03 اسد 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

گزارش

گزارش

کابل باختر/2/اسد مردم مسلمان غزه درفلسطین ازهفده روزبه اینطرف شاهد حملات...

دریک حادثه ترافیکی درشاهراه کابل – جلال آباد هفت نفر جان باختند

دریک حادثه ترافیکی درشاهراه کابل – جلال آباد هفت نفر جان باختند

کابل باختر/ 2/ اسد دریک حادثه ترافیکی امروز درساحه سروبی ولایت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

سیاسی

کابل باختر 21 سرطان
درجلسه عمومی ولسی جرگه که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی برگزارگردید،وکلاء در وقت امتیازی روی مسائل مهم واساسی کشور به ویژه چالش های نتایج انتخابات دوردوم ریاست جمهوری بحث نمودند.
دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر خبر داد، شماری از وکلاء ازکمیسیون های انتخاباتی خواستند با توجه به اعتماد واراده مردم پیشنهاد ملل متحد وتیم اصلاحات وهمگرایی رادررابطه به تفتیش آرای دوردوم انتخابات ریاست جمهوری درنظرگیرند تاازبحران موجود درکشور، جلوگیری صورت گیرد.
گفته شد برخی رسانه ها با توجه به نتایج دوردوم انتخابات علت ناامنی گردیده اند که خود چالش های فراوانی رادرقبال خواهد داشت.
شماری زیادی ازوکلاء ازآمدن جان کری وزیرخارجه ایالات متحده امریکا به خاطرحل بحران نتایج انتخابات دوردوم ریاست جمهوری اظهارخوش بینی نمودند و آرزو نمودند تا دموکراسی قربانی نگردد ویک پدیده قربانی پدیده دیگر بخاطر ثبات کشورنگردد.
برخی هم بحران ونگرانی های موجود درکشوررا به ویژه فقر ،بیکاری ، ناامنی وافزایش موادمخدر را وابسته به نتایج انتخابات دوردوم دانسته وگفته جان کری وزیرخارجه امریکا را که هیچ کاندیدای باید خودرا برنده اعلام نکند ، پرسش برانگیز دانسته وبه همین ترتیب اظهارات وگفته های جهانیان وسیاستمداران را پرسش برانگیزتلقی نمودند وازخویشتن داری هردو نامزدپیشتاز ریاست جمهوری اظهار سپاس و قدر دانی نمودند.
آنان ضمن اظهار خوشی ازمداخله جان کری وزیرخارجه امریکا ، انتخابات رادست آوردبزرگ ومهم کشوردرسیزده سال گذشته عنوان نموده ،خواستند تا این دست آوردی که کنون درمعرض خطرقراردارد ، قربانی نگردد وآنان مشکل اساسی انتخابات راتقابل قومی درکشوردانسته ،وگفته شد افغانستان کشور کثیرالقومی است بنا تمرکز قدرت جوابگو نمیباشد واین خود سال ها تجربه گردیده است؛بناً باید ازتقابل قومی کاسته شود ویک دولت مشروع ازمیان این انتخابات به ایجاد شود.
همچنان دررابطه به احتمال ایجاد حکومت مؤقت ویا هم ایجاد حکومت ائتلافی گفته شد تاثیری خوبی به اوضاع کشور نداردودرقانون اساسی هم چنین چیزی وجود ندارد وحضورگسترده مردم درانتخابات خود پاسخ مثبت وامیدوارکننده به ملت وجهانیان بودبنا براین هیچ فردی حق ندارد تااراده مردم رابه بادفراموشی بسپارد  وهردوتیم خواهان شفافیت هستند به این اساس ازکمیسیون های انتخاباتی ویوناما خواسته میشود تاآرای پاک ازناپاک جدا گردد وبرنده انتخابات اعلام گردد.
برخی وکلاء ازنماینده گان مردم درولسی جرگه خواستند تادرسخنرانی های شان با توجه به جایگاه خویش ازتعصب دست بکشند وقوم گرایی وزبان گرایی رادامن نزنند.
وکلاء وجود ناظران خارجی درانتخابات ریاست جمهوری گذشته را مثبت ارزیابی نموده ، گفتند دراین دوربا وجودی که همه صلاحیت به دست افغانها بود وآن گونه که مردم وجهانیان توقع داشتندتا انتخابات شفاف وبدورازتقلب باشد ، صورت نگرفت.
انتقاد ازعدم حضور برخی وزرای کابینه دردفاتر کاری شان وتماس بیشترآنان باکاندیدان پیشتازریاست جمهور،انتقاد ازجمع بندی جلسه روز چهارشنبه مجلس عمومی ازسوی هیئت اداری دررابطه به استجواب مسئولین اقتصادی ،صعود قیم موادغذایی وعدم توانایی مردم برای خرید ،ناامنی های اخیرولایت غور واینکه چندین ولسوالی دیگر مانند ولسوالی چهارسده درمعرض خطرسقوط قراردارند،به فروش رسیدن ساحه ای تجارتی درولایت لوگر به قیمت گزاف  که قبلاً ساحه سبز بوده که تقریباً یک بسوه به مبلغ دولک دالر به فروش میرسد،حملات جنایت کارانه اسرائیل درغزه برمسلمانان فلسطین و مشکلات زندان بغلان ازدیگرموضوعاتی بود که درجلسه درساعت امتیازی مطرح گردید.
شماری ازوکلاء خواهان صدوراعلامیه ای ازسوی ولسی جرگه بخاطرمحکوم کردن حمل وحشیانه اسرائیل برمسلمانان غزه شدند همچنان در جلسه .
سیداکرام منشی ولسی جرگه گزارش سفرنماینده پارلمان به کشوراسترالیا را بیان داشت .
هیئت به ریاست سیداکرام منشی ولسی جرگه وعضویت چند تن نماینده گان مجلس به کشوراسترالیا سفر نمودند.
دراین سفرهیئت بارئیس مجلس نماینده گان ،رئیس مجلس سنا ،وزیرامورخارجه ،وزیرانرژی ومنابع ، کمیسیون زراعت وبرخی شرکت های  کشوراسترالیا دیداروملاقات نمودند وبا آنان روی مسائل مهم سیاسی واقتصادی ودیپلوماتیک بحث نموده ، ازکمک های کشور میزبان دربخش های مختلف اظهار تشکری نمودند ازکمک صد میلیون دالری آن کشوراظهارسپاس نمودندودر عین حال مقامات کشورآسترالیا هم وعده همکاری پس ازخروج نیروهای خارجی ازافغانستان را نمودند وازبرگزاری مؤفقانه انتخابات ریاست جمهوری اظهار خوش بینی نمودند.
سپس عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه ضمن جمع بندی موضوعات یادشده ،تجاوزاسرائیل به فلسطین درغزه را محکوم نموده آن رایک حملۀ وحشیانه وبی رحمانه به اراضی مسلمانان  خواند.
وی ازرسانه های کشورخواست تا با توجه به شرایط کنونی کشورمنافع ملی رادرنظرگرفته برنامه های شان راتنظیم نمایند.
رئیس ولسی جرگه عدم حضوروزراء را در وظایف شان راانتقاد نموده ،ازکمیسیون ها خواست تاووزارت خانه های بودجوی به کمیسیون های مربوط دعوت داده شوند.
آقای ابراهیمی، دررابطه به انتخابات اظهار داشت که هیچ قوم نمیتواند کشوررابه یک قوم خاص منسوب نماید واین خودشرایط را برای فعالیت دشمنان ومخالفین مساعد میسازد که باید به این موارد توجه صورت گیرد.
رئیس ولسی جرگه در ادامه اظهار داشت که نماینده مردم بایک شهروند عادی کشورتفاوت دارد؛وهراظهارنظری که داده  میشود خیروسعادت ملت ومردم بایددرنظرگرفته شود وازاظهارات تخریش آمیزباید جلوگیری صورت گیرد.
ابراهیمی،دررابطه به بلند رفتن مواداولیه وموادسوخت گفت :مسئوولین هفته گذشته دعوت گردیدند وپاسخ های شان قناعت نماینده گان رافراهم نتوانست واکنون باتوجه به قانون واصول وظایف داخلی خود میتوانیدتصمیم بگیرید.
سپس مطابق آجندا شریف الله کامه وال رئیس کمیسیون حقوق وامتیازات وکلاء درمورد طرح قانون حقوق ومصئونیت اعضای شورای ملی معلومات داده،گفت هیچ نظراختلافی وجود ندارد همه نظریات توافقی دارند
ویک عضو دیگراین کمیسیون درمورد جلسات مشترک مختلط روی این طرح قانون معلومات ارائه داشته افزود: این طرح درچهارفصل وبیست ماده ترتیب گردیده است.
بعداً طرح مورد نظر با هشت کارت سرخ ازسوی وکلاء به تصویب رسید 

کابل باختر 21 سرطان
در جلسات کمیسیون های مشرانوجرگه که امروز برگزار شد، روی موضوعات مختلف بحث شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر، درجلسه کمیسیون شوراهای ولایتی ، مصونیت وامتیازات به ریاست حاجی مکرم خان ناصری، روی طرح ازدیاد فقره چهارم درماده چهاردهم قانون انتخابات بحث گردیده ومورد تاییدقرارگرفت. درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست مولوی محمود دانشجو، روی طرح قانون حمایت اجتماعی بحث گردیده وآن راتاییدنمود . دربخش دیگرجلسه قطعنامه مرکزهمآهنگی دانشجویان ولایت بلخ که درآن ازرئیس جمهور خواسته شده که درموردتصویب قانون تحصیلات عالی ازنفوذخود استفاده نماید.همچنان درقطعنامه ازتفکیک جنسیتی قشراناث وذکوردرپوهنتون بلخ استقبال شده وازمسوولین وزارت تحصیلات عالی خواسته شده که کاراعمار دانشگاه بلخ را تسریع بخشدواعضای کمیسیون طرح یاد شده راتایید ومتعهد به هر نوع همکاری با آنان شدند. درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدا به ریاست استاد عبدالشکور شکورمنشی کمیسیون، نظریات کارشناسان پیرامون طرح قانون حمایت اجتماعی استماع وتعدیلات پیشنهادی درآن مشخص شد. درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست خیرالنساء غمی،ضمن صحبت پیرامون چگونگی انتخابات 1393 ،تاکید شد که به آرای شفاف مردم حرمت گذاشته شود. دربخش دیگر حملات وحشیانه رژیم صهیونستی اسرائیل در نوار غزه به شدت نکوهش گردیده،تاکید شد که جامعه جهانی جلوحملات آن رژیم را بگیرد. درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست عارف الله پشتون ، پیرامون حملات بی رحمانه رژیم صهیونستی اسرائیل برنوار غزه فلسطین وتلفات ناشی ازآن به شدت محکوم گردیده ،ازکشورهای اسلامی جهان خواسته شد که در زمینه واکنش خویش رااعلام نمایندونیزدرموردسفر(جان کیری )وزیرامورخارجه ایالات متحده امریکا به افغانستان مبنی بر حل بن بست موجود انتخاباتی صحبت گردید. درجلسه کمیسیون اموراقوام وقبایل به ریاست محمدعیسی خان شینواری معاون کمیسیون، روی افزایش بهای مواد خوراکی و سوختی صحبت گردیده،تاکیدشد که ادارات ذیربط وتجار ملی درثبات نرخ مواد اولیه دراین ماه مبارک رمضان توجه جدی نمایند.در بخش دیگر جلسه تصمیم اتخاذشد که رئیس انسجام امورکوچیها در یکی از جلسات بمنظور ارایه گزارش ربع اول سال جاری آن اداره شرکت نماید . درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست سید اسدالله جعفری منشی کمیسیون، عرایض واصله بررسی ومطالعه گردیده وآن رابه مراجع ذیربط ارسال نمود . درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست سناتورعبدالاحد سلطانزوی، روی وضع امنیتی کشور صحبت گردیده حملات تهاجمی انتحاری به مقرولایت کندهار به شدت مورد نکوهش قرارگرفت. درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی،مالی وبودجه به ریاست انجنیرمحمددین همدرد، طرح ازدیاد وتعدیل دربرخی مواد قانون انتخابات ونیزطرح قانون حمایت اجتماعی طور جداگانه مورد بحث قرارگرفته،تصمیم اتخاذشدکه حین تصویب قوانین یادشده،اعضای کمیسیون نظریات پیشنهادی خود رادرجلسه عمومی مشرا نوجرگه ارایه نمایند . کذادربخش دیگرجلسه نامه ارسالی رئیس عامل نساجی افغان که مدعی است دوتن ازتجارملی درملکیت نساجی مذکور خودسرانه به اعمارتاسیسات تجاری اقدام نموده،مطالعه گردیده،تصمیم اتحاذ شد که معاون والی پروان،ولسوال وشاروال ولسوالی جبل السراج آنولایت ورئیس شرکت سهامی نساجی افغان در جلسه روز دو شنبه کمیسیون در مورد معلو مات دهند . 

کابل باختر 21 سرطان
اعلامیه مشرانوجرگۀ شورای ملی درپیوند به تلفات هولناک انسانی به اثرحملات وحشیانه پیهم رژیم صهیونستی اسرائیل بر نوار غزه:
مشرانوجرگه شورای ملی حملات تشدیدی ووحشیانه رژیم صهیونستی اسرائیل را در نوار غزه با نگرانی های عمیق دنبال می کند که ازچند روز بدینسو، علاوه از شهادت بیش از یکصد تن ومجروحیت صد ها تن دیگر از خواهران ، برادران واطفال فلسطینی،  خرابی های زیاد ی را در نوار غزه به بار آورده و تأثیرات روانی آن قلب وذهن همه مسلمین جهان را جریحه دارساخته است.
وقتی وضع وحالات تاریخی وفعلی فلسطینی های مظلوم وجنگ های ویرانگر دیگر را درسر زمین های بلاد اسلامی می بینیم به این نتیجه می رسیم که در این جهان نه حقوق بشری وجود دارد ونه عدالتی ونه هم تلاشها و پا درمیانی رهبران کشورها وسازمان های اسلامی ونه عکس العمل های مؤثری از سوی تکه داران خلافت وامارت اسلامی که در این وآن گوشه جهان به کشت وکشتار انسان های بی گناه مبادرت می ورزند .
مشرانوجرگه شورای ملی ضمن تقبیح همچوحملات وحشیانه اسرائیلی؛ مراتب تأثر وتأسف عمیق خویش را به خواهران وبرداران فلسطینی وکافه امت مسلمه ابراز نموده جداً خواهان اعاده حقوق مسلمین فلسطین وخواهان قطع جنگ وخونریزی در فلسطین، افغانستان وسایر کشور های متأثر از جنگ می باشد.

کابل/باختر/21سرطان
جلسه کارمندان عالی رتبه قلب آسیا روند استانبول براهمیت ختم موفقانه روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که درآن ملیون ها افغان ازسراسر کشور اشتراک نموده بودند، تاکید کردند .
به گزارش آژانس باختر به نقل از خبرنامه وزارت امور خارجه افغاستان، این مقامات گفته اند که همچنان از امنیت ملی و اردوی ملی افغانستان و دیگر ارگان های مرتبط باآنها در برقراری امنیت و ایجاد شرایط مساعد برای استفاده از حقوق دموکراتیک شان ستایش می کنند.
در آنجاییکه امنیت و ثبات افغانستان اساس امنیت و ثبات در منطقه است از احزاب وابسته به انتخابات تقاضا می شود تا روند انتخابات را به وقت و زمانش طی نموده و نظر به قانوان اساسی وچارچوب های قانونی پایان دهد.
ما مطمین هستیم که نامزدان  قادر خواهند بود اختلافات شان را از طریق گفتگوی سیاسی با در نظر داشت وحدت و  ثبات  افغانستان حل و فصل نمایند
ما آرزو مندیم تا انتقال قدرت افغانستان موافقانه بتاریخ 11/اسد/1393 صورت گرفته تا افغانستان بتواند توجه بیشتر خود را بالای به شمول بلند بردن همکاری منطوقوی متمرکز سازد
کشور های قلب آسیا همیشه  با ایستادن پهلوی افغانها ادامه میدهد واز  یک افغانستان متحد و آرام و با ثبات و مستقل  حمایت می کنند تا بتواندنقش اساسی و بارز را در ثبات و شگوفایی منطقه بازی کند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL