26 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل ۲۶ سرطان باختر
    درجلسه امروز مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، فرمان تقنینی رئیس جمهوری درمورد حذف کلمه مستقل ازعناوین ادارات واحدهای بودجوی مستقل واسناد تقنینی نافذ مورد تصویب قرارگرفت.
به اساس معلومات   دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،  فرمان مذکور که درکمیسیونهای مجلس مورد تدقیق قرارگرفته بود؛ توسط معاون ومنشی کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ارایه وبه اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت.
    اما درمباحث آزاد جلسه شماری ازسناتوان پیرامون دستور تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا که دیپلوماتان ارشد آنکشور وارد گفتگوهای مستقیم با گروه طالبان شوند؛ نظریاتی ارایه نموده گفتند جنگ طولانی و فرسایشی باعث قربانی ها وخسارات جبران ناپذیر در کشورگردیده، باید طالبان به پروسه صلح بپیوندد وبه هرطریق ممکن صلح وثبات دراین سرزمین برقرارشود. همچنان اعضای مجلس افزودند، امریکا به عنوان عضو ارشد جامعه بین المللی ویکی ازهمکاران ستراتیژیک افغانستان باید نقش سازنده را در روند صلح بازی نماید و حامیان تروریزم را تحت فشارهای لازم سیاسی واقتصادی قرار دهد؛  اما برخی دیگرگفتند باوجود که مردم افغانستان از این تصمیم امریکا بخاطرختم جنگ ابرازخرسندی نموده اند؛ ولی مقامات آنکشور بنابر گزارشهای امروز رسانه ای این تصمیم دولت امریکا را سؤتفاهم عنوان نموده وآن را رد کرده است وخاطر نشان ساختند درصورتیکه این موضوع حقیقت داشته باشد؛ نشان می دهد که امریکا عامل اصلی دوام جنگ درافغانستان می باشد وباید رهبران حکومت وحدت ملی جامعه جهانی، وبه ویژه ملل متحد، امریکا را متقاعد سازد که مردم دیگر طاقت وتوان این جنگ تحمیلی و طاقت فرسا راندارد وباید دیگر مردم افغانستان در صلح وثبات زنده گی نمایند.
درجلسه سناتوران ازروزجهانی  (جمعیت ونفوس) واهمیت آن درابعاد مختلف زندگی مردم یاد آوری نموده، گفتند نفوس شماری اثرات مثبت را درارایه خدمات متوازن دربخش های مختلف زندگی داشته، بایدزمنیه نفوس شماری به معیارهای بین المللی ازسوی ارگان های ذیربط مساعد گردد.
  هکذا درجلسه تذکررفت که درطول تاریخ وحدت ویکپارچگی ملت مسلمان افغانستان ضامن پیروزی ایشان بوده، ولی شرایط کنونی خیلی شکننده  می باشد وصدا های تجزیه طلبی وخود مختاری که دربرخی نقاط بلند می شود، همچو صدا های تأسف بار به نفع ملت زجرکشیده مانمی باشد وباید سیاسیون کشور متوجه این وضعیت شوند ومردم را ازاین حالت نجات دهند.
   همینگونه باردیگردرمورد ادامه تظاهرات درشمال کشوروتاثیرات منفی آن بالای حکومتداری واقتصاد مردم نظریاتی ارایه نموده، گفته شد درادامه تظاهرات تنها حدود سه هزار موتراموال تجارتی دردوطرف بندرآقینه گیرمانده ودوام این وضع مردم را بسیار نگران ساخته است وباید حکومت خواستهای مظاهره کننده گان درشمال کشور را بررسی نموده تا وضعیت درآن مناطق به حالت عادی برگردد.
  همچنان درجلسه سناتوران پیرامون وضع ناگوار امنیتی دربرخی ولایات صحبت نموده، گفتند وضعیت ولسوالی زیباک درولایت بدخشان ،ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب و ولایت فراه وخیم بوده وباید ارگان های مسوول درزمینه تأمین امنیت مطمئن ولایت فراه وسایر مناطق تحت تهدید دشمن ؛توجه لازم به خرچ دهدو نیزدرجلسه گفته شد که یکتن از والیان نام نهاد طالبان به اسم عبدالرحمن در جمله اسیران حزب اسلامی از زندان رها گردیده است.
درختم مباحث رییس مشرانوجرگه اظهارداشت که تلاش های جاری حکومت درقبال تأمین صلح، خواست اساسی مردم می باشد واگرامریکا خواهان مذاکرات باطالبان است؛ باید تحت رهبری دولت وبه حمایت مردم افغانستان وارد این پروسه شود وبه اساس تفاهم ملی این پروسه آغاز گردد؛ زیرا امریکا هم یکی ازطرف های قضیه جنگ افغانستان می باشد؛ انتظاربرده می شود که این کشوردرمذاکرت صلح صادق وبه خیرصلح پایدارعمل نماید.
فضل هادی مسلم یار افزود طالبان نیزباید بخاطر رسیدن به صلح گفتگوهای بین الافغانی را ترجیح دهد وبا پیوستن به زندگی صلح آمیز در روشنی قوانین نافذه کشور از راه انتخابات در قدرت دولتی شریک شوند؛ مانند مذاکرات دولت با حزب اسلامی نشان داد که چنین روند به زودی تحقق می یابد وخواستهای یکدیگربه صورت مستقیم شنیده می شود.
رییس مجلس موضوع بستن دفاتردولتی وبنادرتجارتی درشمال کشور رانگران کننده دانسته، تأکید داشت که حکومت باید به این معضل بادرنظرداشت خواستهای مردم رسیدگی لازم نماید ونیز ازمظاهره کننده گان خواست که ادامه تظاهرات شان اوضاع سیاسی،اقتصادی وامنیتی کشور را به چالش کشیده واضرارآن به مردم عامه می رسد؛ ایجاب می نماید که تظاهرات خاتمه یابد وبخاطرتحقق خواستهای شان ازسوی رهبری دولت منتظربمانند، زیرا رییس جمهوری درکنفرانس مطبوعاتی اخیرش بیان داشته است که احتمال برگشت معاون اولش به کشور وجود دارد.
رییس مشرانوجرگه خواستهای رهبران سیاسی را حق قانونی آنان دانسته؛ اما اظهار داشت که خواست اخیرآنان دررابطه به آغاز پروسه بایومتریک ناوقت بوده ومعقول نمی باشد زیرا تاریخ انتخابات نزدیک است و تاخیر دربرگزاری آن باعث تأخیرانتخابات ریاست جمهوری نیز خواهد شدکه این موضوع به اعتبار دولت صدمه میرساند ومردم نیزبیشتر متضرر میگردد.
پس انتظار برده می شود که راه تفاهم را در پیش گیرند و درکنارسایر نهاد های ناظر از پروسه انتخابات نظارت جدی نمایند وبرای موفقیت این روند ملی همکارگردند.
درپایان درمورد رهایي یکتن از قوماندانان طالبان گفت اگرموصوف درجمله محبوسین حزب اسلامی رهایی یافته باشد؛ قابل بازپرس است واگر مطابق به فرمان ازحبس رهاشده باشد همچو تعامل وجود داشته است.
همینگونه درجلسه طبق آجندا گزارش کاری اجلاس اول کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست توسط نثاراحمد حارس رئیس آن کمیسیون ارایه گردید.
به گفته موصوف اعضای کمیسیون علاوه ازبررسی 18 عنوان قانون و اسناد بین المللی سی وهفت بارمسوولان حکومتی را بخاطرشکایات واصله مورد استجواب قرار گرفته است.
سپس شفیقه نوروزخیل گزارش کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی را ارایه نموده گفت این کمیسیون درهمکاری باکمیسیون امورتقنینی برعلاوه جلسه استماعیه روندصلح افغانستان 55جلسه دایر نموده که در آن 13عنوان قانون، فرامین تقنینی واسناد بین المللی  وده ها عریضه واصله بحث وتصمیم گیری نموده است.
درپایان سناتورعزیزه مصلح گزارش کمیسیون تقنینی، عدلی وقضایی را مطرح نموده گفت دراجلاس روان 51 جلسه دایر وبالای 20 مورد قوانین، فرامین تقنینی، موافقتنامه ها وسایراسناد تقنینی وبین المللی بحث وتصمیم گیری شده است.
قابل ذکر است که خبر مفصل این گزارشات در اخبارکمیسیونها فردا شب به نشر خواهد رسید.
طبق یک خبردیگرشماری ازمحصلین پوهنتون رنا درچوکات برنامه های آگاهی دهی ریاست اطلاعات واتباط عامه ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه جهت کسب معلومات ازکارشیوه های مجلس امروز ازجلسه عمومی این جرگه دیدن نمودند.. نالان
 

کابل باختر 26 سرطان
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست به منظور حصول اطمینان بهتر ازا جرای بلاانحراف تصامیم و مصوبات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری که به نحوی به قوه قضائیه ارتباط میگیرد ، به ریاست پالیسی وپلان هدایت داد تا  چنین مصوبات را ثبت دیتابیس نموده و ازچگونگی اجراات در قبال انها منظماً  به شورای عالی ستره محکمه وشورای عالی حاکمیت قانون گزارش ارائه نماید .
بعداً مبتنی بر حکم ماده 295 قانون اجراات جزایی ، تصریح گردید که بعداز صدور حکم قطعی درمورد یک دعوی جزایی ،  محکوم علیه را نمیتوان بار دیگر بر اساس ظهور دلایل جدید یا بر اساس تغییر وصف قانونی همان جرم محاکمه نمود ، محاکم حین رسیده گی به دوسیه ها با دقت لازم موضوع را مطمح نظرداشته ودرمسیر تامین عدالت رعایت نمایند .
مقرره اداره تعلیمات قضائی که قبلاً به اساس مصوبه شماره (365) مورخ 13/4/1396 شورای عالی ستره محکمه تصویب گردیده بود ،نسبت برخی از سکتگی ها درمتن آن مجدداً  مورد بازنگری قرار گرفته وبعد از غور وبحث همه جانبه به رفع آن تصمیم اتخاذ وبه آمریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داده شد تا طبق احکام قانون طرزنشر وانفاذ اسناد تقنینی غرض نشر درجریده رسمی به وزارت عدلیه فرستاده شود .
متعاقباً با توجه به گزارشهای تفتیشی و نظریات تدقیقی ناشی از بررسی و تفتیش اجراات ریاست های محاکم استیناف ولایت های پروان و پکتیکا ، به هفده تن از قضات قبلی و فعلی ان محاکم که تخطی های وظیفه یی شان تشخیص گردیده بود ، طبق احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی ، جزا های لازم تادیبی تجویز و نیز از کار و فعالیت رئیس و اعضای دیوان رسیده گی به جرایم  امنیت عامه و جرایم ناشی از فساد اداری محکمه ابتدائیه شهری پروان که دوسیه های تحت کار را درمواعید معینه قانونی و بدون تاخیر مورد رسیده گی و حل وفصل قرارداده بودند ، امتنان بعمل امد .
به همین ترتیب درجلسه چهارده تقاضای تجدید نظر مدنی با حضور اطراف قضایا در پرتو شرایط مندرج حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد غور و رسیده گی قرارگرفته و درهرمورد تصامیم مقتضی گرفته شد .
برعلاوه  یازده درخواست تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی و تفویض صلاحیت رسیده گی به 23 دوسیه جزایی مطابق تقاضای اداره لو ی څارنوالی به محاکم استیناف ولایت های غزنی ، خوست و هلمند نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید . ختم/ نالان

شهرهرات 26 سرطان باختر
همایش بزرگ جوانان ولایت هرات  به حمایت از صلح و برنامه های رییس جمهور به ویژه درامر برخورد بازورمندان وقانون شکنان درشهرهرات برگزارشد.
این همایش از سوی جامعه مدنی هرات با حضور داشت فعالان مدنی، علمای دین، استادان پوهنتون، مسوولان اداره محلی هرات، جوانان و شهروندان آن ولایت برگزار شد.
هدف از راه اندازی این همایش، حمایت از روندصلح حکومت با طالبان، پشتیبانی ازنشست علمای اسلامی در عربستان پیرامون صلح در افغانستان و حرام خواندن جنگ طالبان و هم‌چنان روند تطبیق حاکمیت قانون بالای افراد زورمند از سوی شخص رییس جمهور، می‌باشد.
محی الدین نوری معاون ولایت هرات ازبرگزاری این نشست استقبال نمود وگفت برخورد قاطع باعوامل قانون شکن سبب رضایت وحمایت های گسترده مردمی شده است .
رحمتی ترکی  وثیقی از علمای اهل تشیع، و سید محمد شیرزادی رییس اداره حج و اوقاف هرات با اشاره به اهمیت و جایگاه صلح در اسلام و هم‌چنان نیاز مبرم جامعه افغانستان به یک صلح دایمی، تاکید نمودند که دیگر جنگ راه حل نیست و نیاز است تا هر دو جناح دخیل در جنگ به مذاکره و صلح رو آوردند و دیگر شاهد کشتار افراد ملکی در کشور نباشیم.
سخنرانان مراسم در کنار حمایت از روند صلح، بر تطبیق حاکمیت قانون بالای افراد زورمند و سودجو نیز تاکید نمودند و از حکومت خواستند تا این روند یعنی گرفتاری افراد زورمند وغاصب و قاچاق را ادامه دهد و قانون را به شکل یکسان بالای شان تطبیق نماید.
در اخیر همایش قطعه نامه یی را که در آن بر حمایت از صلح دایمی در کشور و اقدامات جدی رییس جمهور درامر گرفتاری زورمندان تاکید شده بود، به خوانش گرفته شد.ختم/سیدحبیب

کابل 25 سرطان باختر
با کمال تاسف اطلاع یافتم که استاد محمد علی زهما از استادان سابقه دار پوهنتون کابل داعی اجل را لبیک گفت و به جاویدانگی پیوست.
مرحومی در طول عمر پربرکت خود به گسترش دانش و فرهنگ پرداخت. او به حیث یک تاریخ‌دان، ادیب و مترجم خدمات قابل قدری انجام داد. وفات او ضایعه بزرگ برای کشور است.
مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده و دوستان او و جامعه علمی کشور تقدیم نموده، برای وی ازبارگاه خداوند متعال طلب مغفرت و به بازمانده گانش صبر جمیل استدعا میدارم. ماری

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL