07 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین به مناسبت نود و سومین سالگرد استرداد استقلال کشور و حلول عید سعید فطر

مطابق حکم مندرج فقره 18 ماده شصت وچهارم قانون اساسی افغانستان به مناسبت نود و سومین سالگرد استرداد استقلال کشور و حلول عید سعید فطر، تخفیف و عفو مجازات حجز و حبس محکومینی را که به حکم قطعی و نهائی محاکم محکوم به جزاء گردیده اند، حسب ذیل منظور می دارم:

عفو مجازات محجوزین

ماده اول:

 1. محجوزینی که به حجز هشت سال یا بیشتر از آن محکوم گردیده باشند، به شرطی از حجز رها گردند که الی تاریخ صدوراین این فرمان بیش ازدو سال از مجموع مدت حجز محکوم بهای آنها باقی نمانده باشد.
 2. محجوزینی که به حجز پنج الی هشت سال محکوم گردیده باشند، به شرطی از حجز رها گردند که الی تاریخ صدور این فرمان بیش از یک ونیم سال از  مجموع مدت حجز محکوم بهای آنها باقی نمانده باشد.
 3. محجوزینی که به حجز الی پنج سال محکوم گردیده باشند، به شرطی از حجز رها گردند که الی تاریخ صدور این فرمان بیش از یکسال از مجموع مدت حجز حکوم بهای آنها باقی نمانده باشد.

تخفیف مجازات محجوزین

ماده دوم:

محجوزینیکه از مزایای عفو مندرج ماده اول این فرمان مستفید شده نتوانند، در مدت مجازات حجز باقی مانده آنها حسب ذیل تخفیف به عمل آید.

 1. در مدت مجازات حجز باقیمانده محجوزین مندرج فقره(1) ماده مذکور یک و نیم سال.
 2. در مدت مجازات حجز باقیمانده محجوزین مندرج فقره(2) ماده مذکور یک سال.
 3. در مدت مجازات حجز باقیمانده محجوزین مندرج فقره(3) ماده مذکور شش ماه.

عفو مجازات محبوسین

ماده سوم:

 1. زنان و مردان محبوسی که به جزای حبس (15) سال یا بیشتر از آن محکوم گردیده باشند، در صورتیکه الی  تاریخ صدور این فرمان بیش از دو سال و شش ماه از مدت حبس شان باقی نمانده باشد، مدت باقی مانده حبس شان مورد عفو قرار گرفته و رها گردند.
 2. زنان و مردان محبوسی که به جزای حبس (10 الی 15) سال محکوم گردیده باشند، در صورتیکه الی  تاریخ صدور این فرمان بیش از دو سال از مدت حبس شان باقی نمانده باشد، مدت باقی مانده حبس شان مورد عفو قرار گرفته و رها گردند.
 3. زنان و مردان محبوسی که به جزای حبس (5 الی 10) سال محکوم گردیده باشند، در صورتیکه الی  تاریخ صدور این فرمان بیش از یک سال و شش ماه از مدت حبس شان باقی نمانده باشد، مدت باقی مانده حبس شان مورد عفو قرار گرفته و رها گردند.
 4. زنان و مردان محبوسی که به جزای حبس (5) سال محکوم گردیده باشند، در صورتیکه الی  تاریخ صدور این فرمان بیش از یک سال از مدت حبس محكوم بهاي آنها باقی نمانده باشد، مدت باقی مانده حبس آنها مورد عفو قرار گرفته و رها گردند.

تخفیف مجازات محبوسین

ماده چهارم:

در مدت مجازات محبوسینی که از مزایای عفو مندرج ماده سوم این فرمان مستفید شده نه توانند، حسب ذیل تخفیف به عمل آید:

 1. در مدت مجازات محکومین مندرج فقره (1) ماده سوم، دو نیم سال.
 2. در مدت مجازات محکومین مندرج فقره (2) ماده سوم، دو  سال.
 3. در مدت مجازات محکومین مندرج فقره (3) ماده سوم، یک و نیم سال.
 4. در مدت مجازات محکومین مندرج فقره (4) ماده سوم، یک سال.

موانع تخفیف و عفو

ماده پنجم:

 1. محجوزین و محبوسینیکه از تخفیف های مندرج فرمان شماره (16) مورخ 7/2/1391 رییس جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت بیستمین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان استفاده نموده اند از تخفیف های مندرج مواد دوم و چهارم این فرمان مستفید شده نمی توانند.
 2. محکومین جرایم اختطاف و گروگان گیری از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید نمی گردند.
 3. محکومین جرایم قاچاق مواد مخدر از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید شده نمی  توانند.

عفو مجازات حبس قطعه

ماده ششم:

آنعده  افسران، برید ملان(ساتنمنان) و سربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی که به حبس تنفیذی الی یکسال در قطعات مربوط محکوم گردیده اند در صورتیکه نصف مدت حبس محکوم بهای خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقی مانده حبس آنها عفو و رها گردند.

کبرسن و مریضی صعب العلاج

ماده هفتم:

محبوسین زن که سن 65 سالگی و محبوسین مرد که سن 75 سالگی را تکمیل کرده باشند با رعایت حکم فقره های 2 و 3 ماده پنجم این فرمان و محبوسینیکه قبل از صدور این فرمان از طرف کمیسیون مربوط مریض صعب العلاج تشخیص گردیده باشند مدت باقیمانده حبس شان مورد عفو قرار گرفته و رها گردند.

پرداخت جبران خساره و جزای نقدی

ماده هشتم:

عفو مجازات مندرج این فرمان مانع تنفیذ جبران خساره، مجازات نقدی و سایر مجازات تکمیلی و تبعی محکوم بهای نمی گردد.

هر گاه محکومینیکه مطابق احکام این فرمان قابل رهایی شناخته می شوند، به مجازات نقدی یا جبران خساره نیز محکوم گردیده باشند و تا هنوز وجه محکوم بهای خویش را نپرداخته باشند، رسماً به اداره محلی مربوط معرفی گردند تا در حدود احکام قانون اجراأت وجه مذکور از نزد شان تحصیل گردد.

عدم اخلال دعوی حق العبدی

ماده نهم:

احکام این فرمان به هیچ وجه مانع دعوای حق العبدی یا حصول حق مذکور نمی گردد.

مکلفیت وزارت های امور زنان و کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین

ماده دهم:

 1. وزارت امور زنان مکلف است آنعده محجوزین و محبوسین زن را که طبق احکام این فرمان از حجز یا    حبس رها میگردند، الی پیدا شدن محرم شرعی آنها، در مراکز حمایوی مربوط نگهداری نماید.
 2. وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف است محجوزین پسر را که از حجز رها میگردند الی پیدان شدن اولیای آنها در پرورشگاه های مربوط نگهداری نماید.

ایجاد کمیسیون

ماده یازدهم:

 1. به منظور تطبیق احکام این فرمان در مرکز ولایات حسب ضرورت کمیسیونی متشکل از دو و یا یکنفر از نماینده گان وزارت های کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، دفاع ملی، امور داخله، امور زنان، ریاست عمومی امنیت ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و ریاست عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال تحت ریاست حارنوال و یا رییس سلب آزادی ولایت مربوط تشکیل گردد، تا هر چه زودتر و با دقت تمام احکام این فرمان را تطبیق نمایند.
 2. کمیسیون های موظف، مکلف اند گزارش اجراأت خویش را با قید تاریخ اجراء پیرامون تعمیل احکام این فرمان و فهرست محکومینی که از تخفیف و عفو مجازات مستفید میگردند با تفکیک زنان، مردان و اطفال به وزارت های عدلیه، امور داخله، و ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران ارایه نمایند.
 3.  

ماده دوازدهم:

این فرمان از تاریخ 28  اسد سال 1391 نافذ می باشد.

کابل/27/اسد/باختر

شورای کویته باعث بی ثباتی در افغانستان و پاکستان میباشد.

به گزارش آژانس باختر به نقل از نشریه فارن پالیسی، شورای کویته نه تنها در افغانستان دست به آشوب و ویرانی میزند بلکه اکثر حملات انتحاری و ماین گذاري کنار جاده در پاکستان توسط این شورا سازماندهی و اجرا میگردد.

به نوشته نشریه فارن پالیسی شورای کویته آشکارا در شهرهای بزرگ و کوچک پاکستان سرباز گیری نموده وکمک مالی جمع میکنند و همچنان بلوچ های کویته را به خاطر سوزاندن لارهای ناتو بسيج و تمویل می نمایند.

شورای کویته در گذشته اهالی کویته را برای جنگیدن با امریکایان سازماندهی میکردند اما در این اواخر علیه دولت پاکستان نیز دست به اعمال انتحاری و تخریبی می زنند.

به نظر نویسنده فارن پالیسی با وجود مرکزیت این شورا در کویته اما مردم این ایالت سخت از عملکرد طالبان مستقراند و خواهان زندگی بدون سایه شوم شورای طالبان اند.

كابل باختر 27 اسد

 بل گیتس موسس شرکت مایکرو سافت و بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس شام دیروز در تماس تیلفونی با حامد کرزی همکاری افغانستان را در زمینه محو پولیو با ارزش خواند.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر ، در این تماس تیلفونی هر دو جانب در مورد راه های مبارزه علیه مرض پولیو یا فلج اطفال در افغانستان بخصوص در مناطق نا امن و اطراف خط دیورند، صحبت کردند و نگرانی شانرا در مورد افزایش واقعات پولیو در مناطق اطراف خط دیورند، ابراز داشتند.

بل گیتس پیشنهاد نمود تا یک نقطه تماس به منظور هماهنگی تلاش ها یا گروپ کاری برای پیشبرد و تحقق تصامیم و اهداف مبارزه موثر علیه مرض پولیو یا فلج اطفال، ایجاد گردد.

در این تماس تیلفونی رئیس جمهور کشور پیشنهادهاي بل گیتس را برای مبارزه موثر علیه مرض پولیو مهم خواند و از همکاری همه جانبه افغانستان در زمینه اطمینان داد.

حامد کرزی گفت با وجود تلاش های مشترک حکومت افغانستان و جامعه بین المللی در راستای محو پولیو، هنوز هم اطفال مناطق نا امن افغانستان، بخصوص اطفال ساکن در مناطق دو طرف خط دیورند، از بیماری خطرناک فلج رنج می برند.

بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس درعرصه های مختلف بخصوص تندرستی و کاهش فقر و مبارزه با امراض ساری و پولیو در سراسر جهان فعالیت دارد.

بل گیتس موسس بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس به روز دوشنبه گذشته از کشور های پیشرفته جهان و سازمان های خیریه خواست تا سهم شانرا در پرداخت دو میلیارد و 600 میلیون دالری که سازمان صحی جهان برای مبارزه با محو پولیو یا فلج اطفال نیاز دارد، ادا نمایند.

كابل باختر 26 اسد

متن سخنرانی حامد کرزی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

 در چهارمین اجلاس فوق العاده سران سازمان همکاری های کشور های اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

اعلیحضرت ملک عبدالله خادم حرمین شریفین،

عالی جنابان، 

سران محترم دولت ها و حکومت ها،

سران محترم هیئت های اشتراک کننده،

عالی جناب سرمنشی محترم سازمان همکاری های کشور های اسلامی،

خواهران و برادران!

السلام و علیکم و رحمت الله و برکاته

برای من جای افتخار است که در اجلاس فوق العاده سران کشور های عضو سازمان همکاری های کشور های اسلامی، در مقدس ترین مکان دنیا، در جوار مکه مکرمه اشتراک می کنم.

گردهمایی ما در ماه مبارک رمضان، ماهی که در آن قرآن عظیم الشان بر پیامبر بزرگوار ما حضرت محمد مصطفی (ص) نازل گردید تا بشریت را از تاریکی و گمراهی برهاند، دارای معنای خاصی می باشد.

از خادم حرمین شريفین به خاطر تصمیم به موقع ایشان جهت برگزاری این کنفرانس سپاسگزاری می نمایم. میخواهم در آغاز، مراتب تاثرات عمیق خود را بخاطر تلفات و خسارات ناشی از زمین لرزه اخیر که برادران و خواهران ایرانی ما را متاثر ساخت، ابراز نمایم.

 

آقای رئیس،

اگر جهان اسلام روزگاری مرکز تمدن بشری بوده است، متأسفانه امروز در آتش افراط گرایی، خشونت و تروریزم می سوزد.

اما واقعیت کنونی در جهان اسلام، متأسفانه یک واقعیت غم انگیز است. بر اساس تحقیقات سازمان همکاری های کشور های اسلامی و سایر نهاد های بین المللی، کشور های اسلامی در حوزه تعلیم و تربیه، تحقیقات علمی، پیشرفت و رفاه اجتماعی، در مقایسه با سایر کشور ها، در پایین ترین مقام در سطح جهان قرار دارند و این در حالی است که در سال 2011 میلادی بیشتر از 60 در صد از حملات تروریستی در سراسر جهان تنها در سه کشور اسلامی، افغانستان، پاکستان و عراق به وقوع پیوسته است.

تروریزم به مثابه یک آفت بزرگ هر روز در کشور های ما، صدها انسان بیگناه را به خاک وخون می کشد. زنان، کودکان و مردمان ملکی را بی رحمانه به قتل می رساند. مساجد، مراکز دینی، مکاتب، تأسیسات معدود علمی و مراکز اقتصادی ما بدست تروریست ها ویران می شوند و کشور های ما هر روز بیشتر از پیش از کاروان تمدن بشری عقب می مانند.

تروریزم با سؤ استفاده از نام مقدس اسلام موجب بدنامی امت اسلامی شده و هر روز بیشتر از پیش موجب تقویت "اسلام ستیزی" در سراسر جهان می شود. در این فضای آتش و خونی که تروریزم به راه انداخته است، پیام بشردوستانه دین مقدس اسلام کمتر شنیده می شود.

نادیده گرفتن واقعیت زندگی بیشتر از یک و نیم میلیارد مسلمان صلح دوست، به اعمال یک مشت تروریست، جفای بزرگی در حق امت اسلامی می باشد. چنین کاری نه تنها موجب رنجش های بزرگ در میان مسلمانان جهان می شود بلکه عمیقاً به اهداف تروریستان که ایجاد دشمنی میان مردم جهان و حاکمیت رعب و وحشت است کمک می کند.

 جهان باید این واقعیت را در نظر داشته باشد که بیشترین قربانیان تروریزم، مسلمانان بی گناه و مظلوم می باشند. از این رو هم هویت قرار دادن اسلام و مسلمانان با تروریزم در واقعیت موجب خلط قربانیان با جنایتکاران شده و در نهایت موجب تقویت تروریزم و سوء تفاهم میان ادیان و تمدن ها می شود. بدون شک خطر "اسلام ستیزی" در جهان ایجاب برخورد مسؤلانه دولت مردان جهان غرب را با این پدیده منفی می نماید.

از جانب دیگر این وظیفه و مسؤلیت کشور های اسلامی و سازمان همکاری های کشور های اسلامی است تا از یک جانب با معرفی پیام انسان دوستانه اسلام به شناساندن اسلام راستین به جهانیان تلاش کنند و از جانب دیگر نباید دولت ها و مقامات سیاسی در کشور های اسلامی در برابر تروریسم مدارا کرده و یا اینکه از آن به مثابه ابزار مداخله و اعمال نفوذ در کشور های دیگر استفاده کنند. مبارزه با خشونت، افراط گرایی و تروریزم ایجاب میکند تا ما زیر هیچ عنوانی و تحت هیچ شرایطی در برابر آن تسامح نداشته باشیم.

آقای رئیس، خواهران و برادران،

همان طوری که در بالا عرض کردم، مبارزه با تروریسمی که از نام اسلام سؤ استفاده می کند، در قدم اول وظیفه دینی ما مسلمانان است. من در این جا از تمام کشور های اسلامی بخصوص علمای جهان اسلام دعوت می کنم تا با صدور فتاوی، موعظه های دینی و همچنین برگزاری کنفرانس های بین المللی به تقبیح این پدیده بپردازند. غیرفعال بودن مراکز اسلامی در این راستا به اسلام و اسلامیت سودی نخواهد رسانید. برعکس موجب خواهد شد تا مخالفان اسلام هر روز بیشتر از پیش علیه دین مقدس اسلام تبلیغ کنند.

 

 

 

 

آقای رئیس،

از چندین سال بدینسو، ما در افغانستان و پاکستان تلاش هايی را برای تحقق صلح آغاز کرده ایم.

از این رو، به باور من، تحقق صلح در افغانستان و پاکستان و پایان دادن به تروریزم در منطقه، در گرو همکاری صمیمانه برادران ما در پاکستان قرار دارد. ما از پیام های حسن نیت برادران پاکستانی در این راستا استقبال می کنیم و امیدواریم که بتوانیم در این جهت قدم های مشخصی را بر بنیاد روحیه اخوت اسلامی برداریم تا اینکه هردو ملت به زودی به صلح و امنیتی برسند که آرزو و حق آنرا دارند.

در این جا می خواهم از عنایت خادم حرمین شریفین و از همکاری حکومت های کشورهای برادر عربستان سعودی و جمهوری ترکیه در این راستا صمیمانه سپاسگزاری نمایم و آرزومندم که خادم الحرمین الشریفین از روی لطف و مهربانی همیشگی شان به عنایت خویش برای تامین امنیت و صلح در افغانستان و پاکستان ادامه دهند.

 خواهران و برادران،

عدم موجودیت نقش جهان اسلام در تحولات سیاسی جهان، مشکل دیگریست. کشور های اسلامی با وجود اینکه یک پنجم جمعیت جهان را تشکیل می دهند، دارای منابع غنی اقتصادی و نفوس جوان می باشند اما هنوز هم در برخورد با تحولات سیاسی جهان، نقشی را که سزاوار آنند، نمی توانند بر عهده بگیرند.

لازم است تا سازمان همکاری های کشور های اسلامی در عرصه فراهم آوری زمینه های آموزشی و تعلیمی جوانان بخصوص در ساحات ساینس و تکنالوژی از طریق برنامه های موثر، توجه بیشتر مبذول دارند و نیز زمینه های عملی اشتغال زائی برای جوانان را جستجو نماید.

 

 آقای رئیس!

آنچه که امروز در سوریه می گذرد، موجب تأثر عمیق مردم افغانستان است. در این کشور، هر روز ده ها انسان بیگناه کشته می شوند، بنا های تاریخی، شهر ها و روستا ها ویران می شوند، هزاران شهروند این کشور مجبور به ترک خانه و کاشانه شان شده اند.

حکومت افغانستان با احساس هم دردی کامل با مردم سوریه خواهان حل هر چه زودتر این منازعه می باشد. نا آرامی های یمن، مالی، میانمار و ادامه خشونت در برخی دیگر از کشور های اسلامی و تداوم جنگ ها و خشونت های فرقه ای در بیشتر کشور های حوزه تمدنی ما مایه نگرانی عمیق ما می باشند.

بیشتر از شصت سال می شود که خواهران و برادران فلسطینی ما یا در کشور های دیگر و یا اینکه در سرزمین خود آواره اند. افغانستان با حس همدردی عمیق با مردم فلسطین از رهبری فلسطین برای رسیدن به صلح عمیقاً حمایت کرده و میخواهیم که مردم فلسطین صاحب دولت در خاک خود شوند.

آقای رئیس،

این گردهمایی در اوضاع بسیار بحرانی برای جهان اسلام برگزار می شود. به همین دلیل هم، پیامی که از این کنفرانس فرستاده خواهد شد، برای امت اسلامی و سرنوشت آن واجد اهمیت خاص می باشد. من امیدوارم، تا این کنفرانس مظهری باشد از همبستگی و اخوت امت اسلامی و تأکیدی باشد بر اراده و عزم ما در شهر مقدس مکه مکرمه، مبنی بر اینکه ما می خواهیم برای حل مشکلات خود، متحداً عمل کنیم.

در اخیر، پیشنهادهاي خادم حرمین شریفین را تائید کرده و یکبار دیگر از اعلیحضرت ایشان، که در این ماه مبارک رمضان زمینه عمره و دیدار و گفتگو با برادران مسلمان را برای ما میسر گردانیدند، تشکر نموده از بارگاه خداوند متعال (ج) استدعا می نمایم تا برای همه مسلمانان جهان صلح، رفاه و عدالت را نصیب فرماید.و من الله توفیق.