03 دلو 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پوهاندمحمد رسول باوری ازدو خبرنگارتلویزیون ملی در شفاخانه غازی امان الله خان عیادت کرد

پوهاندمحمد رسول باوری ازدو خبرنگارتلویزیون ملی در شفاخانه غازی امان الله خان عیادت کرد

کابل باختر/2/دلو پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ عصر...

در جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه گزارش ستره محکمه مورد غور قرار گرفت

در جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه گزارش ستره محکمه مورد غور قرار گرفت

کابل باختر 2 دلو جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه، امروز...

مسوول عشر و زکات طالبان در ننگرهار، بازداشت شد

مسوول عشر و زکات طالبان در ننگرهار، بازداشت شد

جلال آباد 2 دلو باختر مسوول عشر و زکات طالبان درننگرهار،امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 24 جدی
درجلسه امروز مشرانو جرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب دوعنوان فرمان تقنینی روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارائه شد. 
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،  فرمان تقنینی درمورد قانون منع شکنجه وضمیمه شماره یک آن که درکمیسیون‌های مجلس مورد مطالعه وتدقیق قرارگرفته بود توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ارایه وبه تصویب رسید ونیزفرمان تقنینی درمورد قانون تنظیم پروازطیارات وهلیکوپترهای نظامی دولت های‌خارجی درقلمروافغانستان که درکمیسیون های ذیربط مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی ارایه وبه اکثریت آرا مورد تصویب قرارگرفت.
اما درمباحث آزاد جلسه، شماری ازسناتوران ورود هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل را یک فرصت مناسب به منظوربرقراری صلح وثبات درافغانستان ومطرح نمودن خواست های برحق حکومت افغانستان با جامعه جهانی عنوان نموده گفتند: ایجاب می نماید که دولتمردان کشور ازین فرصت طلایی استفاده مؤثرنموده هیأت مذکوررا قناعت دهد که مراکزاصلی تروریزم درخاک پاکستان موجود بوده وگروه های هراس افگن درآنکشورتمویل وتجهیزمی گردند  که باید به این بازی ها خاتمه داده شود ونیزمساله گسترش تروریزم درداخل کشورونحوه مبارزه فراگیر با آن طورهمه جانبه با ایشان درمیان گذاشته شود تا صلح وثبات واقعی درافغانستان برقرارگردد.
درجلسه، سناتوران ازرئیس جمهور ورئیس اجرائیه، بخاطرانتخاب سید حفیظ الله هاشمی به عنوان کمیشنردرکمیسیون مستقل انتخابات سپاسگزاری نموده گفتند سید حفیظ الله هاشمی رئیس فعلی دارالانشای مشرانوجرگه ازمدیریت خیلی عالی برخورداربوده ویک شخصیت ملی می باشد که با انتخاب آن انتظارمی رود، انتخابات آینده به وقت و زمانش برگزار وروابط میان کمیسیون های انتخاباتی بهبود یافته وبی باوری‌های مردم که به انتخابات داشتند مرفوع گردد وحتی برخی سناتوران ابرازامیدواری نمودند اگرسید حفیظ الله هاشمی که شخصیت باتجربه ومدیرموفق است دررأس کمیسیون قرارگیرد چالش‌های موجود تاحدی زیادی خاتمه خواهند یافت.
هکذا شماری ازاعضای مجلس درمورد سخنان رئیس جمهورکه درمحفل فراغت افسران اکادمی پولیس وزارت داخله ایراد نموده بود واکنش نشان داده گفتند اگرعدالت وشفافیت درتمامی بخش‌های حکومت وجود داشته باشد هرگزنماینده گان مجبورنخواهند شد که بخاطرحل مشکلات مؤکلین شان به ادارات دولتی مراجع نمایند وافزودند مطابق قانون نماینده گان مردم حق دارند به مشکلات موکلین شان رسیده گی نموده وازاعمال حکومت نظارت به عمل آورند اما برخی دیگرازسخنان رئیس جمهورکشورابرازحمایت نموده گفتند بخاطرمبارزه با فساد اداری وجلوگیری ازسؤاستفاده ها ایجاب می نماید که تقرری ها مطابق قانون صورت گرفته واجازه داده نشود که برخی اعضای شورای ملی وافراد با نفوذ دیگر درمقرریهای مسلکی دخالت نمایند. 
ایجاد مزاحمت ها به نماینده گان مردم درشورای ملی ازسوی گارنیزون کابل، اتحاف دعا به روح مرحوم استاد محمد نسیم فقیری عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، استقبال ازطرح صلح حزب اسلامی افغانستان با مخالفین دولت که قراراست درکشورترکیه برگزارگردد، استقبال از ایستادگی مردم ولایت کنربه شمول مخالفین مسلح دولت، بخاطرممانعت ازحصارکشی پاکستان درامتداد خط دیورند، درتضاد خواندن رهایی 75محبوس مربوط به حزب اسلامی اززندانها وپامال شدن حقوق سایرزندانیان، افزایش قیم مواد اولیه به نسبت بلند رفتن اسعارخارجی، انتقاد ازیک تعداد افراد بخاطرایجاد جبهه دفاع ازهویت درشرایط کنونی وتاکید برپیگیری آن ازسوی ارگان های ذیربط، یاد آوری ازپیروزی تیم ملی 19 ساله های کرکت کشوردربرابرتیم کرکت پاکستان، تاکید برآگاهی دهی برای شهروندان ازطرزایستادن درهنگام سرایش سرود ملی، انتقاد ازنظامیان امریکایی بخاطرکشتارسیزده تن ازقیام کننده گان محلی درولسوالی اچین ولایت ننگرهار وتاکید بربررسی جدی آن ازسوی ارگانهای مسوول، ابرازنگرانی ازعدم تصویب بودجه ملی ازسوی ولسی جرگه، ابرازقدردانی ازرئیس ونایب اول مجلس سنا بخاطرپیگیری مشکلات اشخاص دارای معلولیت، تاکید برحل مشکلات اعاشوی پولیس، پیشنهاد تقدیرلوی سارنوال ومعاونین آن به خاطرکارکرد های شان وبرخی مسایل دیگر، از موضوعاتی بود که مورد بحث اعضا قرارگرفت. 
درپایان مباحث، که ریاست جلسه را محمدعلم ایزدیار نایب اول عهده داربود ضمن ابرازتسلیت باخانواده های قربانیان حادثه اچین ولایت ننگرهار وبالابلوک ولایت فراه از وزارت امورداخله خواست تا این موارد را بررسی نماید ونیز وفات استاد محمد نسیم فقیری را به مردم ولایت لغمان تسلیت گفته از مرحوم به مثابه یک شخصیت مدبر ودانای کشور یاد آوری نمود.
نایب اول علاوه کرد طرحی ساخته شود که به هیچ کسی اجازه مقرری های غیرقانونی داده نشود و خود حکومت هم درگزینش ها، شایسته سالاری واقعی را رعایت کند.
محمدعلم ایزدیاراظهارداشت که مذاکرات درمورد ولایت بلخ جریان داشته امید بادرک وضعیت کنونی به شکل معقول به آن رسیدگی شود وافزود هر اقدامیکه منتج به صلح وامنیت گردد وانتظار برده می شود که حکومت وشورای عالی صلح درهماهنگی لازم درجریان قضایا دخیل بوده باشند.
نایب مجلس راه یابی سیدحفیظ الله هاشمی رییس عمومی دارالانشای مجلس را منحیث عضو کمیسیون مستقل انتخابات مبارکباد گفته آنرا گزینش شایسته وبه جا دانست وازکارکردها وتلاش های موصوف، معاونین اش وسایرکارمندان دارالانشاء ابراز امتنان نمود .
ایزدیاراز ورود هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل استقبال نموده ازحکومت خواست تا سیاست واحد را درپیش گرفته ازاین فرصت استفاده لازم نماید واز طریق آن تمامی مسایل جاری امنیتی ومداخله های پاکستان را به مسئولین بلند پایه شورای امنیت تقدیم نماید، دراخیر پیروزی تیم ملی 19سال کرکت کشور دربرابر پاکستان را به فال نیک گرفته به بازیکنان آرزوی موفقیت های بیشتر نمود. 
همچنان درجلسه، طبق اجندا گزارش کاری کمیسیون سمع شکایات توسط سناتورگل احمد اعظمی، گزارش کاری کمیسیون مواصلات ومخابرات ازسوی سناتورمحمد رحیم حسن یار، گزارش کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ازسوی سناتورعزیزه مصلح وگزارش کمیسیون امورشوراهای ولایتی، مصئونیت وامتیازات توسط سناتورمحمد عثمان رحمانی ارایه شد و قراراست گزارش تفصیلی آنان فرداشب درردیف اخبارکمیسیون های مشرانوجرگه به نشر برسد. ختم/ نالان

کابل باختر 24 جدی
سومین دور گفتگو های مشترک علمی مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه افغانستان و دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزارشد.
یک منبع خبری وزارت امور خارجه به آژانس باختر خبر داد، سومین دور نشست مشترک علمی، مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه افغانستان و دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران، تحت عنوان تعاملات منطقه یی و تاثیر آن بر روابط افغانستان وایران صبح امروز در وزارت امور خارجه افغانستان تدویر یافت.
در این نشست، که به ریاست دکتور فرامرز تمنا، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه افغانستان و دکتور محمد کاظم سجادپور، معاون وزیر خارجه و معاون دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزارو جمعی از محققین  واستادان ایرانی و افغان در دو پنل علمی بر موضوعات تاثیر گذار بر روابط افغانستان و ایران به بحث پرداختند.
محققین و استادان اشتراک کننده در بحث، پیرامون سیستم های امنیتی منطقه و جایگاه هر دو کشور در آنها، اختلافات و اشتراکات میان دو کشور، تاریخ حوزه تمدنی مشترک و احیای هویت فرهنگی، داعش و سایه افگنی  آن در روابط دو کشور، گسترش روابط دو کشور در حوزه اقتصادی و زدودن اختلافات و تاکید بیشتر روی مشترکات صحبت بعمل آوردند.
قابل ذکر است که گفتگوی های مشترک علمی میان دو نهاد تحقیقاتی وزارت های خارجه افغانستان وایران  سه سال قبل طی تفاهمنامه ای میان مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه افغانستان و دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ایران شکل گرفت.ختم/ عبدالخالق

کابل باختر 24 جدی
وزیر مالیه در مورد مسودۀ دوم سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷ به اعضای کمیسیون ولسی جرگه معلومات داد.
به گزارش آژانس باختر، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه امروز در حضور داشت عبدالرؤف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه و نماینده گان کمیسیون های مختلف این مجلس در نشست کمیسیون مشترک ولسی جرگه اشتراک نمود و دررابطه به مسودۀ دوم سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷ توضیح داد.
وزارت مالیه میگوید که مسودۀ دوم سند بودجۀ ملی سال ۱۳۹۷ با یک سلسله تغییرات مثبت و با در نظرداشت نظریات و پیشنهادات سودمند وکلا و نشست کمیتۀ رؤسا با تیم تخنیکی وزارت مالیه ترتیب گردیده است.
ولسی جرگه قبلاً مسوده بودجه ملی سال مالی 1397 را به دلیل غیر متوازن بودن رد کرده است. ختم/ عبدالخالق

کابل باختر 24 جدی
پیام تسلیت و همدردی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان!
با تاسف و تألم فراوان اطلاع یافتم که حضرت وحیدالله باباجان مجددی مشاور کمیسیون مستقل حل منازعات و ارتباطات مردم با دولت، عضو شورای اجرائیه جبهه ملی نجات افغانستان و یکتن از فرزندان خدمتگار کشور، در اثر بیماری که عاید حالش گردیده بود، داعی اجل را لبیک گفت و به دارالبقا شتافت.
روان‌شاد حضرت وحیدالله بابا جان مجددی،  به‌حیث یک شخصیت حلیم، متواضع و مردم دار، در دوران جهاد مردم افغانستان بخصوص در یک و نیم دهۀ گذشته خدمات ارزنده را انجام داد. موصوف در راستای تحکیم صلح و ثبات در کشور، تلاش های زیادی کرد و با وجودیکه در این راه مجروح شد، عزم و اراده اش برای خدمت به مردم متزلزل نگردید. وفات او یک ضایعه برای کشور است.
مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به‌خاطر وفات حضرت وحیدالله باباجان مجددی به خانواده علم پرور، مجاهد و روحانی حضرات مجددی و اعضای خانواده مرحومی ابراز داشته، برای متوفی از درگاه ایزد متعال، بهشت برین استدعا دارم. ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL