03 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت ارشاد ، حج و اوقاف

اطلاعیه وزارت ارشاد ، حج و اوقاف

کابل باختر/ 2/ سرطان به اطلاع آنعده قاری ها و فاتحین...

دوکتور اندیشه خواهان همکاری های بیشتر  آذربایجان شد

دوکتور اندیشه خواهان همکاری های بیشتر آذربایجان شد

کابل 2سرطان باختر دوکتور نصیراحمد اندیشه، معین اداره و منابع وزارت...

محمداشرف غنی رئیس جمهور بر مدیریت آتش‌بس تأکید کرد

محمداشرف غنی رئیس جمهور بر مدیریت آتش‌بس تأکید کرد

کابل 2سرطان باختر محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

كابل باختر 3 دلو
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی حکمی هیاتی را به منظور بررسی و حقیقت یابی گزارش ملل متحد در مورد بد رفتاری با زندانیان در زندانها و توقیف خانه های افغانستان توظیف نمود.
دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر خبر داد، هیئت متذکره تحت ریاست عبدالقادر عدالتخواه معاون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که در ترکیب آن مشاورین حقوقی وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، نماینده با صلاحیت بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل شامل می باشند، با اشتراک نماینده گان دفتر ملل متحد در کابل موظف گردید تا چگونگی موجودیت شکنجه، بدرفتاری، تهدید به کشتن و سوء استفاده جنسی در زندانها و توقیف خانه های وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را که در گزارش منعکس گردیده است، بررسی نماید.
همچنان هیات موظف گردیده است تا در صورت موجودیت چنین وقایعی عاملین آن را تشخیص نماید و یافته های خود را طی دو هفته غرض اتخاذ تدابیر بعدی به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم نماید.

 

كابل باختر 2 دلو

جلسه نوبتی شوراي وزیران امروز تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. به اساس معلومات رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران به آژانس باختر،

ابتداء جلسه كابينه گزارش  شکنجه زندانیان در محابس و توقیف خانه های کشور که از طریق دفتر یوناما نشر گردیده مورد بحث قرار گرفت. شورای وزیران از گزارش های دوگانه دفتر یوناما (UNAMA)و موسسه آی سی آر سی (ICRC) به حکومت و نشرات جمعی ابراز نگرانی نموده و از معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله خواست تا حقایق را در این مورد به جلسه ابراز نماید.

معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله گزارش های نشر شده را دور از واقعیت خوانده و آنرا مردود شمرده گفت که این گزارش ها کذب محض بوده همچنان ریاست عمومی امنیت ملی از عدم شکنجه زندانیان در توقیف خانه های آن                         ریاست اطمینان داده است.

شورای وزیران ارگان های ذیربط دولتی را موظف نمود تا حقایق این گزارش را با در نظرداشت اسناد دفاتر یوناما و موسسه آی سی آر سی مورد بررسی قرار دهند.

شورای وزیران با در نظرداشت اینکه توزیع تذکره الکترونیکی یک پروژه مهم ملی میباشد با تائید فیصله مورخ اول دلو سال روان شورای امنیت ملی مراتب آتی را تصویب نمود:

·       پروسه جمع آوری معلومات و توزیع تذکره برقي مسئولیت وزارت امور داخله بوده و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی موظف است تا در زمینه همکاری های تخنیکی در تمام مراحل پروژه را مهیا سازد.

·       وزارت های مالیه، دفاع ملی، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اداره مستقل ارگان های محلي، ریاست عمومی امنیت ملی بطور حضوری و سایر ارگان های دولتی طور عام موظف اند تا در توزیع تذکره برقي با وزارت امور داخله همکاری همه جانبه نمایند.

طبق اجندا، صادق مدبر رئیس عمومی اداره امور و دارالانشاء شورای وزیران بر مبنای فرمان شماره 45 رئیس جمهوری نظر کمیسیون موظف در مورد اصلاح ساختار های تشکیلاتی و تداخل وظیفوی ارگان های دولتی را حسب ذیل به جلسه مطرح نمود.

·       حذف کمیسیون حل مشکلات دایمی کوچی ها، و ادغام آن تحت عنوان کمیته حل مشکلات کوچی ها در کمیسیون ارتباط مردم با دولت.

·       حذف ریاست عمومی سمع شکایات دفتر شورای امنیت ملی.

·       حذف بخش اقوام از وزارت امور سرحدات، انتقال تشکیلات آن به اداره مستقل ارگان های محلي و تعدیل اسم وزارت سرحدات، اقوام و قبائیل به وزارت امور سرحدات و قبائیل.

·       انتقال تشکیل ریاست حفظ، ترمیم و احیاء شهرهای تاریخی و ابدات تاریخی از وزارت امور شهر سازی به وزارت اطلاعات و فرهنگ.

·       انتقال تشکیل ریاست احتساب از ستره محکمه به وزارت حج و اوقاف.

·       بازنگری در لایحه وظایف تفتیش واحد های بودجوی وزارت مالیه در رابطه به تفتیش ارگان های دولتی از جانب این نهاد، توسط وزارت مالیه و اداره مستقل کنترول تفتیش.

شورای وزیران، طرح پیشنهادی کمیسیون موظف را مورد تصویب قرار داد وزارت مالیه، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران را موظف نمود تا در تفاهم با ارگان های ذیربط در انتقال تشکیل و بودجه مربوط آن ها اقدام نمایند.

بعداً، شورای وزیران کارکرد بورد انکشاف شهر جدید کابل را مورد بحث قرار داده خاطر نشان نمود که بورد متذکره از بدو ایجاد تا کنون  اجراات کافی را در راستای موفقیت این پروژه انجام نداده و کار پروژه متذکره نظر به پلان آن عملی نگردیده است. بناً مسئولین بورد انکشاف شهر جدید کابل را موظف نمود تا از اجراات انجام شده و مصارف بورد از ایجاد تا کنون، جدول معاشات و قراردادهای امضاء شده به جلسه بعدی شورای وزیران گزارش دهند.

بعداً وزیر تجارت و صنایع، پالیسی انکشاف تشبثات کوچک و متوسط را به جلسه مطرح و افزود، این پالیسی بر مبنای فرمان شماره 45 ترتیب که شامل نه ساحه مشخص عبارت از تشویق رشد تشبثات کوچک و متوسط، افزایش صادرات، دریافت بدیل یا تعویض واردات با تولیدات داخلی، اصلاح محیط مساعد برای تشبث و تجارت، افزایش میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی درکشور، بهبود زیربناهای افغانستان، افزایش دسترسی و ارتباطات با مارکیت های جهانی و منطقوی، افزایش رسمی سازی اقتصاد وکاهش فقر را در بر میگیرد.

شورای وزیران پالیسی انکشاف تشبثات کوچک و متوسط را مورد تصویب قرار داده وزارت تجارت را موظف نمود تا پالیسی متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح، نهائی و در معرض اجرا قرار دهد.

متعاقباً وزرای تحصیلات عالی و معارف، تجدید نظر در طرز العمل انتخاب نامزدان واجد شرایط بورسیه های دولتی و گروپی را به جلسه مطرح نمودند.

شورای وزیران اعزام واجدین شرایط بورسیه ها را بر مبنای نتایج امتحانات کانکور طبق تعامل سال های قبل مورد تصویب قرار داده، وزارت تحصیلات عالی را موظف نمود، تا تعادل سهمیه بورسیه ها را در ولایات کشور جداً رعایت نماید.

در ادامه وزیر مالیه پلان تصفیه کاماز نبمر (7) هرات را به جلسه مطرح نمود. شورای وزیران با تاکید بر فیصله جلسه مورخ 18/7/1390 خویش وزارت مالیه را اکیداً موظف نمود تا قیمت جایداد های منقول و غیر منقول تصدی متذکره را به نرخ روز تثبیت نموده، به شورای وزیران ارائه نماید.

در اخیر جلسه معاون اول وزارت دفاع ملی، نورم چهارده قلم البسهُ  لوازم را برای آنعده از محبوسین که قبلاً قوای ائتلاف مسئولیت آن را به وزارت دفاع ملی داده است، به جلسه مطرح نمود.

شورای وزیران، چهارده قلم نورم پیشنهادی را با ورود یک سلسله تغيیرات مورد تصویب قرار داده وزارت دفاع ملی را موظف نمود تا در قسمت اعاشه و اباته این زندانیان و رسیدگی به نیازمندی های آنان طبق معیار های بین المللی از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزیده، به مسایل مربوط به زندانیان توجه همه جانبه نموده و از چگونکی آن نظارت مداوم نماید.

 

کابل باختر/ 2/ دلو

حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در پاسخ به سوال خبرنگار تلویزیون سی – ان – ان پیرامون بدون حمایت نزدیک نیروهای هوایی اردوی ملی چگونه دربرابر شورشگری مبارزه کند گفت من با حمایه نزدیک نیروهای هوایی در خاک خود ما علیه کسی که بالاخره افغان است موافق نیستم سالهاست که این موقف من بوده است من مخالف بمباردمان هستم به همین دلیل است که از نیروهای امریکایی خواسته ام از قریه های افغانستان بیرون شوند و امروز به این هدف رسیدیم .

به گزارش آژانس باختر ، رییس جمهور دراین اظهارات باردیگر به گونه دیگر مطرح میسازد که قریه های افغانستان محل تروریستان نیست .

 درقریه های افغانستان تروریستان محلات آموزش و پرورش ندارند و به همین دلایل حامدکرزی استفاده از نیروهای هوایی در قریه های کشور مخالف است .

 امروزه  نه افغانستان ، بل کشور های منطقه و جهان به یقین می دانند که خاستگاه  تروریستان افغانستان نمی باشد ، تروریزم به افغانستان به اهداف نامیمون برخی حلقه ها صادر شده است باید به محلات صدور تروریزم خاستگاه و مراکز آموزشی آنان در هر کجای که است توجه گردد.

 دراین صورت جنگ علیه تروریزم ، افراطیت دهشت گرای درمنطقه نتیجه میدهد.

 

کابل باختر/ 2/دلو

حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در بخش مصاحبه اش با خبرنگار تلویزیون سي –ان-ان مبنی براین که گویا نیروهای افغان با وجود انگیزه که دارند نمی توانند از مناطقي كه ناتو و امریکايی ها آنرا ترک میکنند آنها به تامین امنیت ادامه دهند.گفته است تاجائیکه به جنگ باتروریزم درمتن و محیط افغانستان رابطه دارد ما آماده هستیم، تاجائیکه اوضاع به تهدید گسترده وپیچیده مربوط میشود کار ما نیست ، ایالات متحده و باقی جامعه جهانی دخالت شان ضروری است و در آنجا حضور دارند و دخیل اند ، اما تاجائیکه طالبان به عنوان افغانها در جنگ علیه کشورشان درگیر هستند ، این وظیفه ماست تا به آن رسیده گی کنیم و ما توان آن را داریم .

 به گزارش خبرنگار آژانس باختر این اظهارات به نحوه رابطه میگیرد به چند دسته گی طالبان که بارها مطرح شده است گروهء از طالبان گیرمانده دردام استخبارات منطقه اند و گروه دیگری درقید تارهای تنیده شده استخبارات جهانی گیرمانده اند . معامله به این دو گروه که هرکدام از مجاری مختلف دنبال اهداف منطقه یی اند ، رابطه منطقه یی و بین المللی دارد و باید کشورها و حلقه های حامی آنان به آن ها رسیده گی کنند دراین تحلیل مختصر می ماند مشتی از اغوا شده گان که افغانها اند ، رییس جمهور رسیده گی به آن را کار دولت افغانستان می داند و دو گروه دیگر را مستلزم مساعی کشورهای منطقه و جامعه بین المللی برآورد میکند.

روی همین دلیل است که رییس به خاطر نجات افغانها از این بازی خطر ناک صلح را اعلام کرده و از اغوا شده گان بارها خواسته است وطن تان راویران نکنید فرزندان تان را نکشید .