از هفته جهانی تغذیه با شیر مادرتجلیل شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 20 اسد باختر
آمریت جندروزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری وزارت صحت عامه امروز از هفته جهانی تغذیه با شیر مادرتجلیل کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در مراسم گرامیداشت ابتدا داکترمحمد سرور مسوول
تغذیه  اطفال و مادروزارت صحت عامه پیرامون  تغذیه با شیرمادرصحبت کرد و گفت :شیر مادراولین واکسین برای کودک می باشد.
وی  گفت که تحقیقات نشان میدهد تغذیه با شیرمادردریک ساعت اول بعد از ولادت سبب کاهش22 درصد مرگ و میر کودکان شده و تغذیه خالص با شیر مادردر شش ماه نخست زندگی 13 درصدمرگ و میرنوزادان را کاهش می دهد .
هم چنان سید جعقرراستین مشاورامور نشرات وزارت اطلاعات  پیرامون نقش رسانه در آگاهی دهی صحبت کرد و گفت که تغذیه با شیر مادر وهم چنان مصوونیت غذایی دومهم است که باید به آن توجه کرد.
به گفته وی اگاهی همه مردم درمورد مصوونیت غذایی و تغذیه باشیر مادر بسیاراندک است.
وی در مورد تغذیه نا سالم و ارتباط  آن با جنگ و نا امنی به تفصیل صحبت کرد.
محبوبه سعادت امر جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت : باآنکه در گذشته از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر،در افغانستان تجلیل به عمل می آمد، اما به منظور پایه داری پیام های این هفته ونیل به آن نیاز به روی کرد استراتیژیک ومتداوم میباشد.
او گفت ، در سال 2018 ریاست تغذی وزارات صحت عامه تلاش دارد تا در زیر چتر اجندا ی ملی مصونیت غذای وتغذیه افغانستان این خلا را پر کرده ودر قسمت اگاهی دهی مردم ازمزایای تغذیه کودکان باشیر مادر در اقدامات موثری را روی دست گیرد.
به گفتۀ وی  ابتکارها دراولین جلسه کمیته عالی رهبری اجندای ملی مصونیت غذایی تغذیه به رهبری رییس اجراییه کشور گرفته شد ودران به وزارت صحت عامه وظیفه سپرده شده تا کمیسیون را متشکل از نماینده گان باصلاحیت وزارت های اطلاعات فرهنگ،امورزنان،زراعت، ابیاری ومالداری،کاروامور اجتماعی شهداومعلولین،سکرتریت تخنیکی کمیته عالی رهبری اجندای ملی مصونیت غذایی وتغذیه، موسسات همکار ملی وبین المللی ،جامعه مدنی وبخش خصوصی تشکیل وطرح برنامه تجلیل از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر را در مدت یک ماه اماده وبه کمیته اجراییه اجندای ملی ارائه دارد.
در ختم محفل معلومات جامع که از طرف وزارت صحت عامه ترتیب شده بود به  اشتراکنند گان  ارائه  گردید .مومنه  احمدیار

Last modified on ???? ، 10 ????? 1397 ، 09:05
back to top