07 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

شورای‌عالی اقتصادی: قرارداد اعمار فابریکۀ سمنت جبل‌السراج دوباره به اعلان سپرده‌شود

کابل باختر 6 ثور جلسۀ شورای‌عالی اقتصادی امروز به ریاست محمداشرف...

پروسه صلح افغانستان و افزایش نیرو در این کشور محور بحث نشست ناتو!

صدای امریکا – باختر6 ثور افغانستان از مسایل کلیدی مورد بحث...

تیم کریکت افغانستان با تیم کریکت ویست اندیز مسابقه می دهد

صدای آزادی – باختر6 ثور شورای بین‌المللی کریکت امروز در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 6 ثور
در جلسه فوق العاده کمیته قوانین کابینه که امروز ، در قصر گلخانه صدارت به ریاست استاد دانش معاون رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزا رشد، هشت مقرره مرتبط به قانون کار مورد بررسی قرار گرفته و راجع به آنها تصامیم لازم گرفته شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، دراین جلسه طرح مقرره شورای عالی کار، طرح مقرره جبران خساره ضرر صحی مرتبط به کار، طرح مقرره شرایط کار کنان روز مزد، طرح مقرره حل اختلافات ناشی از کار، طرح مقرره مراقبت و رهنمایی ( تفتیش کار)، طرح مقرره توزیع البسه کار و وسایل تحفظی، طرح مقرره اضافه رخصتی مریضی با مزد و طرح مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان غیر دولتی و بخش خصوصی، مورد بررسی قرار گرفت.
این طرح ها برمبنای احکام قانون کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی و همکاری وزارت عدلیه ترتیب شده است که حوزه های مختلف چون جبران خساره ضرر صحی ناشی از کار، شرایط کارکنان روز مزد، نحوه توزیع البسه کار و وسایل حفاظتی برای کار گر، اضافه رخصتی مریضی با مزد، نحوۀ تنظیم تقاعد کار کنان غیر دولتی، مراقبت و رهنمای و شورای عالی کار را شامل می گردد.
استاد دانش معاون رئیس جمهور، تهیه طرح های یاد شده را یک گام بزرگ در راستای قانونمند شدن نظام کار و ایجاد سهولت برای کار گر عنوان کرده و فرارسیدن روز جهانی کار گر رانیز تبریک گفت.
معاون رئیس جمهور گفت که حکومت افغانستان به منظور بررسی مشکلات نظام کار و تأمین حقوق کارگر، از چند ماه پیش برنامه های مختلف را به منظور برگزاری یک کنفرانس مهم ملی روی دست دارد که بررسی طرح این مقررات نیز در همان راستا انجام می شود.
وی گفت که یکی از مشکلات در این عرصه عدم موجودیت اسناد تقنینی به روز شده است؛ زیرا مقرارت مربوط به تنظیم امور کار و کارگر حدود چهل سال پیش تهیه شده و نمی تواند پاسخ گوی نیازهای کنونی باشد.
در نخست، طرح مقرره شورای عالی کار مورد بحث قرار گرفت. این طرح بر اساس ماده 145 قانون کار و به منظور تنظیم امور مربوط به تشکیل، وظایف و صلاحیت شورای عالی کار، فراهم شدن تسهیلات گفتمان اجتماعی میان حکومت و نمایندگان کار گر و کار فرما در مناسبات کار و ایجاد هماهنگی لازم دراین زمینه تهیه شده است. با بحثی که راجع به این طرح مقرره صورت گرفت، اعضای جلسه پیشنهادات خویش را مطرح نموده و این طرح مورد تأیید قرار گرفت.
بررسی طرح مقرره جبران خسارۀ ضرر صحی مرتبط به کار، موضع دیگری بود که در جلسه امروز کمیته قوانین بررسی شد. این طرح نیز به تأسی از حکم فقره 2 ماده 119 قانون کار وضع گردیده که تثبیت و تعیین اندازه جبران خسارۀ ضرر ناشی از کار، نحوۀ پرداخت جبران خساره، تعیین فیصدی جبران خساره و تعیین کاهش توانایی کارکن متضرر، اهداف اساسی آن را تشکیل می دهد.
کمیته قوانین طرح این مقرره را یک گام ارزشمند عنوان کرده و دیدگاه های خویش را به منظور غنا مندی بیشتر این طرح ابراز داشتند. ضمن آنکه این طرح مورد تأیید قرار گرفت، به وزارت عدلیه هدایت داده شد تا پیشنهادهای اصلاحی اعضای جلسه را در طرح بگنجاند.
طرح مقرره شرایط کارکنان روز مزد، به عنوان سومین سند دراین جلسه بحث شد. این مقرره نیز برمبنای حکم ماده 70 قانون کار راجع به شرایط کارکنان روز مزد تهیه شده است و تنظیم مکلفیت های کارفرما و کارکنان روز مزد، تعیین نحوۀ عقد قرار داد، پرداخت مزد اضافه کاری، پرداخت جبران خساره کار کن و بهبود شرایط کار کارگران، از اهداف این مقرره است.
اعضای جلسه ضمن ابراز دیدگاه های خود به لحاظ رعایت مقررات حقوقی و قانونی مرتبط به مقرره، طرح یاد شده را به تصویب رسانده وبه وزارت عدلیه وظیفه داد که دیدگاه های پیشنهادی اعضا شامل طرح این مقرره گردد.
طرح مقرره حل اختلافات ناشی از کار نیز که براساس حکم ماده 133 قانون کار تهیه شده است در جلسه امروز کمیته قوانین بررسی شد. این مقرره به منظور تنظیم امور مربوط به حل اختلافات ناشی از کار، تثبیت مراجع حل اختلاف وتنظیم امور مربوط به شیوه های حل اختلافات ناشی از کار وضع گردیده است.
چگونگی طرح مقرره حل اختلافات ناشی از کار به لحاظ شکل و محتوا توسط اعضای جلسه مورد بررسی قرار گرفته و پس ازطرح دیدگا های اصلاحی اشتراک کنندگان، طرح مقرره حل اختلافات ناشی از کار نیز به تصویب کمیته قوانین رسید.
در بخش دیگر جلسه امروز کمیته، بر سر چگونگی طرح مقرره مراقبت و رهنمایی( تفتیش کار) نیز بحث شد که این طرح بر مبنای حکم فقره 2 ماده 146 قانون کار و به منظور تنظیم فعالیت ها و نحوۀ اجراآت مفتشین کار، تفتیش و رهنمایی ادارات در عرصه کار، تفتیش و رهنمایی از نحوۀ پرداخت حقوق، امتیازات و مکلفیت های اداره و کار کنان، مراقبت از نحوۀ استخدام و امورذاتی کار کنان، مراقبت و رهنمایی از حفظ الصحه محیط کار و تأمین ایمینی کار گر، تنظیم شده است.
اعضای کمیته قوانین با حذف مواردی از این طرح و ایزاد نظریات اصلاحی خود، مقرره مراقبت و رهنمایی( تفتیش کار) را مورد تأیید قرار داده و به وزارت عدلیه نیز وظیفه داده شد که اصلاحات پیشنهادی اعضای جلسه دراین طرح، لحاظ گردد.
یکی دیگر از موضوعات که در جلسه امروز کمیته مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسید، طرح مقرره توزیع البسۀ کار و وسایل حفاظتی بود که براساس ماده 112 قانون کار و به منظور کاهش میزان خطرات و خسارات ناشی از کار، حفاظت حیات، جسم و جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از کار در محیط کار وضع گردیده است.
همچنین درجلسه فوق العاده امروز کمیته قوانین، راجع به طرح مقرره اضافه رخصتی مریضی با مزد و طرح مقرره تنظیم امور حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی بحث شد. طرح مقرره اضافه رخصتی مریضی با مزد برمبنای حکم فقره 2 ماده 53 قانون کار و طرح مقرره تنظیم امور حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی برمبنای حکم فقره 2 ماده 5 قانون تنظیم شده است.
کمیته قوانین طرح این هردو مقرره را نیز مورد تأیید قرار داده؛ اما در خصوص مقرره تنظیم امور حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی فیصله کرد که وزارت عدلیه قبل از ارائه آن به کابینه در هماهنگی با ادارات ذی ربط، بررسی های بیشتری را دراین زمینه انجام دهد. جاوید

کابل باختر 6 ثور
محمد حنیف اتمر مشاورشورای امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در حاشیه نهمین نشست امنیتی مقامات بلند پایه با جنرال ناصر جنجوعه مشاور امنیت ملی پاکستان دیدارنمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشاور امنیت ملی به آژانس باختر، در این دیدار هردو طرف در باره پرانسیب های هفتگانه که هنگام سفر صدراعظم پاکستان به کابل روی آن توافق صورت گرفته بود، بحث همه جانبه نمودند.
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور تاکید نمود که برای عملی شدن توافقات و پرانسیب ها یک پلان عملی ساخته شود تا تمام اصول در زمان معین آن جنبه عملی را بخود بگیرد. وی همچنان گفت که اعتماد میان حکومت ها زمانی به میان آمده میتواند که در پهلوی گفتگوها اقدامات عملی صورت گیرد.
ناصر جنجوعه مشاور امنیت ملی پاکستان از پیشنهادات مشارو امنیت افغانستان ملی استقبال نموده و به وی درباره گام های عملی در این زمینه اطمنیان داد.
پرانسیب های که در هنگام سفر نخست وزير پاکستان به کابل میان هردو طرف روی آن توافق شده است قرار ذیل می باشد:
۱. پاکستان از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانستان حمایت کند.
۲. هردو کشور اقدامات مؤثری را در برابر جنگجویان و عناصری که تهدیدهای امنیتی را متوجه هریک از دو کشور میسازند، روی دست گیرند.
۳. هردو کشور تعهد می ‌سپارند که به هیچ کشور، شبکه، گروه یا فردی اجازه استفاده از قلمرو‌های شان را برای فعالیت‌های ضد دولتی در برابر هریک از دو کشور ندهند.
۴. به منظور عملی شدن اقدامات توافق شده، هردو کشور میکانیزم را برای ارزیابی، همآهنگی و تأیید از طریق افسران ارتباطی، ایجاد نمایند.
۵. هردو کشور تعهد می ‌سپارند که از نقض حریم فضایی و ارضی همدیگر اجتناب نمایند.
۶. هردو کشور از شیوه ملامت‌ سازی همدیگر اجتناب نموده و به جای آن، برای رسیدگی به اختلافات و نگرانی‌های متقابل، از میکانیزم‌های همکاری در چهارچوب پلان عمل افغانستان-پاکستان برای صلح و همبستگی استفاده نمایند، و
۷. به منظور تطبیق پلان عمل افغانستان-پاکستان برای صلح و همبستگی و اصول حمایوی فوق‌الذکر، هردو کشور گروه‌های کاری و میکانیزم‌های لازم را به تأسی از پلان عمل افغانستان-پاکستان برای صلح و همبستگی ایجاد نمایند.

جاوید روشان

کابل باختر 6 ثور
جلسه ای تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر گلخانۀ ارگ برگزار گردید و در آن روی امنیت انتخابات، مراکز ثبت نام و توزیع تذکره، انتقال مواد مربوط به پروسۀ انتخابات، پیشنهادات احزاب سیاسی، آگاهی عامه و شفافیت در استخدام کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز و ولایات، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه، محمد اشرف غنی رئیس جمهور ، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه طی صحبت های تاکید کردند که انتخابات در صدر اولویت های ملی و سیاسی حکومت وحدت ملی قرار دارد و در زمان معینۀ آن برگزار می شود.
اشتراک کنندگان جلسه از سهم گیری مردم در پروسه ثبت نام تمجید بعمل آوردند و بر آماده سازی تمام امکانات و سهولت ها و همچنان آگاهی عامه تاکید صورت گرفت.
همچنان نمایندگان کشورهای کمک کننده، ضمن استقبال از پیشرفت روند ثبت نام، به برگزاری به موقع انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی تاکید نمودند. 
در اخیر جلسه، رئیس  جمهور کشور گفت که سلسلۀ نشست ها با رهبران و شخصیت های سیاسی و ملی ادامه دارد و با علمای دینی، نمایندگان نهادهای تحصیلات عالی، جامعه مدنی، رسانه ها و شبکه های جوانان نیز در خصوص انتخابات صحبت خواهد شد.
در این جلسه شماری از وزرا و سایر اراکین بلند رتبۀ دولتی، نمایندۀ احزاب سیاسی و برخی سفرا و نمایندگان کشورهای کمک کننده نیز حضور داشتند.
ختم/ جاوید                  

کابل باختر 6 ثور
صلاح الدين ربانى وزير امور خارجه کشورن؛ در جريان سفر به نيويارك، با مايكل دى هيگينز رئيس جمهورى ايرلند، ملاقات كرد.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه به آژانس باختر،  هيگينز، عضويت افغانستان در شوراى حقوق بشر را به وزير خارجه كشور تبريك گفته، آن را براى دولت جمهورى اسلامى افغانستان دست آورد بزرگ خواند.
دوطرف روى وضعيت امنيتى، روند صلح در افغانستان، حقوق بشر و چگونگى همكارى ها ميان افغانستان و ايرلند در سازمان ملل متحد تبادل نظر نمودند.
وزیر خارجه کشور نيز، پيشرفت هاى افغانستان در سال هاى اخير را چشمگير دانسته؛ بر همكارى هاى دوجانبه در عرصه هاى مختلف تأكيد كرد. ختم/ جاوید

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL