18 میزان 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

سه صد کشته وزخمی درنتیجه دو انفجار درترکیه

سه صد کشته وزخمی درنتیجه دو انفجار درترکیه

درنتیجه دو انفجار در انقره پایتخت ترکیه 86 نفرکشته ودر...

سه صد کشته وزخمی درنتیجه دو انفجار درترکیه

سه صد کشته وزخمی درنتیجه دو انفجار درترکیه

درنتیجه دو انفجار در انقره پایتخت ترکیه 86 نفرکشته ودر...

پنج تن در شاهراه کابل پروان  در رویداد ترافیکی زخمی شدند

پنج تن در شاهراه کابل پروان در رویداد ترافیکی زخمی شدند

چاریکار باختر18 میزان دریک رویداد ترافیکی درشاهراه کابل پروان دیشب پنج...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل 18میزان باختر
فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه شورای ملی امروزبنا به دعوت رئیس واستادان انستیتوت تحصیلی ادیتا ، جهت شرکت درجشنواره اختتامیه فدراسیون بین المللی محصلان عازم جمهوری هند گردید.
اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،رئیس مشرانوجرگه طبق برنامه این انستیتوت، درمحفلیکه به این منظور در انستیتوت تحصیلی ادیتا واقع در شهر بنگلور هند به روز های هژده و نزده میزان تدویر می گردد؛ اشتراک می کند و بیانیۀ نیز در این محفل ایراد خواهد کرد تا توجه حکومت هند و رهبری انستیتوت تحصیلی ادیتا را به جذب هر چه بیشتر محصلین افغانی معطوف بدارد.
انستیتوت ادیتا حدودپنجاه هزارمحصل بشمول محصلان 18کشور جهان را دربخش های مختلف بخصوص در رشته های انجنیری، تکنالوژی معلوماتی و فارمسی وسایر رشته هاآموزش می دهد وبا داشتن استادان منجرب و موجوديت میتودهای درسى با استندارد هاى بین المللی در آموزش تکنالوژی و سایر علوم موفقیت های زیادی دارد ودر تقویت علم ودانش ، صلح وبا همی میان ملل ومردمان جهان ؛ گام های ارزنده ی بر می دارد .

کابل باختر 18 میزان
جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تدویرگردید.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر، درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست پوهنمل حمیرانعمتی ، جنرال همایون فوزی معاون وزارت دفاع ملی ،رئیس شعبه پنجم سیاسی وزارت امورخارجه ورئیس تحلیل ارزیابی دفترشورای امنیت ملی ،روی چگونگی تطبیق پیمان امنیتی میان افغانستان وایالات متحده امریکا،حمایت های امریکا در مبارزه علیه تروریزم ونیز تهدیدات امنیتی در برخی نقاط کشور معلومات داده به پرسش سوالی گفته شد که طی بیشترازپنج ماه ایکه ازامضا ی قراردادمذکور می گذرد ، کاری در مورد ایجادکمیسیون تسویدطرزالعمل ولوایح مربوطه ، ازسوی نهادهای ذیربط صورت نگرفته است که این غفلت وظیفوی ارگانهای مربوط ، موردانتقادکمیسیون اموربین المللی قرارگرفت و گفته شدکه شورای امنیت ملی ،وزارتهای امورخارجه ودفاع ملی با وصف حساسیت این موضوع ، آنرا پیگری ننموده اند وتصریح گردیدکه متاسفانه دستگاه دیپلوماسی کشور دربرخوردبا مسایل سیاسی در شرایط موجوده ، ضعف های جدی دارند .دراخیریکباردیگرتاکید گردید تاارگانهای ذیربط این مساله را به صورت جدی پیگیری نموده وازاجراات خویش به این کمیسیون اطمینان دهند.
درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدابه ریاست نفیسه سلطانی ،پیرامون وضعیت بیجاشده گان ولایت کندزصحبت وازعدم رسیدگی به موقع نهادهای دولتی وبین المللی درزمینه انتقادگردیده تاکیدشدکه مراجع ذیربط درجهت مرفوع ساختن نیازمندی های بیجاشدگان سعی وتلاش جدی نمایندونیزازوزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان خواسته شدتادرقسمت رسیدگی به بیجاشدگان ولایت تخاروولایات همجوارآن مساعی بخرچ دهند ونیزتصریح شدکه آن وزارت بانزدیک شدن فصل سرماپلانهاوبرنامه های مشخصی رابرای مهاجرین وعودت کنندگان ولایات مختلف روی دست گیرد.دربخش اخیرجلسه روی چگونگی جلسه استماعیه که قراراست درآینده تدویرگرددصحبت وتصامیم لازم اتخاذگردید.
درجلسه کمیسیون امورتقنینی،عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، شاه سلطان عاکفی رییس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی وبرخی اعضای دیگر این کمیسیون ؛ روی طرحهای پیشنهادی کمیسیون مذکور به پرسش ها پاسخ ارایه نمودند . قابل ذکر است که درطرح های این کمیسیون ،تعدیلاتی درقانون انتخاباتی،نحوه جلوگیری ازتقلبات وشفافیت دربرگذاری پروسه های انتخاباتی گنجانیده وبه حکومت سپرده شده است . رییس واعضای کمیسیون ضمن ارایه نظریات شان ، بر بهبود پروسۀ انتخابات تاکید ورزیده افزودندکه بعدازمطالعه طرح های اصلاحی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ،نظریات خویش راکتباً ارایه خواهند کرد. دربخش دیگری جلسه ، طرح تعدیل معاشات مقامات عالیرتبه دولتی مطالعه شد و نظریات پیشنهادی در این زمینه مشخص گردید.
درجلسه کمیسیون امنیت داخلی واموردفاعی به ریاست محمدنادربلوچ،معاونین ریاست های تعمیرات وصحیه وزارت امورداخله ورییس اجرایوی شرکت ساختمانی یحیایوسفی دررابطه به قراردادساختمان محل نشست هیلیکوپترداخل شفاخانه 300بسترپولیس وسرک متصل آن معلومات ارایه نموده گفتندقراردادهای این پروژه هادرسال 1393عقدوبه اساس حکم وزیرامورداخله وقت، درزمان معین به صورت شفاف وبدون هیچ نوع مشکل به اتمام رسیده است . اعضای کمیسیون معلومات شان راقناعت بخش ندانسته خاطرنشان نمودندکه اسنادوشواهدوجودداردکه این قراردادبدون طی مراحل پروسه تدارکاتی وفیصله کمیته ملی قراردادهای وزارت امورداخله وبراساس حکم شخص وزیرامورداخله پیشین ورییس تعمیرات آن زمان به اتمام رسیده است،درپایان فیصله به عمل آمدکه درموردازارگانهای ذیربط کتباً معلومات خواسته شود. دربخش دیگری جلسه اعضای کمیسیون روی وضعیت امنیتی ونگرانی مردم درموردصحبت نموده ازرهبران حکومت خواستندتاازمنافع شخصی خویش گذشته وبخاطرتأمین امنیت کشوراقدامات عملی روی دست گیرندونیزدرتسلیح،تجهیزوتقویه نیروهای امنیتی به خصوص قوای هوایی کشورمطابق به قراردادهای امنیتی عمل نمایند.
درجلسه کمیسیون اقتصادملی ،مالی و بودجه به ریاست داکتر انارکلی هنریار ، پیرامون نامه ارسالی وزارت صحت عامه درموردقانون کنترول نتباکو و دخانیات و بلند بردن تعرفه محصولات تنباکو صحبت گردیده که در آن افزایش تعرفه را صد فیصد کافی ندانسته و به ارتباط بلند بردن قیمت تنباکوو سگرت مطالبی را نگاشته است قرارکمیسیون برآن شد که جهت وضاحت موضوع معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع ،معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه و رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه در یکی از جلسات کمیسیون دعوت گردد.
درجلسه کمیسیون امور دینی، فرهنگی ،معارف و تحصیلات عالی به ریاست سناتورلیلما احمدی از عدم حضوروزرای معارف و تحصیلات عالی که منظور ارایه معلومات پیرامون دست آوردها ی شان مبنی برانکشاف سطع دانش و میتود های درسی و آماده گیهای کانکور برای صنوف دوازدهم در لیسه ها دعوت گردیده بودند انتقاد گردیده تاکید شد که وزرای موصوف غرض پاسخگویی در موارد فوق و مشکلات در پروسه کانکور ،سیاسی شدن بعضی از مراکز علمی و تعلیمی در کشور ، مشکلات پوهنتونها و تدریس دوره ماستری در پوهنتونهای دولتی در جلسه روزشنبه مورخ 25میزان سال جاری دعوت گردند .ونیز در جلسه پیرامون عرایض واصله دوتن از استادان و مسوولین انستتیوت اداره و حسابداری مربوط به وزارت معارف نیز مورد مطالعه قرار گرفته وغرض اجراات به مراجع مربوط ارجاع گردید .
درجلسه کمیسیون شوراهای ولایتی ،مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل ،پیرامون گزارش کاری ربع اول و دوم سال 1394شورای ولایتی ولایت کابل صحبت گردیده وکار وفعالیت این شورادر راستای خدمت به مردم مورد تائید اعضای کمیسیون قرار گرفت . در بخش دیگر پیرامون مشکلات حجاج افغانستان در کشور عربستان سعودی مبنی بر عدم تداوی به موقع ومبتلاشدن حجاج به امراض گوناگون ،کرایه گرفتن مسکن حجاج ازسوی وزارت حج و اوقاف در مناطق دور از حرم شریف ،تهیه و توزیع غذا بی کیفیت ،گماشتن اشخاص ازیک قوم به صفت خادمان که از سوی آنها به مشکلات حجاج رسیده گی صورت نمیگرفت ،صحبت وتصامیم لازم اتخاذگردید.
درجلسه کمیسیون مواصلات‌ومخابرات به ریاست انجنیراحمدجاویدرووف‌عریضه‌باشندگان قوش آسیاب بالاشهرایبک‌ولایت‌سمنگان‌درمورداینکه شاروالی ولایت سمنگان به منظورانکشاف شهرسرک راازمسیرآن منطقه احداس نموده که منجربه تخریب خانه های رهایشی وباغهای مردم گردیده است ونیزقرارابود که دربدل زمین های شان زمین های رهایشی برایشان توزیع گرددامازمین های رهایشی برای زورمندان وبزرگان آن ولایت توزیع گردیده است،درنتیجه کمیسیون فیصله نمودتاشاروال شهرایبک بانمایندگان عارضین دریکی ازجلسات کمیسیون اشتراک نماید. دربخش دیگری جلسه دررابطه به چگونگی اعماربلاک های خوشحال مینه،قصبه وعیدگاه بحث گردیده قرارشدکه وزیرامورشهرسازی دریکی ازجلسات حضوریابد. همچنان اعضای کمیسیون درموردعدم احداس سرک های گردیز_زرمت وشرن- انگورهده ولایت پکتیکاازوزیرفوایدعامه خواسته شدتادرمواردبه یکی ازجلسات معلومات ارایه بدارد.
درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی، سرپرست شاروالی کابل همراه بارئیس ناحیه سوم وآمرحوزه سوم امنتی پیرامون شکایت یکتن ازژورنالیستان کشور ازاعمار شدن یک باب بلند منزل غیرقانونی درهشت منزل درساحه مسکونی ناحیه سوم شهرکابل اعمار نموده است که بامراجعه مکرربه به ناحیه مربوطه اقدام عملی صورت نگرفته است ،معلومات ارایه نمودند سرپرست شاروالی کابل افزودکه چندین بارشخصاًبه ساحه رفته وازکارجلوگیری نموده است ،اماقرارمعروض باچال وفریب وبااستفاده ازتاریکی شب اقدام به اعمارمنزل مذکورنموده است که اظهارات مسوولین موردقناعت اعضای کمیسیون قرارنگرفته ،فیصله بعمل آمدتارئیس ناحیه سوم وآمرحوزه سوم شخص جانب مقابل رادرجلسه دوشنبه به این کمیسیون حاضرنمایند.هکذا شکایت نقیب الله باشنده ولایت زابل مبنی برعدم تسلیمی اپارتمان وی ازسوی شرکت ساختمانی اونکس درعزیزی پلازا باوجود تحویلی پول باحضورمسوولین شرکت اونکس مطرح گردید .که ضمن اظهارات عارض ومسوولین یادشده ،فیصله گردید که شرکت مذکورمکلف به قناعت عارض بوده ونیزجریمه تاخیردراجراات شانرامطابق به مفادقراردادنامه فی مابین طرفین به عارض تحویل دهند.همچنان درجلسه شکایت یکتن ازباشندگان ولایت لغمان مبنی برلادرکی پسرش ازچهارسال بدینسوکه درمربوطات قوماندانی امنیه ولسوالی ده سبزایفای وظیفه می نمود،باوجودمراجعه مکررکه به قوماندانی ولسوالی ده سبز داشته است که مسئولین درمورداظهارات ضدونقیض داشته ، استماع گردیدوفیصله به عمل آمدکه قوماندان امنیه کابل ،قوماندان امنیه ولسوالی ده سبزهمراه باقوماندان تولی درجلسه بعدی کمیسیون حضوریابند.همینگونه شکایت متعددی واصله ازموجودیت فساددرادارات دولتی ولایت غور،ضعف اداره محلی ومشکلات روزافزون امنیتی درآن ولایت مطرح بحث قرارگرفته ،قرارشد تادررابطه رئیس عمومی ارگان های محلی ونماینده اداره امورریاست جمهوری درجلسه آینده کمیسیون درزمینه معلومات دهند.دربخش اخیرجلسه باحضوروزیرتجارت پیرامون شکایت اسامی نجیب الله مدیرعوایدوزارت تجارت مبنی برموجودیت ده هاملیون افغانی اختلاس درادارات عوایدآن وزارت ،برخورددوگانه مقامات آن وزارت بااعضای شورای ملی،موجودیت فساددرادارات موادنفتی وجوازنامه های آنوزارت صحبت گردیده که وزیرتجارت ضمن تاییدمشکلات درآن وزارت افزودکه شکایت یادشده راشخصاًپیگیری نموده الی هفته آینده ازنتیجه اجراات خویش به کمیسیون کبتاًاطمینان خواهدداد ونیزوعده نمود که درجهت اصلاح وشفافیت درروندکاری ادارات جوازنامه هاوموادنفتی تلاش خواهدنمود. 

کابل باختر 18 میزان
نماینده ویژه روسیه برای افغانستان میگوید : افغانستان در آینده  نزدیک، کمک های بیشتری از روسیه دریافت خواهد کرد .
ضمیرکابلوف میگوید: مسکو به حمایت از نیروهای دولتی افغانستان ادامه  میدهد و قصد داریم درماه اکتوبر در زمینه تحویل چند فروند طیاره (ام ای )35 قرار دادی را با افغانستان امضا  کنیم .
وی تاکید  کرد کلید صلح  وامنیت درافغانستان حضور نظامیان خارجی دراین کشور نیست.
نماینده  روسیه تصریح کرد : افغانستان ارتش دارد وبسیاری از افغان ها می دانند چگونه از سلاح استفاده کنند، ما باید بنیه ملی را تقویت وسعی نکنیم بابهره گیری از نظامیان خارجی از دولت افغانستان دفاع  کنیم .
وی خاظر نشان کرد حضور نظامیان امریکایی وناتودرافغانستان موجب افزایش افراط گرایان شده وروبه افزایش است .
همچنان رئیس ستاد نیروهای روسیه گفته است که به تروریست های داعش که درافغانستان وجود دارد حدود دو هزار داعشی درافغانستان  میباشد واین شمار درروسیه وارد عمل می شود.
کمک های نظامی  وگسترش همکاری روسیه با افغانستان پس از درگیری اخیر ولایت کندز جدی تر شده است.
روسیه روز پنجشنبه گذشته نشست بین المللی را در خصوص افغانستان میزبانی کرد که درآن فعالیت گروه های تروریستی دراین کشور و نفوذ آنها به سمت آسیای میانه مورد بررسی قرار گرفت.

کابل باختر18 میزان
ولسی جرگه خواهان رسیده گی جدی مقامات حکومتی و مسئولین امنیتی به وضعیت کندز و امنیت سطح کشور گردید.
در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید،اعضای ولسی جرگه در پیوند به وضعیت وخیم کندز ابراز نگرانی نموده،افزودند که همین اکنون کندز در آتش جنگ می سوزد و طالبان با مخفی شدن در حومه های شهر کندز و منازل مسکونی مردم،دست به عملیات می زنند و به اثر این درگیری،ده ها فامیل از منازل شان بیجا شده به ولایات دیگر کشور پناه گرفته اند اما ارگان های مسئول به خصوص وزارت مهاجرین و ادارۀ آماده گی با حوادث برای رسیده گی به مشکل این بیجا شده گان،تا اکنون اقدام عملی را روی دست نگرفته است.
در همین حال،ولسوالی های دشت ارچی و چهارده کندز مرکز تجمع طالبان خوانده شده،علاوه گردید که طالبان با مرکز ساختن این دو ولسوالی، دست به عملیات گسترده می زنند و حکومت تا زمانیکه این دو ولسوالی را در تصرف نداشته باشد،موفق به پاکسازی شهر کندز از وجود طالبان نخواهد شد.
در جلسه،موضوعاتی چون فساد اداری در کمیسیون اصلاحات اداری،عدم پیگیری فرار زندانیان از غزنی،معطل ماندن شدن معرفی والیان جدید مقرر شده و به وجود آمدن بی ثباتی در ولایات،غیر قانونی خوانده شدن وضع ده فیصد مالیه بالای خدمات مخابراتی الی تصویب نشدن فرمان تقنیی در این زمینه توسط ولسی جرگه،کشته شدن پنج افسر پولیس در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر توسط طالبان،استفاده سوء توسط برخی حلقات از خیزش های مردمی و ایجاد بی نظمی،تخریب تدریجی مسجد تاریخی جامع ولایت هرات و نیاز آن به بازسازی،جنگ در بادغیس و توجه جدی مسئولین برای تأمین امنیت این ولایت،توجه به وضعیت بیجاه شدهای ولایت ننگرهار،نبود شاروال در کابل و موجودیت انبوه کثافات در داخل شهر کابل،فساد در مدیریت ترافیک،انتقاد از استفاده دو فروند هلیکوپتر دولت برای کارهای شخصی توسط وزیر امور خارجه،تقدیر از پناه دادن برای 1500 بیجا شده ای کندز توسط یک تاجر جوان  کندهاری،تقبیح حمله جنگنده های هوایی ناتو بالای شفاخانه بدون مرز ولایت کندز و جنایت جنگی خواندن این عمل،سقوط ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل و پلان طالبان برای حمله به شماری از ولسوالی های فاریاب،مشکلات تشکیلاتی در ولایت غزنی،در نظر نگرفتن تشکیلات لازم پولیس در ولایات،مشکلات بی امنیتی در مسیر کابل-جلال آباد،مشکلات در توزیع پاسپورت های الکترونیکی مطرح گردید.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه خواست تا در عملیات تصفیوی کندز و نجات مردم کندز تجدید نظر نمایند و شیوۀ جدید را برای پاکسازی مخالفین به خصوص برای پاکسازی دشت ارجی و ولسوالی چهاردره کندزکه به مرکزیت طالبان مبدل شده است،روی دست گیرند.
رئیس مجلس همچنان با استقبال از وعدۀ رئیس جمهور مبنی بر  عملیات  جهت پاکسازی سمت شمال از وجود مخالفین،بر عملی شدن آن تأکید ورزید.
رئیس ولسی جرگه همچنان به کمیسیون امور دینی و فرهنگی وظیفه سپرد تا برای رسیده گی به مشکل مسجد جامع هرات با مسئولین مربوط وزارت حج و اوقاف در تماس شود.
در جلسه،همچنان به کمیسیون امنیت داخلی و کمیسیون دفاع ملی وظیفه سپرد تا اعضای هیئت بررسی وضعیت کندز را تعیین نموده،به هیئت اداری معرفی  نمایند.
در این جلسه هر چند محمد اکلیل حکیمی وزیر مالیه برای گزارش دهی در مورد مصرف بودجه انکشافی سال 1394،چگونگی جمع آوری عواید و کسر بودجه به استجواب فراخوانده شده بود،اما از اینکه وزیر مالیه در سفر خارج می باشد،آجندای امروز از تطبیق باز ماند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL