10 میزان 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

یک قاچاقبر مواد مخدر درمیدان هوایی بین المللی کابل گرفتارشد

یک قاچاقبر مواد مخدر درمیدان هوایی بین المللی کابل گرفتارشد

کابل باختر/ 10/ میزان یک قاچاقبر موادمحدر که میخواست دوکیلو گرام...

نکات بارز پیمان های همکاری امنیتی افغانستان با امریکا و ناتو

نکات بارز پیمان های همکاری امنیتی افغانستان با امریکا و ناتو

کابل باختر/ 10/ میزان اخیراً پیمان های همکاری امنیتی میان افغانستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

سیاسی

کابل باختر 10 میزان
فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین به مناسبت حلول عید سعید اضحی
مطابق حکم مندرج فقرۀ (18) مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت حلول عید سعید اضحی، تخفیف و عفو مجازات حجز و حبس محکومین اعم از (ملکی و نظامی) را که به حکم قطعی و نهائی محاکم، محکوم به مجازات گردیده اند، حسب ذیل منظور می نمایم:
تخفیف و عفو مجازات محجوزین
مادۀ اول:
(1) محجوزینی که به حجز الی یک سال وشش ماه محکوم گردیده اند، بدون در نظر داشت مدت سپری شده، مدت حجز باقیماندۀ آنها عفو و از حجز رها گردند.
(2) محجوزینی که به حجز بیش از یک سال وشش ماه الی پنج سال محکوم گردیده اند، در صورتیکه ثلث ( 1بر3) مدت حجز محکوم بها را سپری نموده باشند، مدت باقیمانده حجز آنها عفو و از حجز رها گردند.
(3) محجوزینی که به حجز بیش از پنج سال محکوم گردیده اند، در صورتیکه نصف مدت حجز محکوم بها را سپری نموده باشند، مدت باقیمانده حجز آنها عفو و از حجز رها گردند.
(4) محجوزینی که از مزایای احکام مندرج فقره های (1، 2 و 3) این ماده مستفید شده نمی توانند، در مدت حجز محکوم بهای باقیماندۀ آنها ذیلاً  تخفیف به عمل آید:
1- درمدت حجزمحکوم بهای محجوزین مندرج فقرۀ (2) این ماده، در برابر هر سال، مدت سه ماه.
2-  درمدت حجز محکوم بهای محجوزین مندرج فقرۀ (3) این ماده، در برابر هرسال، مدت دو ماه.
کبر سن
مادۀ دوم:
(1) محبوسین ذکوریکه سن (64) سالگی یا بیشتراز آن و محبوسین اناث که سن (54) سالگی یا بیشتر از آن را تکمیل و به مدت بیش از یکسال  الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه ربع (1بر4) مدت حبس محکوم بها را سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ حبس آنها عفو و از حبس رها گردند.
(2) محبوسین ذکوریکه سن (69) سالگی یا بیشتراز آن و محبوسین اناثیکه سن (59) سالگی یا بیشتر ازآنرا تکمیل و به حبس بیش ازپنج سال محکوم گردیده باشند، در صورتیکه نصف حبس محکوم بها را سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ حبس آنها عفو و از حبس رها گردند.

 

تخفیف و عفو مجازات محبوسین
مادۀ سوم:
(1) محبوسینی که به مدت الی یک سال حبس محکوم گردیده اند، بدون درنظر داشت مدت سپری شده، مدت باقیماندۀ حبس آنها عفو و از حبس رها گردند.
(2) محبوسینی که به مدت بیش از یک سال الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه نصف حبس محکوم بها را سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ حبس آنها عفو و از حبس رها گردند.
(3) محبوسینی که به مدت بیش از پنج الی ده سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه دو ثلث حبس محکوم بها را سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ حبس آنها عفو و از حبس رها گردند.
(4) محبوسینی که از مزایای احکام مندرج فقره های (1، 2و 3) این ماده مستفید شده نمی توانند یا حبس محکوم بهای آنها بیشتر از ده سال باشد، درمدت حبس محکوم بهای باقی ماندۀ آنها در برابر هرسال مدت یک ماه تخفیف بعمل آید.
(5) محبوسین مندرج ماده دوم این فرمان درصورتیکه مدت های معینه را تکمیل ننموده باشند، در مدت حبس محکوم بهای باقیمانده آنها، در برابر هرسال مدت دو ماه تخفیف بعمل آید.
(6) محکومین جرایم فساد اداری، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم تروریستی، جرایم مندرج مادۀ (429) قانون جزاء، اختطاف، سرقت مسلحانه یا سرقت با استفاده از یونیفورم نظامی، راهزنی( قطاع الطریقی)، مجرمین متکرر، محکومین جرایم مندرج مواد (15، 16، 17، 18، 19، 24، 34، 35 و38) قانون جزای عسکری و مواد (15، 17، 18، 19، 20، 37، 38 و41) قانون جرایم عسکری حسب احوال ازنصف تخفیف های مندرج فقره (4) ماده اول وفقره های (4و5) این ماده مستفید میگردند.
(7) مجرمین متکرر محکومینی اند که مطابق حکم مندرج فقرۀ (1) مادۀ (152) قانون جزاء محکوم گردیده باشند.
عفو مجازات حبس قطعه
مادۀ چهارم:
آنعده افسران، بریدملان (ساتنمنان) وسربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی که به حبس تنفیذی الی یکسال در قطعات مربوط محکوم گردیده اند، درصورتیکه نصف مدت حبس محکوم بهای خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ حبس آنها عفو و از حبس رها گردند.
محکوم بها
ماده پنجم:
محجوزین و محبوسینیکه به اثر فرامین تخفیف و عفو رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در میعاد حجز یا حبس محکوم بهای آنها تخفیف به عمل آمده است، مدت باقی مانده ای حجز یا حبس، بعد از وضع تخفیف های قبلی، به مفهوم این فرمان مجازات محکوم بهای آنها شمرده می شود.
ممنوعیت تخفیف وعفو
مادۀ ششم:
(1) محکومین جرایم ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید شده نمی توانند:
1- جرایم مندرج فقرۀ (2) مادۀ (350) قانون اجراآت جزائی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (1132) سال 1393.
2- جرایم راهزنی ( قطاع الطریقی).
3- جرایم سرقت مسلحانۀ مندرج مواد (455، 456 و457) قانون جزاء.
4- جرایم مندرج مادۀ (429) قانون جزاء وجرایم مندرج مواد (17، 20، 21 و22) قانون منع خشونت علیه زن.
5- جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی وجرایم تروریستی.
6- محجوزین ومحبوسینی که  به رد مال یا جبران خساره نیز محکوم گردیده اند،  مگر اینکه وجه محکوم بها را تادیه نمایند.
(2) محکومین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید شده نمی توانند:
1- محکومین جرایم قتل عمد، اختطاف، گروگان گیری وفساد اداری مگر اینکه درجرم قتل ورثۀ مقتول ابراء نموده باشد  ودر جرم اختطاف،  گروگان گیری و فساد اداری مال یا منفعت بدست آمده ،طبق قانون اعاده گردیده باشد.
2- محکومینی که در سال جاری در میعاد حجز ویا حبس محکوم بهای آنها تخفیف به عمل آمده باشد.
(3) محکومین ذیل از مزایای تخفیف وعفو این فرمان مستفید شده نمی توانند:
1-  محکومین به حجز یا حبس بیش ازپنج سال که مجازات محکوم بهای آنها به اثرفرامین تخفیف وعفوقبلی، به نصف یا بیشترازآن تخفیف گردیده باشد.
2-  محکومین به جزای اعدام که مجازات محکوم بهای آنها به حبس تبدیل گردیده است.
عفو جزای نقدی
ماده هفتم:
(1) محجوزین ومحبوسینی که به جزای نقدی نیز محکوم گردیده  و مجازات حجز یا حبس آنها به اثر فرامین قبلی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عفو یا تخفیف گردیده باشد یا به اساس این فرمان قابل عفو یا تخفیف  بوده  یا با اکمال مدت حجز یا حبس  رها می گردند، ولی  وجه محکوم بهای خویش را تادیه نکرده باشند، نصف جزای نقدی آنها عفو گردد.
(2) محکومین مندرج فقرۀ (1) این ماده که به اساس فرمان  تخفیف وعفو قبلی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نصف جزای نقدی آنها عفو گردیده از عفو مندرج فقرۀ مذکور مستفید  شده نمی توانند.

اقامۀ دعوی حق العبدی
مادۀ هشتم:
احکام این فرمان، مانع اقامۀ دعوی حق العبدی اشخاص نمی گردد.
تدارک محل مناسب رهایشی
مادۀ نهم:
وزارت امور زنان مکلف است برای آنعده محجوزین و محبوسین اناثیکه طبق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها می گردند، الی پیدا شدن محرم شرعی آنها، محل مناسب رهایش را در مرکز وولایات تدارک نماید.
مرجع تطبیق کننده
مادۀ دهم:
به منظور تنفیذ وتعمیل احکام این فرمان، کمیسیون به ترکیب ذیل در هر ولایت تشکیل گردد:
1- څارنوال سلب آزادی بحیث رئیس.
2- نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی بحیث عضو.
3- آمر محبس در بخش محبوسین بحیث عضو.
4- آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال در بخش محجوزین بحیث عضو.
5- نمایندۀ وزارت دفاع ملی در بخش محبوسین اردوی ملی بحیث عضو.
6- نمایندۀ وزارت امور زنان در بخش محجوزین ومحبوسین اناث به حیث عضو.
7- نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحیث عضو.

ارائه گزارش
مادۀ یازدهم:
(1) کمیسیون مندرج مواد دهم این فرمان مکلف است،  گزارش کاری خویش را بقید تعداد مجموع استفاده کنندگان با تفکیک ذکور، اناث و اطفال وتاریخ انجام کار به وزارت امور داخله وریاست عمومی ادارۀ امور و دارالانشای شورای وزیران ارائه نماید.
(2) ریاست نظارت برتطبیق احکام قطعی و نهائی محاکم از تعمیل سالم، دقیق و یکسان احکام این فرمان نظارت جدی بعمل آورده و به ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، گزارش ارائه می نماید.
انفاذ
مادۀ دوازدهم:
این فرمان از تاریخ 12  میزان سال 1393 نافذ واحکام مندرج آن بالای محجوزین ومحبوسینیکه تا فرا رسیدن تاریخ مذکور حکم قطعی و نهائی محاکم علیه آنها صادر میگردد، تطبیق می شود.

کابل باختر 10 میزان
ینزستولتن برگ سرمنشی جدید ناتومیگوید، افغانستان برای ناتو هنوزهم یک حرف اول است .
به گزارش آژانس باختر، ستولتن برگ دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در نخستین اظهارات خود که بیانگر ارائه خط مش و دورنمای کاری او بود، درمورد چگونگی ماموریت پیمان ناتو در افغانستان سخن گفت و تاکید کرد که افغانستان برای ناتو هنوزهم دراولویت قراردارد.
وی قبل از این درمورد حضور وهمکاریهای ناتو به افغانستان گفته بودکه ناتو در این زمینه مثل گذشته متعهد بوده و به کمک هایش برای تقویت نیروهای امنیتی این کشور ادامه خواهد داد.
دبیر کل ناتو با اشاره به امضای قرارداد امنیتی میان افغانستان و پیمان یاد شده گفت، درحالی که ناتو برای ختم ماموریت خود درافغانستان آمادگی میگیرد ، فصل تازه درروابط ناتو و افغانستان بازشده و این قرارداد میتواند شرایط حضور سربازان ناتو را درافغانستان واضح سازد.
قرارداد امنیتی میان افغانستان و پیمان ناتو و موافقتنامه امنیتی و دفاعی مشترک بین افغانستان و ایالات متحده امریکا ، یک روز پس از تحلیف رییس جمهور تازه افغانستان درکابل توسط مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری، نماینده ملکی ناتو درافغانستان و سفیر  ایالات متحده امریکا درکابل به امضأ رسید.

کابل باختر 9 میزان
دکتور اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز در مراسم معرفی داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان و معاونین اش انجنیر محمد خان و حاجی محمد محقق، اشتراک کرد.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی رییس جمهور به آژانس باختر، در این مراسم که امروز در قصر صدارت برگزار گردید و در آن معاونین ریاست جمهوری، معاونین رئیس اجرایی، معاون اول رئیس جمهور قبلی، شخصیت های جهادی و سیاسی کشور حضور داشتند، رئیس جمهور ضمن تبریکی به داکتر عبدالله عبدالله و معاونین اش گفت: اگر بجای ما افراد دیگری قرار می داشتند شاید وضع مملکت دگرگون می بود اما چون ما به برادری، همکاری، هدف مشترک ثبات افغانستان و رفاه مردم خود باورمند هستیم و بالای یکدیگر اعتماد داریم بناً توانستیم از مشکلات بگذریم.
رئیس جمهور گفت: شروع کار ما به فضل خداوند متعال بر اساس تهداب محکم وحدت ملی، عقاید اسلامی، درک قربانی های جهاد مقدس مردم افغانستان و دَین ما به مردم افغانستان استوار است.
دکتور اشرف غنی احمدزی خاطر نشان کرده گفت که ما، تمام همکاران و ملت افغانستان، متحد و هم نظر هستیم، از جنگ و نفاق خسته شده ایم و صلح، ثبات و رفاه می خواهیم و خواهان آن هستیم که هر افغان از فقر بیرون شود. این خاک به همهء ما به طور مساویانه تعلق دارد. هیچ افغان از هیچ افغانی دیگر برتر و یا کمتر نیست.
رئیس جمهور کشور گفت: سیاست حذف در فرهنگ سیاسی ما باید جای نداشته باشد. سیاست همگرایی، پذیرش و اصلاحات نکاتی است که ملت ما روی آن اجماع دارد و این اجماع ملی را انشاالله به ارادهء محکم سیاسی مبدل خواهیم کرد تا با هم آرزو های هر زن، طفل، جوان، پیرمرد و پیر زن افغان را عملی کنیم.
رئیس جمهور ضمن قدردانی از قوای امنیتی کشور، از تمام شهدای افغانستان بخصوص شهدای هر دو تیم انتخابات یاد آوری نموده گفت که شهدای هر دو تیم با قربانی خود ثابت ساختند که دموکراسی در این خاک نهادینه می شود و به آن باور محکم دارند.
سپس داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان طی سخنانی گفت: خداوند پاک را سپاسگذار هستیم که انتخابات را پشت سر گذاشتیم و ابراز سپاس می کنیم از مردم افغانستان که در چند ماه گذشته، بلوغ سیاسی، پختگی، وطن دوستی، ایمان، عزت، غیرت، شهامت و آینده نگری شانرا تکراراً به اثبات رساندند.
رئیس اجرایی گفت: نتیجه اشتراک مردم افغانستان در انتخابات باعث ایجاد حکومت وحدت ملی و موافقت سیاسی شد که همهء مردم افغانستان چهره، آرزوها و امید های خود را که برای وطن و کشور شان داشتند، در حکومت ملی می بینند.
داکتر عبدالله عبدالله از رئیس جمهور دکتور اشرف غنی و تیم شان به خاطر قدم های که در راستای ایجاد حکومت وحدت ملی برداشتند، تشکری کرده گفت: اگر ما از لحاظ پایهء سیاسی فکر کنیم، هیچگاهی در افغانستان حکومتی با این پایه و پشتیبانی وسیع سیاسی بوجود نیامده است.
در اخیر مراسم دکتور اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان، دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان و معاونین اش را به دفتر کاری شان مشایعت کرد و آنان کرسی های شانرا احراز کردند.

کابل باختر 9 میزان
جمع کثیری از مقام های بلند پایه دولتی، شخصیت های سیاسی، فرهنگیان، علماء، منتنفذین اقوام، کارمندان دولت، نمایندگان مردم در شورای ملی، مسوؤلان ادارات مستقل و مقام های پیشین حکومتی، برای تبریکی به دفتر قانون پوه محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری حضور یافته و مقام معاونت ریاست جمهوری را به وی تبریک گفتند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر ، سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر، هیأت رهبری وزارت ترانسپورت، هیأت رهبری وزارت تحصیلات عالی، سرپرست و شماری از مقام های وزارت فواید عامه، سرپرست وزارت رزاعت و آبیاری ، هیأت رهبری وزارت امور زنان، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، هیأت رهبری وزارت عدلیه وزرای مشاور و برخی از مقام های ستر محکمه، امروز به دفتر معاون دوم ریاست جمهوری حضور یافته و ضمن تبریک گفتن، پیروزی تیم تحول و تداوم را به هیأت رهبری این تیم، همکاری خویش را با حکومت وحدت ملی اعلام داشتند.
همچنین هیأت رهبری اداره مرکزی احصائیه، شماری از افسران وزارت داخله، والی ولایت دایکندی و همراهان، شماری از اعضای تیم انتخاباتی تحول و تداوم، رییس وجمعی از اعضای حزب ملت افغانستان، شماری از اعضای دفتر معاون اول ریاست جمهوری، برخی از نمایندگان مردم ولایات غور و سرپل  در ولسی جرگه، شماری از باشندگان ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور،  اهالی شهرک محمدیه، جمعی از متنفذان نواحی شانزدهم و دهم شهر کابل، شورای مردمی ولسوالی های حصه اول و دوم بهسود ولایت میدان وردک، رییس و اعضای فدراسیون ملی موی تای با حضور در دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، ایجاد حکومت جدید و مقام معاونت ریاست جمهوری را به اعضای رهبری حکومت و شخص معاون رییس جمهور تبریک گفته ابراز امید واری نمودند که افغانستان در سال های آینده شاهد تحولات مثبت در عرصه های مختلف باشد. دیدار کنندگان ضمن اعلام حمایت از حکومت وحدت ملی، برای معاون دوم ریاست جمهوری آرزوی موفقیت نمودند.
متقابلاً قانونپوه سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، ضمن ابراز خوش آمدید به دیدار کنندگان، ایجاد حکومت وحدت ملی را به مردم افغانستان تبریک گفته و حمایت شهروندان کشور، مقام های دولتی و اقشار مختلف مردم از حکومت جدید را با اهمیت خوانده گفت که برای ایجاد اصلاحات و و عده های که به مردم سپرده شده است، اراده جدی وجود دارد.
معاون رییس جمهور با تاکید به حفظ دستاورد های یک دهه گذشته و تمجید از کار کرد رهبری حکومت پیشین کشور، ایجاد حکومت وحدت ملی را فصل جدید در تاریخ کشور عنوان نموده و تصریح کرد که این حکومت برای ایجاد تغییرات مثبت در بخش حکومتداری خوب، توسعه اقتصادی و عرصه های دیگر عزم قاطع و جدی دارد.
معاون ریییس جمهور امضای قرارداد های امنیتی بین افغانستان و امریکا و بین افغانستان و سازمان ناتو را نمونه های از اولین اقدامات عملی حکومت وحدت ملی عنوان نموده گفت؛ در بخش تامین امنیت شاهراه ها، اصلاحات و حکومتداری نیز به زودی تدابیر عملی روی دست گرفته خواهد شد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL