01 اسد 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت معارف

اطلاعیه وزارت معارف

کابل باختراول اسد اطلاعیه وزارت معارف به اساس فیصله کمیسیون تدریسات وزارت...

اوقات افطار و سحرماه مبارک رمضان

اوقات افطار و سحرماه مبارک رمضان

کابل باختراول اسد وزارت حج و اوقاف، اوقات افطار وسحر شهر...

ولسی جرگه، گزارش کارکرد اجلاس هفتم دور شانزدهم تقنینی را ارائه نمود

ولسی جرگه، گزارش کارکرد اجلاس هفتم دور شانزدهم تقنینی را ارائه نمود

کابل/31/سرطان/باختر در جلسه ای که به ریاست صدیق احمد عثمانی نایب...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

سیاسی

کابل/31/سرطان/باختر
درجلسه امروز مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا، قانون دسترسی به اطلاعات به اتفاق آرا به تصویب رسید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر: طرح قانون دسترسی به اطلاعات که به تأسی ازحکم مندرج فقره سوم ماده پنجاهم قانون اساسی به منظورتأمین حق دسترسی به اتباع کشوربه اطلاعات ازادارات دولتی، رعایت ماده نزدهم میثاق های بین المللی، خصوصی، مدنی وسیاسی، حصول اطمینان ازشفافیت وحسابدهی ازاجراآت دولتی، تنظیم طرزتقاضا وارایه اطلاعات در6 فصل و32ماده ازولسی جرگه مواصلت نموده بود؛ پس ازآنکه درکمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی وسایرکمیسیونها موردمطالعه وتدقیق قرارگرفت،  توسط سناتوران مولوی محمود دانشجو، مولوی میرحمدالله منیب و لیلما احمدی به جلسه ارایه وپس از ارایه برخی نظریات به اتفاق آرا به تصویب رسید.
اما درمباحث آزاد، ازروند کند تفتیش و بازرسی آرای انتخابات ریاست جمهوری وطولانی شدن روند انتقال سیاسی وعواقب ناگواراجتماعی واقتصادی آن نگرانی های ازسوی سناتوران ارایه گردیده گفته شد که ازچند روز بدینسو تعداد محدود صندوقهای رایدهی نظربه اختلافات که میان ستادهای انتخاباتی وجود دارد، تفتیش گردیده که این امرسبب نگرانی مردم وطولانی شدن روند انتخابات گردیده است وباید درزمینه مطابق تعهدات که میان ستادهای انتخاباتی، جامعه جهانی ونهادهای مربوط صورت گرفته؛ به روند سرعت عمل بخشیده شود تا خوشبینی هایکه درزمینه به وجود آمده، به یأس ونا امیدی مبدل نشود.
همینگونه درجلسه اذعان شد که درشماری ولایات، عمال حکومتی به خصوص شاروالان ووالیان دست به معامله وسیع زمین های دولتی زده وشبیه چور زمین های پرارزش را به ملکیت خود وزورمندان محلی درمی آورند ومجدداًازرئیس جمهورکشور تقاضا گردید که باصدور فرمانی الی تعیین رئیس جمهوربعدی، فروش هرنوع ملکیتهای دولتی را به شمول زمین هامعطل قراردهند ونیزتاکید شد که شورای وزیران باید به شکایات سراسری مردم ازکندکاری وسوء استفاده های وسیع درادارات دولتی تدابیرجدی اتخاذ نموده ومسوولین را متوجه امورکاری شان سازند .
هکذا دراین مباحث گفته شد که مسوولین امنیتی کشور تدابیرویژه را بخاطرتامین امنیت میدان هوائی بین المللی کابل وتأسیسات آن اتخاذ نموده ونگرانی هایکه درزمینه وجود داشت درحال حاضرمرفوع گردیده است وباید شرکت های هوائی داخلی وخارجی مطمینأًبه پروازهای شان ادامه دهند.
همچنان سناتوران ازآنعده رسانه های تصویری که درایام ماه مبارک رمضان برنامه های شانرا مطابق مقتضیات رمضان، عیارساخته اند ابرازقدردانی نمودند، اما ازبرخی رسانه های دیگر شدیداً انتقاد کردند که هنوزهم به نشربرنامه های مبتذل وغیراسلامی ادامه میدهند وتاکید شد که باید آنها درایام عید ازنشرهرگونه برنامه های غیراسلامی پرهیزنمایند ونیزخاطرنشان گردیدکه دست اندرکاران روزنامه ها ونویسنده گان کوشش نمایند که ازنوشتن آیات قرآنی واحادیث نبوی(ص) دررسانه های چاپی اجتناب نمایند زیراکه دیده می شود برخی ها با بی تفاوتی عمل نموده ازاینها منحیث بارجامه وبرخی مسایل دیگراستفاده می نمایند.
همینگونه درجلسه ازحکومت افغانستان مبنی برعدم موقف گیری جدی علیه جنایات بی شرمانه رژیم سفاک اسرائیل بالای نوار غزه انتقاد گردید و گفته شد که این رژیم حملات زمینی وهوایی را بالای مردم ملکی وشفاخانه ها شدت بخشیده که تاحال حدود پنجصد وپنجاه تن شهید وهزارها نفرمجروح وبی خانمان شده اند و ازملل متحد، شورای امنیت آن سازمان، نهادهای حقوق بشری وکشورهای اسلامی اکیداً تقاضا گردید که بالای رژیم صهیونستی سفاک اسرائیل فشارهای لازم را وارد نمایند تا آن رژیم از اعمال جنایتکارانه خویش دست بردارشود.
مسدود شدن راه مواصلاتی ولسوالی گلستان ولایت فراه توسط طالبان مسلح ازیکماه بدینسووضرورت جدی مردم آنولسوالی به مواد اولیه، نبود مکافات ومجازات درادارات دولتی، انتقاد ازمزخرف خواندن عدد(39)که به گفته مسوولان یک ملیارد افغانی به ریاست ترافیک خساره وارد نموده، اعلان نشدن نتایج انتخابات شوراهای ولایتی ازسوی کمیسیونهای انتخاباتی، افزایش نا امنی ها درکشوربه خصوص حملات انفجاری وانتحاری امروز درولایات کابل وفاریاب، جلب توجه حکومت ونهادهای مدد رسان در رسانیدن کمک برای مهاجرین پاکستانی وبرخی مسایل دیگر ازمواردی بودند که ازسوی سناتوران ارایه شد.
درجمع بندی مسایل مطرح شده محمدعلم ایزدیارنایب اول ضمن صحبتی پیرامون مسایل انتخاباتی گفت که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که با فرازونشیب های همراه بود بعداز تفاهمات میان ستادهای انتخاباتی وجامعه جهانی یک روزنه امید را برای مردم ایجاد نموده است وامیدواریم که بازشماری وتفتیش آرا مطابق پلان آن عملی و به این پروسه سرعت داده شود .
هکذا موصوف پیرامون مساله فلسطین وحملات بی شرمانه رژیم صهیونستی اسرائیل صحبت نموده ازبی تفاوتی جهان دربرابرحملات آن رژیم انتقاد نموده گفت یک قطبی شدن جهان باعث گردیده که امروزبرخی کشورها مورد تهاجم قرارگیرد وهیچ کشور نتواند دربرابررژیم های اشغالگرایستاده گی نماید وافزود روشن است که طیاره مسافربری مالیزیا ازسوی نیروهای اوکراینی هدف قرارگرفته ، زیراکه مخالفین آنکشور هنوز این توانائی را ندارند که دست به چنین عملی بزنند، اما چون اوکراین ازسوی غرب حمایت می شود مشکلی وجود ندارد ولی فلسطینان مظلوم که درطول هفتاد سال همواره مواجه به قتل عام اند دربرابرآنها سکوت اختیار میگردد.
همین ترتیب درجلسه سید فرخ شاه جناب منشی مشرانوجرگه طی گزارشی گفت طالبان مسلح دیروز ساحه شاخ ولسوالی قیصار ولایت فاریاب را که ازلحاط نظامی یک منطقه وسیع واستراتیژیک می باشد تصرف نموده وحدود ده پولیس ملی ومحلی درحالی به شهادت می رساند که کمکهای اردوی ملی خیلی ناوقت به آنجا رسیده است وهشدار داد درصورتیکه نیروهای کمکی به منطقه اعزام نگردد حدود 1500 طالب مسلح داخلی وخارجی که درهفت کیلومتری ولسوالی مذکور تجمع نموده اند به مرکزولسوالی حمله خواهند کرد.
   موصوف همچنان گفت پانزده تن ازافراد ملکی که میخواستند ازساحه نبرد فرار نمایند موترشان درمسیرراه با ماین کنارجاده که ازسوی طالبان کارگذاری شده بود برخورد نموده به شهادت میرسند وافزود مردم ولسوالی قیصارهمچنان از متوقف شدن حملات هوایی نیروهای خارجی شدیداً انتقاد داشته، خواهان آن اند که رئیس جمهور کشور دوباره اجازه حملات هوایی را درمواقع حساس صادر نماید.
در اخیر جلسۀ کارکردهای مشرانوجرگه طی اجلاس اول سال چهارم دوره شانزدهم تقنینی توسط حاجی رفیع الله گل افغان نایب دوم مجلس سنا ارایه شد. طبق گزارش مذکور دراین مدت 38 جلسه عمومی،494 جلسه کمیسیونها تدویر و20 عنوان قانون، هفت عنوان معاهدات ومیثاق های بین المللی تصویب وتصدیق گردیده است. همچنان دراین مدت 156 بارمسوولین حکومتی به شمول وزرا وسایرمقامات حکومتی درنشست های عمومی وکمیسیونها مورد استجواب قرارگرفته و برعلاوه به 220 عریضه وشکایات واصله رسیده گی شده است؛ در گزارش آمده که مشرانوجرگه درموارد مختلف30مورد، پیام، اعلامیه وقطعنامه ها صادرنموده وبه خاطربررسی مشکلات شهروندان هیئت های این مجلس 22 بارسفرهای نظارتی را به ولایات و پایتخت کشور انجام داده است.
با ختم جلسه امروز، تعطیلات تابستانی اعضای مشرانوجرگه درمطابقت به قانون اساسی اعلام گردید که ازاول اسد سال جاری الی پانزدهم سنبله ادامه خواهند یافت، اعضای مجلس درطول اقامت شان درولایات، مشکلات مؤکلین شانرا بررسی واستماع خواهند کرد. بدین اساس تاکید به عمل آمد که ارگانهای مسوول درتدابیرامنیتی اعضای شورای ملی اقدامات لازم را رویدست گیرند.

کابل باختر/31/ سرطان
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کشور در تازه ترین اظهاراتش ایجاد دولت وحدت ملی را برای افغانستان یک حرکت نیک خواند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری می گوید که به باور ما ایجاد دولت وحدت ملی در افغانستان کار نامزدان انتخابات و تیم های کاری آنان است، تا پیرامون آوردن اصلاحات در آینده، چگونگی  چارچوب اصلاح قانون اساسی و سایر قوانین بحث کنند که این مسایل نیاز به گفتمان گسترده ملی میان نامزدان و ستادهای انتخاباتی شان دارد.
وی به ادامه گفت، تشکیل حکومت وحدت ملی بدین معنا است کسی که از طریق نهادهای موجود به حیث رئیس جمهور انتخاب می گردد، به تصمیم این نهادها احترام گذاشته شود.
مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواست تا برمبنای مسوولیت های ملی و میهنی خود باهم بشینند و سازمان حکومت آینده افغانستان به شمول برنامه اصلاحات حکومت وحدت ملی را ترسیم بکنند.
این اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان در حالی صورت می گیرد که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بخاطر شکستاندن بن بست به میان آمده در روند انتخابات با پا در میانی وزیر خارجه امریکا روی ایجاد یک حکومت وحدت ملی با اشتراک هر دو دسته انتخاباتی، باهم به توافق رسیده بودند.

کابل/31/سرطان/باختر
جلسه نوبتی کمیته قوانین شورای وزیران امروز تحت ریاست محمد یونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری ورئیس آن کمیته برگزار گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: معاون اول ریاست جمهوری نخست در رابطه به اهمیت قوانین در کشور صحبت نموده  افزود که کار کمیته در مطالعه و بررسی های همه جانبه قوانین مطروحه سرنوشت ساز بوده و روند اصلاح قوانین کشور را تسریع می نماید.
سپس معین ومسلکی و  سرپرست وزارت عدلیه، اجراات مصوبات جلسات قبلی کمیته را پیرامون طرح مقرره حقوق بشر و طرح قانون نشانه های جغرافیایی گزارش داد .
سرپرست وزارت عدلیه مطابق آجندا، طرح قانون امور شهر سازی و مسکن را به جلسه ارایه کرد. در جلسه پس از ابراز نظرها و پیشنهادها از سوی اعضای جلسه فیصله به عمل آمد کمیته اختصاصی یی تحت نظر سرپرست وزارت عدلیه با اشتراک وزیر امور شهر سازی، شاروال کابل، رئیس بورد عدلی و حقوقی ریاست جمهوری، محمد اشرف رسولی وزیر مشاور امور حقوقی و عدلی، نماینده گان با صلاحیت وزارت های اقتصاد، مالیه، صحت عامه، اداره مستقل اصلاحات اراضی، اداره مستقل ارگانهای محلی، اتاقهای تجارت افغانستان ، طرح قانون متذکره را با درنظرداشت ابعاد حقوقی، تخصصی و مسلکی مورد بازنگری قرار داده و به جلسه بعدی کمیته قوانین ارایه نمایند. 
به همینگونه  طرح مقرره معاینه خانه ها از سوی  سرپرست وزارت عدلیه به جلسه پیشکش گردید. موصوف گفت، با انفاذ این طرح وضیعت  معاینه خانه های دوکتوران بهبود یافته و زمینه خدمات صحی بهتر برای مردم میسر میگردد.
سپس وزیر صحت عامه و  سایر اعضای جلسه نظریات و پیشنهادات اصلاحی را پیرامون طرح مذکور ارایه داشتند.  جلسه طرح  مقرره  معاینه خانه ها را با توجه به تعدیلات اصلاحی که در جلسه پیشنهاد شد، مورد تائید قرار داده و به شورای وزیران جهت طی مراحل محول نمود.
همچنان طرح ماده دوم قانون صحت عامه که غرض بازنگری مجدد به کمیته قوانین فرستاده شده بود از اینکه تعدیل در روشنی حکم ماده 52 قانون اساسی کشور ترتیب گردیده، مورد تائید قرار گرفته وجهت تصویب به شورای وزیران احاله گردید.

کابل/31/سرطان/باختر
محمد یونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری امروز با جمیز دابینز نماینده ایالات متحده امریکا در امور افغانستان و پاکستان دیدار کرد. 
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: در این دیدار در حالیکه سفیر کبیر ایالات متحده امریکا مقیم کابل نیز حاضر بود؛ پیرامون آغاز روند تفتیش شمارش آرا و توافق اخیر دو نامزد ریاست جمهوری بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 
ابتدا معاون اول ریاست جمهوری طی صحبتی، آغاز پروسه وشکستن بن بست را گام نیک بر شمرده گفت بهترین راه حل که ممکن بود به اثر توجه و تلاش دوستان بین المللی و هر نامزد ریاست جمهوری به میان آمد.
معاون اول ریاست جمهوری، همچنان گفت به منظور مشروع بودن پروسه لازم است تا نتیجه اساسی انتخابات از دهلیز مسایل تخنیکی بطور شفاف عبور کند،  معاون اول ریاست جمهوری  مشوره های دفتر ملل متحد و دوستان بین المللی را درین روند موثر خوانده افزود، پیشبرد موازی بخش تخنیکی و سیاسی، پیگیری، تشویق و ترغیب هردو نامزد به اجرای آن می تواند اطمینان کامل را برای مردم افغانستان و جامعه بین المللی به ارمغان آورد.
جمیز دابینز ضمن استقبال از آغاز روند تفتیش آرا، افزود سعی برین است تا این روند بطور شفاف ادامه پیدا کند. موصوف افزود آرزوی ما تامین ثبات و امنیت  و پیشرفت در افغانستان میباشد و بر مساعی لازم درین راستا متعهد هستیم.
نماینده ایالات متحده امریکا همچنان پیرامون سفر اخیرش به کشور پاکستان  و ملاقات ها با مقامات آن کشور اشاره  نموده گفت؛ عملیات گسترده در مناطق بین دو کشور بر علیه شورشیان صورت گرفته دست آوردهای نیز در قبال داشته است.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL