مواشی قابل ذبح در پنج ولایت دوا پاشی می شود // واقعات کانگو قوس صعودی دارد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 11 سنبله باختر
کمیته مبارزه با امراض ساری امروز در جلسه یی تصمیم گرفت که به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر واقعه های کانگو، مواشی قابل ذبح را در پنج ولایت دوا پاشی میکنند.
این تصمیم در حالی اتخاذ میگردد که این مرض نسبت به سال گذشته عسیوی از 191 واقعه به 352 واقعه در سراسر کشور افزایش یافته است که منجمله 44 تن مبتلا به این مرض جان باخته اند .
به گفته داکتران ، کانگو مرض است که از حیوان قابل ذبح به انسان انتقال میابد وتب خون دهنده باخود دارد.
به گزارش خبر نگار آژانس باختر، دراین جلسه با حضور نماینده گان وزارت ها حج واوقاف، احیا انکشاف دهات،وزارت زراعت ومالداری، اطلاعات وفرهنگ،مالیه، ریاست شاروالی،محیط زیست،ارگان های محل، سازمان غذایی جهان برگزار شد.
تصریح گردید واقعه های کانگو در ولایت های هرات،کابل، بلخ، فاریاب، بامیان،قندهار وپروان نسبت به سایر ولایت ها بیشتر تثبیت گردیده است. در ولایت هرات 115 واقعه ثبت شده که منجمله 13 تن وفات کرده است.
کابل با داشتن 75 واقعه ومنجمله 11 وفات در مکان دوم قرار دارد.
به همین ترتیب بلخ، فاریاب، بامیان، درمکان های سوم چهارم وپنجم قرار دارند.
جلسه فیصله کرد تا مواشی قابل ذبح در این ولایت ها دوا پاشی گردند.
مومنه احمد یار

back to top