سراسر آن ولایت مستفید شوند.
وی گفت که از طریق این برنامه برای بیشتر از یکصدوهشتاد و نه هزار کودکدد یگر تابلیت ضدکرم امعا نيز داده می شود.
وی خاطر نشان ساخت که در دور قبلی واکسین پولیو چهار هزار و بیست و سه کودک در مناطق نا امن ولسوالی های راغستان، کوهستان و منطقه خستک جرم از واکسین بازمانده بودند،
اما در این دور هنوز معلوم نیست که در این مناطق می توانند واکسین را تطبیق کنند یا خیر؟. برمک بامی

پنجشیر 3میزان باختر
درجریان شش ماه نخست  سال روان  شصت ویک  فرد معتاد درمرکز درمان معتادان ولایت پنجشیر صحت یاب شده اند.
حامد احمدی آمر شفاخانه بیست بستر درمان معتادان ولایت پنجشیر به خبر نگار آژانس باختر گفت که  این افراد  درجریان شش ماه نخست سال روان  در مرکز درمان  معتادان آن ولایت  تداوی وشفا یاب شده اند وبه زندگی  عادی شان برگشته اند.
احمدی افزود که تداوی افراد معتاد به مواد مخدر یکنیم  تاسه ماه را در برمیگیرد
درمان آن از طریق ادویه ونیز مشوره دهی به آنان صورت می گیرد..برمک بامی

شهرهرات 3 میزان باختر
دور دوم  پیکار خزانی واکسین پولیو امروز درولایت هرات و حوزه غرب کشورآغاز شد.
مونسه حسن زاده معاون  اجتماعی ولایت هرات ضمن چکاندن قطره بردهان یک کودک این برنامه را آغاز کرد ،ازتمام مسولان وولسوالان  خواست تابخاطرتطبیق موفقانه این کمپاین با تیم های صحی همکاری نمایند.
داکترعبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه  ولایت هرات گفت :"قرار است  این   درسرتاسر شهر وولسوالی های هرات صدها هزارکودک واکسین شوند.
این پیکار برای سه روز ادامه خواهد داشت .
قرار است در این دوره به تعداد شش صدو سی و چهارهزاروپنج صد طفل زیر پنج سال درمقابل فلج کودکان واکسین شوند وهمچنان برای  سی و هشت هزارو شش صدو پنجاه کودک بین دوسال تاپنج سال  برای شان تابلیت  ضد کرم امعأ خورانده شود.ختم/سید حبیب

کابل باختر  2  میزان
دور چهارم برنامه تطبیق واکسین فلج اطفال  فردا در کشورآغاز میشود
به گزارش خبر نگار آژانس باختر در این  دور 9.9  میلیون طفل  در سراسر کشور واکسین می شوند.
داکتر  میوند  احمدزی  مسوول برنامه محو پولیو وزارت صحت عامه گفت  این  بر نامه از  طریق  وزارت صحت عامه به همکاری سازمان صحی جهان و اداره یونیسف به راه انداخته میشود.
به گفته وی این  برنامه سه روز ادامه می یابدو  خانه به خانه انجام  داده می شود.او همچنان گفت که برای 5.9  میلیون طفل بین سنین 2 الی 5   ساله تابلیت های ضد کرم  روده داده  میشود.
داکتر  میونداضافه کرد پس  از ختم دوره  سه  روزه باز هم روز جمعه تطبیق کنندگان واکسین به  خانه ها  میروندتا آنانیکه از تطبیق  واکسین باز مانده اند واکسین گردند. مومنه احمد یار

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL