31 حمل 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

سیاسی
کابل باختر 31 حمل معین وزارت خارجه کشورترکیه در رأس یک هیئت آن کشور امروز به کابل آمد . به گزارش خبرنگار آژانس باختر از میدان هوایی بین المللی کابل ، هدف از سفر دو روزه معین وزارت خارجه کشور ترکیه به کابل دیدار وملاقات با وزیر امورخارجه افغانستان وقوماندانان ناتو وآیساف وبررسی پروژه های کشور ترکیه در افغانستان است . همچنان موصوف درنظر دارد تا از ولایت بلخ نیز بازدید نماید.

کابل باختر 30 حمل
وزیر امور خارجه کشور درملاقات با سفیر کشور شاهی عربستان سعودی مقیم کابل
در باره تعمیق روابط دوستانه میان دو کشور، همکاری های کشور شاهی عربستان سعودی برای بازسازی افغانستان، تلاش های صلح جویانه دولت افغانستان و رفع ممانعت کار برای کارگران افغان در عربستان سعودی به بحث پرداخت.
دفترمطبوعاتی وزارت امور خارجه به آژانس باختر خبر داد، در آغاز ملاقات، وزیر امور خارجه گزینش شهزاده مقرن بن عبدالعزیز آل سعود را به صفت ولی ولیعهد سلطنت آن کشور به وی تبریک گفته اظهار داشت: "کشور شاهی عربستان سعودی به مثابه کشور دوست و برادر و مرکز جهان اسلام نزد دولت و مردم افغانستان از جایگاه خاصی برخوردار بوده و افغانستان به روابط دوستانه خویش با آن کشور اهمیت فراوانی قایل است. عربستان سعودی با جایگاه خاص خویش در جهان اسلام می تواند با حمایت از تلاش های صلح جویانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، نقش مؤثری را ایفا نماید."
وزیر امور خارجه همچنان ابراز امیدواری نمود تا ممانعت کار در برابر کارگران افغان در عربستان سعودی رفع گردد.
بالمقابل، مسفر عبدالرحمن الغاصب سفیر کشور شاهی عربستان سعودی مقیم کابل با به اهمیت روابط برادرانه میان دوکشور اسلامی تأکید نموده افزود: "عربستان سعودی نیز افغانستان را دوست خوب خویش دانسته و برای همکاری ها با این کشور در ساحات مختلف تعهد دوامدار دارد."
سفیر عربستان سعودی مقیم کابل وعده سپرد که کشورش از همکاری در جهت تحکیم صلح و ثبات در افغانستان دریغ نخواهد ورزید. وی همچنان اظهار داشت که سفارت آن کشور مقیم کابل تلاش می ورزد تا طرحی را برای رفع ممانعت کار برای کارگران افغان در آن کشور تهیه نموده و با مقامات آن کشور در میان گذارد.
درختم این ملاقات، سفیر عربستان سعودی مقیم کابل دعوتنامه اشتراک در چهل و یکمین نشست وزرای امور خارجه کنفرانس کشور های اسلامی را که به تاریخ 18 الی 19 جون 2014 در شهر جده برگزار می گردد، از جانب شهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی به وزیر امور خارجه تقدیم نمود.

کابل باختر/ 30/ حمل
منابع درکمیسیون مستقل انتخابات میگویند، نتایج پنج هزارو نه صدو هفتادودو رای اصلی درمرکز ملی نتایج طی مراحل میشوند.
کمیسیون مستقل انتخابات با ارسال خبرنامه به آژانس باختر نگاشته است.
بیشتر از هفتادو هفت اعشاریه پنجاه و پنج درصد خریطه های محافظتی درمحلات رای دهی تصفیه ومورد تائید قرارگرفته است و درحال حاضر آنها درمراحل ثبت و شمارش قراردارد.
هفتاداعشاریه هفتادو یک درصد نتایج آرشیف شده و نتایج که در 24 حمل اعلان شد نیز بطور مجدد تفتیش و بررسی میشود.
رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات میگوید، مایک سلسله روشهای را ایجادکرده ایم تا تقلب کشف شده و به آن رسیده گی صورت گیرد.
او گفت، مابه هروسیله که ممکن باشد میخواهیم آرای واقعی مردم را از آرای که انتخابات را صدمه بزند جدانمایم .
وی افزود : تفتیش و بازجوی مجدد آرا توسط یک تیم مشترک صورت میگیرد.

کابل باختر 30 حمل
جلسات برخی کمیسیون های مشرانوجرگه،امروز روی موضوعات مختلف تدویر گردید.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،  درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست انجنیرمحمد دین همدرد، شکایت واصله آمریت گروند هندلنگ(خدمات زمینی) دآریانا افغان هوایی شرکت مورد بررسی قرارگرفت. به اساس این شکایت ،کمپنی "ان ، ای ، اس"  با شرکت آریانا قرارداد نموده که 59 درصد خدمات زمینی میدان را انجام میدهد؛ولی این قرارداد با کارمندان غیرمسلکی انجام شده شرکت ان ای اس از این فرصت استفاده نموده وبدون فراهم آوری سهولت وسرمایه گذاری ازمفاد شرکت آریانا درماه های میزان وعقرب سال گذشته،بیش ازهفصد هزاردالرمفاد شرکت آریانا را بدون انجام هیچگونه خدمت گرفته است،درحالیکه شرکت ان ای اس برعلاوه برداشت 9فیصدعواید خالص ،پرسونل خدماتی رااستخدام ننموده واین خدمات راتوسط کارمندان شرکت هوایی آریانا انجام شده داده است و این قراردادرا جفای بزرگ درحق شرکت ملی آریانا دانستند. همچنان درجلسه خاطرنشان گردید که مشرانوجرگه همواره خواهان تقویه نهادهای ملی مانند شرکت آریانا، هوتل انترکانتینتال، تصدی مواد نفتی وکمپنی هوخست بوده،ولی ازسوی وزارت مالیه درزمینه توجه صورت نگرفته،درحالیکه هوتل انترکانتیننتال درسال گذشته6ملیون دالرعوایدبدست آورده است وشرکت آریانا درهرماه حدود هفتصدهزار دالرمفاد ازطریق خدمات زمینی میدان بدست آورده است. کمیسیون با استماع شکایت واصله فیصله نمود که مسوولان شرکت آریانا همراه با وزارتهای مالیه وهوانوردی جهت وضاحت موضوع دریکی ازجلسات کمیسیون شرکت وبه پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نماید. دربخش دیگرپیرامون اطلاعیه وزارت تجارت درارتباط پروژه تاسیسات پورت جدید شیرخان بندرصحبت گردیده، جلسه  این اقدام وزارت تجارت رایک گام مثبت دانست. همینگونه اقدام وزارت مالیه مبنی برمحرومیت یکتعداد شرکتهای های ساختمانی چون لوتاج، ثناعلیزی، عبدالقاسم صمدی وجهان نمای خراسان مبنی برارایه اسنادکاذب ومراعت نکردن شرطنامه ها مورد استقبال قرارگرفت. همچنان بنابربررسی عریضه معاون شرکت تجارتی کریم زلمی که با مسوولین پشتنی بانک انجام شده بود فیصله شد که هیئت کمیسیون به ریاست رفیع الله حیدری معاون کمیسیون همراه با سناتورسراج الدین صفری ونماینده گان ادارات ذیربط جهت تعیین قیمت جایداد حاجی زلمی معاون شرکت مذکور عازم ولایت بلخ گردند. به همین ترتیب روی طرح قانون قراردادهای تجارتی ازماده 77 الی ماده 97 صحبت گردیده عدم حضورمسوولان قراردادی وتامیناتی وزارت امورداخله، رئیس اداره آیسا، نماینده قوماندانی آیساف مبنی برعدم پرداخت پول برخی قراردادی های شرکتهای افغانی مورد انتقاد قرارگرفته،تاکید شد که نامبرده گان درجلسه ششم ثورشرکت نماید.
   درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست خیرالنسأغمی معاون کمیسیون، گزارش یک ساله شورای عالی ستره محکمه مطالعه گردیدهمچنان درجلسه ضمن حمایت ازنهادهای فعال حقوق زنان تاکید شد که رئیس جمهور آینده افغانستان مشارکت سیاسی زنان را درحکومت بالاتراز30 فیصد درنظرگیرد.
   درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست حاجی محمد امین صافی،ازشرکت فعال مردم درانتخابات16حمل وتامین امنیت آن ازسوی نیروهای امنیتی ابرازقدردانی گردیده،تاکیدشد که کمیسیون های مربوط انتخابات نتایج ابتدایی ونهایی این پروسه ملی را به وقت معینه آن طبق قانون وطرزالعمل های نافذه اعلام نماید.هکذا جلسه خواهان پیگیری علت اختطاف معین وزارت فواید عامه وزخمی شدن مریم کوفی عضو ولسی جرگه گردیده،خاطر نشان گردید که ارگانهای امنیتی درمواردفوق اقدامات لازم نمایند.
  درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست عارف الله پشتون، موافقتنامه همکاری میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری فنلد وموافقتنامه همکاریهای استراتیژیک میان افغانستان وکشورشاهی دنمارک مورد مطالعه قرارگرفته،تصمیم اتخاذشد که رئیس معاهدات بین المللی وزارت امورخارجه دریکی ازجلسات درزمینه توضیحات دهد.دربخش دیگر پیرامون افرازپوسته های بیشتر امنیتی درماورای خط دیورند ازسوی پاکستان صحبت گردیده وآن راسبب تشدیدتحرکات نظامی علیه افغانستان عنوان گردیده،خاطرنشان شد که حکومت درزمینه توجه جدی نماید. دراخیرجلسه ازشمارش آرای انتخابات ازسوی کمیسیون مستقل انتخابات ابرازنگرانی گردیده،تاکیدشدکه کمیسیونهای انتخاباتی درشمارش آرا شفافیت را جداًدرنظرگیرند.
   درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، با رئیس انسجام اجرائیوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ورئیس دارالانشای آن کمیسیون در رابطه به عدم اجرای امتیازات سوپراسکیل برای برخی کارمندان واجد شرایط دارالانشای مشرانوجرگه صحبت به عمل آمد که بعد ازتوضیحات شاه سلطان عاکفی معاون امورپارلمانی دارالانشای مشرانوجرگه پیرامون متمایزبودن کارهای مامورین مجلسین شورای ملی نسبت به سایرادارات ،تصمیم اتخاذشد شد که عوض  کارمندان منفک ومعزول دارالانشای مشرانوجرگه که ازامتیازات سوپراسکیل مستفید میگردید؛مامورین دارای واجدشرایط معرفی گردد.
   درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی ،معارف وتحصیلات عالی به ریاست مولوی محموددانشجو،ضمن تأییدموافقتنامه همکاری میان افغانستان وجمهوری فنلند ،راجع به آمادگی‌های وزارت حج واوقاف دررابطه به سهولت‌ها ،مسکن حجاج صحبت گردیده، تصامیم اتخاذشد. دربخش دیگرجلسه روی مشکلات موجوددرلیلیه ها ونگرانی های ‌عده ازشاملین امتحانات کانکورکه با نمرات بلند درموسسات نیمه عالی معرفی گردیده،صبحت به عمل آمده قرارشدکه موضوعات یادشده با مقامات وزارت تحصیلات عالی درمیان گذاشته شود.
   درجلسه کمیسیون اقوام وقبایل به ریاست لطف الله بابا، رئیس امورکوچی‌های ولایت کابل پیرامون دست‌آوردها وفعالیت‌های سال گذشته این ریاست معلومات داده گفت که درسال گذشته 53حلقه چاه آب ازسوی وزارت احیا وانکشاف دهات منظوروکارآن جریان داردونیز180تن اززنان ومردان کوچی‌ آموزش ‌های صحی را فراگرفته ونیزمشکلات تذکره تابعیت وپاسپورت آنها بعدازطی مراحل قانونی آن به ادارات مربوط ارسال گردیده است. وی هم‌چنان راجع به پلان‌ها وبرنامه‌ها سال جاری ازجمله کلینیک های صحی،حفرچاه‌های عمیق ونیمه عمیق،تهیه علوفه حیوانی،خیمه وسایرموادموردضرورت برای کوچی‌های کابل درنظرگرفته شده است. دربخش دیگرجلسه معاون ریاست عمومی امورکوچی‌های راجع به مشکلات، ‌چالش‌ها وپیشنهادهای آن ریاست ازجمله کمبودبودجه وتشکیل،عدم تعمیراداری برای آمریت امورکوچی‌ها در20ولایت کشورونبود کمک ازسوی ریاست های عمومی سره میاشت وضدحوادث به کوچیان را برشمرده،خواهان همکاری این کمیسیون درزمینه گردید.جلسه بعدازاستماع توضیحات موصوف،تأکیدنمودندکه وزارت خانه های مربوط درمشوره به ریاست عمومی کوچی‌ها بودجه اختصاصی را به مصرف برسانند وریاست های سره میاشت وضدحوادث ازکمک به کوچیان دریغ نورزند.
   درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست هدایت الله احمدزی معاون آن کمیسیون، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه، رئیس صحت عامه ولایت لوگر، مسوولین موسسات کف و شید که مسئولیت عرضه خدمات صحی به ولایت لوگر را به عهده دارند دررابطه به مشکلات صحی وعرضه خدمات ازجمله نبود داکتران زنانه وقابله ها وعدم موجودیت انتظارخانه‌ها،تجهیزات صحی، کمبودادویه، بی نظافتی وسایرمشکلات درکلینیک های ولسوالی های ازره،خروار،برکی برک وچرخ ولایت لوگرتوضیحات داده،گفتند که تمام دواهای موردضرورت کلینیک ها مطابق پالیسی وزارت صحت عامه وقانون تدارکات خریداری شده وطبق پلان به کلینیک های مربوط ارسال گردیده است ونیزآنان مشکلات امنیتی، عدم ایجادشغل برای محرمان داکتران زنانه وقابله هارا ازعمده ترین مشکلات عنوان نمودند؛اماتوضیحات رئیسان موسسات کف وشید قناعت جلسه را فراهم کرده نتوانست. هم‌چنان دراین جلسه معین عرضه خدمات صحی ضمن ارایه معلومات پیرامون پلان ها وبرنامه های آن وزارت ،مشکلات امنیتی را مانع بزرگ فراه راه عرضه خدمات صحی عنوان نموده؛ افزودکه جهت رسیدگی به این چالش‌ها مکاتب نرسنگ درهرولایت ایجادشده ودرس‌ها وآموزش‌های مسلکی قابلگی را فرا می گیرند. دراخیرقرار برآن شدکه جهت بهبودوضعیت صحی وعرضه خدمات هیئت متشکل ازوزارت صحت عامه،موسسه کف ونمایندگان ولسوالی‌های آن ولایت ازمراکزصحی ولایت لوگربازدیدبه عمل آورند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL