28 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

خطاب سرور دانش به رسانه ها: نباید تسلیم خواست ها و مطالبات تروریستان شد

کابل باختر 28 عقرب جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه ها...

سرور دانش: قانون زیربنای اصلاحات است

کابل باختر 28 عقرب سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری ،...

یک اثر تاریخی به وزارت اطلاعات وفرهنگ تسلیم داده شد

کابل باختر 28 عقرب یک تن از جوانان ولایت پکتیا یک...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

جلسه کمیته رؤسا وجلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز بر گزار و روی موضوعات مختلف بحث نمودند.  به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر،  درجلسه کمیته روسای مشرانوجرگه به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول آن جرگه،برعلاوه تعیین اجندای جلسات عمومی ،روی ضرورت اعمارسرک کابل-جبل سراج وچگونگی عقدقرارداد آن صحبت گردیده،تصمیم اتخاذشد که وزیرفواید عامه ومعین آنوزرات همرابامعینان وزارتهای اقتصاد ومالیه درمورد عدم شفافیت عقد قرارداد این سرک به اعضای کمیته روسا توضیحات دهند.

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی، روی انتقال یکهزارتن محبوس افغان ازکشورایران با حبیب الله غالب وزیرعدلیه وامیرمحمد جمشید رییس عمومی محابس بحث نموده،قراربرآنشد که وزارت امورخارجه درتفاهم با وزارت عدلیه درانتقال محبوسین ازایران به کشوراقدامات سریع نمایند.دربخش دیگرجلسه داکترسیدمخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ درمورد عدم نشرفلم مدرسه وشکایات وارده دراین مورد معلومات داده،گفت ، وزارت اطلاعات و فرهنگ هیچگاه فلمی را پیش از نشر ویا بعد از نشر سانسور نکرده است . همچنان وزیر اطلاعات و فرهنگ در رابطه به تقرر اتشه های فرهنگی توضحات مفصل ارایه کرد  .

همچنان درجلسه توضیحات معاون اول وزارت دفاع ملی ورئیس تعلیم وتربیه آن وزارت درمورد اجرای امتیازات کادری استادان اکادمی نظامی قناعت سناتوران را فراهم ننموده تاکید شد که رئیس دفتر آن وزارت درجلسه بعدی حاضرگردد درغیرآن ازراه قانونی دیگری استفاده خواهند شد.گفته میشودکه درمورد تادیه امتیازات کادری برای استادان اکادمی نظامی،حکم ریاست جمهوری به آن وزارت ارسال شده؛اما ازسوی رئیس دفتروزیردفاع ازسه سال بدینسو مخفی نگهداشته شده است. هکذا درجلسه بنابرشکایات وارده تصریح شد که جوازکاراستادان  خارجی موسسات تحصیلی خصوصی کاروان، سپین غر، آزاد اسلامی، آریانا، روشان، پیام نوروجامعه المصطفی طی مراحل گردد؛ درغیرآن اقدامات قانونی صورت خواهندگرفت.به همین گونه روی اعمارساختمانهای بلندمنزل غیرقانونی بامعین وزارت امور شهری ومعاون شاروالی کابل  صحبت نموده،قراربرآنشد که هیئت کمیسیون به شمول ارگان های یاد شده ولوی سارنوالی این بلند منزل هارا تشخیص وکاراعمارآنهارا متوقف سازند.به همین ترتیب شکایت باشنده گان بلاکهای هوایی مطالعه و قرارشد که رئیسان تاسیسات وزارت دفاع ملی،ملکیتهای شاروالی ،آبرسانی وبرق شهرکابل دریکی ازجلسات کمیسیون درموردمعلومات دهند.دراخیرجلسه شکایت مکررشهریان شبرغان مبنی برتخریب منازل شان بدون استملاک ازسوی مسوولان ولایت جوزجان بررسی گردیده،فیصله به عمل آمد که والی وشاروال ولایت جوزجان درزمینه پاسخ دهند.

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست عارف الله پشتون، معین وزارت احیاء وانکشاف دهات پیرامون چگونگی مصارف بودجه انکشافی آن وزارت معلومات داده،گفت که آن وزارت دربرنامه های همبستگی ملی، انکشاف منطقوی، رشدصنایع روستایی، آبرسانی وراه سازی فعالیت داشته ودرتمام کشورحدود چهل هزارقریه را تحت پوشش برنامه همبستگی ملی قرارداده،تقاضانمودکه شورای ملی برنامه های آن وزارت را موردحمایت قراردهندونیزدرجلسه توضیحات موصوف قناعت کننده تلقی گردید.

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی به ریاست مولوی عبدالوهاب عرفان، رئیس پشتنی بانک درموردفعالیت،جایدادها وذخایرآن بانک معلومات داده،گفت که درحدود یازده ملیارد افغانی سپرده های مردم درآن بانک حفاظت میگردد وافزود پشتنی بانک دروضعیت خوبی قرارداشته وقراراست که سیستم بانکدارای درآینده نزدیک کاملاً کامپیوتری گردد ونیزکاری روی بانکداری اسلامی جریان داردوتصریح کردکه با کمپنی خارجی جهت بررسی این بانک  قراردادعقدگردیده است.همچنان موصوف جمع آوری پول ازمقروضین درهماهنگی به  ادارات ذیربط خواند.جلسه طرق جمع آوری قرضه وحفظ جایدادهای آن بانک رامثبت خوانده،تاکید گردید که بانک مذکورحین پروسه داوطلبی وقرارداد جایداد ها کمیسیون اقتصاد ملی را درجریان قراردهد ونیزسارنوالی دوسیه های مقروضین متمرد را مورد پیگری جدی قراردهد.

 در جلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف،قضیه اختطاف  اعضای فامیل یکتن با رئیس تحقیق امنیت ملی ،رئیس تحقیقات جنایی ولایت کابل ومدیر جنایی حوزه هفتم ولایت کابل مطرح وآنها  ضمن ارائه توضیحات گفتندکه این موضوع  قضیه اختطاف نبوده بلکه یک ناشی ازاختلافات فامیلی میباشد  که دوسیه نسبتی شان درحارنوالی زون غرب تحت دوران میباشد .جلسه بنابرمعلومات آنها تاکیدنمودکه ریاست حارنوالی زون غرب این کمیسیون را ازاجراات شان رسماً اطلاع دهند.

 در جلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست انجنیر احمد جاوید روف ، شکایت برخی اهالی ولایت خوست مبنی بر توقیف ملک خیال بررسی وعدم شرکت مکرر والی متذکره را در زمینه  و نادیده گرفتن حکم ریاست جمهوری موضوع را به لوی  سارنوالی محول نموده،تاکید گردید که آنمقام از اجراات شان رسمآ به کمیسیون اطلاع دهد .گفته میشود که نامبرده براساس فرمان ریاست جمهوری حکم تبادله موازی 420زمین  از ولایت بلخ به ولایت خوست راحاصل نموده،ولی بدون موجب درآن ولایت توقیف گردیده است. در بخش دیگرجلسه ، تعلل درروند  کار سرک های قلعه زمانخان ،ده خدایداد والوخیل شهرکابل با عبدالاحد معاون شاروالی کابل مطرح ونامبرده ضمن ارایه معلومات تصریح نمودکه عنقریب کاراعمارآن تکمیل میگردد.

  درجلسه کمیسیون اموردفاعی وتمامیت ارضی به ریاست روح گل خیرزاد،ضمن بحث روی وضعیت امنیتی کشور،گزارش سناتورمحمدداووداساس ازولایت زابل مبنی برناامنی هادرساحات مرزی آن ولایت  استماع گردیده ،تاکیدگردیدتاوزارت دفاع ملی جهت تامین امنیت بهتردرایجادیک کندک درآن ولایت همکاری نمایند. همچنان درجلسه پیشنهادشورای ولایتی بامیان مبنی براعطای رتبه پاسوال به قوماندان مرکزتربیوی زون بامیان تائیدگردید.دراخیرجلسه ازکارکردهای مدیرعمومی اپراسیون قوماندانی امنیه ولایت هرات مثبت ارزیابی گردید.

درجلسه کمیسیون شوراهای ولایتی، مصؤنیت وامتیازات به ریاست حاجی مکرم خان ناصری، موافقتنامه اداره مؤقت افغانستان بانیروهای بین المللی همکاری وامنیت(آیساف)مطالعه گردیده،تصمیم اتخاذشد.درجلسه کمیسیون امورمعلولین به ریاست سید محمد سادات ناصری،روی یادبودازروزجهانی معلولین درکشورصحبت گردیده،تاکیدشدکه دولت این هفته را بنام هفتۀ همبستگی بامعلولان مسمی نماید ونیزتجارملی وافراد خیرکشور این قشرجامعه راکمک اقتصادی نمایند.  درجلسه کمیسیون رفاه عامه به ریاست احمدبشیرصمیم ،روی نامه رسیده ریاست تصدی فارمسی پیرامون برخوردناسالم نظامیان امریکایی بامحافظین شرکت سهامی هوخست واخراج آنان ازمحوطه شرکت توسط نیروهایی امریکایی بحث گردیده ،تصمیم برآن شدتامعین وزارت صحت عامه ورئیس امورفارمسی آن وزارت درزمینه به سناتوران پاسخ گویند.دربخش دوم جلسه تقاضاهای مسوولین انستیوت های خصوصی صحی که مدعی اند وزارت صحت عامه به حمایت سکتورخصوصی دربخش صحت توجه نداردونیزآن وزارت باانسجام کارهای اکادمیک انستیوت های خصوصی ،برخوردسلیقه ای مینماید.کمیسیون فیصله نمود تا عارضین غرض وضاحت موضوع به یکی ازجلسات کمیسیون شرکت نمایند.

 در جلسه کمیسیون امور دینی ،فرهنگی ،معارف و تحصیلات عالی به ریاست مولوی محمود دانشجو،روی کارکردهای پروژه های انکشافی وزارت خانه های معارف ،تحصیلات عالی ، حج و اوقاف و اطلاعات و فرهنگ بحث گردیده،تصمیم اتخاذ شد تاوزارت خانه های یاد شده راپور ربع اول سال 1390 را به کمیسیون ارسال نمایند .طبق یک خبردیگرقراربودکه غرض بررسی شکایات واصله هئیت کمیسیون اموراقوام و قبایل به ریاست حاجی بایمراد قوینلی،از لیسه نمبر یک خوشحال خان بازدیدنمایدولی حین ورودهیئت،مدیروسایرمسوولان آن  لیسه حاضروظیفه نبوده،هیئت عدم موجودیت مسوولان یادشده راانتقادنموده تصمیم اتخاذنمود که در هفته آینده از آن لیسه دیدن نمایند

مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رياست جمهوري ظهر امروز در ديداري جدا گانه با شماري از علما، روحانيون و بزرگان ولايت تخار نقش علماي كشور را در سمت و سودهي افكار و تنوير اذهان عامه برازنده خوانده گفت كه علماي كشور، همانگونه كه روشنگران ديني هستند، كار پيشرفت و ارتقاي فرهنگي جامعه ما را نيز به دوش دارند. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر، دراين ملاقات يكي از علماي ولايت تخار به نماينده گي از سايرين به ارايه برخي از مشكلات موجود در آن ولايت پرداخت.

معاون اول رياست جمهوري درجهت حل مشكلات ياد شده از سوي علماي ولايت تخار به مراجع مربوط هدايت لازم داد.

طبق یک خبر دیگر، مارشال محمد قسيم فهيم، معاون اول رياست جمهوري پس از چاشت امروز با شماري از بزرگان، موسفيدان و منورين ولايت بغلان ديدار و با آنها پيرامون اوضاع كشور و مسايل مربوط به آن ولايت گفتگو كرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر، معاون اول رياست جمهوري در جريان اين ديدار از بهبود وضعيت امنيتي در كشور و ولايت بغلان ياد كرده گفت كه نقش بزرگان قومي، موسفيدان و جوانان كه در شوراهاي مردمي تنظيم شده اند در اين راستا بسيار مهم و تعين كننده است.

معاون اول رياست جمهوري خاطر نشان كرد كه مردم سازنده كان دولت ها و نظام ها اند و دولت جمهوري اسلامي افغانستان با اتكا به خداوند و مردم افغانستان روز تا روز برمشكلات توفيق مي يابد.

در ديدار امروزي معاون اول رياست جمهوري با بزرگان ولايت بغلان، سه تن از بزرگان آنو لايت صحبت نموده و در سخنان شان از عدم توجه به باز سازي در آن ولايت شكايت كردند.

آنها بويژه از روند توقف كار قيرريزي جاده عمومي كه از شهر پلخمري مي گذرد و از دوسال بدينسو بگونه مخروبه باقيمانده است ياد آوري نموده و از معاون اول رياست جمهوري خواستند تا به زودترين فرصت به اين مشكل رسيده گي شود.

معاون اول رياست جمهوري به بزرگان ولايت بغلان وعده داد كه به موضوع شكايت آنها كه جدي است وبـــه زنده گي مردم ولايات شمال كشور نيز پيوند دارد رسيدگي خواهدشد.

 

بربنياد يك خبر ديگر:  مارشال محمد قسيم فهيم، معاون اول رياست جمهوري حوالي عصر امروز جمع کثيري از بزرگان،  موسفيدان و مسئولين ادارات مختلف ولسوالي ها و مركز ولايت بدخشان را به حضور پذيرفته با ايشان ديدار كرد.

در اين ديدار كه والي و تعدادي از نماينده گان مردم بدخشان در ولسي جرگه و مشرانو جرگه نيز حاصر بودند، ابتدا داکتر شاولی ادیب والي آن ولايت ضمن سخناني به مواردي پرداخت كه در سايه نظام جمهوري اسلامي افغانستان در چند سال اخير در آن ولايت انجام يافته است كه تاثيرات آن بر زنده گي مردم بدخشان بسيار با اهميت است.

بعد معاون اول رياست جمهوري طي سخنانش از بزگزاري موفقانه جرگه عنعنوي اخير در كابل ياد دهاني نموده گفت كه توفيق اين جرگه براي مردم و دولت جمهوري اسلامي افغانستان بسيار با ارزش است زيرا اين جرگه ثابت ساخت كه دولت و مردم افغانستان در كنار همديگر بوده و در بسياري از موارد اولويت ها و منافع كشور را بخوبي تشخيص ودر جهت  تعميل آن حركت مي كنند.

معاون اول رياست جمهوري همچنان از نقش مردم بدخشان در تأمين امنيت و ثبات در كشور ياد كرده افزود كه براي هر بدخشاني جاي مباهات است كه فرزندانشان در سراسر افغانستان در صفوف نيروهاي امنيتي ما همراه با برادران ديگر از سراسر كشور، قرار دارند و شب وروز در جهت استقرار نظم و امنيت و دفاع از وطن خويش مشغول اند.

در اين ديدار همچنان دو تن از بزرگان‌ ولايت بدخشان از معضلات موجود در آن ولايت در زمينه هاي را ها، معارف ونبود ساختمان براي دفاتر و ادارات دولتي در مركز و لسوالي هاي آن ولايت ياد كرد.

معاون اول رياست جمهوري با تائيد از مشكلات جاري در ولایت بدخشان هدايت داد تا هفته  آينده رئيس عمومي ارگان هاي محلي فرا خوانده شود تا مشكل نبود ساختمان براي برخي از ادارات دولتي در ولسوالی های ولایت بدخشان را توضيح بدهد و در  راه برطرف سازي ْآن اقدام لازم را انجام دهد.

ولسی جرگه مسؤلان اداره آمادهگی مبارزه با حوادث را به هدف اتخاذ تدابیر پیشگیرانه درفصل زمستان و خشکسالی های اخیر، به جلسۀ امروزی خود فرا خواند. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر،   جلسۀعمومی ولسی جرگه امروز به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی تدویریافت محمدآصف رحیمی ، جارالله منصوری وعبدالقدوس حمیدی وزرای زراعت و آبیاری ، احیاء وانکشاف دهات ،فواید عامه ، ثریاد لیل سرپرست وزارت صحت عامه و محمد دایم کاکر رئیس اداره آماده گی  مبارزه باحوادث و نماینده های برخی نهادهای ذیربط آن اداره اشتراک ورزیدند .

در آغازجلسه، محمد دایم کاکر ریئس اداره آماده گی مبارزه با حوادث ،گزارش اجراآت آن اداره را در 34 ولایت کشور به صورت مفصل به مجلس ارائه نموده، گفت : درنتیجۀ  خشکسالی های سال گذشته 31 ولایت کشور بیشترین آسیب رامتحمل شده اند.

رئیس ریئس اداره آماده گی مبارزه با حوادث درادامۀ ارائه گزارش خود به جلسۀ عمومی ولسی جرگه از توزیع گندم ، برنج ، روغن ، کمپل، ادویۀ طبی  ، تخم بذری ، علوفۀ حیوانی وسایر نیازمندی های  اولیه برای آسیب دیده های ناشی از خشکسالی ها درنقاط مختلف کشور خبرداده افزود که توزیع این کمک ها  دربرخی از قریه و ولسوالی های آسیب دیده نیز جریان دارد .

 وی گفت ، ادارات ذیربط این اداره با نشست های پیهم رسمی  و شناسایی مناطقی که  با کمبود مواد اولیۀ خواراکی مواجه هستند، جهت مقابله با این مشکلات ودرهمآهنگی با مؤسسات بین المللی  تدابیر جدی اتخاد کرده اند.

 رئیس ریئس اداره آماده گی مبارزه با حوادث افزود، با توجه به  بودجۀ منظور شده از سوی شورای وزیران به  چهار صد وپنجاه و شش میلیون دالر اضافی ضرورت است  که امیدواریم با ارائه کمک ازکشورهای کمک کننده به این معضل پایان دهیم.

  وی درهمین حال، از تعهد هفتادودو درصد این کمک ها خبرداده اضافه کرد که با اجرای  این کمک ها در زمینۀ کمک به مردم آسیب پذیر ، اقدامات جدی تری صورت خواهد گرفت.

 در جلسه ، برخی وکلاء ،مشکلات محیطی خود را درپیوند با نبود آب آشامیدنی صحی ، عدم توزیع تخم بذری به دهقانان ، مسدود ماندن  برخی راه های مواصلاتی ، نبود مکاتب ، سرک، کلینیک های صحی ، نرسیدن مواد اولیۀ خوراکی به مناطق دوردست کشور، عدم توزیع مواد اولیه به مستحقین، تقرر برخی کادرها توسط ارگان های مربوطه درولایت ها براساس روابط ونه شایستگی وضوابط ، سپردن پروژه های تولید برق آبی به قراردادی های دست دوم و سوم، جهت کسب منفعت ، نبود دیوار های استنادی در برخی از ولایت هایی که همه ساله درنتیجۀ سرازیر شدن سیلاب ها زمین های زراعتی آن  تخریب می شود، و نبود تدابیر پیشگیرانه دراین زمینه ، سپردن قرار داد های بزرگ  خصوصآ ترمیم واحداث  سرک ها و پروژه های عام المنفعه به شرکت های دارای ظرفیت کاری پایئن ، عدم توجه به احداث سرک حلقوی افغانستان ومشکلات ترانسپورتی بیان داشتند.

 در جلسه همچنین ، برخی از وکلاء درمورد مسدودشدن راه های مواصلاتی وعدم رسدین مواد اولیه وسایر نیازمندی های مردم درنقاط دورافتادۀ کشور درفصل سرما ابرازنگرانی کرده واز مسؤلین کمیته پاسخ به اداره آماده گی مبارزه با حوادث تقاضا کردند تا درمقابله با این مشکلات و کمک رسانی به مردم مستحق وآسیب پذیر بذل توجه بیشترنماید.

 در جلسه ، به علت  تراکم و تعدد پرسش های نماینده های مردم درپیوند  باخشکسالی و افزایش قیم مواد اولیه خوراکی قرار شد تا مسؤلین اداره آماده گی مبارزه با حوادث درنشست عمومی روز چهارشنبۀ هفته آیندۀ ولسی جرگه اشتراک ورزیده ،به  پاسخ وکلاء بپردازند.

به همین ترتیب ، پیش از آغاز جلسه ودر وقت امتیازی ، شماری از وکلاء دررابطه به افزایش قیم  بخصوص بالا رفتن بی سابقۀ قیمت گاز مایع در کشور،اهمیت کنفرانس بن برای آیندۀ افغانستان،عدم اشتغال جوانان، وبرخی مسائل دیگر به بحث  وگفتگو پرداختند.

محمدعلم ایزدیارنائب اول مشرانوجرگه ،امروزبا ولفگن معاون اول بخش سیاسی  دفترنماینده گی ملل متحد(یوناما)درمقرشورای ملی ملاقات نمود. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر،    درملاقات نائب اول مشرانوجرگه ضمن صحبت ازکمک های ملل متحدبه مردم افغانستان ابرازامتنان نموده،گفت که همکاری های ملل متحدباید به کشورماادامه داشته باشد.  همچنان ایزدیار  پیرامون تدویرکنفرانس بن دوم که قراراست درآینده نزدیک در آلمان برگزار گردد،صحبت نموده گفت که در این کنفرانس کشورهای اشتراک کننده تعهدات درازمدت شان را به افغانستان یک باردیگراعلام  خواهندکرد .همچنان نائب اول مجلس سنا امیدواری نمود که جامعه جهانی با افغانستان منحیث یک عضوازخانواده جامعه جهانی همکاری شان راتداوم بخشیده ونگذارندکه اشتباهات گذشته که همانافراموشی افغانستان بعدازشکست ارتش سرخ درکشوربود،تکرارشود.درمقابل ولفگن طی صحبتی گفت که جامعه جهانی بخاطرتامین  صلح وثبات همیشه درکنارافغانستان خواهدبود. دراین ملاقات محمدکاظم ملون رئیس دارالانشای مشرانوجرگه نیزحاضربود.