22 سرطان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

روند  توزیع مواد خوراکی به پنجصد خانواده در لوگر آغاز شد:

روند توزیع مواد خوراکی به پنجصد خانواده در لوگر آغاز شد:

پل علم / ۲۱ سرطان/باختر روند توزیع مواد خوراکی به پنجصد...

مردی چهارعضوخانواده اش را درفاریاب به قتل رساند

مردی چهارعضوخانواده اش را درفاریاب به قتل رساند

میمنه /21 سرطان/ باختر یک مرد درشهرمیمنۀ فاریاب زن،دوپسرویک دخترش...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

سیاسی

کابل/ ۱۵ سرطان /باختر
درجلسه امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یاررییس مشرانوجرگه ، علاوه ازبحث روی اوضاع جاری کشور، به نسبت وفات محمد یوسف غضنفر، ابرازهمدردی عمیق صورت گرفت.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، فضل‌هادی مسلم‌یار وسایراعضا، درگذشت محمدیوسف غضنفر نمایندۀ فوق‌العادۀ رییس‌جمهور درامور توسعه اقتصادی، تجاری و کاهش فقر را، دراثربیماری کرونا، یک ضایعه بزرگ دانستند و مراتب تسلیت وهمدردی شانرا به رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، ترک‌تباران کشور وخانواده آن شهید ابرازکردند از وی به عنوان یک شخصیت ملی، حلیم و خیّر نام برده شد وبه روح موصوف وشهدای اخیر به شمول شهید عبدالواسع هجرت، اتحاف دعا کردند .
مسلم‌یاردرسخنانش ازشهادت عبدالواسع انتظارهجرت مدیراجرائیه ولسوالی سرخ رود ننگرهار دراثرماین چسپکی درشهرجلال آباد، معلومات داد،با ابرازتسلیت به خانواده آن شهید، گفت درسال‌های پسین، چند عضو این خانواده در راه حفظ وبقای نظام جمهوری اسلامی افغانستان، به شهادت رسیده اند.
هم‌چنان درجلسه، شماری ازسناتوران ازافزایش نا امنی‌ها وتلفات افراد ملکی ونظامی ابرازنگرانی کردند و گفتند درحالیکه درآستانه گفتگوهای صلح با گروه طالبان قرارداریم ولی تلفات نیروهای مسلح کشور وترورهای مرموز، شدیداً مردم را نگران کرده است که باید نیروهای دفاعی وامنیتی کشوربه خاطرمهاراین وضعیت، تدابیرقابل قبول ومقتضی اتخاذ و ازحالت تدافعی فعلی بیرون شوند وافزودند صلح یک نیاز و اولویت برای شهروندان می‌باشد وباید جلوکسانیکه مانع این روند می‌شوند، گرفته شود.
درجلسه بعضی سناتوران ازظلم وستم‌های شدید بالای مسلمانان ازسوی دولت چین وخاموشی جامعه جهانی درقبال این مسأله ابرازنگرانی کرد و تاکید کردند که سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری وکنفرانس کشورهای اسلامی به شمول حکومت افغانستان در این مورد، بی تفاوتی اختیار نکنند و صدای شانرا به خاطرجلوگیری ازنقض هم‌چوقضایای حقوق بشری درجمهوری خلق چین، بلند کنند.
هکذا درمباحث آزاد، عدم شفافیت درروند توزیع نان خشک به مستحقان، تاکید برجلوگیری ازحیف ومیل پول مبارزه با ویروس کرونا، درخواست ملاقات مشاورین حقوقی ادارات با معاون دومرییسجمهور، وخیم بودن وضعیت امنیتی ولایت ارزگان وصدورفیصله دراین زمینه بخاطراعزام هیئت، افزایش چوروچپال اموال درشهرکابل، نحوه توزیع نمبرپلیت به وسایط اعضای شورای ملی وبرخی مسایل دیگرنیزمطرح بحث قرارگرفت.
درجمع‌بندی موارد مطروحه، فضل‌هادی مسلم‌یاررییس مشرانوجرگه، با ارجاع شماری موارد به کمیسیون‌های ذیربط، ازکارکردهای کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به خاطرانجام به موقع تصامیم مجلس تمجید کردو تاکید کرد آن عده کمیسیون‌هایکه برای شان وظایف مشخص ازسوی جلسه عمومی سپرده می‌شود، باید به موقع اجراات کنند .
رییس مجلس سنا درسخنانش ازرییس جمهور وسرپرست وزارت امورداخله به خاطر دریافت یک راه حل قانونی برای وسایط اعضای شورای ملی ابرازتشکر کرد. گفت توزیع نمبرپلیت‌های مشخص برای وسایط نمایندگان مردم یک گام مثبت وضروری می‌باشد.
رییس مشرانوجرگه ازعدم حضور بعضی ازسناتوران درنشست‌های عمومی این مجلس، ابراز نارضایتی کردو گفت این کارآنان باعث شد که درنشست امروزی به نسبت عدم تکمیل نصاب، روی قوانین واصله، کارصورت نگیرد وتاکید کرد که مشرانوجرگه به خاطرتصویب قوانین نشست فوق العاده یی را به روزسه شنبه هفدهم سرطان، برگزارخواهند کرد وهشدارداد هرگاه سناتوران بدون عذرمعقول به جلسه حضورنیابند نام‌های شان از طریق رسانه‌ها اعلان خواهد شد. ن/ش

کابل/۱۵ سرطان /باختر
فضل‌هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه امروزبا جسیم محمدالخالدی سفیر عربستان سعودی، روی موضوعات مورد علاقه،بحث وتبادل نظرکرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، رییس مشرانوجرگه درجریان ملاقات با ابراز امتنان از کمک‌های قبلی عربستان سعودی درعرصه‌های مختلف با مردم افغانستان ،گفت هردوکشوراسلامی در چوکات مناسبات نیک سیاسی و اجتماعی عمل کرده اند؛ امیدواریم موافقتنامه‌هایی که میان دوکشورعقد شده است به صورت بهتر تطبیق شود وبا جانب افغانستان کمک های بیشتری صورت گیرد.
فضل‌هادی مسلم‌یار،نقش عربستان سعودی را درختم جنگ افغانستان موثرخواند و روی تقویت همکاری مسوولان آن‌کشور در این زمینه تأکیدکرد وگفت که اعلامیه نشست علمای جهان اسلام درمکه مکرمه و فتوای امامان حرمین شریفین درمورد حرام و ناروابودن جنگ جاری افغانستان، نیزدرخورستایش است و باید همه این تلاش‌ها برای یک افغانستان عاری ازخشونت‌ها، هرچه مسنجم ترشود وبه نتیجه برسد.
رییس مجلس سنا افزود ازاینکه علاقمندی مردم افغانستان برای حج فرضی زیاد است و از یکسو بیماری کرونا باعث عدم شرکت حجاج به مراسم حج امسال شد و طوریکه سهم حاجیان افغانستان ،سالانه حدود 30 هزار تن است ، توقع می‌رود که به سال‌های بعد به 50 هزار تن افزایش یابد ونیز اعمار مساجد و سایر تأسیسات عام المنفه از جانب عربستان سعودی،بیشترشود.
مسلم یار، گسترش و تحکیم روابط پارلمانی و تبادل هیئت‌ها را نیز به سود هردو جانب دانست و آمادگی نشان داد که این مجلس علاقمندی میزبانی رییس پارلمان عربستان سعودی را دارد.
سپس آقای جسیم محمدالخالدی سفیر عربستان سعودی گفت: پادشاه عربستان سعودی علاقمندی ویژه برای ختم جنگ افغانستان دارد و آماده همکاری‌ها در این عرصه است و علاوه کردحکومت متبوعش هزینه 35 برنامه انکشافی و تأسیس صد باب مدرسه را برای افغانستان منظور کرده است وعنقریب کارعملی ایجاد پوهنتون بین المللی اسلامی افغانستان در ننگرهار را آغاز خواهد کرد و نیز به ارزش 30 میلیون دالر، یک باب شفاخانه مجهز را درکابل تأسیس می کند.
جسیم محمد الخالدی افزود برای مبارزه با ویروس کرونا نیز دوصد میلیون ریال سعودی به افغانستان کمک صورت میگیرد و سهمیه زایرین افغان ، برای سال‌های آینده نیز بلند برده خواهد شد. موصوف از رییس مشرانوجرگه خواست تا فهرست تطبیق برخی پروژه‌های عام المنفعه را با این سفارت شریک کنند.
در اخیر به پاس خدمات واجراات خوب الخالدی ، تقدیرنامه و نشان مشرانوجرگه را فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه به نمایندگی از اعضای مجلس به موصوف تقدیم کرد .ن/ش

کابل/ 14 سرطان/ باختر
نمایندۀ ملکی ناتو در افغانستان می‌گوید که ادامۀ خشونت‌های  طالبان غیرقابل پذیرش است و باید کاهش یابد زیرا در برابر آغاز گفت وگوهای صلح مشکل ایجاد می‌کند.
آژانس باختربه نقل ازمنابع خبری بین المللی خبرمی دهد که
ستیفانو پونتیکورو،امروز در یک پیام ویدیویی گفت:" "خشونت‌های طالبان باید کاهش یابد، این غیرقابل پذیرش است. این [خشونت‌ها] در برابر رسیدن به مذاکرات صلح مشکل ایجاد می‌کند."این مقام ناتو همچنان افزودکه گفت وگوهای بین‌ افغانان به زودی آغاز خواهد شد.
پونتیکورو گفته است که اعضای رهبری ناتو تصریح کردند که به حمایت شان از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهند داد.
در این حال، زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان گفته است که با مقام‌های قطر و اعضای هیئت سیاسی گروه طالبان در دوحه دیدار کرده است.
خلیلزاد افزود که در این دیدار طرف‌ها در مورد پیشرفت در روند صلح افغانستان و امکان سرمایه‌گذاری در این کشور پس از برقراری صلح، صحبت کرده اند.ناتو در حالی بر کاهش خشونت‌های گروه طالبان تاکید می‌کند که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از افزایش "حملات عمدی" بر غیرنظامیان در این کشور ابراز نگرانی کرده است و افزوده است که همزمان با آغاز مذاکرات بین‌ افغانان طرف‌های درگیر در این کشور باید به خشونت‌ها پایان دهند.
یوناما گفته است که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی، بیش از۸۰۰ غیرنظامی قربانی "حمله های عمدی" در افغانستان شده اند.
ملل متحد ۵۰ در صد از این تلفات را به طالبان نسبت داده است.


کابل / 14 سرطان / باختر
محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه، با خانم آلیسون بلیک، سفیر کشور شاهی انگلستان در افغانستان گفت وگوی تلیفونی کرد.
به گزارش آژانس باختر؛در آغاز هر دو طرف در مورد تجربه جهانی شیوع ویروس کوید ١٩ و تأثیرات آن بر افغانستان و انگلستان تبادل نظر کردند.
موضوع اصلی این گفت وگو، بحث در مورد آخرین تحولات روند صلح از جمله نگرانی از افزایش سطح خشونت ها، ساز و کارهای لازم نظارت بر کاهش خشونت ها، آزادی زندانیان توسط دولت افغانستان و طالبان و اهمیت آغاز مذاکرات بین افغانان بود.
همچنان اتمر و خانم بلیک در مورد اهمیت تعامل منطقه یی و بین المللی و لزوم اجماع بر روند صلح افغانستان، صحبت های موثری داشتند.
سفیر انگلیس بر حمایت دولت انگلستان از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانان تأکید کرد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL