05 ثور 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

انفجاربمب درزابل دوکشته وهفت زخمی به جا گذاشت

انفجاربمب درزابل دوکشته وهفت زخمی به جا گذاشت

قلات 4 ثورباختر درنتیجۀ انفجاربمب درولایت زابل یک سرباز اردو ویک...

پنج جاده درشهر کابل نام گذاری گردید

پنج جاده درشهر کابل نام گذاری گردید

کابل باختر 4 ثور امروز پنج جاده به نام های آزادی...

معین وزارت فواید عامه از بند رباینده گان آزاد شد

معین وزارت فواید عامه از بند رباینده گان آزاد شد

کابل باختر 4 ثور انجنیراحمد شاه وحید معین وزارت فوائید عامه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

سیاسی

کابل باختر 27 حمل
فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه امروز با دینگ ژیجون سفیرجمهوری خلق چین درمقرشورای ملی ملاقات نمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس، در این ملاقات سفیر مذکورضمن وسیله شدن پیام رئیس پارلمان آنکشور، در مورد برگزاری مؤفقانه انتخابات شانزدهم حمل در افغانستان ،ابرازخرسندی نموده گفت که کشورمتبوعش در کمک به صلح ،ثبات وبازسازی افغانستان ،تقویت اقتصادی و سرمایه گذاری دراین کشور متعهد می باشد زیرا صلح وثبات افغانستان به نفع کشور متبوعش نیز می باشد. وی خاطرنشان ساخت که چین درپهلوی دول خارجی به کمکها یش ادامه می دهد وافزود در تابستان امسال چین نقش برازنده ی در میزبانی پروسه استانبول (کنفرانس مهم وزرای منطقه بین افغانستان و همسایگانش) در تیانجین خواهد داشت وازرئیس مجلس سنای افغانستان دعوت نمود که دریک فرصت مناسب به بیجینگ سفر نماید. فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه درصحبت هایش چین را یک همسایه خوب برای مردم ودولت افغانستان توصیف و ازکمکهای آنکشورابرازقدردانی نموده گفت چین درعرصه های مختلف با افغانستان همکاری نموده ویکی از نمونه های خوب آن اعمار مرکز ساینس و تکنالوژی کابل می باشد که دیروز به بهره برداری سپرده شد . رئیس مشرانوجرگه همچنان نقش وهمکاری چین را درهماهنگسازی کمکهای جامعۀ جهانی موثر خوانده گفت هنوزهم افغانستان به حمایت جهان نیاز داردکه باید درجذب کمکها تلاش های بیشترصورت گیرد . هکذا مسلم یارپیرامون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی نیزاشاره نموده گفت انتخابات یک پروسه ملی بوده که درسایر کشورها نیز عاری ازمشکلات نمی باشد وما امیدواریم که کمیسیون های انتخاباتی درقسمت جدا نمودن آرای پاک مردم از آرای غیر شفاف اقدامات جدی نموده وکسانیکه دست به تقلب زده باشند مورد پیگرد قرار دهند.
دراین ملاقات رئیس مجلس سنا و سفیر چین در حالیکه رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه نیز حضور داشت همچنین بر استحکام روابط پارلمانی بین دو کشور تأکید ورزیده تحایفی را به یکدیگر تعاطی نمودند.
طبق یک خبر دیگر فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه ، امروز از کارکردهای محمدآصف رحیمی وزیرزراعت ،آبیاری ومالداری تمجید نمود.
دراین نشست که شماری از سناتوران ، معینان وبرخی روسای آنوزارت نیزحضورداشتند،وزیرزراعت ازدستآوردها، وبرنامه های آنوزارت تذکر داده گفت که دو فابریکه بزرگ تولید روغن نباتی ازطرف وزارت مذکور در ولایت های ننگرهار و بلخ ساخته شده که هر یک در شبانه روز ظرفیت تولید پانزده تن روغن خالص نباتی را دارا می باشد که حدود ده فیصد تورید روغن از خارج را تقلیل خواهد داد .
همینگونه ورکشاپ آموزشی برای دریافت راهکار های تولید تخم های بذری گندم،درمرکزوسایرولایات کشوردایر گردیده که در بهبود زراعت و افزایش حاصلات زراعتی نقش عمده دارد چنانچه افغانستان در سال گذاشته توانست که 165 هزار تن کچالو و پیاز را به کشورهای هند، پاکستان، ترکمنستان و سایر کشور های همسایه صادر نماید و از سال 1388 بدینسو ، بیش از سه صد هزار تن کودکیمیاوی و تخم بذری گندم در سرتاسر کشور توزیع گردیده است. موصوف علاوه کرد که این وزارت در سال جاری به تعداد 282 پروژۀ مختلف النوع را در مرکز و ولسوالی های 14 گانۀ کابل تطبیق نموده است که شامل اعمار مراکز جمع آوری محصولات زراعتی، ایجاد مراکز بسته بندی میوه جات، اعمار ذخایر مواد زراعتی، تدویر ورکشاپ های آموزشی برای دهاقین و کوپراتیف داران، احداث باغ های میوه جات مختلف النوع، توزیع پیاز زعفران و توزیع وسایل تخنیکی زراعتی برای دهاقین و کوپراتیف داران، توزیع ماشین الات مرغداری، تخم های اصلاح شده و غیره میباشد.
متعاقباً رئیس مجلس سنا روی اهمیت بخش زراعت دررشد اقتصادکشورصحبت نموده ،کارکردهای رحیمی رادرجهت مدیریت سالم ،جذب کادرهای جوان ومسلکی درآن وزارت ،تطبیق برنامه های مختلف زراعتی درکشور تمجید نموده به نماینده گی ازسایرمنسوبان آنوزارت ، نشان وتقدیرنامه مشرانوجرگه رابه وی تقدیم نمود. همینگونه رئیس مجلس سنا،درحالیکه محمدعلم ایزدیارنایب اول آن مجلس ، برخی سناتوران وسید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشاءمشرانوجرگه نیزحاضربودند ازخدمات وکارکردهای سناتوران حمیرانعمتی ونجیبه حسینی اعضای کمیسیون اموربین المللی مشرانوجرگه در طی دو دورۀ تقنینی به نیکویی یادآوری نموده ،افزود که ایشان توانسته اندباحضورفعال شان درجلسات عمومی ، کمیته روسا وکمیسیونهای مربوطه ونیز شرکت درجلسات کمیته های مختلط مجلسین شورای ملی ازجانب مشرانوجرگه نماینده گی بهترداشته باشند .
بدین ملحوظ تقدیرنامه های مشرانوجرگه که درجلسه عمومی ازسوی اعضا پیشنهادگردیده بود به آنها داده شد  وسناتوران مذکوربا دریافت تقدیر نامه ها ،ازحسن نیت رئیس مشرانوجرگه،هیئت اداری وسایرسناتوران ابرازتشکر نمودند.

کابل / باختر 27حمل
محمدیونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری در دیدار با موریتس یوخیمز نماینده جدید ملکی ناتو در افغانستان و هئیت همراه پیرامون اوضاع جاری در افغانستان و منطقه گفتگو کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر ، معاون اول ریاست جمهوری در این دیدار نقش نیرو های بین المللی  در افغانستان را در راه مبارزه با تروریزم، باز سازی و اعمار افغانستان موثر خوانده افزود، برای ما نقش و حضور جامعه بین المللی در افغانستان ارزشمند بوده است، زیرا شما برای مردم افغانستان خدمات بی شایبه فروانی انجام داده اید.
معاون اول ریاست جمهوری علاوه کرد که بدون همکاری جامعه بین المللی و فداکاری نیرو های آنها مردم افغانستان امروز به مرحله کنونی نمی رسیدند و از اینرو از همه افسران و سربازان که  جان دادند تا دمکراسی در افغانستان قوت یابد و نیرومند شود، به قدردانی فراوان یاد می کنم.
معاون اول ریاست جمهوری با توجه به وضعیت کنونی و موجودیت تهدید های تروریزم علیه مردم و دولت افغانستان، افزود " به کمک و حضور جامعه بین المللی در حال و آینده نیازمنداست. "
معاون اول ریاست جمهوری علاوه کرد که مردم سومین انتخابات ریاست جمهوری را در کشور سپری کردند و از این رو انتظار دارند، حکومتی در افغانستان روی کار آید که در نتیجِۀ شفافیت این پروسه بوجود آمده باشد.
همچنین در این دیدار موریتس یوخیمز نماینده جدید ملکی ناتو در افغانستان  اظهار امیدوای کرد تا مراحل بعدی انتخابات در افغانستان به خوبی سپری کردد.
وی ضمن بیان این که جامعه جهانی همکاری های شانرا با مردم افغانستان  ادامه میدهندعلاوه کرد، " می خواهم همچنان شاهد ادامه پیشرفت ها و توسعه مردم افغانستان پس از ایجاد حکومت جدید در این کشور باشم."

کابل باختر 27 حمل
به اساس پیشنهاد اداره لوی څارنوالی ومنظوری حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دگروال شاپور بحیث رئیس څارنوالی استیناف نظامی زون پکتیا وبرید جنرال روح الله بحیث رئیس کادر وپرسونل معاونیت لوی څارنوالی مقرر گردیده اند.

کابل باختر 27 حمل
محمدیونس قانونی عصر دیروز در دیدار با یان کوبیش نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در امورافغانستان اظهار امیدواری کرد که پروسه انتخابات با عملکرد شفاف کمیسیون های انتخاباتی به پایان برسد و مردم در نتایج کار آنها  رای  و اراده خود را ببینند.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،  معاون اول ریاست جمهوری که با نماینده سازمان ملل در امور افغانستان صحبت میکرد، افزود که اکنون سرنوشت افغانستان در دست کمیسیون های انتخابات است و کار درست و بیطرفانۀ آنها این سرنوشت را رقم خواهد زد.
معاون اول ریاست جمهوری افزود که مردم افغانستان حق دارند به آن چه اراده کرده اند برسند زیرا این راه به ثبات و آرمش در کشور کمک می کند.
معاون اول ریاست جمهوری همچنان گفت که افغانستان در شرایطی ویژه قرار دارد و تلاش می شود تا از فرصت هایی که در پیش روست برای بهبودی وضعیت در کشور و بثمر رسیدن انتخابات بهره برداری کنیم.
معاون اول ریاست جمهوری افزود که مساعی در جهت یست که در آن انشا الله مشارکت همه نامزدان های ریاست جمهوری پس از اعلام نتایج، در حکومت آینده افغانستان در نتیجه یک تفاهم میسر گردد و در  آن کسی شکست و ناکامی احساس نکند.
در این دیدار یان کوبیش نماینده خاص سرمنش سازمان ملل در امور افغانستان گفت که انتخابات افغانستان سبب جلب اطمینان و اعتماد جهانیان برای آینده این کشور شده است.
وی همچنان گفت که باکمیسیون های انتخابات در تماس نزدیک قراردارند و از آن ها می خواهند که بیطرفی خود را در روند شمارش آرای مردم افغانستان حفظ کنند و باور داشته باشند که این کار می تواند برای آینده افغانستان سودمند باشد.
وی یاد آوری کرد که ما در کنار مردم افغانستان از همه مساعی که در مسیر جلوگیری از تنش و بحران در افغانستان بخرچ داده می شود استقبال می کنیم و مردم این کشور را مستحق دست یابی به صلح و آرامش ویک کشور با ثبات می دانیم.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL