10 قوس 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

نماینده دایمی بریتانیا: افغانستان برای ناتو بسیار مهم است

نماینده دایمی بریتانیا: افغانستان برای ناتو بسیار مهم است

بروکسل/منابع بین المللی/باختر/10 قوس نماینده دایمی بریتانیا در ناتو گفت که...

ناتو 12 هزار سرباز را سال آینده در افغانستان حفظ خواهد کرد

ناتو 12 هزار سرباز را سال آینده در افغانستان حفظ خواهد کرد

بروکسل/دویچه وله/باختر/10 قوس ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو و سفیر امریکا در...

رئیس جمهور غنی در کنفرانس بین المللی تغییراقلیم سخنرانی کرد

رئیس جمهور غنی در کنفرانس بین المللی تغییراقلیم سخنرانی کرد

کابل باختر 10 قوس بیست و یکمین کنفرانس بین المللی تغییراقلیم...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل 3 قوس باختر
کمیته نظارت بر پروژه عرضه خدمات عدلی و قضایی بعد از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر،درین جلسه که دوکتور عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ، نور حبیب جلال سرپرست لوی حارنوالی و برخی از مسئولین بانک جهانی وادارات ذیربط حضورداشتند ، رئیس ستره محکمه  ازتداوم همکاری بانک جهانی  بخاطر حمایت از پروژه  های عرضه خدمات عدلی وقضایی  پس از یک رکود کوتاه  ، صحبت نموده افزود که بر طبق تصمیم قبلی ، با مقامات بانک جهانی چه به گونه مستقیم و چی از طریق وزارت محترم مالیه تماس حاصل و تعهد آن بانک درحمایت ازپروژه های بخش عدلی و قضایی بدست امد و قرار است طی یک ماه آینده نهاد های عدلی و قضایی لست فعالیت های جدید دارای اولویت  شانرا ترتیب و جهت  طی مراحل بعدی آماده نمایند .
سپس یکتن از مسئولین بانک جهانی درمورد ارزیابی وسط پروژه که یکی از اصول اساسی بانک جهانی را تشکیل میدهد صحبت نموده و از تصمیم بانک مبنی بر اصلاح مجدد ساختار پروژه ها اطلاع داد .
درادامه  وزیر عدلیه ، سرپرست لوی حارنوالی و سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضائیه  روی نیازمندیها و پروژه های مربوط که بیشتر درساحات  مساعدتهای حقوقی ، عرصه قانونگزاری ، مراکزاصلاح و تربیت اطفال ، دیزاین و نقشه ساختمانهای کاری و ارتقای ظرفیت معطوف بود صحبت نموده و از پیشرفت کار ها درخصوص پروژه ها معلومات لازم ارائه داشتند.
کمیته نظارت پروژه عرصه خدمات عدلی و قضایی تاکید کرد تابا توجه به اهمیت کمک های بانک جهانی ، مسئولین ادارات ذیربط مکلف اند درکمترین فرصت ممکن روی جزئیات فعالیت های جدید و نیازمندیهای عینی شان با تعدیل پروژه هایی که امکانات تطبیقی کمتر دارند ، کارنموده ولست آنرا درجلسه بعدی اماده نمایند تا به اختیار بانک جهانی قرارداده شده و از بودجه اختصاص یافته بانک جهانی برای پروژه های نهاد های عدلی و قضایی که درنهایت تا سال 2017 ادامه خواهد داشت استفاده  معقول صورت گیرد .

کابل  3قوس باختر
به منظورتشخیص ورسیده گی به مشکلات محیطی ولایت کنر،نشست مشترکی به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه وحضور داشت والی ،روسای ادارات آنولایت ومعینان برخی وزارت خانه ها درسالون کنفرانس های مشرانوجرگه برگزارشد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،
دراین نشست ،محمد طیب عطاسناتورولایت کنر،رئیس شورای ولایتی وشماری ازمسوولین محلی به برخی نیازمندی وخواستهای مردم درآنولایت منجمله اعمارشفاخانه مرکزی ،نبودمراکزصحی درولسوالی های چپه دره وناری،توسعه وارتقای پوهنتون سیدجمال الدین افغان،جلوگیری ازقطع جنگلات وقاچاق چوب به خارج ازکشور،عدم ارسال تخم های اصلاح شده به دهاقین ،ترمیم سرک های موصلاتی ،انتقال وتمدیدبرق ازجلال آبادبه کنرواعماربندبرق درآن ولایت را با معینان وزارتهای صحت ،تحصیلات عالی ،معارف ،فوایدعامه ،انرژی وآب ،زراعت وامورزنان مطرح نموده ؛ خواهان همکاری وتوجه مسوولین ذیربط درزمینه های فوق گردیدند .
متعاقباًمعین وزارت صحت عامه ضمن یادآوری ازپلانهای کاری آنوزارت درولایت کنرگفت هم اکنون شفاخانه ولایتی ،18 مرکزصحی جامع و18 مرکزفرعی وحدود352پوسته صحی عملاً درآن ولایت فعالیت دارند.وی اطمینان داد که موضوع ارتقای شفاخانه ولایتی رابه 150بستروایجادمراکزصحی ولسوالی های چپه دره وناری را بارهبری وزارت صحت عامه مطرح خواهندکرد.
همینگونه معین وزارت معارف طی صحبتی ،نبودبودجه کافی وعدم حمایت دونران برای پیشبردکارپروژه های سال آینده رایکی ازمعضلات عمده درآنوزارت عنوان نموده،افزودکه رفع برخی نیازمندی های مکاتب کشوررا باوزارت مالیه وبانک جهانی مطرح نموده وآنان درزمینه وعده همکاری کرده اند که موضوع مکاتب کنر نیز شامل این مباحث می باشد .
هکذامعین وزارت تحصیلات عالی ازتطبیق پروژه آنوزارت درمرکزوولایت های  کشورتذکرداده گفت ازجمله یازده پروژه درولایت کنر، شش پروژه آن منجمله اعمارتعمیراداری پوهنتون ،تعمیرتعلیم وتربیه ولیلیه وحفرچاه عمیق تکمیل گردیده است واطمینان دادکه اعماراحاطه پوهنتون سیدجمال الدین افغان،تجهیزپوهنحی کمپیوترساینس واعمارلیلیه اناثیه ازجمله پروژه های می باشدکه درسال آینده مدنظرگرفته شده است .
همچنان معین وزارت زراعت ورئیس جنگلات آن وزارت ازقاچاق وقطع جنگلات درآن ولایت معلومات داده گفتند که روزانه حدود300مترمکعب چوب ازطریق ساحات مرزی به خارج کشورقاچاق میگردد وبه همین منظورهیئت باصلاحیت به آن ولایت سفرنمود و یافته هاوپیشنهاداتی مؤثری رابه منظورجلوگیری ازقاچاق وقطع جنگلات به ریاست جمهوری ارایه نموده است ونیزشماری قاچاقبران چوب درولایت کنرراشناسایی وفهرست اسامی آنان جهت پیگردقانونی به مراجع ذیربط ارسال گردیده است.
سپس معین فوایدعامه ضمن مطرح ساختن مشکلات بودجوی درساخت وسازجاده ها درسال آینده گفت سرک ولسوالی ناری الی کامدیش ولایت نورستان تحت سروی قراردارد وی ازاکمال وتجهیزریاست فوایدعامه آن ولایت درراستای ترمیم جاده های آن ولایت نیزاطمینان داد.
همینگونه موضوع انتقال وتمدیدبرق ازننگرهاربه ولایت کنرواعماربندبرق درآن ولایت بامعین وزارت انرژی وآب درمیان گذاشته شد که بعدازبحث وتبادل نظر،معین آن وزارت متعهدگردیدکه هیئت مشترکی ازشرکت برشناووزارت انرژی وآب به آن ولایت اعزام می شوند تاساحه راازلحاظ فنی وتخنیکی مطالعه وارزیابی نماید.
همین ترتیب سرپرست معینیت پالیسی ومسلکی وزارت امورزنان ازاجراات کاری آن وزارت درراستای رسیدگی به مشکلات زنان ،جلوگیری ازخشونت وبرخی مواردمربوطه تذکرداده،وعده سپرد که درایجاد خانه امن درولایت کنرباهمکاری نهاد های ملی وبین المللی تلاش خواهند نمود.
دراخیرنایب اول مشرانوجرگه ضمن تاکید برعملی شدن وعده های مسوولین گفت ولایت کنر باداشتن موقیعت خاص جغرافیایی وزادگاه مردمتفکرودعودتگرجهان اسلام سیدجمال الدین افغانی ازاهمیت ویژه برخوردارمی باشد ومشرانوجرگه مصمم است که وعده های داده شده را طورجدی تعقیب نماید و سایرنهاد ها نیز درنوسازی وبازسازی این ولایت مساعی لازم بخرچ دهند.

کابل باختر/ 3/ قوس
وزرای دفاع ناتو موافقه کردند تا ماموریت آموزش نیروهای افغان را درسال 2016 نیز ادامه دهند.
به گزارش آژانس باختر ، وزرای دفاع کشور های عضو ناتو دراجلاس اخیر که درشهر برلین المان برگزار شد توافق کردند که ماموریت آموزش مشوره دهی و کمک به نیروهای امنیتی افغان را درسال 2016 میلادی نیز ادامه دهند.
وزیردفاع جرمنی گفت: کشورهای عضو ناتو ماموریت آموزش ، مشوره و کمک به نیروهای امنیتی افغان را درسال 2016 میلادی نیز ادامه میدهند.
وی اضافه نمودکه ما توافق نمودیم که درجهت کمک و تقویت ساختار امنیتی به افغانستان کمک نمائیم .
او گفت، این تصمیم به این معنا است که ما پیشرفت های قبلی را درافغانستان حفظ میکنیم و برای گام گذاشتن به سوی پیشرفت های بیشتر سهولت ایجاد می نمائیم.
معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع کشور دراین نشست گفت که حوادث اخیر یک باردیگر نیازمندی دوام همکاری های جهانی را به افغانستان مشخص نمود و رویدادها و حوادث اخیر نشان دادندکه مبارزه به نسل جدید تروریزم همکاری گسترده بین المللی را می طلبد .
وی اضافه نمودکه فکر میکنیم که افغانستان از دیرزمانی از مداخله تروریزم دچار مشکل است و به همین دلیل ما به این باور هستیم که همکاری درثبات افغانستان باعث ثبات درمنطقه میشود و همزمان ثبات دراین کشور از فرار مغز ها جلوگیری کرده بحران پناهندگی را نیز کاهش میدهد.
او گفت: اجلاس کشورهای عضو ناتو چگونگی دوام همکاری های جهانی را با افغانستان مشخص نموده است.
جنرال جان کمپیل قوماندان عمومی نیروهای بین المللی درافغانستان که دراجلاس اخیر ناتو شرکت داشت ضمن آنکه وضعیت کنونی افغانستان را پر مشقت و دشوار خواند از نیروهای امنیتی افغان تمجیدکرد.
او گفت که اعلام حمایت ازنیروهای امنیتی افغانستان پیام قوی را برای مردم، دولت و نهادهای امنیتی افغانستان میفرستد که شما تنها نیستید بل جهان با شماست .
همچنان اعلام حمایت از افغانستان پیام واضح به تروریستان میدهد که جهان به حمایت خود از افغانستان ادامه میدهند و آنها باید اسلحه شان را به زمین بگذارند.
باید گفت که ناتو درچوکات ماموریت قاطع برنامه حمایت لوژستیکی و آموزشی نیروهای امنیتی را به پیش میبرد به تازگی جمهوری چک اعلام کرده است که شمار آموزگاران نظامی خود را که درکابل مصروف آموزش پولیس افغان اند به چهل نفر افزایش میدهد.

کابل 3 قوس باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژآنس باختر،
شورا نخست با توجه به گزارش ریاست تفتیش قضایی و نظر ریاست عمومی تدقیق و مطالعات  با رعایت اصل مکافات و مجازات ، ازعملکرد برخی از قضات دیوانهای استینافی ومحکمه ابتدائیه شهری ولایت سمنگان در راستای رسیده گی سریع و به موقع دوسیه ها اظهارامتنان نموده ونیز به چهار تن از قضات و یک محرر آن محکمه  که تخطی ، تعلل و تاخیر شان در رسیده گی به یکعده قضایا  ، تشخیص گردیده بود ، در مطابقت به مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی  ، جزا های لازم تادیبی تجویز کرد.
همچنان مبتنی بر پیشنهاد ریاست تفتیش قضایی ومطالبه ریاست محکمه استیناف نظامی زون هرات به امریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داده شد تا گروپی از قضات  را به منظور رسیده گی به مراحل استینافی  چند دوسیه نقض شده ازجانب دیوانهای ستره محکمه به ولایت زابل اعزام ونیز دوسیه شامل پیشنهاد ریاست محکمه نظامی زون هرات را غرض رسیده گی استینافی به محکمه استیناف نظامی مرکز مطالبه نماید .
بعداً طبق اجنداء روی برخی از استهداات وا صله رسیده گی صورت گرفته ،  در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف پروان  درمورد چگونگی رسیده گی به برخی از قضایای جرایم علیه امنیت که خلاف صلا حیت حوزوی  ازجانب څارنوالی به محکمه ارجاع میشود ، تصریح گردید که صلاحیت نهاد های عدلی و قضایی درخصوص بررسی و رسیده گی به چنین موضوعات در ضمیمه شماره یک قانون اجراات جزایی دررابطه به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی وجرایم تروریستی که اخیراً طی فرمان تقنینی نافذ گردیده ، صراحت تام داشته ، طبقاً اجراات به عمل آید.
به همین ترتیب در قبال استهدائیه  ریاست عمومی څا رنوالی عمومی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در روشنایی قانون اجراات جزایی توضیح گردید که حضور څارنوال و متهم درجلسات قضایی از شروط اساسی تدویر یک جلسه قضایی است  ، بناء محاکم مکلف اند تا حین تدویر جلسات قضایی بویژه در قضایای جنحه و جنایت که احتمال محکومیت متهم به حبس متصور باشد ، موارد پیش بینی شده قانونی راجداً رعایت نمایند .
همینطوردرقبال استهدائیه ریاست پیژنتون وزارت امور داخله پیرامون چگونگی استخدام مجدد یکتن ازمنسوبین ان وزارت بعد ازاکمال مدت حبس محکوم بها به وظیفه و استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت لوگر بارتباط مسئله وقف و انتقال بعدی ان رهنمایی های لازم به عمل آمد .
برعلاوه درجلسه امروزی به دو تقاضای تجدید نظر با حضورداشت اطراف حقیقی قضایا ، نماینده قضایای دولت و نماینده شاروالی کابل ونیز ده درخواست تبدیلی محکمه درقضایای جزایی و مدنی نیزغورو رسیده گی صورت گرفته و درهرمورد تصامیم لازم اتخاذ گردید .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL