کنفرانس بین المللی طب اطفال دایرشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

 

کابل باختر – 11قوس

کنفرانس بین المللی طب اطفال امروز درکابل برگزار گردید این کنفرانس از جانب شفاخانه فرانسوی ها درکابل به هدف تحقیق علمی در عرصه های جراحی اورتوپیدی انستیزی وسایر بخش های طبابت اطفال ونیز وقایه از امراض باشرکت متخصصان  امراض اطفال داخلی و خارجی کشور برگزار گردیده است.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر درمراسم افتتاح کارکنفرانس داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه سرمایه گذاری بالای صحت اطفال را برای آینده آنان گام سودمند خوانده بیان داشت سرمایه گذاری بالای صحت واطفال ذکاوت ویادگیری آنان را قوت می بخشد ونیز در جلوگیری از سوءتغذی ومعلولیت اطفال نقش موثر داشته وسبب رشد اقتصاد وعايد ملی مامیگردد

داکتر دلیل اضافه کردکه ده سال قبل در هریک هزار نوزاد دو صد وپنجاه وچهار آنان قبل رسیدن به سن پنج سالگی از اسباب قابل پیشگیری تلف میشدند اما با درنظر داشت نتیجه سروی که دردست است درهر ماه یک طفل قبل از آنکه سن پنج سالگی را تکمیل نماید از اثر امراض سینه وبغل سرخکان وتوبرکلوز جان میدهد.

داکتر دلیل گفت، درسال آینده وزارت صحت عامه واکسین سینه وبغل را شامل واکسین های دوره طفولیت مینماید.

دراین مراسم داکتر عزیز احمد رئیس شفاخانه فرانسوی ها درکابل گفت کنفرانس یاد شده به هدف تحقیقات علمی  پیرامون صحت اطفال میباشد که برای افغانستان حایز اهمیت است .در طول هفت سال گذشته شفاخانه مربوط خدمات ارزنده را در تداوی اطفال افغان بخصوص درعرصه عملیات جراحی بالای قلب انجام داده است.

دراین مراسم همچنان تفاهمنامه يی به منظور آموزش داکتر های جوان شفاخانه های  دولتی در شفاخانه فرانسوی ها میان وزیر صحت عامه امضا شد.

کارکنفرانس متذکره فردانیز  ادامه دارد 

back to top