18 حمل 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ادعای وارد شدن تلفات به غیرنظامیان درحمله قوای هوایی دربغلان

ادعای وارد شدن تلفات به غیرنظامیان درحمله قوای هوایی دربغلان

پلخمری ۱۸ حمل باختر روستا نشینان در بغلان از وارد شدن...

گذرگاه سپین بولدک  به گونه موقت به روی مسافران بازشد

گذرگاه سپین بولدک به گونه موقت به روی مسافران بازشد

قندهار ۱۹ حمل باختر با گشایش این گذرگاه ، بامداد امروز...

تندرستی یک بیمار کرونا در لغمان

تندرستی یک بیمار کرونا در لغمان

مهترلام/ ۱۸ حمل/ باختر یک بیمار کرونا در لغمان به تندرستی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

سیاسی

بیجینگ/ایرنا/3/اسد/باختر

چین اعلام کرده است که آن کشور در صدد تقویت همکاری های نظامی با افغانستان است.

این مطلب پس از دیدار و گفتگوهای شب گذشته بین عبدالرحیم وردک و يانگ گوانگ لید وزراء دفاع افغانستان و چین در بیجینگ پایتخت آن کشور اعلام شد.

دو طرف در این ملاقات در باره روابط دو جانبه، همکاری نیروهای مسلح و بازسازی افغانستان و مسایل مهم منطقه يی و بین المللی گفتگو کردند.

تبادل نیروی انسانی و تقویت همکاری نیروهای مسلح در مهمترین بحث ها میان دو وزیردفاع بود.

دو طرف همکاری نظامی میان نیروهای مسلح را برای صلح و ثبات منطقه يی مهم دانستند.

كابل باختر 2 اسد

کمیسیونهای مشرانوجرگه پس ازتعطیلات تابستانی شورای ملی،امروزباتدویراولین جلسات شان رسماً بکارآغازنمودند.

    درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست حافظ عبدالقیوم، اعضای کمیسیون گزارش ازمشکلات مردم درمحلات شان رامطرح نموده،تصمیم برآنشد که درزمینه  با مسوولین مربوط صحبت خواهندشد.

   درجلسه کمیسیون شورا های ولایتی ، مصوونیت و امتیازت  به ریاست  حاجی مکرم خان ناصری  گزارش ربع اول  سال 1391 شورای ولایتی  ولایت لغمان  مطالعه گردیده،قراربرآنشدکه درصحبت با ارگانهای مسوول،راه های حل مشکلات آن ولایت جستجوشود.

   درجلسه کمیسیون  امور دینی ، معارف و تحصیلات عالی به ریاست  مو لوی میر حمد الله منیب، درموردچگونگی نشرات رسانه های دولتی وخصوصی،بویژه رسانه های تصویری صحبت گریده، تاکید شدکه مسوولین رسانه ای باید درنحوه نشرات شان هدایات کمیسیون با صلاحیت تکریم وتجلیل ازماه مبارک  رمضان را جداًرعایت نماید . همچنان درجلسه روی اجراات ارگانهای ذیربط درموردآماده نمودن شهرغزنی به حیث مرکز ثقافت  اسلامی در سال 2013 بحث شده،تصمیم اتخاذ شد .

  درجلسه کمیسیون امور اقوام و قبایل به ریاست   حاجی لطف الله بابا،حملات راکتی نیروهای پاکستانی در مناطق شرقی کشورمحکوم گردیده،قرار برآن شد که  قوماندان عمومی قوای سرحدی دریکی از جلسات کمیسیون  در این موردبه سوالات سناتوران پاسخ گوید.

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست حاجی محمد امین صافی، برعلاوه تقبیح حملات راکتی پاکستان به حریم کشور،روی قانون امورذاتی افسران پولیس بحث صورت گرفته،تصمیم اتخاذشد.

 درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی ، مالی و بودجه به ریاست مولوی عبدالوهاب عرفان،صعود نرخ مواد اولیه خوراکی در ماه مبارک رمضان راغیرقابل تحمل دانسته،تاکیدشدکه وزارت تجارت ومسوولین اتا ق  های تجارت،ازبلندرفتن نرخ اقلام یادشده جلوگیری نمایند.همچنان دربخش دیگر جلسه تصمیم اتخاذگردید که دریکی ازجلسات کمیسیون وزیرتجارت ورئیس موادنفتی آن وزارت پیرامون ایجادذخایرموادنفتی وتوریدآن توضیحات دهندونیزدرجلسه گفته شدکه  در بودجه  سال 1391 مبلغ سی ملیون دالر  جهت تورید مواد نفتی ازسوی  وزارت تجارت به اختیارریاست تصدی موادنفتی  قرار داده  شده؛ولی ازسوی اداره مربوطه اجراات لازم صورت نگرفته است.

هکذاشکایت بودسرویس درموردقرارداداحیای مجددمرکزگرمی مکروریان اول مطالعه گردیده،قرار بر آنشدکه رئیس عمومی  پالیسی و تدارکات وزارت مالیه ، معین مالی و اداری شاروالی کابل و رئیس حفظ و مراقبت مکرویان ها در یکی از جلسات کمیسیون توضیحات دهند .

درجلسه کمیسیون رفاه عامه به ریاست داکتراحمدبشیرصمیم ،طرح قانون محصول حق العبوروتعدیل برخی ازموادقانون محابس وتوقیف خانه هاوتعدیل مجددفقره یک ماده شانزده هم قانون اصلاح وتربیت اطفال موردبحث قرارگرفته،تصامیم اتخاذشد.

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست عارف الله پشتون ،ضمن صحبت پیرامون  حملات راکتی اخیرنیروهای پاکستان،آنرا تجاوز صریح به حاکمیت ملی افغانستان وخلاف هدایات اسلامی،معاهدات بین المللی وحقوق بشری خوانده،تاکیدگردیدکه وزارت امورخارجه دراین راستاجدی واردعمل گردد و

نیزتصمیم اتخاذشدکه وزیرکارواموراجتماعی درمورداتباع خارجی خاصتاًاتباع کشورهای ایران وپاکستان ومعین وزارت امورخارجه دررابطه به نتایج کنفرانس توکیو،طورجداگانه توضیحات دهند.

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی، شکایت نماینده گان 42گذرناحیه پنجم شهرکابل مبنی برمحاسبه غیردقیق صرفیه برق شان بررسی گردیده،رئیس کمیسیون بلا فاصله با حضورآنان،موضوع را ازطریق تیلفون با رئیس عمومی شرکت برشنا مطرح نموده که رئیس آن شرکت  متعهد گردید که به مشکل اهالی رسیده گی خواهند کرد.همچنان درجلسه قرارشد که وزیرتحصیلات عالی وشاروال کابل درمورد شکایت اهالی افشارشهرکابل که مدعی اند باوجود حکم ریاست جمهوری راه عبورومرورشان ازسوی پوسته امنیتی مربوط وزیرتحصیلات عالی مسدود گردیده،معلومات دهند.هکذا شکایت مسوولین مرکزمستقل آموزشی حقوق دانان افغانستان مبنی برعدم تمویل آن مرکز ازسوی وزارت تحصیلات عالی مطالعه گردیده،قرارشد که درزمینه وزیرتحصیلات عالی، رئیس پوهنتون کابل وهیئت رهبری آن مرکز درجلسه بعدی کمیسیون توضیحات دهند.همینگونه عریضه یکتن از باشنده گان ولایت پروان که مدعی است باوجود اسناد دست داشته خانه وی درمنطقه گلغندی شهرچاریکار ازسوی والی آن ولایت جبراً تخریب گردیده وخودش با فیرمرمی مجروح نموده،صحبت گردیده کمیسیون فیصله نمود که والی وشاروال شهر چاريكار درزمینه به پرسشهای سناتوران پاسخ دهند.همینگونه شکایت حاجی نعمت الله پوپل سناتورولایت هلمند که مدعی است درمربوطات حوزه هفتم امنیتی اشخاص نامعلوم بااستفاده ازموترکرولاکه نمبرپلیت لغمان داشت؛بالای شان چندفیرنموده ودرآن لحظه موضوع را به مسوولین مربوطه وزارات امورداخله وریاست عمومی امنیت ملی رسانیده ؛ولی ازسو ی آنان اقدامات عملی صورت نگرفته است؛بررسی نموده،قراربرآن شدکه وزیرامورداخله ورئیس عمومی امنیت ملی درزمینه توضیحات دهند.همین ترتیب شکایت چهارتن که ادعا دارندازطریق رقابت آزاد به حیث ولسوالان ولسوالیهای مربوط  ولایت هرات موفق گردیده اند، اما به عوض آنان اشخاص دیگری معرفی گردیده است.کمیسیون تصمیم اتخاذنمودکه رئیس کمیسیون اصلاحات اداری درزمینه معلومات دهد ونیزقرارشد که معین امنیتی وزارت داخله وقوماندان امنیه آن ولا دریکی ازجلسات کمیسیون توضیحات دهند.

به همین گونه تقدیرنامه کمیسیون به عبدالمقیم رئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت زابل که توانسته ماستری خویش را به درجه اعلی ازکشورهندوستان اخذ نماید؛تقدیم گردید.

كابل باختر 2 اسد

در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید، اعضای جلسه باز هم حملۀ انتحاریی را که باعث شهادت احمد خان سمنگانی وکیل ولایت سمنگان در ولسی جرگه وعده یی دیگر گردید، به شدت تقبیح نمودند.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي ولسي جرگه به آژانس باختر، در جلسه همچنین تصمیم گرفته شد تا دارالانشای ولسی جرگه به خاطر برگزاری مراسم فاتحه خوانی شهید احمدخان سمنگانی که فردا سه شنبه در مسجد جامع عیدگاه شهر کابل از سوی ولسی جرگه برگزار می گردد، تدابیر لازم را روی دست گیرد.

سپس، وکلاء بر اساس نوبت گزارش سفرهای شان به ولایات مربوط را ارائه نمودند که در آن ها از برخی نارسایی ها در مورد تطبیق بودجه های انکشافی، بودجه سازی ولایتی، مشکلات مردم در رابطه به چگونگی عرضۀ خدمات صحی، بروز نا امنی ها، عدم توجه مسئولان در مورد پروژه های زراعتی و زیر بنایی، عدم شفافیت در قرارداد برخی پروژه ها و دیگر مشکلات عمده ای که مردم با آن مواجه می باشند، یاد آوری صورت گرفت.

موضوعاتی چون وارد آمدن زیان ها به مردم از اثر جاری شدن سیلاب در برخی ولایات، عدم دسترسی مردم در بعضی از مناطق به آب آشامیدنی صحی، نواقص در سهمیۀ حجاج، مشکلات راه های مواصلاتی، نبود برق و نبود برنامۀ جامع از سوی ادارات محلی نیز در گزارش وکلاء مطرح گردید.

اعضای ولسی جرگه، از موجودیت فساد اداری در نهاد های دولتی در مرکز و ولایات، ادامۀ ترور شخصیت های ملی و عدم توجه مقام های مسئول در زمینه، انتقاد نموده، تأکید کردند که ادامۀ این وضعیت سبب ایجاد فاصله میان مردم و دولت خواهد شد.

در ادامۀ جلسه، عده یی از وکلاء، پیرامون کنفرانس توکیو بحث نموده، با انتقاد تند از عدم توجه حکومت در مورد سهیم ساختن نظریات اعضای ولسی جرگه در این کنفرانس گفتند که افرادی از سوی وزارت خارجه به توکیو فرستاده شده بودند که از تخصص لازم برخوردار نبوده و بر اساس روابط شخصی با مقام های این وزارت، معرفی گردیده بودند.

این وکلاء خواستار ارائۀ توضیحات وزیر امور خارجه در این مورد، به اعضای ولسی جرگه شدند.

برخی از وکلاء، با ابراز نگرانی از موجودیت فساد اداری و تعهد مشروط جامعۀ جهانی در کنفرانس توکیو خواهان ایجاد کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت گردیده، افزودند که قرارداد های استخراج معادن و چگونگی راه اندازی پروژه ها و مصارف بودجۀ انکشافی از سوی این کمیسیون نظارت گردد.

محکمۀ صحرایی یک زن در درۀ غوربند ولایت پروان از سوی طالبان نیز شدیداً محکوم گردید و از حکومت خواسته شد تا عاملان این جنایت را هرچه زودتر گرفتار و به پنجۀ قانون بسپارد.

مشکلات در اجرای معاش معلولین و معیوبین، تأخیر در پرداخت معاش معلمین از سوی بانک، پاین بودن کیفیت در مراکز تحصیلی کشور و کمبود کتاب های درسی در مکاتب هم مورد انتقاد اعضای ولسی جرگه قرار گرفت.

در جلسه، نا امنی در مسیر شاهراه کابل - غزنی و نبود امنیت در راه های مواصلاتی بامیان از مسیر های درۀ غوربند و میدان شهر نیز مطرح گردید و از عدم توجه حکومت در زمینه انتقاد صورت گرفت و تأکید شد که از مدت ها به اینسو تانکر های مواد نفتی در مسیر راه بامیان توسط مخالفین به آتش کشیده می شود و این امر سبب کمبود مواد و افزایش نرخ ها در آن ولایت گردیده است.

درادامۀ جلسه، که به ریاست عبدالظاهر قدیر نایب اول ولسی جرگه ، وکلاء از چگونگی اوضاع کشور پس از سال 2014 ابراز نگرانی نموده، گفتند که دولت باید از همین اکنون تدابیر لازم را در بخش های مختلف روی دست گیرد.

شماری از وکلاء پیرامون ضرورت تصویب قانون انتخابات، مشکلات مهاجرین افغان در ایران، وضعیت ناگوار زندانیان افغان در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان و اقدامات به خاطر تخریب تأسیسات ناتو در افغانستان اظهار نظر نموده، خواهان توجه و رسیدگی به این موضوعات شدند.

در جلسه از وزارت های امور خارجه و امور مهاجرین به شدت انتقاد صورت گرفت و از آن وزارت ها خواسته شد تا در مورد مهاجرین افغان در ایران و زندانیان افغان در پاکستان رسیدگی نمایند.

همچنین اعضای ولسی جرگه حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر و آواره گی مردم آن ولایت را نگران کننده خوانده، خواهان توجه عاجل حکومت به این مشکل شدند.

پس از بحث ها و ارائۀ گزارش ها سفرهای وکلاء، فیصله به عمل آمد تا این گزارش ها توحید گردیده و توسط یک تن از وکلای هر ولایت در جلسۀ عمومی ارائه شود تا هیئت اداری در زمینۀ پی گیری آن اجراآت نماید.

کمیسیون امور بین المللی نیز موظف گردید تا موضوع حملات راکتی بر ولایت کنر وعدم توجه در مورد اشتراک وکلاء در کنفرانس توکیو را پی گیری و گزارش آن را به جلسۀ عمومی ارائه نماید.

كابل باختر 2 اسد

   فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه امروز با اندری اویتسیان سفیرجمهوری فدراتیف روسیه درمقرشورای ملی ملاقات نمود.

    درملاقات رئیس مشرانوجرگه ازمهمان نوازی مقامات آنکشورحین سفرهیئت مشرانوجرگه به مسکو ابرازقدردانی نموده گفت نتایج نشست های هیئت پارلمانی افغانستان با مقامات عالی رتبه فدراتیف روسیه دربخش های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی وتحکیم روابط پارلمانی مؤثربوده واظهارامیدواری کرد که تعهدات آنان درموارد یاد شده بخصوص بازسازی پروژه های نیمه کاره شوروی سابق عملی گرددونیزمسلمیار افزود که درملاقاتهای شان با مفتیان مسلمانان درآنکشور ، آنها اززنده گی وادای مناسک دینی شان ابراز رضایت نموده است.

   رئیس مشرانوجرگه اضافه کرد که افغانستان آزمایشگاه سیاسی جهان نبوده؛بلکه علاقمند روابط نیک ودوستانه با همه کشورهای جهان میباشد .همچنان مسلمیار تروریزم ومواد مخدررا یک پدیده شوم عنوان نموده،افزودباید جامعه جهانی  بخاطرتامین صلح وثبات درکشورومبارزه علیه مواد مخدراقدامات لازم نموده،حامیان تروریزم تشخیص وتحت فشار های اقتصادی وسیاسی جدی قرارگیرندوبه  دهاقین زمینه کشت بدیل مساعد گردد.

  درمقابل اندری اویتسیان درحالیکه سفرهیئت پارلمان افغانستان را یک گام مثبت درروابط سیاسی بخصوص تحکیم روابط پارلمانی موثرارزیابی نموده اطمینان داد که تصامیم که بین هیئت پارلمانی افغانستان ومقامات آنکشور درمسکو انجام شده آنرا با جدیت مورد پیگیری قرارداده و تعقیب خواهند کرد وافزود کشورمتبوعش درنظردارد بخاطرتربیه پولیس ملی شماری منسوبین وزارت امورداخله را در روسیه تحت آموزش قرارخواهندداد.