30 سنبله 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس جمهور محمد اشرف غنی : استاد ربانی مرد جهاد و متعهد به منافع ملی بود

استاد سیاف : جنگ علیه دولت اسلامی به رهبری استادربانی...

تبصره

کابل باختر/ 30/ سنبله با وجودنگرانی ها ، روزعاشورا درکشور...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکمیسیون عالی جلوگیری ازآلوده گی هوا، برتطبیق برنامه های حفاظت محیط زیست تاکید کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختراول اسد
درجلسه کمیسیون عالی جلوگیری از آلوده گی هوا، که دیروز دروزارت صحت عامه برگزارگردید، درمورد تطبیق برنامه های کاهش و جلوگیری ازآلوده گی هوا صحبت شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین جلسه که به حضورداشت  معینان شماری از وزارت خانه ها برگزارشد، دررابطه به وضعیت و پیشرفت اعمارسیستم تصفیه خانه های غیر متمرکز فاضلاب دراداره های دولتی ، تطبیق پروژه های زیربنایی، جاده های شهری و کاهش ذرات معلق آلوده گی هوا و تدابیرتعویض یا مدیریت سیستم سوخت مرکز گرمی ها درشهرک ها و بلند منزل ها بحث صورت گرفت. 
دراین جلسه شاه زمان میوندی رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست گفت که نفوس زیاد و تراکم عراده جات غیرمعیاری درشهرکابل، روز به روز به آلوده گی هوا می افزاید که باید به آن توجه شود و کارهای موثر به خاطرجلوگیری ازآلوده گی هوا به همکاری تمام اداره های دولتی صورت بگیرد. 
همینگونه پوهنیارسیده مژگان مصطفوی معین مالی ، اداری و گرحندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ درصحبتی ، تطبیق برنامه های جلوگیری از آلوده گی هوا را یک امرضروی دانست وتاکید کرد دراین زمینه باید تمام وزارت خانه ها و مردم همکاری کنند.
وی یکی از مواردی را  که با عث آلوده گی هوا میشود،  استفاده مواد سوخت غیرمعیاری دروسایط ترانسپورتی دانست و خاطرنشان ساخت که باید دراین زمینه نیزتوجه جدی صورت بگیرد.
دراین جلسه داکتر محب الله ځیر رییس طب معالجوی وزارت صحت عامه دررابطه به اضرارآلوده گی هوا صحبت کرد و گفت که آلوده گی هوا بخصوص دود مواد سوخت وسایط ترانسپورتی با عث امراض مضرو حتی سرطان میشود .
وی درمبارزه علیه آلوده گی هوا، درکناراداره های دولتی نقش تمام مردم کشوررا ارزشمند خواند.  مومنه احمدیار

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.