02 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد

کابل باختر اول عقرب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز...

نشستی برای حمایت از قربانیان جنگ در پلخمری برگزار شد

پلخمری اول عقرب باختر نخستین نشست فوکس گروپ تحقیق وحمایت از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 25 میزان
با مسرت آگاهی یافتیم که افغانستان پس از سعی و تلاش فروان، عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به دست آورده است.
در انتخابات مجمع عمومی ملل متحد، افغانستان توانست با کسب اضافه از دو سوم آرای کشورهای جهان، یکی از چهار کرسی حوزه آسیا- پسیفیک را به دست آورد.
عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل از یک سو به اعتبار بین‌المللی افغانستان خواهد افزود و از سوی دیگر، به بهبود وضعیت حقوق بشری در داخل کشور کمک خواهد کرد.
مردم افغانستان سال‌هاست از سوی گروه‌های تندرو، خشونت‌ورز و مطرود، با خشونت و نقض صریح حقوق‌شان مواجه بوده‌اند. عضویت افغانستان در مهمترین شورای بین‌المللی حقوق بشر سبب خواهد شد که صدای مردم افغانستان و قربانیان جنگ و خشونت در مجامع بین‌المللی رساتر شود.
بدین وسیله، این دست‌آورد مهم را به مردم افغانستان، دیپلومات‌های کشور در مقر سازمان ملل و دستگاه سیاست خارجی کشور و به ویژه به دیپلومات کارکشته، صادق و وطن‌دوست محمود صیقل، تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
آنها طی یک سال کار بی‌وقفه با سفرای اکثریت کشورهای جهان پیرامون اهمیت عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر و پیشرفت‌های حقوق بشری در کشور صحبت و رأی‌زنی کرده‌اند و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر آن‌ها سبب گشته است که امروز افغانستان برای نخست‌بار به شورای حقوق بشر سازمان ملل راه یابد.# نالان

کابل  25میزان باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز به  ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر ، شورا نخست بر مبنای مصوبه شماره 5 مورخ 8 ر6 ر 1396 شورای عالی حاکمیت قانون ، جدول زمانی تنفیذ احکام قطعی محاکم در قضایای مدنی ، تجارتی و جزایی  را که با مساعی مشترک هیئت با صلاحیت نهادهای عدلی و قضایی به هدف جلوگیری از تعلل در تطبیق وتنفیذ فیصله های قطعی و نهایی ترتیب گردیده  بود ، مورد تایید قرارداد.
براساس  این جدول  زمانی ، قرارها وفیصله های قطعی مدنی و تجارتی بعداز مواصلت به نهاد تنفیذ کننده درمدت سی روز ،  قرار ها و فیصله های قطعی و نهایی حقو ق عامه درمدت بیست روز ، قرارها وفیصله های جزایی در مورد مجازات حبس در مدت بیست ویک روز وقرار های فیصله های مجازات مالی درمدت سی روز ازجانب نهادهای اجرائیوی چون اداره حقوق ، پولیس و څارنوالی قابل تطبیق و تنفیذ اند .
شورا به دارالانشاء وظیفه سپرد تا جدول یاد شده را جهت اجراات مقتضی به شورای عالی حاکمیت قانون ارسال نماید .
بعداً طبق اجنداء تخلفات وظیفوی  (9) تن از قضات  قبلی و فعلی محاکم استیناف ولایت های کابل ، دایکندی و بلخ که تخطی های شان درراستای التوای رسیده گی به قضایا ، عدم رعایت تقییدات لازم قانونی دراجرای وثایق و اهمال در درج اندازه محصول درفیصله های مربوط وعدم تحصیل ان که در نتیجه گزارشهای تفتیشی و نظریات تدقیقی مشخص گردیده بود ، مورد غورقرارگرفته و درنتیجه در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی به انان جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .
همچنان هدایت داده شد تا سرپرست وثایق  محکمه استیناف بلخ با دوتن ازاعضای قضایی شان  به منظور وضاحت پیرامون تخطی هایی که انجام داده اند درجلسه بعدی شورای عالی حضور بهم رسانند .
متعاقباً برخی از استهداات واصله مورد غورو رسیده گی قرارگرفته ، در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت لوگر راجع به تصحیح برخی از وثایق مربوط به شهدا و معلولین که از طریق ریاست شهدای ان ولایت توصل ورزیده ، خاطرنشان گردید که محکمه در تصحیح وثایق ارسالی مکلف به رعایت قیود قانونی و مفاد تعلیماتنامه تحریر وثایق بوده و ودراجراات بعدی بادرنظرداشت سهولت های مندر ج مصوبه اخیر شورای عالی ستره محکمه درمورد طی مراحل وثایق ورثه نفقه خور شهدای نهاد های امنیتی  و دفاعی کشور حل مشکل نماید .
به همین ترتیب درمورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت بدخشان بارتباط یک دعوی میان مستوفیت و اتاق تجارت ان ولایت ، در روشنی حکم ما ده 4 قانون اتاق تجارت و صنایع رهنمایی بعمل امد که اتاق تجارت دارای شخصیت حکمی مستقل ، غیر حکومتی ، غیر سیاسی و غیر انتقاعی بوده لذا دوسیه مورد بحث در محاکم قابل دوران بوده ودر زمینه اجراات مقتضی قانونی مرعی گردد .
همینطور درمورد استهدائیه  ریاست محکمه استیناف ولایت کابل که درخصوص فیصله های تجارتی در شش مورد طالب رهنمایی گردیده اند ، تجویز گردید تا پاسخهای تهیه شده ازجانب مدققین  تحت نظر عالیجنابان قضاوتپوه براتعلی متین و قضاوتپوه عبدالحسیب احدی اعضای شورای عالی ستره محکمه نهایی وبه جلسه بعدی شورایعالی تقدیم گردد .
کذا درجلسه ضمن بحث بر سه تقاضای تجدید نظرخواهی  مدنی ،  درمورد یک تقاضای ریاست عمومی قضایای دولت تصمیم گرفته شد تا رئیس املاک وزارت معارف ، نماینده قضایای دولت و محکوم له به منظور ارائه وضاحت بیشتر پیرامون موضوع درجلسه بعدی شورایعالی اشتراک نمایند .
برعلاوه  رسیده گی به هفده درخواست تبدیلی محکمه جزایی و (9) مورد مسایل مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی قضات نیز اجنداء بودکه درمورد هریک تصامیم لازم اتخاذ گردید . نالان

کابل باختر 25 میزان
احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امورخارجه که امروز دریک نشست خبری پیرامون نشست مسقط صحبت می  کرد گفت که این نشست پیرامون عملی سازی تعهدات پاکستان درقبال مبارزه با هراس افگنی  و صلح در افغانستان نیز بحث شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، نماینده گان افغانستان ، پاکستان ، چین و امریکا درمسقط مرکز کشور عمان مذاکرات همه جانبه مساله صلح درافغانستان را مورد بحث و مذاکره قراردهند .
احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امورخارجه که دراین باره با خبرنگاران صحبت می  کرد گفت نشست گروه هماهنگی  چهارجانبه که درمسقط پایتخت کشورعمان برگزارشد درآن حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امورخارجه نماینده های شورای عالی صلح ونماینده های شورای امنیت ملی ازجانب افغانستان اشتراک کردند .
او گفت دراین نشست روی مذاکرات صلح به رهبری و مالکیت افغان ها واین که چرا پاکستان به تعهداتش درقبال صلح درافغانستان عمل نکرده است تاکید شد .
اوگفت تطبیق تعهدات قبلی پاکستان درقبال جنگ با هراس افگنی و صلح افغانستان مساله مهم مذاکرات محسوب می شود.بهزاد

کابل ۲۵ میزان باختر
تروریستان جنایتکار در موج تازه ای جنایت ها، شماری از هموطنان ما را در ولایت های پکتیا وغزنی به خاک و خون کشاندند.
طی هفت ماه گذشته، دشمن در نقاط مختلف کشور متحمل تلفات سنگین و شکست فاحش شده است و در روزهای اخیر سربازان شجاع کشور از چندین رویداد تروریستی جلوگیری کرده اند.
در رویداد های تروریستی امروز و شب گذشته، شماری از سربازان شجاع و جنرال توریالی عبدیانی قوماندان امنیه ولایت پکتیا نیز شهید شده اند.
رئیس جمهور باتقبیح نمودن این حملات تروریستی، از قهرمانی و فداکاری نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی کشور ستایش و تاکید می نماید که نام شهدا و سربازان دلیر کشور در برگ برگ زرین تاریخ این سرزمین ثبت خواهد شد و تمام مردم افغانستان مدیون قهرمانی های آنان خواهند بود.
رئیس جمهور افزود: درحالیکه حکومت با رویکرد به ارزش های صلح و حقوق بشری به آینده نگاه می کند، تروریستان به تداوم جنگ تاکید دارند. ما در مقابل این جنایتکاران ایستاده گی نموده، از وجب وجب خاک خویش دفاع و اجازه نخواهیم داد تا کشور ما لانۀ امن برای تروریستان و حیات خلوت برای حامیان شان شود.
رئیس جمهور کشور مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خانواده جنرال توریالی عبدیانی قوماندان امنیه ولایت پکتیا و خانواده های سایر شهدای این رویدادهای المناک ابراز داشته، برای شهدا بهشت برین و به مجروحین صحتمندی  مجدد از بارگاه ایزد متعال استدعا می نماید. نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL