02 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

والی هلمند خواهان پیگیری قضیه کابل بانک شد

والی هلمند خواهان پیگیری قضیه کابل بانک شد

لشکرگاه 2 سرطان باختر والی هلمند امروز در یک نشستی از...

دو مرکز صحی در پروان به بهره برداری سپرده شد

چاریکار 2 سرطان باختر دو مرکز صحی روز گذشته در ولایت...

انفجار در 'کویته' پاکستان 9 کشته برجای گذاشت

انفجار در 'کویته' پاکستان 9 کشته برجای گذاشت

- ایرنا –باختر/ 2سرطان نفجار تروریستی صبح روز جمعه و در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 1 سرطان
جلسۀ کابینه به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز در ارگ، ضمن محکومیت حادثۀ تروریستی چهارشنبه کابل، ارگان‌های دولتی را موظف نمود در صورتی‌که کارمندان ادارات مربوط شان در این حادثه شهید، زخمی و یا خساره‌مند شده باشند، در رابطه به مساعدت آنها از داخل بودجه ادارات مربوط اقدام لازم نمایند.
همچنان ارگان‌های امنیتی توظیف شدند تا برای خانواده شهید محمدصالح نوابی افسر پولیس و سایر افسران و سربازان که در حادثات انتحاری با سپرنمودن جان خویش از ریختن خون هموطنان خود جلوگیری نموده‌اند، مساعدت همه‌جانبه نماید.
در ادامه، رئیس‌جمهور کشور از طرح پلان‌های امنیتی و اقتصادی برای شهر کابل به جلسه معلومات داده، وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا پروژه‌های مربوط را که قابل شمولیت در این پلان را دارند با وزارت مالیه همآهنگ نموده تا در بررسی وسط سال بودجه مورد بحث قرار گیرد.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه گزارش آن وزارت پیرامون تحقق تعهدات کشور در کنفرانس بروکسل را به جلسه ارائه نمود. کابینه ضمن تائید پلان عملیاتی موعدی تعهدات کنفرانس بروکسل، وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا از پیشرفت تعهدات خویش پیوسته به وزارت مالیه گزارش ارائه نموده و وزارت مالیه از چگونگی پیشرفت تعهدات افغانستان در کنفرانس بروکسل به جلسات کابینه گزارش دهد.
وزیر مالیه پیشنهاد افزودی مبلغ (۹۵۱,۲۲) میلیون افغانی در بودجه انکشافی را به قسم ضمیمه بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ به جلسه ارائه نمود که مورد تائید کابینه قرار گرفت.
متعاقباً، طرح تصحیح شده مقرره ایجاد و فعالیت موسسات حمل و نقل هوائی ملکی بداخل (سه) فصل و (۱۲) ماده توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه گردید که از سوی کابینه تصویب شد.
سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی چگونگی اعمار و توزیع بلاک B12 VIP  شهرک خواجه رواش و یا بلاک دوم پلانی پروژه تهیه مسکن را برای استادان پوهنتون کابل به جلسه ارائه نمود. کابینه موضوع یاد شده تصویب کرد و وزارت مالیه را موظف نمود تا تفاوت قیمت اپارتمان های متذکره را تدارک و بدسترس وزارت امور شهر سازی قرار دهد.
وزیر امور شهر سازی تقاضای فسخ قرار داد ساختمان میان تصدی خانه‌سازی و شرکت سهامی روس اندوستروی و چگونگی پرداخت محصول گمرکی وسایل و تجهیزات ساختمانی وارد شده توسط آن کشور را به جلسه مطرح کرد و کابینه فسخ قرارداد شرکت مذکور را مشروط به پرداخت مالیات بیست باب کانتینر اموال و تصفیه حسابات مالیاتی مورد تصویب قرار داد.
بعداً، معین پالیسی و سرپرست وزارت صحت عامه، گزارش آن وزارت در مورد بررسی ظرفیت بستر مریضان و ضرورت شفاخانه‌های ملکی در ولایات عمده کشور را به جلسه مطرح نمود. کابینه بعد از بحث همه‌جانبه طرح وزارت صحت عامه را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، آن وزارت را موظف نمود تا وجوه مالی آنرا با وزارت مالیه همآهنگ نماید.
در ادامه، طرح بهبود خدمات تخصصی و واگذاری مدیریت شفاخانه‌ها به افراد متخصص توسط معین پالیسی و سرپرست وزارت صحت عامه به جلسه مطرح نمود و مورد تائید قرار گرفت و وزارت صحت عامه موظف به تطبیق آن گردید.
به همین ترتیب، معین پالیسی و سرپرست وزارت صحت عامه پالیسی تداوی کارکنان دولت در داخل و خارج از کشور را به جلسه ارائه کرد که در پرنسیپ مورد تائید قرار گرفت و وزارت صحت عامه موظف شد تا پالیسی متذکره را تصحیح و به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.
متعاقباً، پیشنهاد شاروالی کابل مبنی بر تغییر مکان اعمار منار یادگاری شهدای رسانه‌یی از چوک بره‌کی شهر کابل به ساحه پارک مقابل پشتنی بانک مورد بحث قرار گرفت و شاروالی کابل موظف گردید تا لندسکیپ منار متذکره را ترتیب و در کمیته تخصصی به عضویت وزارت‌های امور شهرسازی و امور داخله تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ مورد ارزیابی قرار داده و بعد از تائید کمیته در احداث آن در ساحه پیشنهادی اقدام نمایند.
شاروال کابل، طرح ارزیابی ساختمان‌های غیر معیاری در ساحه وزیر اکبر خان را به جلسه ارائه کرد و بعد از بحث همه‌جانبه کمیته مشتمل از شاروالی کابل، قوماندانی امنیه ولایت کابل، گارنیزیون کابل، اداره لوی څارنوالی، ریاست عمومی امنیت ملی و ترافیک شهر کابل تحت ریاست وزارت عدلیه موظف شدند تا جهات قانونی پیشنهادهای شاروالی را بررسی نموده، نظر مشخص خویش را به ریاست جمهوری ارائه نمایند.
در اخیر جلسه، شش مورد معاهدات بین‌المللی توسط معین سیاسی وزارت امور خارجه به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.
جاوید روشان

کابل باختر 1 سرطان
جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان  دیروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، ابتدا، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان حادثه انتحاری مورخ 10 جوزا سالروان واقع چهارراهی ذنبق شهر کابل را شدیداً تقبیح نموده، ارگانهای دولتی را موظف نمود در صورتیکه اعضای آنها در این حادثه شهید، زخمی و یا خساره مند شده باشند در رابطه به مساعدت آنها از داخل بودجه ادارات مربوط اقدام لازم نمایند، همچنان ارگانهای امنیتی را موظف نمود تا برای خانواده شهید محمد صالح نوابی افسر پولیس و سایر افسران و سربازان که در حادثات انتحاری با سپر نمودن جان خویش از ریختن خون هموطنان خود جلوگیری نموده اند، مساعدت همه جانبه نماید.
در ادامه، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از طرح پلان های امنیتی و اقتصادی برای شهر کابل به جلسه معلومات داده، وزارت ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا پروژه های مربوط را که قابل شمولیت در این پلان را دارند با وزارت مالیه همآهنگ نموده تا در بررسی وسط سال بودجه مورد بحث قرار گیرد.
طبق اجندا، وزیر مالیه گزارش آن وزارت پیرامون تحقق تعهدات کشور در کنفرانس بروکسل را به جلسه ارائه و اضافه نمود؛ طبق فیصله کابینه وزارت مالیه در همآهنگی با ارگانهای ذیربط پلان عملیاتی موعدی تعهدات کنفرانس بروکسل در عرصه های حکومتداری، مبارزه علیه فساد اداری، اصلاحات مالی، پلان عمل ملی، ایجاد دیوان خاص مبارزه با خشونت علیه زنان، میثاق شهروندی، استخدام تعداد (1200) بست CBR، برنامه اصلاح اداره عامه، پلان تطبیقی برای مشارکت خصوصی و عامه، قوانین استملاک و تنظیم امور زمینداری، تعدیل در قانون معادن، ساده سازی خدمات عامه، اصلاحات در سرمایه گذاری با سکتور خصوصی و تسریع روند تدارکات را جهت تحقق (15) مورد تعهد کشور در کنفرانس بروکسل توأم با پیشنهادات موعدی آن ترتیب و غرض منظوری به جلسه کابینه پیشکش نمودند.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تائید پلان عملیاتی موعدی تعهدات کنفرانس بروکسل، وزارت ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا از پیشرفت تعهدات خویش پیوسته به وزارت مالیه گزارش ارائه نموده و وزارت مالیه از چگونگی پیشرفت تعهدات افغانستان در کنفرانس بروکسل به جلسات کابینه گزارش دهد.
در ادامه؛ وزیر مالیه پیشنهاد افزودی مبلغ (951.22) ملیون افغانی در بودجه انکشافی را به قسم ضمیمه بودجه ملی سال مالی 1396 به جلسه ارائه، نمود؛ این افزودی از کمک های بلاعوض بانک جهانی برای پروژه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی مربوط وزارت معادن و پترولیم، از کمک های صندوق وجهی بازسازی افغانستان مربوط بانک جهانی برای پروژه برنامه انکشاف تشبثات خصوصی و صنایع در افغانستان مربوط وزارت احیأ و انکشاف دهات، از کمک های سازمان بین المللی انکشافی زراعتی برای پروژه برنامه ملی مربوط وزارت زراعت و آبیاری و از وجوه صندوق امانتی بازسازی افغانستان برای پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP) مربوط وزارت زراعت و آبیاری صورت میگیرد، که مورد تائید کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.
متعاقباً، طرح تصحیح شده مقرره ایجاد و فعالیت موسسات حمل و نقل هوائی ملکی توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه و خاطر نشان گردید که طرح متذکره طبق صراحت فقره (7) مصوبه شماره (2) مورخ 23/1/1396 کابینه به هدف تنظیم امور مربوط به طرز ایجاد موسسات حمل و نقل هوائی ملکی، فراهم نمودن زمینه فعالیت موسسات حمل و نقل هوائی ملکی در مطابقت با معیار های ملی و بین المللی، تامین مصونیت پرواز طیار های ملکی و پیشگیری از سانحه هوائی بداخل (3) فصل و (12) ماده ترتیب گردیده است.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه مقرره ایجاد فعالیت موسسات حمل و نقل هوائی ملکی را مورد تصویب قرار داد.
در بخش دیگر اجندا، وزیر امور شهرسازی به اساس هدایت مصوبه شماره 16 مورخ 1/8/1395 کابینه، چگونگی اعمار و توزیع بلاک B12 VIP شهرک خواجه رواش و یا بلاک دوم پلانی پروژه تهیه مسکن را برای استادان پوهنتون کابل به جلسه ارائه و اضافه نمود؛
بلاک دوم پلانی پروژه تهیه مسکن دارای 98 اپارتمان بوده، (30) اپارتمان آن قبلاً فروخته شده، (40) باب برای کارمندان وزارت معارف در نظر گرفته شده که از آنجمله قسط اول دو اپارتمان تا اکنون پرداخت و کارمندان خواهان اقساط طویل المدت ده ساله گردیده اند که تا کنون منظور نگردیده است، همچنان (26) باب اپارتمان در بلاک متذکره توزیع نگردیده است. از آنجائیکه نسبت عدم پرداخت پول اقساط از جانب کارمندان وزارت معارف کار پروژه از جانب شرکت اعمار کننده متوقف گردیده است، بنأً پیشنهاد میگردد تا 40 باب اپارتمان از وزارت معارف به استادان وزارت تحصیلات عالی واگذار و پرداخت تفاوت قیمت اپارتمان های متذکره از کود  های کمکی مقام عالی ریاست جمهوری صورت گیرد.
بلاک B12 VIP شهرک خواجه رواش که قبلاً برای شش تن از کارمندان بلند رتبه وقت وزارت امور شهرسازی به مصرف شخصی شان با معافیت مصارف اداری و شبکات بعنوان امتیاز تشویقی نظر به احکام وزیر وقت توزیع گردیده و در هر منزل آن یک اپارتمان دیزاین گردیده است؛ وزارت امور شهرسازی پیشنهاد مینماید تا در هر منزل سه اپارتمان به مساحت های مختلف ایجاد گردد که جمعاً 18 اپارتمان را در بر خواهد گرفت.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان اختصاص بلاک دوم پلانی پروژه تهیه مسکن را برای استادان وزارت تحصیلات عالی مورد تصویب قرار داده، وزارت مالیه را موظف نمود تا تفاوت قیمت اپارتمان های متذکره را تدارک و بدسترس وزارت امور شهر سازی قرار دهد.
سپس، وزیر امور شهر سازی تقاضای فسخ قرار داد ساختمان میان تصدی خانه سازی و شرکت سهامی روس اندوستروی و چگونگی پرداخت محصول گمرکی وسایل و تجهیزات ساختمانی وارد شده توسط آن کشور را به جلسه مطرح و اضافه نمودند؛ قبلاً قرارداد سرمایه گذاری بین تصدی خانه سازی و شرکت روس اندوستروی جمهوری فدراتیف روسیه جهت احداث فابریکه جدید خانه سازی برای مدت پنجاه سال عقد که بر اساس آن 24 باب کانتینر وسایل و تجهیزات جهت اعمار فابریکه به افغانستان انتقال و به اساس حکم ریاست جمهوری وقت شامل معافیت گمرکی گردید که از آنجمله 4 کانتینر آن به داخل تصدی خانه سازی و بقیه در گدام شرکتهای خصوصی منتقل گردیده است. بتاسی از تقاضای سفارت فدارسیون روسیه مقیم کابل، شرکت روس اندستروی خواهان فسخ قرارداد گردیده که شورای عالی تصدی خانه سازی و ریاست تصدی های وزارت مالیه پیشنهاد نموده اند تا بعد از پرداخت مالیات بیست باب کانتینر و تصفیه حسابات مالیاتی شرکت متذکره، تصدی خانه سازی کانتینرها را به شرکت الکوزی واگذار نماید.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فسخ قرارداد شرکت روس اندوستروی را با تصدی خانه سازی مشروط به پرداخت مالیات بیست باب کانتینر اموال و تصفیه حسابات مالیاتی شرکت متذکره، مورد تصویب قرار داد.
بعداً، معین پالیسی و سرپرست وزارت صحت عامه بتاسی از هدایت فقره (5) مصوبه شماره (16) مورخ 16/5/1394 کابینه، گزارش آن وزارت در مورد بررسی ظرفیت بستر مریضان و ضرورت شفاخانه های ملکی در ولایات عمده کشور را به جلسه مطرح و افزود؛ طی این ارزیابی، به تعداد (1958) بستر فعال در (22) مرکز صحی در ولایات کشور وجود داشته و به افزایش تعداد (1597) بستر در مراکز صحی یاد شده نیاز میباشد که برای فی بستر قابل افزایش مبلغ (18000) دالر امریکائی مجموعاً (28.7) ملیون دالر امریکائی جهت توسعه و ایجاد ساختمان صحی، لوازم و تجهیزات و نیروی بیشتر تخمین گردیده است.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه طرح وزارت صحت عامه در مورد بررسی ظرفیت بستر مریضان و ضرورت شفاخانه های ملکی در ولایات عمده کشور را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، آن وزارت را موظف نمود تا وجوه مالی آنرا با وزارت مالیه همآهنگ نماید.
در ادامه جلسه، بتاسی از فیصله فقره (11) مصوبه شماره (12) مورخ 10/6/1395 کابینه ج.ا.ا طرح بهبود خدمات تخصصی و واگذاری مدیریت شفاخانه ها به افراد متخصص توسط معین پالیسی و سرپرست وزارت صحت عامه به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید که وزارت صحت عامه در نظر دارد تا با استخدام کارمندان جوان از طریق برنامه ماستری داخل خدمت و ارتقای ظرفیت، مدیریت شفاخانه ها را بهبود بخشیده و با تطبیق استراتیژی (گام به گام) و ایجاد تجهیزات و مراقبت های جدی در شفاخانه های مرکز و (9) ولایت کشور از طریق ریفورم شفاخانه ها و تدارک بستر های معیاری، تهیه و ترتیب برنامه کارآیی برای شفاخانه ها، جذب متخصصین مسلکی، مجرب و آموزش دیده در خارج از کشور و فراهم نمودن منابع مالی و تشکیل مورد نیاز خدمات فوق تخصصی را ارائه گردد.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح بهبود خدمات تخصصی و واگذاری مدیریت شفاخانه ها به افراد متخصص را مورد تائید قرار داده، وزارت صحت عامه را موظف به تطبیق آن نمود.
به همین ترتیب، معین پالیسی و سرپرست وزارت صحت عامه بتاسی از هدایت فقره (8) مصوبه شماره (13) مورخ 10/4/1394 کابینه پالیسی تداوی کارکنان دولت در داخل و خارج از کشور را به جلسه ارائه و اضافه نمودند؛ طی این پالیسی دولت مکلف گردیده است تا جهت تداوی کارکنان دولت در داخل و خارج کشور اقدامات چون فراهم نمودن زمینه دسترسی به خدمات صحت معیاری، ارتقای ظرفیت بهبود کیفیت خدمات صحی در داخل کشور و فراهم نمودن تسهیلات لازم و زمینه توزیع عادلانه امکانات برای تداوی امراض صعب العلاج که قابلیت تشخیص و تداوی آن در داخل کشور موجود نباشد را در خارج کشور فراهم نماید، همچنان مکلفیت های وزارت های ذیربط در این زمینه مشخص و موضوع بیمه صحی کارکنان دولت در این پالیسی به عهده دولت گذاشته شده است.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان پالیسی تداوی کارکنان دولت در داخل و خارج کشور را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت صحت عامه را موظف نمود تا پالیسی متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح و به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.
متعاقباً، پیشنهاد شاروالی کابل مبنی بر تغییر مکان اعمار منار یادگاری شهدای رسانه یی از چوک بره کی شهر کابل به ساحه پارک مقابل پشتنی بانک توسط شاروال کابل به جلسه مطرح گردید.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شاروالی کابل را موظف نمود تا لندسکیپ منار متذکره را ترتیب و در کمیته تخصصی به عضویت وزارت های امور شهر سازی و امور داخله تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ مورد ارزیابی قرار داده و بعد از تائید کمیته در احداث آن در ساحه پیشنهادی اقدام نمایند.
هکذا، شاروال کابل بتاسی از هدایت فقره (18) مصوبه شماره (19) مورخ 17/9/1395 کابینه، طرح ارزیابی ساختمانهای غیر معیاری در ساحه وزیر اکبر خان را به جلسه ارائه نمود و افزود؛ این طرح دارای چهار فصل بوده که در فصل اول؛ کمیته ارزیابی، در فصل دوم؛ شاخص ها و فکتور ها اصلی ساختمان ها، در فصل سوم؛ مسایل انجنیری و تنظیم آب ساختمان و در فصل چهارم؛ نتیجه گیری طبق یک فورم مشخص تعیین و ترتیب گردیده است.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه کمیته مشتمل از شاروالی کابل، قوماندانی امنیه ولایت کابل، گارنیزیون کابل، اداره لوی څارنوالی، ریاست عمومی امنیت ملی و ترافیک شهر کابل را تحت ریاست وزارت عدلیه موظف نمود تا جهات قانونی پیشنهادهای شاروالی را در پرتو قوانین نافذ کشور طور همه جانبه بررسی نموده، نظر مشخص خویش را به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نمایند.
در اخیر جلسه شش مورد معاهدات بین المللی توسط معین سیاسی وزارت امور خارجه به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.
جاوید روشان

کابل باختر 1 سرطان
دکتورعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه‌ ، دیروز با نمایند‌گان بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه‌ی افغانستان (فیفا) در قصر سپیدار دیدار نمود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه به آژانس باختر، در این نشست پیرامون روند کاری کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی، اصلاحات و برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در نخست نماینده‌گان فیفا، رئیس اجرائیه را به عنوان حامی اصلی اصلاحات در حکومت وحدت ملی نامبرده، از ایشان خواستند که در امر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه توجه لازم نماید.
در ادامه‌ی نشست، اشتراک کننده‌گان دیدگاهای خویش را نسبت به روند کاری کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی با رئیس اجرائیه‌ی کشور، شریک نموده افزودند: کمیسیون مستقل انتخابات در فقدان برنامه‌ی کاری مدون بسر می‌برد.
آنان همچنان علاوه نمودند که نشست‌ها و تصمیم گیری‌هایی که در کمیسیون‌های انتخاباتی اتخاذ می‌گردد با مردم شریک ساخته نمی‌شوند، و این امر سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به این کمیسیون‌ها می‌گردد.
آنان در بخش دیگر از صحبت‌های شان تأکید ورزیدند که کمیسیون های انتخاباتی باید پیرامون انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها، پارلمانی و ریاست جمهوری، برنامه‌های مشخص و مدون آماده نمایند.
سپس دکتورعبدالله عبدالله ضمن قدردانی از تلاش‌های نهادهای انتخاباتی که به منظور تنویر افکار عامه فعالیت می‌کنند، علاوه نمود: درسطح کمیشنران کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی اصلاحات عملی گردید و در راستای مسائل تخنیکی نیز پیشرفت‌های صورت گرفته است تا شفافیت در روند برگزاری انتخابات پیشرو تضمین گردد.
در اخیر رئیس اجرائیه تأکید نمود، برگزاری انتخابات یک امر حتمی و ضروری است، اراده‌ی لازم وجود دارد و همچنان همکاران بین‌المللی ما حکومت وحدت ملی را برای تدویر انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها همکاری می‌کند.
جاوید روشان

کابل باختر 1 سرطان
عادله راز معین اقتصادی وزارت امورخارجه ،  با فریدریش کیتچیلت معین  انکشاف و همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه جرمنی ملاقات نمود.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، در این ملاقات، هر دوجانب روی  تحولات موجود  و  امکانات ارتقای میزان همکاری در افغانستان  بحث کردند.
همچنان طرفین بر اهمیت  روابط تاریخی میان دو کشور تاکید کردند که این روابط بایست مبتنی بر باور دوجانبه و احترام متقابل باشد. آنها همچنان، بر گسترش بیشتر این روابط در عرصه های اقتصادی، امنیتی و سیاسی تأکید کردند.
کیچیلت تاکید نمود که حمله اخیر برسفارت جرمنی در کابل تصمیم قاطع آنها در زمینه حمایت دوامدار جرمنی از افغانستان  را تضعیف نخواهد کرد و سفارت جرمنی نسبت به گذشته امور خود را بیشتر تسریع و پر توانتر خواهد کرد.
خانم راز از حمایت قاطع جرمنی از افغانستان صمیمانه اظهار امتنان کرده، خواستار حمایت بیشتر آن کشور از پروسه های قلب آسیا و ریکا گریده، همچنان روی ابتکارات در راستای توانمندسازی اقتصادی زنان و زمینه های مختلف همکاری میان دو کشور صحتب کرد.
جاوید روشان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL