25 قوس 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

توزیع روند لباس زمستانی برای کارکنان خدماتی وزرات اطلاعات وفرهنگ

توزیع روند لباس زمستانی برای کارکنان خدماتی وزرات اطلاعات وفرهنگ

کابل باختر 25 قوس وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز روند توزیع لباس...

دومین نمایشگاه پروژه های تکنالوژی معلوماتی برگزار شد

دومین نمایشگاه پروژه های تکنالوژی معلوماتی برگزار شد

کابل باختر 25 قوس دومین نمایشگاه پروژه های تکنالوژی معلوماتی نهاد...

وزارت مالیه به خاطررفع مشکل مالی بخش نشرات دولتی همکاری می کند

وزارت مالیه به خاطررفع مشکل مالی بخش نشرات دولتی همکاری می کند

کابل باختر 25 قوس فاضل سنچارکی معین امورنشرا ت وزارت اطلاعات...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 15 قوس
جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه امروزبه ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول و به شرکت نایب دوم، منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأ تدویرگردید.
   به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر،   کمیتۀ رؤسا اجندای هفته آینده را تعیین نمود که درنشست عمومی ۱۹ قوس علاوه از مباحث آزاد، رئیس بورد حقوقی ریاست جمهوری درمورد اظهارات مقامات پیشین حکومت هریک محمد عمر داود زی، رحمت الله نبیل وداکتررنگین داد فر اسپنتا علیه حکومت، توضیحات ارایه نماید ونیز درجلسه ۲۱ قوس علاوه ازمباحث آزاد، روی طرح تعدیل در(فرمان تقنینی درمورد قانون اشاعه وثبت دارایی های مقامات وکارکنان دولتی) کارصورت گیرد.
        کمیته روسا همچنان با وزیرعدلیه، معینان وزارت های امورخارجه، داخله، معاون لوی درستیز ومعاون اداره امورریاست جمهوری، در مورد حصارکشی پاکستان درامتداد خط دیورند، راکت پراگنی های آنکشوربه مناطق سرحدی ولایت کنر وچگونگی قانون معاشات مقامات عالی رتبه دولتی؛ صحبت گردید ولی ازینکه مقامات درجه اول ادارات یاد شده حضور نداشتند ضمن انتقاد شدید ازعدم حضور شان به مساله حصارکشی هاوراکت پراگنی های آنکشور درامتداد خط دیورند، تمرکزی صورت نگرفت.
        رئیس جلسه تاکید نمود که ادارات ذیربط به زودی گزارش اجراات وپلان های شانرا کتباً به مجلس سنا ارایه بدارند تا موضوع درنشست های بعدی درحضور وزرای امورخارجه، دفاع، داخله، مشاورشورای امنیت ملی، رئیس عمومی امنیت ملی واداره ارگانهای محلی مطرح بحث قرارگیرد.
        اما داکترعبدالبصیرانوروزیرعدلیه پیرامون چگونگی تطبیق قانون معاشات مقامات عالی رتبه دولتی گفت که در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد وادارات ذیربط مکلف اند مطابق مفاد آن درتامین امنیت، صدورپاسپورت های سیاسی وارایه خدمات صحی به اعضای پیشین شورای ملی اقدام نماید وملاحظات که درقانون پاسپورت وجود دارد به زودی حل ودرجریده رسمی نشرخواهند شد.
      همچنان با مسوولان امنیتی که درجلسه کمیته روسا شرکت داشتند درمورد چگونگی تامین امنیت برخی ولسوالی های ولایات نورستان وغزنی، شاهراه های عمومی غزنی- شرنه ومزار- فاریاب و خواستهای باشنده گان ولایت پکتیا وبرخی مسایل دیگر مطرح شد .
    هکذا درکمیته روسا ازاحتمال به رسمیت شناختن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل، ازسوی امریکا، شدیداً ابرازنگرانی گردید وگفته شد عملی شدن این تصمیم، خشم شدید مسلمانان را درسراسرجهان برخواهند انگیخت، چون بیت المقدس خط سرخ ونخستین قبله ومکان مقدس مسلمانان است که باید ایالات متحده امریکا ازچنین تصمیمی دست بردارد وبه زودی اعلامیه ی در این خصوص از سوی مجلس سنا صادر خواهند شد. ذبیح علم

کابل باختر 15 قوس
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروز درمقرشورای ملی با محمدرضا بهرامی سفیرجمهوری اسلامی ایران مقیم کابل ملاقات کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر، دراین ملاقات بهرامی ضمن تقدیم احترامات وتفویض دعوتنامه رییس شورای اسلامی ایران به رییس مشرانوجرگه گفت افتتاح فازنخست بندرچابهار وتمدیدخطوط آهن تورغندی وشهر زرنج مبین توسعه تجارت وروابط برادرانه دوکشورمیباشد که برای ساخت وساز زیربناها،تجهیزات وبهره برداری این بندر حدود یک میلیارد دالرسرمایه گذاری شده است که ظرفیت دو تا هشت ملیون تن اموال التجاره دارا میباشد.
همچنان سفیر ایران افزودکشورمتبوعش برخی زمینه های را برای آسایش مهاجرین افغان مهیا ودرسال روان  حدود دوصد هزار تن آنان ویزای اقامت صادر نموده است،اما مهاجرین افغانی درارسال پول به خانواده هایشان  باچالش های مواجه می باشند که ایجاب می نماید تا دافغانستان بانک درزمینه همکاری نماید.
سپس فضل هادی مسلم یارطی صحبت هایش ازهمکاری های دیرینه کشورایران به نیکویی یاد کرده گفت امیدواریم مهاجرین افغان درجمهوری اسلامی مورد شفقت وتوجه بیشتر مقامات حکومتی صورت گیرد .
به همینگونه رئیس مجلس خاطرنشان ساخت مردم افغانستان به اثرجنگ های تحمیلی هرروز قربانی میدهد انتظارمی رود که حکومت ایران درهمکاری جدی باحکومت افغانستان علیه تمام هردوگروه های تروریستی درمنطقه ؛منجمله داعش وطالب مساعی مشترک به خرچ دهند وافزود کشور های منطقه در همکاری نزدیک باهم میتوانند که ریشه های تروریزم را در منطقه نابود ودر افغانستان امنیت تامین خواهند شد.
رییس مشرانوجرگه افتتاح بندرچابهاررا نقطه عطف میان دوکشوردانسته،اظهارامیداوری نمودکه این بندر طوربهتر تجهیرگردیده بخش های متباقی آن نیزبه بهره برداری سپرده شود تا مردم هردوکشور دوست از مزایا ومنفعت های اقتصادی آن مستفیدگردند،دراخیر ضمن ابراز امتنان ازدعوت رییس شورای اسلامی تعهدسپردکه درفرصت مناسب جهت دیدار ازجمهوری اسلامی ایران به آنکشور سفرخواهندداشت. 
در این ملاقات سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشا نیز شرکت داشت.
هکذا محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزبرخی خواستهای مردم ولایت پنجشیررابارئیس راه سازی روستایی وزارت احیاوانکشاف دهات درمیان گذاشت.
دراین ملاقات نایب اول مشرانوجرگه ضمن تمجید ازبرنامه ملی راه سازی روستایی گفت سرک پارنده مرکزولایت پنجشیرکه بندبرق 4میگاه وات نیزدراین مسیرواقع شده است ایجاب می نمایدکه بصورت بنیادی ترمیم واسفالت گردد همچنان درقسمت اسفالت 28کیلیومترسرک ولسوالی آبشار تاکنون توجه صورت نگرفته است .
متعاقباًمسوول راه سازی روستایی پیرامون برنامه ملی راه سازی روشنی انداخته گفت  اهداف اساسی برنامه مذکور وصل نمودن مردم دهات به مراکز خدمات اولیه ازجمله مکاتب، مراکز صحی وبازارها از طریق احداث سرک های دهاتی وهمچنان ایجاد فرصت های اشتغال برای مردم بی بضاعت در دهات از طریق سکتور خصوصی تشکیل میدهد واطمینان داد که کاراسفالت سرک پارنده پس ازطی مراحل تدارکاتی آغازمیگردد ودرقسمت اسفالت 28کیلومترسرک ولسوالی آبشارنیزتصامیم اتخاذخواهدشد. ذبیح علم

کابل  15 قوس باختر
داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه افغانستان، امروز (چهارشنبه، ۱۵ قوس) در دفتر کارش با شماری از اعضای جامعۀ مدنی و فعالان حقوق زنان، دیدار کرد.
در این دیدار، فعالان حقوق زنان و اعضای نهادهای جامعۀ مدنی، خواهان افزایش حضور زنان در رهبری نهادهای دولتی و رده‌های تصمیم‌گیری شدند.
آنها، از رأی رد پارلمان به نرگس نهان نامزدوزیر وزارت معادن و پطرولیم اظهار تأسف کردند و گفتند که خانم نهان نامزد نهادهای جامعۀ مدنی بود و نباید با او برخورد جنسیتی صورت می‌گرفت.
فعالان حقوق زنان همچنان گفتند که باید به‌جای زنانی‌که از رهبری نهادهای دولتی دور می‌شوند، دوباره زنان معرفی شوند.
در ادامه، داکتر عبدالله عبدالله از تعهد و باور شخص خودش به اهمیت حضور زنان در نهادهای دولتی سخن زد و گفت که همواره از حضور زنان در نهادهای دولتی دفاع، حمایت و پشتیبانی کرده است.
رییس اجراییه کشور با برشمردن برخی چالش‌ها به فعالان حقوق زنان و اعضای جامعه مدنی گفت که حضور و نقش زنان را در رهبری اداره‌ها ضرورت مبرم می‌داند و در راستای افزایش نقش و سهم آن‌ها در بخش‌های مختلف، محکم ایستاده است. ماری

کابل٬ ۱۵ قوس ٬باختر
بیشتر از یکصدو سه مخالف مسلح دولت در ولایت کابل به روند صلح پیوستند.
به گزار ش خبرنگار آژنس باختر٬ نشست مشورتی و حمایتی شورای عالی صلح برای ولایت کابل امروز برگزار شد.
در این نشست محمد یعقوب حیدری والی کابل صحبت کرد و گفت که نقش شورای عالی صلح در تامین امنیت ولایت کابل ارزنده است . وی از پیوستن بیشتر از ۱۰۳ مخالف مسلح دولت در ولایت کابل به روند صلح نیز خبر داد و گفت که در میان آنها ۲۰ قوماندان نیز شامل می باشد.
به گفته وی اکثر این مخالفین در ولسوالی سروبی به روند صلح یکجا شده اند.
والی کابل در این نشست به بی نظمی ها در ولایت کابل نیز اشاره کرد و گفت که در هماهنگی با ادارات مسوول کوشش می کنند از بی نظمی ها در شهر جلوگیری کنند

یعقوب حیدری نقش علما و متنفذین قومی را در تامین امنیت شهر کابل و جلوگیری از سرباز گیری دشمن ارزنده دانست و بیان داشت که شورای عالی صلح در هماهنگی با متنفذین قومی باید فاصله میان مردم و حکومت را از بین ببرند.مجیب الله مرزایی
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL